2
Mafay madzugway à Yesu Kristu à afik, kà magay slodzi aŋha
Iyay, kà kak bəzi gulo kà, wàɗ vok à uda kà Yesu Kristu aŋa mav à ka ndzəɗa, la vok mahamay aŋha, la maham gay à vok la masla la abà. Uwana katsənàŋ kà gay Zəzagəla, uwana gəzàŋ la paŋaw gulo, gay uwaga gəzàŋ la huma aŋa azladza aŋuvaw kà, hə̀l, dàla à azladza dziriga anik, uwana atà la maslay kà matapla à azladza anik babay suwaŋ.
Kùdà masik aŋak la ŋgərpa la abà, bokuba slodzi dziriga aŋa Yesu Kristu, uwana abas ŋgərpa. Baŋa dza ada à guvəl, à baŋa asal kà makəs à məŋga aŋha à gəl, kà ada à gay aŋa azladza à uda à abà aw, bà kà kiya uwaga kà kak babay. Dzùgw babay à baŋa dza agur mahoyay, kà à baŋa ahoy la tetəvi la tsəh aw, masla adàɓəz masik aw. Masla mapəs guf babay kà as ŋgərpa məŋga. Kiya uwaga kà akəs vok, kà masla atsa à vok à mazuw mayyay aŋa guf aŋha kəla. Dzùgw lakəl aŋa uwana gəpə̀h à ka la abanay, kà uwana Sufəl Zəzagəla adavà à ka maslay kà matsən uwaga gesina.
Awul à ka à gəl lakəl aŋa Yesu Kristu, mayyi à tsəh ala aŋa sufəl David. Masla amə̀ts, ŋgaha awùl à uda la mamətsay. Bokuba uwana gay marabəŋ uwana gəzàŋ agoɗ. Kà gay marabəŋ uwanay gəzìŋ, la uwana tatsərkwà gi, à gəsa ŋgərpa bokuba masla maɗàh mawi­siga. Ama gay Zəzagəla kà matsərkwəŋga aw. 10 Kà uwaga à uwana gəkə̀s mabasiŋ gesina. Gəbasiŋ kà, kà azladza uwana Zəzagəla atsa­tsà­mànì atà, kà atà babay aŋa maɓəz tetəvi uwana Zəzagəla adàɓela à atà, ŋgaha kà atà mad à abà aŋa madz à ahəŋ la slaka mazləɓay aŋha uwaga à abà aŋa koksi­koksi. 11 Ndzer, gay uwana gəpəhay kà dziriga:
Sə̀l kà, baŋa məməts la masla kà, mədàdza à ahəŋ la sifa la masla aya.
12 Baŋa anu məbasiŋ la magəɗəŋ à afik kà, mədà­koray la slaka gà la masla.
Baŋa anu məkweska masla kà, masla babay kà, adà­kweska anu.
13 Ama baŋa anu azladza dziriga la huma aŋha aw, tsa masla kà adza à ahəŋ kà la dziriga la abà.
Kà uwana masla aslala vok aŋa mawis gəl aŋha ala aw, masla kà agəɗ uwana à afik apə̀h.
Məɗah sləray kà anu aŋa makəs à Zəzagəla à gəl
14 Wulà uwana gəpə̀h à ka à azlaməna madiŋal gəl à vok, kà atà aŋa madzugway, pə̀h à atà à vok à abà la huma Zəzagəla, kà atà aŋa maga­zlahay lakəl aŋa azlagay dey­dayga aw, kà uwana azla­ma­gazlay uwaga kà, azlaka anu aw, ama awis ləv aŋa azla­uwana ala tatsəɓal sləm. 15 Ama kak kà, wàɗ vok à uda, kapəhla vok ala la huma Zəzagəla, kiya uwana akəs à Zəzagəla à gəl, bokuba masla sləray uwana ziruwi azəŋ kà sləray aŋha aw. Tàpla gay dziriga à azladza anik bokuba uwana akəsa vok. 16 Ama kà azlagay dey­dayga uwana akəs à Zəzagəla à gəl aw, kada à abà aw, kà uwana azladza uwana tapəhay kiya uwaga kà tawis vok ala la tetəvi aŋha la tsəh kaykay. 17 Matapla aŋatà kà, adagay kà bokuba gorodzu uwana akufla aya aw, ahadz sləɓ vok. La tataka azladza uwaga la abà kà, Himene atà la Filet la abà, 18 tasàk à tetəvi dziriga la tsəh ala, ŋgaha tawàs madiŋal gəl à vok aŋa azladza anik ala, la magoɗay kà: Mawul à uda la mamətsay kà tsewwa adagay. 19 Te­ke­ɗika mata­tukway uwana Zəzagəla atatukw kà, aga la ahəŋ la ndzəɗa lela. Aganay uwana matse­tseray gà lakəl aŋha: Sufəl Zəzagəla asəl azladza aŋha. Ŋgaha bay kà: Kəla uwa­be­yuwi uwana agoɗay kà: ‘Gi aŋa Zəzagəla, asakà à maɗàh mawi­siga.’
20 La məŋ gày la aku kà, azla­tasà luwà­luwà la azlaaŋa gursu pəra la aku aw, uwana tapàɗ mapaɗay la ahàf la ahəŋ, ŋgaha la uwana taŋàlàh maŋalay la abisl. Matera kà aŋa madəvaday pəra, ama azlaanik kà aŋa kəla mavakay. 21 Baŋa dza ag gəl aŋha tsiɗaŋa la azla­tatak mawi­siga uwanay la abà, gəpəh kà, masla kà tadà­ɗahla sləray kà aŋa ləvamay. Kiya uwaga adàgay aŋa məŋga aŋha aŋa tetuwa, masla kà akəsla vok, masla aga nekwa aŋa maɗàhla sləray delga gesina. 22 Hòy à azla­ma­dzugway bəzi aŋak à ahàl, yàh magay tərra, madiŋal gəl à vok, masal ŋgaha lapiya, la azla­uwana la ləv tekula tazalà à Sufəl Zəzagəla. 23 Ama kweskà azlagay deydayga la azlagay kuso­ŋuga, kà uwana uwaga kà atsala magazlay à waŋ. 24 Haɗay, masla sləray aŋa Sufəl Zəzagəla kà aga masla magazlay aw. Masla aga mawoyəŋ gà la slaka azladza gesina, aslala à vok kà matapla azladza, ŋgaha aga masla mabasiŋ bay. 25 Matapla à azlaməna matsəɗ gay la ləv tələmmaga, ŋgaha zlahaw kà, Zəzagəla adàvà à atà ndzəɗa kà aŋa maɓəɗla vok la madz à ahəŋ aŋatà la abà, ŋgaha kà atà aŋa masəl dziriga. 26 Kiya uwaga kà, tadàɓəz haŋkəli aŋatà, ŋgaha tadàtəf à malkaw aŋa seteni uwanay la gay ala, adàkəs atà à gay, adàpakatàla kà azlaməna manəf masla.
2:19 2.19 4Musa 16.5