Ɨkalaata ɨlya kwanda ɨlya
Yookhani
Ʉwandɨlo
Umusundikwa uYookhani ásimbile ɨkalaata ili ku Bhakilisiti bhamu bhe ábhabhuziizye anza bhaana bhaakwe. Akʉbhalamba aBhakilisiti kʉjendeelela kwɨmɨɨlɨla akhinza mʉ lwɨtɨkho kwa Mʉlʉngʉ mwa Yeesu Kilisiti. Khabhɨlɨ akʉbhasokha kʉkhaana ɨmanyɨzyo ɨzya bhamanyizyi abhɨ lenga, bhe bhálɨɨpo mʉ shɨbhanza. Akʉbhakʉmbʉsya aBhakilisiti kʉtɨ ʉweene áamɨle nu Yeesu. Pe shɨnɨɨsho, amanyile nalyoli kʉtɨ uYeesu áamɨle nʉ mʉbhɨlɨ ʉwa muntu anzɨɨtwe, khabhɨlɨ áamɨle Mwana wa Mʉlʉngʉ. Akubhasundiilila aBhakilisiti kʉtɨ, bhakhayɨbha nu wuumi ʉwa wiila na wiila, ɨnga bhakʉjendeelela kʉmwɨtɨkha uYeesu. Akʉbhabhʉʉzya kʉtɨ wiila aBhakilisiti bhakwanzɨwa bhamʉgane ʉMʉlʉngʉ na kʉganana bhɨɨbho.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
UYeesu lye Lizwi lya wuumi 1:1-4
ABhakilisiti bhabhe mʉ lʉkhozyo, bhabhe bhantʉ bha Mʉlʉngʉ ʉwa kʉsʉʉbhɨlwa 1:5-2:27
ABhakilisiti bhaana bha Mʉlʉngʉ, bhagananaje 2:28-3:24
ABhakilisiti bhabhe amiiso na bhamanyizyi abhɨ lenga, bhajendeelele kʉbha peeka nʉ Mʉlʉngʉ 4:1-21
Kʉtola imbiibhi na kʉbha nu wuumi ʉwa wiila na wiila 5:1-21
1
Izwi ɨlya wuumi
Tʉkʉvwɨnsya ɨzya wʉʉla we Lizwi lya wuumi, we álɨɨpo kufuma kʉwandɨlo we ɨnsɨ yɨshɨɨlɨ kʉpelwa.* Ɨtwe twámwimvwizye na kʉmʉlola na miiso gɨɨtʉ tʉneetwe, tʉkhamwenyaaga na kʉmʉpalamansya nɨ nyoobhe zyɨtʉ. Wʉnʉʉyo ʉwa wuumi akhalolekha, ɨtwe tʉkhamʉlola. Ishi tukubhasimishizya na kʉvwɨnsya ɨzya wʉnʉʉyo we akuutupa uwuumi wʉnʉʉwo ʉwa wiila na wiila, we áamɨle kwa Taata ʉMʉlʉngʉ, akhalolekha kʉkwɨtʉ. Tʉkʉvwɨnsya ɨzya Yeesu wʉnʉʉyo, we twámulolile na kʉmwɨmvwa, ɨnga mʉbhe peeka nɨɨtwe. Ʉwʉpeeka we tʉlɨ nawo kʉ kʉbha peeka nʉ Taata ʉMʉlʉngʉ, nʉ Mwana waakwe uYeesu Kilisiti. Tukubhasimbila ziniizi, ɨnga tʉseshele nhaani.
Kwɨkhala mʉ lʉkhozyo
Izi zye ntumi zye twázyimvwizye kwa Yeesu, zye tʉkʉbhabhʉʉzya ɨmwe, kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ lʉkhozyo, atalɨ na khiisi naakhamu mukaasi yaakwe. Ɨnga tʉkʉlonga kʉtɨ tʉlɨ nʉ wʉpeeka nʉ Mʉlʉngʉ, kumo tʉkʉjendeelela kwɨkhala mu khiisi, tʉkwanda lɨlenga, khabhɨlɨ we tʉtakʉbhomba uwanalyoli. Ɨleelo, ɨnga tʉkwɨkhala mʉ lʉkhozyo, anza she ʉMʉlʉngʉ akwɨkhala, pe tʉtɨbhe nʉ wʉpeeka tʉneetwe na tʉneetwe. Khabhɨlɨ ɨbhanda lya Mwana waakwe uYeesu likutuzelufwa imbiibhi zyɨtʉ zyonti.
Ɨnga tʉkʉtɨ ɨtwe te twe bhi mbiibhi, tʉkʉyɨkhopela tʉneetwe, tutawumanyile uwanalyoli. Ɨleelo, ɨnga twɨtɨkha kʉtɨ tubhombile imbiibhi, ʉMʉlʉngʉ atɨtʉtʉʉyɨle na kutuzelufwa uwubhiibhi wonti, kʉnongwa ye ʉweene musunde, khabhɨlɨ mugolosu. 10 Ɨnga tʉkʉtɨ tutabhombile imbiibhi, tʉkʉmʉbhɨɨkha ʉMʉlʉngʉ kʉtɨ wɨ lenga, khabhɨlɨ tulikhaanile izwi lyakwe nzɨɨla.
* 1:1 1:1 Bhaazya Wandɨlo 1:1; Yookhani 1:1-3. 1:2 1:2 Bhaazya Yookhani 1:14. 1:3 1:3 ɄMwana waakwe uYeesu Kilisiti Bhaazya ʉMwana wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.