5
Gay aŋa wakità la magadzaw
Ŋgaha gənəŋà wakità makəlbaga la ahàl aŋa dza uwatà la kursi Sufəl la afik. Masla adakəsay la ahàl kaf. Wakità uwatà matse­tseray gà gay səla nna. Maɗa­halla masəlay à vok gà sla­slaka məɗəf, kà dza aŋa mapəzlay aw. La lig la ahəŋ gənəŋà məŋ malika uwana anavà la kuda zləkkà: “Uwa à uwana azlayla kà mafətal masəlay uwanay la vok ala uwa? Ŋgaha mapəzlay wakità uwanay uwa?”, agòɗ. Dza la ahəŋ azlayla aw, adàgay dza uwana la vəɗah adàgay la zagəla, adàgay la tsəh iyaw, adà­guwaŋ mali bay kà, taslala vok aŋa mapəzl wakità uwanay, ŋgaha aŋa manərəz huɗ aŋha aw. Kà uwana dza la ahəŋ azlayla aŋa mapəzlay, à kà manərəz huɗ gà gà aw, gətùw məŋga, kà uwatà. Kiya uwaga tekula la tataka azla­ma­dza­haga uwaga la abà agòɗ à gi: “Katuw aw, aganay dza uwana bokuba sika­la­veri, uwana asa à uda la tsəhay aŋa Yahuda la abà, masla mayyi à tsəh ala aŋa sufəl David, masla akəɗàslla tatak gesina la maɗuwəŋ. Masla adàfətalla vok ala masəlay uwaga, ŋgaha adàpəlz wakità uwaga”, agòɗ à gi.
La mapəh uwaga la gay ala kà, gənəŋà dza la slaka matsizlla ala dzawwa la tataka azla­kursi la abà. Azla­ma­dza­haga la azla­tatak ufaɗ uwaga la sifa, takə̀salla gay à adi. Maftsa à vok aŋha kà bokuba magadzaw, la yewdi gulo kà bokuba takəɗay uwarà. Dza­dzukwa dərew məɗəf lakəl, ŋgaha yewdi məɗəf la vok babay. Azla­yewdi uwaga kà azla Masasəɗok məɗəf uwana tadza à ahəŋ la huma Zəzagəla, uwana Zəzagəla aslala atà gesina à gudəŋ à vok. Kiya uwaga magadzaw uwaga azà à vok à awtày, azə̀ɓ wakità la ahàl kaf aŋa masla madza madzayga uwaga, la kursi Sufəl la afik. Mok uwana adazəɓay kà, azla­tatak ufaɗ uwaga la sifa, ŋgaha la azla­ma­dza­haga dzik səla gəl aŋha ufaɗ uwaga takədèɗ à ahəŋ gesina aŋatà, ŋiziŋ agà atà la ahàl gesina, kəla uwa­be­yuwi aŋatà azla­tasà dewni la ahàl aŋatà, mahənlaga la kidzidzi. Uwaga apəhla ala kà madəv kuɗa aŋa azlaməna gay Zəzagəla. Atà tahàb mahabay mawga. Tagòɗ:
ˈKak azlayla kà aŋa mazəɓ wakità uwanay aŋa mapəzlay,
kà uwana takə̀ɗ ka, ŋgaha kapəzl gəl à azladza à ahəŋ.
La aŋiz gəl aŋak kà awùlla atà à slaka Zəzagəla.
Azladza uwaga tasà à uda la azlatsəhay la azlagay anik anik gesina.
Ŋgaha tasà à waŋ la makəɗ gəl à ahəŋ gudəŋ à vok gesina.
10 Kak kapà­ka­tàla, kà azlatsəhay aŋak, kà uwana kak, Sufəl gà gà.
Kaɗahàŋ kiya uwanay, kà mapa­ka­tàla kà azlaməna makaɗ tatak à Zəzagəla gami.
Atà tadàgay azla­su­fəl, lakəl aŋa azladza gudəŋ à vok.ˈ
11 La lig la ahəŋ gənəŋà azla­ma­lika aŋuvaw, uwana dza aslala vok aŋa matugway aw. Tanuɗà kursi à abà la azla­tatak ufaɗ uwaga, ŋgaha la azla­ma­dza­haga uwaga gesina dikəts. Kiya uwaga gətsənà mahabay aŋatà. 12 Tahàb la kuda zləkkà à magadzaw uwana takə̀ɗ kà aŋa matulay:
ˈNdzer, masla azlayla kà mazəɓay la slaka azladza maslay,
La gorobu, la matsi­hila, la ndzəɗa,
La mazləɓay, la masləkəway, ŋgaha la kikay gesina la ahàl aŋha.
Kay nə̀ŋàwwàŋ məŋga aŋha tsi!ˈ
tagòɗ. 13 La lig la ahəŋ aya gotənaŋ dèwdèw tatak uwana Zəzagəla aɗahàŋ kà, tahàb mahabay azla­uwana la zagəla, azla­uwana la gudəŋ la vok, azla­uwana la tsəh iyaw, ŋgaha la azla­uwana la iyaw la abà, gesina aŋatà tahàb mahabay tekula:
ˈMəzləɓa dza uwana la kursi la afik, ŋgaha la uwana maftsa à vok aŋa magadzaw uwana taɗàhla matulay məsləkaw atà.
Maslay gesina atsa à waŋ kà la atà la ahàl. Məta­tasl atà à ahàl aŋa koksi­koksi.ˈ
14 Mok uwana tahabay kiya uwanay azla­tatak ufaɗ uwaga tagòɗ: “Amen”, ŋgaha azla­ma­dza­haga uwaga takədèɗ à azla­uwana à ahəŋ la kursi la afik, ŋgaha tasləkàw atà aya.
5:8 5.8 Mahabay 141.2 5:10 5.10 2Musa 19.6; Mahabay 33.3; 98.1; Yesayya 42.10