4
Gənava ka la huma aŋa Zəzagəla, ŋgaha la huma aŋa Yesu Kristu uwana adàɗah seriya à azladza uwana à gəl taləg la sifa la azla­uwana tada­matsay, gənavà ka la sləm aŋa Sufəl Yesu uwana adàwul à waŋ kà makoray la dziriga. Kà uwaga pə̀h gay Zəzagəla à azladza la magəɗaŋ à afik, amiyaka adàgay la kaslà matsi­ɗayga, amiyaka la matərəɓay la abà kà. Pə̀hla mawi­siga aŋatà à azladza, dzərə̀ɗàhatàla, kà maɗàh delga koksi­koksi ŋgaha tàpatàla la mabasiŋ dziriga. Kà uwana kaslà adàsa à waŋ à uwana azladza tadàdiŋ gəl à dziriga uwana à vok, uwana tatàpatàla aw, kà tadà­wo­yəŋ kà maɗàh mawi­siga, kiya uwaga kà, tadàkəsa azlaməna matapla fida aŋuvaw, tadà­tsən uwana asal ləv aŋatà. Tadà­tsəɓ sləm à dziriga aya aw, tadà­gola vok kà aŋa maf sləm à mapəhay aŋa azladza fida gà à abà. Ama kak kà, dà à huma à gay la masləh vok à vok aŋak koksi­koksi, basà azla­ŋgərpa, zàŋ gay marabəŋ à azladza, hənà sləray aŋak ala la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh.
Kà aŋulo kà, kaslà adaslay kà aŋa mamətsay, adaslay kà makəɗ gi, bokuba tatak uwana takəɗ à Zəzagəla. Gəɗahà sləray aŋa Yesu Kristu kà la ləv tekula, bokuba dza uwana ap slagəla lela. Gədə̀vla uwana: ‘Ɗahàŋ’, Zəzagəla agòɗ à gi, bokuba dza uwana adə̀v magur mahoyay à gay. Ama kà aŋa azla­tatak uwana mədiŋal gəl à vok kà, gənəfà la dziriga. Lagonay kà, gəsəl kà, Zəzagəla adaɗaha à gi tatak aŋa masik gulo à ahəŋ la zagəla, kà uwana gəɗahàŋ kà uwana dziriga. Sufəl uwana aɗàh seriya à azladza la tetəvi aŋha, la uwana adàvà à gi masik uwatà, la vuɗ seriya. Adàvay kà à gi pəra aw, ama adàvà à azla­uwana asa à atà makuday gesina babay.
Madz à ahəŋ aŋa Pol
Wàɗ vok à uda kà kak aŋa mabəz à gi à vok katskats. 10 Kà uwana Demas kà amə̀lgəla, kà uwana masla kà asàl matsiɗay aŋa lakana uwanay, adìy aŋha à Te­sa­lo­niki. Kərəsan, masla kà ahàd à Gala­tiya, Titus ahàd à Dalma­tiya bay. 11 Luka pəra la abanay. Mok uwana kadàsa à waŋ kà, kadàsəlla Mark à waŋ la tsəh, kà uwana masla kà adàkəs gi vok la sləray aŋa Sufəl Zəzagəla la abà. 12 Tisik kà gəda­sləl à Efesus. 13 Mok uwana kadàsa à waŋ kà, ɗaguwà la Tərowas, la mtəga aŋa Karpus, kadàhəl gi lukut anasl gulo, uwana gəsàkal à ahəŋ la abatà, la azla­wa­kità gulo babay, kaykay gà, kà azla­wa­kità zlap uwana matse­tseray la vok.
14 Ale­kəsander, masla gəzla aɗàh à gi mawi­siga à vok kà məŋga. Sufəl Zəzagəla adà­ɗa­halla seriya à gəl kəla aŋa mawi­siga aŋha, uwana aɗa­hà­gəŋ à vok suwaŋ. 15 Hòyal à ahàl à kak, kà uwana awoyà gay gami aw kà aŋa tetuwa.
16 Teraŋa uwana gəpə̀h gay gulo la huma seriya kà, dza la ahəŋ kà mazlak gi aw, azladza gesina, takweskà gi. Delga kà Zəzagəla amàts à ata tsakana aŋatà ala. 17 Ama Sufəl Zəzagəla adzà à ahəŋ la gi, avà à gi ndzəɗa, kà gi aŋa madəv sləray gulo uwana maz gay marabəŋ à gay, kà azladza gudəŋ à vok gesina tatsənàŋ. Zəzagəla la uwana gətə̀f à sika­la­veri la gay ala. 18 Gəsəl kà, Sufəl Zəzagəla adàpəlgəla, la azla­tatak mawi­siga la abà gesina, ŋgaha adànəŋla gi, kà gi aŋa mad à makoray aŋha à abà la zagəla babay. Məzləɓà masla koksi­koksi! Amen.
Ayyi makəɗ gəl à ahəŋ
19 Ɗàh gi ‘Ayyi’ gulo à Pərəskila atà la Akilas. ‘Ayyi’, gəgoɗ babay à huɗ gay Oni­səfor. 20 Erasətus kà, agə̀ɗ à Korin­tiya, ŋgaha gəsàk Tərofim à ahəŋ la Milet, kà uwana ɗuvats azə̀n. 21 Mərà vok kà mas à waŋ à abanay à mok uwana təla awkusa aləg madzəka à vok dadàŋ.
Ebulus, Pudin, Linus ŋgaha Kəlo­diya uwana misga la azladza uwana la abanay gesina, ɗaɗahà à ka: ‘Ayyi’.
22 Sufəl Zəzagəla anəŋla ka!
Mapis gay à vok agay la akul gesina!