Efesus Quraŋ
Polji Efesus yoŋore Quraŋ ruaya.
Mimitaniŋ buŋo
Polji Rom sitire witi pigo ŋeku Efesus maŋkekerisie kubu yoŋore Quraŋ yo quraŋgaya. Efesus oi Eisia prowinsre siti qoruine. Siti ore maŋgo rojiki-bajiki kokoine eba eku gobuŋ. Polji misin gio baku roregako ateine yokaomo fukeko Efesus wareru gosa yokaomo oo Biŋe buŋo miku goya. Efesus sitio Juda ŋiŋigo goine kae rauine yoŋore botugo gobuŋ ore Polji quraŋ yo quraŋgaru iŋi qaji yareya, “Kristoji kubu yoyoka qodureme maŋkekerisie kubu moakoŋ fukegobire.” (2.15-16), (3.6) Anutuji maŋ aŋiine eru yauŋmoririine maŋkekerisie kubu noŋunde uruŋu ruame pega, oi kokoine mitaniŋgaga. (3.10) Ore soso buŋo yokaomo oi iŋi miya:
1. Maŋkekerisie kufufuŋ ŋoŋoji saki fu moakoŋ fukebi Kristo iŋoyoŋe qoruŋaŋuŋ fukega. (1.23; 4.15-16)
2. Maŋkekerisie kufufuŋ ŋoŋoji pi moakoŋ oŋuine fukebi Kristoji ŋoŋore otuŋ sanaŋine fukega. (2.21-22)
3. Maŋkekerisie kufufuŋ ŋoŋoji ŋigo biŋe oŋuine fukebi Kristoji ŋoeŋaŋuŋ fukega. (5.25-27) Oŋuakoŋ Kristoji Efesus ŋoŋore kubu yoyoka qodure yapeme ore eru saki fu moakoŋ fukegobi. Tatamare ŋiŋigo fukebuŋ ore gogoyaŋunde kajeqouŋ buŋoine buŋoine quraŋgaya. Oŋu.
Buk yoore mobe qoruine 4 oi iŋi:
Buŋo fuŋfuŋgaine 1.1-2
Kristo eru maŋkekerisie kufufuŋ 1.3–3.21
Kristoke gogo gariine 4.1–6.20
Qurande buŋo koruŋ qoruine 6.21-24
1
Anutuji Pol noŋ maŋ aŋiinere so sore nuko Kristo Yesure aposol fukego. Maŋkekerisie ogopune gbagbataeŋine Kristo Yesuke qakatoru Efesus sitio gogobi, nonji ŋoŋoke buŋo mi manekimiŋ ore quraŋ yo quraŋgago.*
Anutu Mamanoŋuŋ eru Ofoŋ Yesu Kristo yokoji yauŋmoriri ŋarebire womoo goinebi.
Kristoji Anuture mifia noreega.
Noŋuŋ Ofoŋnoŋuŋ Yesu Kristore Mama Anutu miteŋ gaekimiŋ. Iŋoji noŋuŋ Kristoke qakatokabeneŋ maŋnoŋunji fiaiŋgo ore Sombunde mifia eru yauŋ fuŋne fuŋne oi maŋnoŋuŋgo ruame go wapegobeneŋ. Anutuji noŋuŋ bonieru ronere ronekoŋgo iŋi fukekimiŋ ore roosoe nobeya: Kristoji maŋgo enoreko noŋuŋ iŋore biŋe gbagbataeŋine fukeru Anuture jiŋo maio bakare buŋonoŋuŋ tomiri dimakimiŋ. Oŋu roosoe noberu ore ŋadio Sombuŋ moreŋ bofukeru rua yapeya. Damaŋ oone akoŋ fuŋgaru ŋiŋigo manjoko enoreru go wapeya.
Manji jojoko enoreru maŋ aŋiinere so ronekoŋ mibuŋo buruine ruaru buŋonoŋuŋ iŋi mitariya: Yesu Kristoji maŋgo enoreko Anutuji oga nobeko iŋoyoŋunde odumadepu fukekimiŋ. Yoro Madeine oi noŋunde ore soreme wakiru Anuture yauŋmoririre usuŋ kobiineke kisiŋgaru furiine tomiri mo noreya. Noŋuŋ yauŋmoririine ore eru Anutu miteŋ gainebeneŋ. Anuture yauŋmoririre rouŋ oi soguine yobu. Ore so Yesuji dariine keseru oiji duenoŋuŋ baya. Oi bame ore eru Anutuji soine agiburaŋnoŋuŋ bokeru jure noreega.*
Iŋoji yauŋmoririine oi rouŋineone boakoŋ yobu keseme painoŋuŋgo ropeya. Maŋgboroŋine ropekiine sosowo ore so iŋi noreko mane taniŋgagobeneŋ: Anutuji rone iŋoyoŋunde maŋgo buŋo buru kiperu maneko fiine fukeko buŋo buruine oi soŋsoŋgo peko mo go wapebuŋyoŋ, Kristoji Anuture buŋo mire so boyoberu wakiru noŋuŋ barariŋga noreme ŋoneru manebeŋ. 10 Anutuji ronekoŋ yauŋmoriri buruinere fuŋne oi iŋi manesuya, “Anutu nonji buru oi boyoberu goku gobe damaŋine poretiŋ ware fukeme oo foriineke fukeko iŋi fukeiŋ: Sosowo Sombuŋ eru morende koroine koroine oo me moreŋgo fukeru gogobi, nonji oi sosowo qodureru kipe yabebemiŋ eru Kristo igodoŋgabe sosowo yoŋore qoru moakoŋ fukeru goiŋ.”
11 Anutuji ronekoŋ iŋoyoŋunde maŋ mamanesure so buŋo kipeme pega, buru ore so bapakare buŋoine miko ya sosowo fukeega. Iŋoyoŋunde buru ore so rone Juda kufufuŋ niŋo iŋoyoŋunde biŋe fukeru gokimiŋ ore mitariku igodoŋ nobeya. Ore so goine noŋuŋ Kristoke qakatokabeneŋ bomuku nobeko iŋore seŋgiŋbaŋgiŋ kuriri oi merofuine oŋuine raugaru gogobeneŋ. 12 Juda kufufuŋ niŋo Kristoji siŋaŋ nobeiŋgo ore odigaru bonieru oori eteru go wapebeŋ, iŋoji noŋuŋ Anuture usuŋ kobiineke oi miteŋ gaku gokimiŋ ore eru roosoe nobeya.
13 Kotu moreŋ ŋoŋoreone goineji oŋuakoŋ Kristoke jikigaru qakatobuŋ. Munaŋqoqore Bobiaŋ Biŋe mibi buŋo foriine oi maneru maŋ-ŋaŋuŋ kerisiebuŋ. Moro Tiriine iŋoji Anuture kobiinere moge soi fukega. Moro oi soreme wakiiŋ ore buŋo kipeya, iŋoji oi maŋ-ŋaŋuŋgo ruame rakaya. Kristo manesiŋ gabi Anutuji mogeine sanaŋine oi bakato ŋabeko gogobi. 14 Anutuji kufufuŋpuine Sombunde seŋgiŋbaŋgiŋ kuriri noreinde buŋo kipeya, oi rokiminde moge Moro Tiriine oi rone rua noreya. Moro Tiriine maŋnoŋuŋgo ruame goga ore iŋi mane sanaŋgobeneŋ: Anutuji duenoŋuŋ baru biŋepuine fukebeneŋ jiki moreŋgone oga nobeko Sombuŋgo roperu seŋgiŋbaŋgiŋ bofukekimiŋ. Ore eru Anuture usuŋ kobiineke oi miteŋ gainebeneŋ. Oŋu.
Polji Anutu miteŋ garu iŋi oŋga wosiya:
15 Oŋu seŋgiŋbaŋgiŋ bofukekimiŋ ore eru nonji Efesus ŋoŋore oŋga wosiego. Ŋoŋoji Ofoŋ Yesu damaŋ so manesiŋ garu ŋiŋigo gbagbataeŋine sosowo maŋ-ŋaŋunji jojoko eyareegobi, goineji ore biŋe buŋoine ŋajibi. 16 Ore eru biŋe buŋo oi maneboŋ, nonji oŋuakoŋ ŋoŋore eru Anutu miteŋ garu goboŋ, oi so bokeboŋ. Mata. Nonji oŋga wosiru oo manesu ŋabeego.
17 Manesu ŋaberu Ofoŋnoŋuŋ Yesu Kristore Anutu oi iŋi oŋga wosi eteego, “O Mamanoŋuŋ usuŋ Rauine, go Morogo Tiriine oi Efesus ogopunoŋuŋ yareigoŋ. Moro oi maŋyaŋuŋgo ruande maŋgboroŋyaŋuŋ fuŋine mo fukeko Anuture fuŋne fiine akoŋ barariŋga yareko mane mukunimiŋ. 18 Anutu, go maŋyaŋunde jiŋo ba taniŋgande gakere Biŋegore fuŋne mane mukunimiŋ.” Anutuji iŋoyoŋunde ŋiŋigo gbagbataeŋine niŋore Sombuŋ Biŋe usuŋine kobiineke oi noreinde buŋo kipeme ŋoŋo ya oi bofukeniminde odigaru origanimiŋ ore oŋga ŋareya. Oori ebi Yesuji moke fukeko kuririŋaŋuŋke fukenimiŋ, ŋoŋo seŋgiŋbaŋgiŋ ore fuŋine mane sariganimiŋ ore oŋga wosiego.
19 Manesiŋ gakabi Anuture usuŋ sanaŋ qaŋqaŋineji maŋnoŋuŋgo saueru gio baega, oiji soguine yobu tatariine tomiri fukega. Ŋoŋo ore fuŋine mane mukunimiŋ ore oŋga wosiego. Usuŋ suŋsuŋine qembibiineke oiji sakinoŋuŋ ketigaru dobe nobeega, Anutuji ore usuŋine oi iŋi noduya:
20 Anutuji usuŋine gioo ruaru Kristo bogboreko komegone pakereko eru ogame Sombuŋ kaeo roperu saine saine roregaru koroine koroine yadureru ropeko Anutuji iŋoyoŋunde me furoineo ŋeŋe fuŋfuŋgaineo ruame ŋega.* 21 Eme morumboŋ ŋeŋeineo ŋeku yareya sosowore qorunoŋuŋ dimaga. Nemu mamari siŋaŋ eru yoŋore mea rurumaŋgo muraŋ, koito wawakiine eru gawman kiap ropekiine eru wawakiine usuŋyaŋuŋke siŋaŋ nobeegobi, Kristoji yoŋore fuŋqodu fukeru sosowo yobu siŋaŋ yabeega. Sombuŋ kaeo, moreŋgo eru yokore botugo siŋaŋ tina sosowo miyarebi osigagobi, Kristoji oi sosowo yadureru ropega. Morende damaŋ yoo akoŋ matayoŋ, jiki damaŋ fuŋine mo fukeko go ropekimiŋ, oo oŋuakoŋ yareya sosowo siŋaŋ garu go ropeiŋ.
22 Anutuji iiru, gemo, ŋiŋigo eru yareya sosowo oi bawakiru Kristore rurumaŋgo rua nobeko gobeneŋ Ofoŋnoŋuŋ ropekiine fukega. Anutuji Kristo oi maŋkekerisie kufufuŋ noreru qorunoŋuŋ dimaiŋ ore igodoŋgame goga.* 23 Iŋoji keji noberu maŋkekerisie kubu zioz noŋunde qoru fukeko noŋuŋ iŋore forire me kufu sisipu fukegobeneŋ. Kristoji qorunoŋuŋ fukeru iŋoyoŋe akoŋ ŋeko so saganayoŋ, noŋuŋ iŋore me kufupu fukeru iŋoke jikigabeneŋ foriineji fukeko sagaga. Kristoji oŋuakoŋ yareya sosowore mobe mo fukeru jikigako sosowo noŋuŋ Anuture kuririnoŋuŋke fukebeneŋ sagaru raega. Oŋu.*
* 1:1 Apo 18.19-21; 19.1 * 1:7 Kol 1.14 * 1:20 Kiki 110.1 * 1:22 Kiki 8.6 * 1:23 Kol 1.18