8
Magadzaw afəta masəlay maməɗəf à wakità la vok ala
Bà gotənaŋ magadzaw afətà masəlay maməɗəf la ama ala, uwana agà makəɗ gəl à ahəŋ. Mok uwana ada­fətal la ama ala, tatak gesina la zagəla ‘Məslək’, tagoɗ aw, tadzà à ahəŋ titi tsəràh à tenma aŋa sa. Ŋgaha la lig aŋa madz à ahəŋ titi la ahəŋ, gənəŋà azla­ma­lika məɗəf uwana tatsàzl à ahəŋ la huma Zəzagəla, taɓəzàl mazla­zliŋ məɗəf la slaka aŋha.
La abatà aya, malika anik asà à waŋ la slaka makaɗ tatak la abà, la ahàl aŋha daram maɗehəŋ gà la luwà­luwà, tavàl kidzidzi aŋuvaw, kà masla aŋa maɓəkay, la slaka makaɗ tatak luwà­luwà gà uwatà la afik, la huma Zəzagəla, ŋgaha la mavày la slaka gà azla­ma­dəv kuɗa aŋa məna madiŋal gəl à vok. Kəsək aŋa kidzidzi uwana aduwal à akàl à tsəh, asà à malika uwatà la ahàl ala dze­dzika la huma Zəzagəla, ŋgaha la madəv kuɗa aŋa azladza aŋha, uwaga adàl à sləm à agu aya. Mok uwana malika ada­ɗe­həŋ kiya uwanay, azə̀ɓ daram uwaga ahənàŋ ala la slaslay akàl la slaka makaɗ tatak la abà, ŋgaha adùw à vəɗah. Uwaga masləh məlo aŋa habaga atsən azla­ma­wutsəɗay tawutsə̀ɗàh, ŋgaha kiya uwaga kutso aɓəlakà vok.
Azlamazlazliŋ məɗəf
La lig la ahəŋ, azla­ma­lika məɗəf uwana mazlazliŋ agàhà à atà la ahàl taɗahà vok à ahəŋ kà aŋa matsay.
Malika matera atsà mazlazliŋ aŋha, matsatsay iyaw, la akàl maho­ho­ɗe­laga la aŋiz asùw à vəɗah. Kiya uwaga tekula aŋa mamakər aŋa gudəŋ à vok abaɓə̀h à gay, la azlaahàf la azlakəsaf aŋha gesina, ɗenna.
Malika masəla atsa mazlazliŋ aŋha aya. Azə̀ɓ məŋ tatak anik, bokuba məŋ gudəŋ dzəgərha, akàl abaɓəhay la afik. Atsàl gəl à magol dərəv à abà, ŋgaha tekula aŋa mamakər aŋa iyaw apakà aŋiz. Azla­tatak uwana la iyaw uwaga la abà gesina, tamə̀ts à gay hənats; azlakəslah iyaw tawìs ala gesina babay.
10 Kiya uwaga aya, malika mamakər atsà mazlazliŋ aŋha. Magol tse­tsiliŋ məŋga aɓə̀ɗ à vok la zagəla, uwana abaɓəhay bokuba akàl atə̀ɗ à azla­mukwà à tsəh la azlazləlok. 11 Tse­tsiliŋ uwatà kà sləm aŋha kà vəzlma­ɗiya. Tekula aŋa mamakər aŋa iyaw uwatà, apakà ɗehakak, mok uwana azladza tas iyaw uwatà, aŋuvaw la tataka aŋatà la abà tamàts, kà iyaw uwatà.
12 Bà gotənaŋ aya, malika maufaɗ atsà mazlazliŋ aŋha. Mok uwana adatsay, tekula aŋa mamakər aŋa afats, ŋgaha la təla apakà marsiga tsik­t­setsik. Ŋgaha tekula aŋa mamakər aŋa azla­tse­tsiliŋ apakà marsiga babay. Kiya uwaga taùɗ aya aw. Tekula aŋa mamakər aŋa mavakay aŋa afats atə̀f à zagəla, ŋgaha tekula aŋa mamakər mahənay vəɗ aŋa təla atə̀f à zagəla bay.
13 La kità aya, gənəŋà zulo uwana ahoyay la ləv zagəla la abà la magoɗay: “Kayyà, kayyà, ŋgərpa adàgay la azladza uwana la vəɗah. A baŋa mazlazliŋ aŋa azla­ma­lika makər uwanay adàtsənay, ndzer”, agòɗ.
8:5 8.5 2Musa 7.14-12.51