2
Wakità uwana Yesu atsetsèr à azla Efesus
Yesu agòɗ: “Tsetsèr gay uwanay à malika, uwana anəŋla məna madiŋal gəl à vok la Efesus. Aganay gay aŋa dza uwana la tse­tsiliŋ məɗəf la ahàl kaf aŋha, akəsiŋ, ŋgaha uwana augu­zahay la tataka aŋa azla­fənəs məɗəf uwaga la abà. Gəsəl sləray aŋak uwana kaɗahàŋ gesina, kabasàŋ ŋgərpa uwaga. Kavà tetəvi à azlaməna makəsa­fər aŋa mata­pa­kala azla­tatak aw. Azladza uwana tagoɗay: ‘Anu azlaməna masləl anu à waŋ gà aŋa Yesu’, tagòɗ, te­ke­ɗika azlaa­ŋulo aw, gùr atà, kaɓəza atà à tsəh kà azlaməna fida. Kà gi à uwana kabasàŋ ŋgərpa, ŋgaha kasa­kawal à tsəh ala aw. Ama gi la gay lakəl aŋak, kà uwana kawoya gi bokuba uwana uwarà aya aw. Dzùgw slaka uwana katə̀ɗ à ahəŋ, pə̀h gay la ləv ala, dzà à ahəŋ aya bokuba madz à ahəŋ aŋak uwana uwarà, tsa baŋa kiya uwaga aw, kà gədàda à awtày, ŋgaha gədàwula fənəs aŋak à tsəh. Ama la ahàl anik kaɗahà delga, kà uwana kakweskà uwana azla Niko­layya taɗehəŋ bokuba uwana gəkweskà suwaŋ. Kəla dza uwana sləm lakəl, atsə̀ɓ sləm à uwana Masasəɗok Zəzagəla apəhay à maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla. Azla­uwana taguwà à uda la abà la makəɗaslay kiya uwanay, gədàvà à atà tetəvi kà mazuw mayyay aŋa ahàf uwana la gày alàl aŋa Zəzagəla la abà uwana avà sifa à azladza”, Yesu agòɗ.
Wakità uwana Yesu atsetser à azla Səmirna
Yesu agòɗ aya: “Bà gotənaŋ tsetsèr gay uwanay à malika uwana anəŋla azlaməna madiŋal gəl à vok la Səmirna. Aganay gay aŋa dza uwana agà la ahəŋ dagay uwarà, ŋgaha masla adàgay la ahəŋ aya. Amə̀ts, ŋgaha awulà à uda la mamətsay. Gəsəl matərəɓay uwana katərəɓay, gəsəl kà kak masla kuɗa aŋa gudəŋ à vok. Ama la slaka gulo kà kak gorobu. Gəsəl mawi­siga uwana azladza tapə̀h à kak à vok babay. Məna mapəh à ka uwaga à vok kà: ‘Anu azla Yahu­diya’, tagoɗ. Ama tsa, azla Yahu­diya kà aŋa gay gà pəra, maham à ahəŋ aŋatà kà aŋa seteni. 10 Guba akəs ka, kà ŋgərpa uwana kadàsay la huma aw. Sə̀l kà, seteni adàdaw azlaanik aŋkul à daŋay la tataka aŋkul la abà kà magur akul, ŋgərpa uwaga kà kadàsaw aŋa mahənay kulo. Baməraka tafa akul makits à kuda babay, kaba­sawwaŋ pəra. Kiya uwaga gədàvà à akul sifa adəv à gay aw, bokuba masik aŋkul. 11 Kəla dza uwana la sləm lakəl, atsəɓ sləm à uwana Masasəɗok Zəzagəla apəhay à maham à ahəŋ məna gay Zəzagləa, azla­uwana taguwà à uda la abà, la makəɗaslay, kiya uwanay mamətsay masəla adàtəɗ atà à gəl aya aw”, Kristu agòɗ.
Wakità uwana Yesu atsetsèr à azla Pergam
12 Yesu agòɗ aya: “Bà gotənaŋ tsetsèr gay uwanay à malika uwana anəŋla azlaməna madiŋal gəl à vok la Pergam. Aganay gay aŋa dza uwana akor katsakar mazu­wayga, gay səla nna. 13 Gəsəl gudəŋ uwana kadza à ahəŋ la abà, uwaga makoray aŋa seteni. Ama la kaslà uwana azladza takə̀ɗ magamza gulo dziriga gà Antipas kà, kaɓə̀ɗla gay aw, kawa­slàhà gi à ahəŋ la madiŋal gəl à vok la abà, takə̀ɗ masla à gudəŋ aŋkul à abà, kay kà, kak kaɗàh sayda gulo la dazu­waya, kà gi Sufəl aŋak. 14 Gəfahà à ka akur à lig babay. Ama azla­tatak anik la ahəŋ la tataka aŋak la abà uwana asà à atà manəf matapla aŋa Balam, uwana atapla à Balak uwana apa­pàtla azla Isərayel, kà mapaɗ azla­sləɓ matulay, ŋgaha kà atà aŋa maɗàh mabila aya babay. 15 Kiya uwaga babay azlaanik la tataka aŋak la abà, taɗe­həhəŋ bokuba azla­uwana tanəfa matapla aŋa azla Niko­layya. 16 Tsa baŋa kità kà, pə̀h gay la ləv ala. Awkà, gədà à awtày à slaka aŋak, gəp guvəl la azladza uwaga la katsakar uwana atsa à waŋ la gay gulo la awtày. 17 Kəla dza uwana sləm lakəl, atsəɓ sləm à uwana Masasəɗok Zəzagəla apəhay à maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla. La azla­uwana taguwà à uda la abà la makəɗaslay, kiya uwaga gədà­tsəkla kaf, uwana asà à ahəŋ la zagəla uwana azladza tasəl aw. Gədà­vàha à atà babay akur me­ɗe­kuga uwana matse­tseral sləm mawga à vok gà. Dza la ahəŋ asəl sləm uwatà aw, say dza uwana aɓəzal uwaga pəra”, Yesu agòɗ.
Wakità uwana Yesu atsetsèr à azla Tiyatir
18 Yesu agòɗ aya: “Bà gotənaŋ tsetsèr gay uwanay à malika uwana anəŋla azlaməna madiŋal gəl à vok la Tiyatir. Aganay gay aŋa Kona aŋa Zəzagəla. Yewdi aŋha kà awutsəɗay bokuba alàh akàl, azlaasik aŋha tawutsəɗay wutswa­wuts bokuba ada vərze­ga­niga. 19 Gəsəl uwana kaɗehəŋ. Gəsəl kà kawoya azla­deda aŋak, ŋgaha la mad à huma à gay, uwana kadiŋ gi gəl à vok, ŋgaha la mabasiŋ aŋak la sləray la abà, ŋgaha la masal aŋak aya. Gəsəl kà uwana kaɗehəŋ la uwaga kà, ɗaɗuwa la uwana kaɗahàŋ uwarà. 20 Ama gi la gay lakəl aŋak: Mis uwaga la tataka aŋkul, sləm aŋha Yezabel kà, avavara ka aw. Masla agoɗah kà: ‘Gi masla mapəhal gay ahàl aŋa Zəzagəla’, agoɗ, ŋgaha kavàl tetəvi kà madz à ahəŋ la slaka aŋak aw. Masla la uwaga atapla fida à azla­mayà gulo, kà atà aŋa masokw à mabila à abà, la mapaɗàh sləɓ matulay. 21 Gədàkəɗəval kaslà à ahəŋ, kà masla aŋa mapəh gay la ləv ala; ama adà à huma à gay kà la maɗàh mabila aŋha pəra. 22 Kiya uwaga kà, gədàməlal gəl à kəslah à afik la ɗuvats, adàsa ŋgərpa. Azlaməna matsatsəlàh vok atà nna tadàsa ŋgərpa babay, say baŋa atà tapəh gay la ləv ala, ŋgaha la masakal à tsəh ala sləray aŋa mis uwaga gesina bay aya. 23 Ŋgaha aya bay kà, kəla dza uwana aɓəzal masik aŋa sləray aŋha, uwana aɗahàŋ. Gədàkaɗ azlabəza aŋha, kà maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla aŋa masəlay, kà gi la uwana gənərəz madzugway aresl aŋa azladza, ŋgaha la uwana tatuwal à tsəh gesina. 24 Lakəl aŋa azla­uwana la gudəŋ Tiyatir uwana tanəfà matapla aŋa mis uwanay aw, tasəl uwana azladza tazalalla godega nasiri aŋa seteni aw. Gay la ahəŋ lakəl aŋatà aw. 25 Ama gəɗawaŋ à afik kà, say uwana gətàpakulla pəra, tsəràh à kaslà uwana gədàwul à waŋ. 26 Azla­uwana taguwà à uda la abà la makəɗaslay, ŋgaha uwana takəs gay gulo tsəràh à makəɗ gəl à ahəŋ, kiya uwaga gədà­pa­ka­tàla kà azla­su­fəl lakəl aŋa azlatsəhay gesina uwana tasəl gi aw. 27 Maslay uwana gədàvà à atà kà, uwana Baba gulo avà à gi babay. Tadà­gahay azla­su­fəl dzaŋ­d­zaŋga, azlaməna maɗàh mawi­siga kà tadà­dza­ma­ha­tàla bokuba dza uwana aɗəɗ masik à gəl ɗohɗoh. 28 A azladza uwaga gədàvà à atà aya ŋuzla bebəŋ. 29 Kəla dza uwana sləm lakəl, atsəɓ sləm à uwana Masasəɗok Zəzagəla apəhay à maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla”, Sufəl gami agòɗ.
2:7 2.7 1Musa 19.1-24 2:8 2.8 Yesayya 44.6 2:17 2.17 2Musa 16.14-15 2:27 2.27 Mahabay 2.8-9