12
Kʉmʉbhombela ʉMʉlʉngʉ
Ishi bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, ɨnkʉbhalamba ku shisa sha Mʉlʉngʉ, muyifumwaje mʉneemwe ngatɨ mfinjile ɨya kʉlʉngʉlɨzya ye mpʉʉma, khabhɨlɨ mfinjile ye yɨkʉmʉkhondezya ʉMʉlʉngʉ. Kʉbhomba shɨnɨɨsho lye lɨdala ɨlya nalyoli ɨlya kumupuuta. Mʉtenyezyaje winza zye zɨkʉbhombwa na bhantʉ abha mʉ nsɨ umu, lyoli ʉMʉlʉngʉ abhagalʉlanye mʉ mooyo giinyu, ɨnga mʉbhe nɨ nsɨɨbho impwa. Ɨpo pe mʉtɨmanye ɨshɨgane sha Mʉlʉngʉ. Mʉtɨmanye zye nyinza, zye zɨkʉmʉkhondezya ʉMʉlʉngʉ, khabhɨlɨ zye zya wukwilizu.
Kufumilana nu wiila we impewiilwe nʉ Mʉlʉngʉ kʉbha ne musundikwa, ɨnkʉbhabhʉʉzya mwenti kʉtɨ: mʉleshe kʉyɨbaada kʉtɨ mʉkhondeeye kʉshɨla she mʉlɨ, lyoli mʉsɨbhɨlɨlaje kʉ njeele. Weeka weeka apewiilwe ishipimilo shaakwe ɨsha lwɨtɨkho nʉ Mʉlʉngʉ. Ʉmʉbhɨlɨ wʉlɨ weeka, ɨleelo wʉlɨ nɨ mpaaswa inyinji. Ɨmpaaswa yeeka yeeka yɨlɨ nɨ mbombo yaakwe. Shɨnɨɨsho she zɨlɨ nʉ mʉbhɨlɨ wa Kilisiti. Ɨtwe twe mpaaswa inyinji ɨzya mʉbhɨlɨ waakwe weeka. Mʉ mʉbhɨlɨ uwu, umuntu weeka weeka mpaaswa kwa wamwabho.
Pe shɨnɨɨsho, tʉlɨ nɨ vɨkʉnjɨlwa nɨɨvwo nɨɨvwo anza she ʉMʉlʉngʉ atupiiye ku wiila waakwe. We alɨ nɨ shɨkʉnjɨlwa ɨsha wukuwi, afumwaje uwukuwi, anza she ʉlwɨtɨkho lwakwe lʉlɨ. We alɨ nɨ shɨkʉnjɨlwa ɨsha kʉbhombela abhanjɨ, abhombelaje. We alɨ nɨ shɨkʉnjɨlwa ɨsha kʉmanyɨzya, amanyɨzyaje. We alɨ nɨ shɨkʉnjɨlwa ɨsha kubhajinjizya abhanjɨ, abhajinjizyaje. We alɨ nɨ shɨkʉnjɨlwa ɨsha kʉbhagabhɨla abhanjɨ, abhombaje shɨnɨɨsho ku wuteti. Umwimiilili ayɨmɨlɨlaje kʉ mwoyo ʉwa kʉyɨkʉngʉla. Woope we alɨ nɨ shɨkʉnjɨlwa ɨsha shisa, alolesyaje ishisa kʉ lʉseshelo.
Kʉganana
Ʉlʉgano lwinyu lʉtabhanje lwɨ lenga, muzivitilwaje imbiibhi, mʉbhombaje zye nyinza. 10 Mʉgananaje mʉneemwe na mʉneemwe anza bhanholo. Umuntu weeka weeka ayɨkʉngʉlaje kumutinikha ʉwamwabho. 11 Mʉtabhanje mwe bhakhata, lyoli mʉyɨkʉngʉlaje, muyifumwaje mʉ mooyo giinyu kʉmʉbhombela ʉMwene. 12 Mʉseshelaje kʉnongwa ye mʉlɨ nʉ lʉsʉʉbhɨlo, mʉbhanje nu wujimbiilizu mʉ mayɨmba. Mupuutaje insiku zyonti. 13 Mʉbhavwaje abhafinjile abhamwinyu mʉ vwe bhabhuliliilwe. Khabhɨlɨ mʉbhaposheelaje abhajeni ku wuteti.
14 Mʉmʉlaabhe ʉMʉlʉngʉ abhasaye bhe bhakʉbhayɨmvwa, mʉbhalabhɨlaje ɨnsayo, mʉtabhalabhɨlaje ishigune abhantʉ. 15 Seshelaji peeka na bhe bhakʉseshela. Lilaji peeka na bhe bhakʉlɨla. 16 Mwɨkhalaje ku wutengaanu mʉneemwe na mʉneemwe. Mʉtayɨbaadaje, lyoli mwɨtɨshe kʉbha peeka na bhantʉ bhe abhanjɨ bhatakubhashindikha. Mʉtabhanje mwe bhantʉ abha kʉyɨbaada kʉtɨ mumanyile zyonti.
17 Umuntu ɨnga akʉbhombela uwubhiibhi ʉtamʉtabhʉlɨzyaje kʉmʉbhombela uwubhiibhi. Lyoli mʉsɨbhɨlɨlaje nhaani kʉbhomba zye nyinza kʉ bhantʉ bhonti. 18 Ɨnga yɨkwɨtɨnhana kukwinyu, mwɨkhalaje ku wutengaanu na bhantʉ bhonti. 19 Bhaganwa bhaanɨ, mʉtalandʉzyaje, lyoli mʉmʉleshelaje ʉMʉlʉngʉ zyonti zɨnɨɨzyo. Kʉnongwa ye yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ, “Kʉlandʉzya mbombo yaanɨ, ɨne ɨnhayɨlandʉzya, akʉlonga ʉMwene.”* 20 Khabhɨlɨ uWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ,
“Ʉmʉlʉgʉ waakho ɨnga alɨ nɨ nzala, mʉlɨɨsye.
Ɨnga alɨ nɨ shʉʉmɨlwa, mʉmwensye.
Kʉnongwa ye ɨnga wabhomba shɨnɨɨsho,
ʉtɨmʉbhɨɨshe alole insoni nhaani
ngatɨ wamutwinha ʉmwoto ʉwa mazimwa
pi twe lyakwe.”
21 Ʉtakhɨɨtɨshe kʉtolwa nu wubhiibhi, lyoli ʉwʉtole uwubhiibhi kwɨ dala ɨlya kʉbhomba inyinza.
* 12:19 12:19 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 32:35.