5
Polji Sombunde seŋgiŋbaŋgiŋ akoo raiŋgo maneya.
Niŋoji buŋo yo manegobeneŋ: Moreŋ saki fure kambaŋ seri akoineo gobeneŋ komeji oi ketotieme wakiiŋ, Anutuji damaŋ oo saki fure pi gariine iŋoyoŋe bako Sombuŋgo peiŋ, oi biŋe qa noreko oo gokimiŋ. Saki fure pi fuŋine mo oi tatariine tomiri sanaŋ qaŋqaŋine pe ropeiŋ.
Buŋo oi maneru damaŋ botuineo yoo qowiriekiminde aŋi maneru nakafe nobeko Sombuŋ gogo kaenoŋuŋgo ropekiminde aŋi sogo maneegobeneŋ. Sombuŋgo ropebeneŋ saki fu fuŋine mo ke noreko ŋekimiŋ, damaŋ oo moji gbarandaŋ so bofuke nobeiŋ.
Moreŋ saki fu yo qomukunimiŋgo so manegobeneŋyoŋ, Sombuŋ gogo kaenoŋuŋgo roperu saki funoŋuŋ gariine rokimiŋ ore aŋi sogo maneegobeneŋ. Saki fu yoji komeiŋ, oi gogo sanaŋineji gbagako mataeme Anutuji tifeine seŋgiŋbaŋgiŋ saki fu noreiŋgo manegobeneŋ. Ore eru damaŋ yoo seri ako yoore maŋgo goku maŋyobiŋnoŋuŋ osigaru qowiriekiminde aŋi maneru nakafe nobeeko gogobeneŋ. Anutu iŋoyoŋe Sombuŋ saki fu rokimiŋ ore maneru bofuke noberu Moro Tiriine maŋnoŋuŋgo ruame seŋgiŋbaŋgiŋ fukekiminde munaŋ moge fukega.
Ore eru niŋo damaŋ so kobinoŋuŋke jogbake goku iŋi maneegobeneŋ: Saki funoŋunde gogo akonoŋuŋgo yoo gokimiŋ, damaŋ ore so paibe Sombuŋ gogo kaenoŋuŋgo Ofoŋ Yesuke so gokimiŋ. Damaŋ yoo Sombuŋ eru morende yareya so piku ŋone yabeegobeneŋyoŋ, jibu oi manesiŋ garu ore so eba eku gobeneŋ maŋgo enoreegobi. Ore eru kobinoŋuŋke sanaŋgaru saki funoŋunde gogo akoine yo bokekimiŋ ore yameŋ keku kaenoŋuŋ foriineo paibe roperu Ofoŋke gokimiŋ ore manegobeneŋ.
Ore eru kaenoŋuŋgo yoo me paibe gokimiŋ, niŋoji maŋnoŋuŋ Ofoŋ Yesu beufi etekimiŋ ore kiperu ore eru sanaŋgaru yameŋ keegobeneŋ. 10 Ore fuŋine oi iŋi: Sosowo noŋuŋ Kristore buŋo korogo fukekimiŋ. Moreŋgo saki fuke goku Ofonde maŋ aŋi soine reŋgabeŋ me baribatataŋ ebeŋ me omaine kosa gobeŋ, iŋoyoŋe buŋonoŋuŋ oi osoeru ore so furinoŋuŋ bubu noreko raugakimiŋ. Oŋu.*
Ŋiŋigo Anutuke maŋmoakoŋ eniminde gio baegobeneŋ.
11 Kristore buŋo korogo dimakimiŋ, niŋoji oi maneru Ofonde mamane egu odurekiminde kokoinoŋuŋ maneegobeneŋ. Oi manegobeneŋ ore ŋiŋigo fuŋnenoŋuŋ gbagbataeŋine manenimiŋgo yameŋ keku maŋ bapakare eŋareegobeneŋ. Fuŋnenoŋuŋ oi Anuture jiŋoo totogo pega. Nonji eadu ŋi mata, ŋoŋoji oŋuakoŋ oi maŋ-ŋaŋuŋgo mane mukunimiŋgo maneru oriego.
12 Oŋu miku noŋunde mi-booro buŋo manenimiŋgo moke so yameŋ keegoyoŋ, fuŋnenoŋuŋ oi akoŋ mitaniŋga ŋarebeminde manego. Ŋoŋo oi maneru soine niŋore saki oi qaqaji jijibuine yoŋore jiŋoo miteŋ gabi sagaiŋ. Yoŋoji ya ŋoŋore maŋgo pega, ore eru matayoŋ, sakiŋaŋunde ya jiŋoji ŋonekimiŋ ore so fukega, ore eru aŋi sogo maneru yoŋoyaŋunde saki ba ropeku buŋo kosa miegobi. Ore eru buŋone yo migo. Ŋoŋoji yoŋore buŋo aputa (abutaine) manegobi ore niŋore fuŋne mitaniŋgaru poretiŋ bokirie yareinebi.
13 Ŋoŋoji nonde “Manjijibu kamasi oŋuine fukega,” mibuŋ ine, nonji Anuture giore eru manjo maneru goboŋ. Goineji nonde iŋi migobi, “Manjoine matayoŋ, buŋoine waigo akoŋ miega.” Oŋu migobi ine, oi ŋoŋo bapi ŋabekimiŋ ore eru eboŋ. Oi egu niga ŋabeine.
14 Ore fuŋine oi iŋi: Kristoji jojoko enoreega, oiji kesosoeru igodoŋ nobeko gioine baegobeneŋ. Ŋi moakonji sosowo noŋunde tife fukeru tifenoŋuŋ roru komeya. Ore eru agiburaŋnoŋunde geo so bokirie noreyayoŋ, sosowo noŋunde agiburaŋ bokeme jikigaru komekiine so fukegobeneŋ. Buŋo oi mane taniŋgaru mane mukugobeneŋ, Kristore manjokoji sosowo noŋuŋ suruyoiŋ enoreku gioine bakimiŋ ore bapakare nobeega.
15 Iŋoji yoore eru sosowo noŋunde tifenoŋuŋ komeya: Moreŋgo jiŋoke gogobeneŋ, noŋuŋ gogonoŋuŋ jikigaru noŋunde akoŋ egu gokimiŋ. Oŋu matayoŋ, mo noŋunde eru komeru pakereya, gogonoŋuŋ iŋore oteru gokimiŋ ore komeya.
16 Ore eru maŋnoŋuŋ kerisiebeneŋ, damaŋ oone akoŋ fuŋgaru ŋiŋigo sasaki so osoe yareegobeneŋ. Ŋiŋigo mo moreŋgo mosiinere so, so mane mukugobeneŋ. Rone Kristo osoeru manebeneŋ moreŋ ŋi yobu fukeyayoŋ, damaŋ yoo mane muku tebeneŋ Sombunde Munaŋqoqo Raunoŋuŋ fukega. 17 Ore eru moji Kristoke qakatoga ine, iŋoji fufuke gariine fukeru kuguŋ gariine fukega. Gogo raŋgbaŋineji jibugame gogo gariineji tifeineo fukeru fuke taniŋgaga.
18 Oŋu gogayoŋ, ya sosowo ore kukure Rauine oi Anutu. Iŋoji Kristo soreme furinoŋuŋ baru sabare noberu Anutu iŋoyoŋeke maŋmoakoŋ ekimiŋ ore fuŋine bataniŋgaya. Kadi oŋu fukeko Anutuji gio noreko ŋiŋigo Anuture ogopu fukenimiŋ ore suruyoiŋ eku bapakare yabeegobeneŋ.
19 Anutuke maŋmoakoŋ ekiminde fuŋne oi iŋi: Kristoji wakiru moreŋine moreŋine noŋunde furi bako sagako Anutuji sabareku oga nobeko ogopuine fukebeŋ. Kadi odureru go wapebeŋ, agiburaŋ ore buŋoyaŋuŋ so oseru manesuku geoine so bokirie noreya. Anuture ogopu fukebeneŋ manesiŋ noberu Kristore furire eru Anutuke maŋmoakoŋ ekiminde Biŋe buŋo oi menoŋuŋgo ruaya.
20 Oi ruame Kristore minebobopu fukegobeneŋ. Anutuji buŋo saŋu rua noreko ore so ŋiŋigo maŋyaŋuŋ bapakare yabeegobeneŋ. Kristore mi roru yameŋ keku iŋi weu yareegobeneŋ: Ŋoŋo Kristore furi biŋe qa ŋareru Anuture ogopu fukenimiŋ. 21 Anutuji sosowo noŋunde agiburande buŋo mitariku geoine bokirieru Kristo agiburaŋ mo so eya ore paiineo ruame ropeko tifenoŋuŋ roru joiserereŋ maneya. Kristore joisererende eru iŋoreo qakatokabeneŋ Anutuji soine buŋonoŋuŋ mitariko posikekimiŋ. Oŋu.
* 5:10 Rom 14.10