4
Kà mana Zəzagəla apakà Abəraham ala kà dziriga ma?
Lagwa kà, mədzugw lakəl aŋa Abəraham baba gami, uwana akə̀slla anu ala. Mana məpəhay lakəl aŋha ma? Mana Abəraham aɓəzàl ma? Baŋa Zəzagəla apakàŋ ala dziriga la huma aŋha kà, kà uwana aɗa­hàhàŋ azla­tatak dzəɓa aŋha səla aw gà, kiya uwaga naka azlayla kà Abəraham atsà zlapay. Ama atsà zlapay la huma Zəzagəla aw. Kiya uwanay à uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈKà Abəraham adìŋ gel à Zəzagəla à vok, kà uwaga à uwana Zəzagəla azalà ala dza dziriga la huma aŋha.ˈ
Sə̀làw kà baŋa dza aɗàh sləray delga, ŋgaha tavàl tatak kà made­golay sləray aŋha, tatak uwaga tapə̀lal kà masik aŋha, awkà deyday tavàl aw. Baŋa dza adiŋ gəl à Zəzagəla à vok, uwala adzugw magay dziriga la huma Zəzagəla kà, sləray uwana aɗahàŋ aw, la kità Zəzagəla adà­pa­kəŋ ala kà dza dziriga kiya uwanay. Zəzagəla kà, la maslay kà mapak masla tsakana ala kà dziriga la huma aŋha, ŋgaha aɗàh uwaga kà deyday. Kalkal à uwana David apə̀h babay. Apə̀h lakəl aŋa azladza, uwana Zəzagəla apakàtàla kà azladza dziriga la huma aŋha. Sləray aŋa ahàl aŋatà à uwana atugw aw. Azladza uwaga kà atà la marabay. David agòɗ kà:
ˈMa­rabay agay la azladza uwana Zəzagəla adàmats atà tsakana aŋatà ala, marabay agay la azla­uwana masla adàtsak atà mawi­siga aŋatà ma.
Marabay agay la dza uwana Sufəl atugw tsakana aŋha aw.ˈ
Məwùl à gay aŋa David à tsəh. Marabay ma, la azladza uwana makadav atà à uda gà pəra takay? Awaŋ, marabay kà la azla­uwana makadav atà à uda gà aw babay. Mətsənàŋ kà Abəraham agà dziriga la huma Zəzagəla, kà uwana adìŋ gel à masla à vok. 10 Mok uwala Abəraham agà dziriga la huma Zəzagəla la? Mok uwatà ma akədə̀v vok à uda ay? Awma à lig la suɗa gà ay? La mok uwatà kà, aləg aŋa makədəv vok à uda dàŋ. 11 Makədəv vok à uda, uwana Abəraham akədəv vok à uda kà, uwaga kà, agà madiya kà mapəhla ala kà, adadiŋ gəl à Zəzagəla à vok, ŋgaha Zəzagəla apakà masla ala kà dza dziriga, à mok uwana aləg makədəv vok à uda dadàŋ. Kà uwaga à uwana Abəraham apakà baba aŋa azla­uwana kokuɗa makadəv vok à uda, ama tadiŋ gəl à Zəzagəla à vok. Kiya uwaga masla adàpaka atà ala dziriga la huma aŋha, bokuba uwana apakà Abəraham ala babay. 12 Masla ndzer kà baba aŋa azlaməna makadav vok à uda gà bay. Ama gesina azlabəza aŋha aw, say azla­uwana tanəfa madiŋal gəl à vok aŋha, kiya masla uwana adìŋal gəl à vok, la mok uwana aləg makədəv vok à uda.
Azladza uwana tadiŋ gəl à Yesu à vok, la uwana taɓəz tatak
uwana Zəzagəla apəh à ahəŋ
13 Dagay uwana Zəzagəla apəhà Abəraham à ahəŋ la mayyi à tsəh ala aŋha kà, adàvà à atà gudəŋ à vok tadà­koray. Uwana Zəzagəla apə̀h uwaga kà, kà uwana Abəraham anəfà mapəhay aŋa wakità seriya aw, ama apə̀hal kiya uwaga kà, kà uwana adìŋ gəl à Zəzagəla à vok, ŋgaha apakà dziriga la huma aŋha. 14 Iyay, agayŋa azla­uwana tadiŋ gəl à mapəhay aŋa wakità seriya à vok, taɓəz tatak uwana Zəzagəla apə̀h à ahəŋ kà, naka azla­uwana tadiŋ gəl à Zəzagəla à vok tagay deyday, ŋgaha naka tatak uwana Zəzagəla apə̀h à ahəŋ kà mavày bay, naka agay deyday aya. 15 Haɗay, kà uwana mapəhay kà atsala kà mapak ləv aŋa Zəzagəla à waŋ à gəl aŋa azladza uwana tanəfa aw, ama la slaka uwana mapəhay la ahəŋ aw kà, mapəsew mapəhay la ahəŋ babay aw.
16 Gay gà la uwaga à uwana, Zəzagəla apə̀h kà, apə̀h à ahəŋ kà aŋa azla­uwana tadiŋ gəl à masla à vok. Aɗahàŋ kiya uwanay, kà masla aŋa mav à atà tatak uwanay deyday. Asal mavày à mayyi à tsəh ala aŋa Abəraham gesina. Avày à azlaməna manəfay pəra aw, ama à azlatsəhay anik gesina, uwana tadiŋ gəl à Zəzagəla à vok bokuba à Abəraham, kà uwana Abəraham kà baba gami gesina. 17 Bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà, Zəzagəla agòɗ à Abəraham:
ˈGəfa ka à ahəŋ kà kagay baba aŋa azlatsəhay aŋuvaw.ˈ
Abəraham apakà baba gami la huma Zəzagəla, kà uwana adìŋ gəl à Zəzagəla à vok. Zəzagəla masla mav sifa à azla­ma­zim­nekiɗ, ŋgaha agəŋ la ahəŋ la afaɗ gay aŋha azla­tatak uwana amiyaka tagàhàh la ahəŋ aw. 18 La kità, Abəraham ahàd à huma à gay la madiŋ gəl à Zəzagəla à vok. Amiyaka uwana azladza tadzugw à tetəvi uwatà, kà Zəzagəla aɗàh uwana apə̀h à ahəŋ aya, aw. Abəraham ahàd à huma à gay la maf manəwəŋ aŋha à Zəzagəla à afik. La lig la ahəŋ Zəzagəla aɗa­hàllàŋ uwana apəhàl à ahəŋ la abatà, apakà baba aŋa azlatsəhay aŋuvaw, bokuba uwana Zəzagəla apə̀hal:
ˈMayyi à tsəh ala aŋak adagay aŋuvaw.ˈ
19 Mok uwana Zəzagəla apə̀h uwaga kà, Abəraham mavay aŋha kà azla­talka dzim. Asə̀l kà adagay makoz gurdza gurdza, ŋgaha bay mis aŋha Sara bay kà degər aya, ama tayà vok la madiŋal gəl à vok la abà aw, kà uwana asə̀l kà Zəzagəla adaɗàh, uwana apə̀h à ahəŋ. 20 Masla babay asə̀l kà adàɓəz tatak uwana Zəzagəla apə̀hal à ahəŋ, aɓə̀k gəl à ahəŋ səla aw. Madiŋal gəl à vok aŋha adzərə̀ɗ ala kaykay, asləkàw Zəzagəla. 21 Ndzer, asə̀l la lela kà Zəzagəla la maslay kà maɗàh uwana apə̀hal à ahəŋ. 22 Gay gà la uwaga à uwana Zəzagəla, azalà ala: Dza dziriga la huma aŋha. 23 Gay uwana Zəzagəla atùgwla Abəraham la dziriga la afik kà tatsetsèr kà aŋa Abəraham kokuɗa aŋha pəra aw. 24 Tatsetsèr uwaga kà aŋami babay. Baŋa mədiŋ gəl à Zəzagəla uwana à vok awùlla Sufəl Yesu à uda la mamətsay la abà, masla adàpaka anu ala dziriga la huma aŋha babay! 25 Zəzagəla avà Yesu à ahàl aŋa azladza kà makəɗay kà tsakana gami. Ŋgaha aya, Zəzagəla awùlla à uda la mamətsay, kà anu aŋa magay azladza dziriga la huma Zəzagəla kà masla.
4:3 4.3 1Musa 15.6 4:8 4.8 Mahabay 32.1-2 4:11 4.11 1Musa 17.10 4:17 4.17 1Musa 17.5 4:18 4.18 1Musa 15.5