3
Tetəvi uwana adala dza à dziriga aŋa Zəzagəla à abà
Azla­deda gulo, aganay tatak uwana gəkəɗla gəl à gay gulo, vàlàhàw à zagəla, kà uwana akul azlaaŋa Sufəl Yesu. Gəy vok aw, gay uwana gəpə̀h à akul uwarà gəwùllal à tsəh aya, ŋgaha uwaga adàzlaka à akul kà tatak maɗa­ha­kullaŋ mawi­siga à vok aw. Ɗahàw haŋkəli la azlakəda, kà uwana azladza uwaga taɗehəŋ kà sləray mawi­siga, takaɗ gəl à azladza à vok. Tadzugway kà lakəl aŋa makadav azladza à uda pəra. Anu la uwana, anu azlaməna makadav vok à uda dziriga, awkà atà aw. Kità kà, anu la uwana anu tsəhay aŋa Zəzagəla. Anu la uwana mədəv kuɗa à Zəzagəla la ndzəɗa aŋa Masasəɗok tsi­kasla, ŋgaha məzləɓ Yesu Kristu, məfà madzugway gami à madz à ahəŋ aŋa azladza à abà aw. Agayŋa azla­tatak aŋa gudəŋ à vok uwanay akəs vok kà, naka gəslala vok aŋa maf madzugway gulo à uwaga à afik bay. Baŋa dza aslala vok aŋa maɗàh, uwana azladza gudəŋ à vok taɗehəŋ, gi kà, gəsəl kà, dziriga gulo aɗuwaŋ aŋha. Gi kà, kà uwana gəgəɗaŋ à afik kà, gi zil Ibəra­nəŋkowen sli­lihga, uwana azla Ibəra­nəŋkowen tayyà gi. Ŋgaha aya kà, gi zil Isərayel, gəsà à uda la tsəhay aŋa Ben­yamin. Mok uwana tayyì gi, la lig mahənay mtəgis, takədə̀v gi à uda, maya­hu­diya à Yahu­diya. Gi tekula aŋa azla Farisəya. Gənəfà mapəhay gami lela, tsəràh à uwana gətərəɓàhà azlaməna madiŋal gəl à Yesu à vok, ama mapəhay aŋa azla Yahu­diya kà, gəpəsèw amiyaka tekula aw, ndzer, gəgà matsizlla à ahəŋ gà la uwaga la abà la lela. Gənərə̀z kà azla­tatak uwaga kà apakà kà bokuba mazəɓ sili təla gulo, ama lagonay kà, kà Yesu Kristu gədasəlay kà, uwaga apakay bokuba azla­tatak deyday. Ndzer gəpakà azla­tatak uwaga ala gesina kà deyday, kà uwana gədasəl Sufəl gulo Yesu Kristu uwana aɗuwaŋ azla­tatak anik gesina. Kà masla la uwana gəda­kweska uwaga gesina. Gədapaka azla­tatak uwaga ala, bokuba azlaàlàh, kà gi aŋa maɓəz Yesu Kristu, ŋgaha kà gi aŋa magay aŋha aŋa tetuwa. Gi dziriga la huma Zəzagəla, kà uwana ‘Gəkəs mapəhay aŋa azla Yahu­diya’, gəgoɗ aya aw. Tatak uwana agà à gi dziriga la huma aŋha kà, kà uwana gədìŋ gəl à Yesu Kristu à vok. Zəzagəla la uwana apa­kagəla dziriga, kà uwana gədìŋ gəl à masla à vok. 10 Uwaga asa à gi kà tatak tekula pəra, uwaga kà masəl Kristu, ŋgaha ndzəɗa aŋha uwana awùlla à uda la mamətsay, kà asa à gi babay kà, gəsa ŋgərpa bokuba uwana asàh, ŋgaha gəkəs gəl à ahəŋ bokuba aŋha uwana akəsà gəl à ahəŋ, akəsa mamətsay. 11 Baŋa asa à Zəzagəla kà, awulla gi à uda la mamətsay bokuba aŋha bay.
Mahoyay à gay kabaw
12 Gəgoɗ magay kà: ‘Gədaɓəza azla­tatak uwana gəkuday’, gəgoɗ aw ŋgaha: ‘Gi masla tsakana aya aw’, gəgoɗ aw, ama kà aŋa uwaga kà: ‘Gəda à huma à gay kà azla­tatak uwaga aŋa magay azlaa­ŋulo. Kà uwana Yesu Kristu adazəɓa gi à ahàl aŋha.’ 13 Azla­deda, gəgoɗ kà: ‘Azla­gulo gədaɓəzal adagay’, gəgoɗ aw. Tatak tekula uwana gəɗahəŋ kà, tatak uwana la ləv gulo gesina avika gi, gəwaɗ vok à uda, kà maɓəz tatak uwana akud gi la huma. 14 Gəda à huma, kà mabəz à gay kabaw, kà gi aŋa maɓəz masik, uwana Zəzagəla azalla anu aŋa maɓəzal. Masik uwaga madz à ahəŋ la zagəla la masla, kà Yesu Kristu. 15 Anu uwana məda­pakàh makoz la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh kà, delga mədzugway kiya uwanay. Baŋa mədzugway anik la ləv aŋkul la tsəh, kà Zəzagəla adàpəhakulla la dazu­waya. 16 Tatak məŋga kà, məda à huma à gay la tetəvi uwana la tsəh anu la ama, tsəràh à lakana.
17 Azla­deda gulo, nərə̀zàw maday gulo, nərə̀zàw kà azladza uwana taday lela, bokuba uwana kanəŋaw maday gami. 18 Azladza aŋuvaw la ahəŋ, à uwana maday aŋatà apəhla ala kà, kà atà azlaməna məzam aŋa Kristu, uwana amə̀ts à ahàf à adi. Gədapəh à akul uwanay kà asik dəŋ, lagwa kà gəpəh à akul aya, gəpəh à akul kà la iyaw tugwi la adi. 19 Baŋa kaslà aŋatà adàdəv à gay kà, tadàda à akàl à abà, kà uwana tanəfà tatak ziruwi gà, ama tarabay lakəl aŋa uwaga, tadzugway kà azla­tatak aŋa gudəŋ à vok uwanay pəra. 20 Ama anu kà, anu azlaməna gay aŋa Zəzagəla, məkud Sufəl gami Yesu Kristu, masla maɓəl anu, uwana atsa à ahəŋ la zagəla. 21 Baŋa adàsa à ahəŋ kà, adàɓəɗla vok gami guɓguɓga uwanay, kà vok gami aŋa maɓəz ndzəɗa bokuba aŋha. Adàɗah uwanay kà la ndzəɗa aŋa masəlay, uwana aɓə̀k tatak gesina à tsəh à asik aŋha.