22
Malika apə̀hgəla mukwà iyaw uwana avà sifa à azladza aya. Awuɗay dzəraŋa tsəràh à godega bokuba te­ke­ne­ɗeka me­ɗe­kuga, akəl à uda la kursi aŋa Zəzagəla la abà, la aŋa magadzaw. Masla akəlay la ləv barama aŋa huɗ gudəŋ uwaga la ama. Ama ahàf uwana avà sifa à azladza dzərra la gay mokmak nna, avà mayyay kəla təla asik tekula, bokuba magoɗay asik kulo gəl aŋha səla la mavay la tsəh. Amiyaka baɓasl aŋha bay kà, yohof kà mawar azladza gudəŋ à vok ala gesina. Ama uwana Zəzagəla adà­tsafla gesina kà adàɓəza vok la abà aw.
Say kursi aŋa Zəzagəla la aŋa magadzaw pəra uwana tadàgay la huɗ gudəŋ uwaga la abà, la azlaməna sləray aŋatà kà masləkaway. Tadànəŋ huɗ adi aŋha, tadà­tse­tserah sləm aŋha à madəgay aŋatà. Kiya uwaga vəɗ adàgay la ahəŋ aya aw, azla­fənəs, la afats adàzlaka azladza aya aw. Kà uwana Sufəl Zəzagəla la gəl aŋha adàv uɗaka. Atà tadà­koray aŋa tsəràh à awtày.
Mas à waŋ aŋa Yesu
Kiya uwaga malika agòɗ à gi: “Gay uwanay kà dziriga, fida la abà aw. Sufəl Zəzagəla uwana avà Masasəɗok aŋha à azlaməna mapəh à atà gay à ahàl kà mapàh à azladza, asləl malika aŋha à ahəŋ kà mapəhla ala uwana adàpaka vok la huma à gay à azla­ma­gamza aŋha.”
Yesu agòɗ: “Nekwa, gəwula à waŋ. Marabay agay la azladza uwana takəs gay uwana la wakità uwanay la abà, kà uwana Zəzagəla la uwana afətalla à ama ala la Masasəɗok aŋha!”
Gi Yuhana gətsənà azla­tatak uwaga la sləm gulo, ŋgaha gənəŋàŋ uwaga gesina la yewdi gulo. Mok uwana gəda­tsən uwaga gesina la manəŋəŋ, gəkədèɗ à makəla asik aŋa malika, uwana apə̀hgəla uwaga gesina, kà masləkaway. Ama agòɗ à gi: “Kaɗahaŋ kiya uwanay aw. Gi bay, gi magamza aŋa Zəzagəla, bokuba kak, ŋgaha la azladza aŋak uwana Zəzagəla apə̀h à atà gay ahàl la azla­uwana tanəfa gay aŋa wakità uwanay. Kà aŋa uwaga kà, kazləɓa gi aw, zləɓà kà Zəzagəla!” 10 Kiya uwaga agòɗ à gi aya: “Zəzagəla afətàka à ama ala à uwana tatsetsèr à wakità uwanay à abà. Kakəsa gay uwanay la ləv aŋak pəra aw, kà uwana kaslà aŋa azla­tatak uwanay kà nekwa. 11 Gəgoɗ à azlaməna maɗàh mawi­siga, gəgoɗ à azlaməna ləv mawi­siga kà baŋa asa à akul magay kiya uwaga kà: ‘Dàw à huma à gay la ləv mawi­siga pəra zlà.’ Kà aŋa dza dziriga bay kà, ada à huma à gay la maɗàh dziriga aŋha, dza uwana sətaka, ada à huma la sətaka aŋha gesina.”
12 Kiya uwaga Yesu agòɗ: “Digiya tsənàwàŋ, nekwa gəwul à waŋ. Gi gədàsəlla azla­tatak à waŋ la ahàl, kà gi aŋa mapəl masik aŋha à dza. 13 Gi uwana gi la ahəŋ dagay uwarà, ŋgaha gi uwana gədàgay la ahəŋ aya. Gi uwana gədzəkà tatak, ŋgaha gi uwana gədàkəɗ gəl à tatak gesina.”
14 Marabay agay la azladza uwana tapalàh lukut aŋatà, atà la uwana la tetəvi aŋa maday à huɗ gudəŋ à abà. Atà la uwana azlawla atà, kà mazuw mayyay ahàf, uwana avà sifa à azladza. 15 Ama azlaməna falay, la azlaməzla, la azlaməna maɗàh mabila kà, tadàgəɗ à uda. Azlaməna makaɗ dza babay, la azla­uwana tasləkaw mazlazlay, la azlaməna manəf fida kà, tadàgəɗ à uda babay, tetuwa tadàɓək asik à huɗ gudəŋ à abà aw!
16 Yesu agòɗ: “Gi, Yesu uwana gəsləl à akul malika gulo à waŋ kà maz à akul tatak uwanay gesina la azlagày maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla la aku, gi kà, gi dza uwana kakudaw. Gi mayyi à tsəh ala aŋa David. Gi ŋuzla gəl bebəŋ.”
17 Masasəɗok Zəzagəla, la mawɗa aŋa magadzaw takəs la azlaahàl səla: “Sà à waŋ zlà!” Akul uwana katsənaw gay uwanay babay: “Sà à waŋ!”, kagodaw. Dza uwana nəlay azəŋ kà, asa à waŋ, aɓəzà iyaw sifa uwanay deyday.
Makəɗ gəl à ahəŋ aŋa gay uwanay
18 Gi Yuhana gəsləha­kulla sləm ala. Akul gesina uwana katsəɓàw sləm à gay uwanay la wakità la abà, asà à waŋ la slaka Zəzagəla. Gi gəpəh à akul kà, baŋa dza akəɗə̀vànì gay à wakità uwanay à tsəh kà, Zəzagəla adà­zala ŋgərpa à gəl suwaŋ, à uwana masla apəh la wakità uwanay la abà. 19 Ŋgaha bay, baŋa dza atetuwa uwana Zəzagəla afətàla à ama ala la wakità uwanay la abà kà, Zəzagəla adàzəɓal aŋa ala humà mayyay ahàf uwana avà sifa, ŋgaha la humà huɗ gudəŋ tsi­ka­slaga uwanay, wakità uwana adapəhla ala.
20 Masla sayda dziriga aŋa gay uwana la wakità uwanay la abà, agoɗ: “Ndzer, gi nekwa, gəwula à waŋ.”
ˈA tsa bà kità! Sà à waŋ, Sufəl Yesu!ˈ
21 Sufəl Yesu apis à akul gay à vok kaykay gesina. Amen.
22:13 22.13 Yesayya 40.10; 44.6; 48.12; 62.11 22:16 22.16 Yesayya 11.1,10 22:17 22.17 Yesayya 55.1