2
Ko'dɔ vïdï 'e mï gërï maako
Öndu ma'e ëmï ma ëtï, kaa vo koma'e mï Yere 'beze Yësu Korisitɔ, Yere 'ba bikanyi, o'dɔ 'e vïdï 'e dë mï gërï maako 'beri tara da laya 'bëzë ta yaga. Kaa kora vo wa aba kyɔ usu ïnzï 'ba dahabo ehe bɔngɔ ma laka ayi mï ratɔtɔ 'be'e ehe kora vo leri mï bɔngɔ liza ayi kpa. Ëzë, ayada wa tɔwɔ ndra zi kora mati usu rë nï na laka ehe iya, henye zi mo, “Alima da bi lima makaka nenye kinye. Mora iya zi kora vo leri henye, ɔrɔ nani, mandere alima kinye dakaŋo da ndï yï.” Here, o'dɔ 'e kö'du kyënyë 'ba rakinye ku mï kutë 'e. Ëdï 'e na vo vurë 'ba kö'du sösu 'ba Satani aba.
Owo'e te, öndu ma'e ëmï ëtï. Wïrï ïnzï vïdï leri 'ba damöku nenye, zi tëdï ndɔ koma aba ehe zi tëdï damöku mati mo alömu ku zi zë, mati o'dɔnnï lɔvɔ mo. Mora alidi 'e vo leri. Anza dë vo wa aba kyɔ'e ra ëdïnnï 'e ko'dɔ na kyënyë kika mo komo vo vurë'e? Zë ra dë mati ame'donnï mï kö'du kyënyë mï ru laka nani mati ï'dï zi ye ne?
Ako'dɔ 'e kö'du ma laka, ëzë oro 'e kö'du kï'dï 'ba damöku mati i'ja mï kö'du yöru, “O'dɔ lɔvɔ vo haliŋɔ oka, kaa o'dɔ lɔvɔ yï.” Mora ëzë o'dɔ kö'du zi vïdï 'e tada ra laya 'bëzë, o'dɔ kö'du kyënyë ku, ehe kö'du kï'dï akï'dï yï mï kamba kaa vo kö'du kï'dï kowe. 10 Vïdï mati owe kö'du kï'dï kölö o'dɔ kö'du kyënyë ku zë kowe aba biya. 11 Iya henye, “O'dɔ ndoro dë.” Iya kpa henye, “Ofo vïdï dë.” Ëzë o'dɔ ndoro dë, mora ofo vïdï ku, ayi ku na vo kö'du kï'dï kowe. 12 Ame'do ehe o'dɔ kaa vïdï mati akiya vo vurë rɔ mo kö'du kï'dï aba, mati akila 'e na dangölö. 13 Wïrï ayada mïkyëyï 'bënï dë, zi vïdï mati ikye vurë kazi mïkyëyï. Mïkyëyï ï'bë ndra tada vurë kiya!
Koma ko'dɔ aba
14 Öndu ma'e ëmï ma ëtï, ëzë vïdï maako iya noma, mora mo o'dɔ kö'du laka, a'di ra ëdï na laka zi mo? Koma nani atɔ'bɔ mo yɔmɔ? 15 Ëzë öndu maako'e ëmï maako'e ëtï anzannï bɔngɔ aba ehe wakonyo, 16 a'di ra ëdï na laka mï kö'du kiya 'bëyï zi zë, “Wïrï mï'dï ya'da zi ye, asesi 'e na kyëtu, onyo 'e na laka,” ëzë ï'dï wa ma laka dë zi zë? 17 Here ëzë koma ëdï kölö ehe o'dɔ waako dë, anza koma laka ra dë.
18 Mora vïdï maako akiya henye, “Vïdï kölö maako ëdï koma aba, agamo ëdï 'ba ko'dɔ mo.” Kö'du ya'ba 'bama ëdï henye, “Ayada zi ma, hala vïdï maako atɔ'bɔ tëdï koma aba kazi ko'dɔ mo, makayada koma 'bama zi mo kö'du ko'dɔ aba.” 19 Oma ku henye Wïrï ëdï nje kölö? Laka. Dakyikyi esennï kpa tere aba komo Wïrï. 20 Yï kora vo lumë. Omba yɔlɔ koma kazi ko'dɔ mo, eme dë? 21 Anza dë zutu 'beze Abarayama ra komo Wïrï na laka tëmï kö'du ko'dɔ 'bɔmo, mati mo ï'dï wisi ënï Yisika da bi 'ba wakumu? 22 Ɔ'bɔ 'e dë kongɔ? Koma ɔmo kö'du ko'dɔ ɔmo aba o'dɔnnï lɔ'ɔ bi kolo. Koma ɔmo ëdï ndɔ tëmï lɔ'ɔ ko'dɔ ɔmo. 23 Kö'du yöru ayi ku tïnyö, mati iya henye, “Abarayama oma mï Wïrï, Wïrï ïrï mo na vo kö'du laka ko'dɔ tëmï koma ɔmo.” Here ako'jo Abarayama na aboka a Wïrï.
24 Ongɔ te henye, ëdï lɔ'ɔ ko'dɔ 'ba vïdï 'e ra ï'dï zë na laka Wïrï aba, anza dë nje koma 'bëzë aba. 25 Ëdï kpa te kaa vo rönyï Rahaba aba here. Ï'dï mo na laka komo Wïrï tëmï kö'du ko'dɔ ɔmo vo buluku'e 'ba Yiserele kïrï kala kyedre aba, kɔnyi tahonnï ta gërï 'beri maako. 26 Here ida ra ma kazi lawo ne yöku ra. Kpa here koma ma kazi lɔ'ɔ ko'dɔ ne yöku.