4
Eebobo posiine manjokoineke oiji sagaiŋ.
Maŋkekerisie ogopunoŋuŋ, buŋo mo oi iŋi: Eeboboŋaŋuŋ Anuture jiŋoo ebi sagaiŋ ore fuŋine qaji ŋarebi oi kegboreku boyobeegobiyoŋ, oi jikigaru kokoine eenimiŋ ore maŋ-ŋaŋuŋ bapakaregobeneŋ. Niŋo uŋsowoŋ buŋo oŋu Ofoŋ Yesure tinao ŋajigobeneŋ. Niŋo Ofoŋ Yesure usuŋ paiineo dimaku mimipaŋ buŋoine mitiga ŋarebeŋ, ŋoŋo buŋo koruŋ moakoŋ moakoŋ oi mane foregobi.
Anutuji ŋoŋore maŋ aŋi iŋi manega: Ŋoŋo boesau ŋadi gaku gbagbataeŋine roosiŋine fukeru goinebi. Anuture kadi poretiŋ oi iŋi mane mukuinebi: Maŋ sakiŋaŋunde aŋi sanaŋine siŋaŋ garu gbagbataeŋine (goku ŋoŋo-ŋaŋunde ŋonuŋpu bubu roru) gokabi kuririineke fukeine. Maŋkekerisiere yauraine yoŋoji Anuture fuŋne so mane mukuru maŋyaŋunji jo jako ŋigo kosa roegobi. Ore so oŋu so eku goinebi.
Oŋu matayoŋ, ŋigo ŋoeineji mogobe rako moji kamiine foru ŋigo so bosembeaeine. Moji sembene oŋuine eko maŋyakunji egu jajabagaiŋ. Rone uŋsowoŋ buŋo oi miku siŋaŋbobo buŋo eŋarebeŋ, ore so moji ŋigo bosembeame Ofonji agiburaŋine sosowore geo bokirie teiŋ. Anutuji noŋuŋ penaroŋke gokimiŋ ore matayoŋ, gogo gbagbataeŋine gokimiŋ ore oŋga noreya. Ore eru moji mimipaŋ buŋo oi bokeiŋ, iŋoji moreŋ ŋiŋigo akoŋ matayoŋ, Anutu moko ŋadi gaiŋ. Anutu Moroine Tiriine ŋareega, iŋo egu ŋadi ganimiŋ.
Botuŋaŋuŋgo manjoko naduŋgaduŋ eegobi, ore fuŋine Anutuji qaji ŋareme ŋoŋo-ŋaŋe mane foreru gogobi. Ore eru niŋo manjoko naduŋgaduŋ ekiminde buŋo moke quraŋgaru ŋarekiminde so embimbiŋgagobeneŋ. 10 O maŋkekerisie ogopunoŋuŋ, ŋoŋo Masedonia prowins maŋineo maŋkekerisie ogopunoŋuŋ sosowo manjoko eyareru gogobiyoŋ, oi jikigaru kokoine eru gonimiŋ ore maŋ-ŋaŋuŋ bapakaregobeneŋ. 11 Ŋoŋo denaŋdenaŋ goku ŋoŋo-ŋaŋunde gogo kikitiŋ-ŋaŋuŋ siŋaŋ garu meŋaŋunji gio baku goinebi. Oŋu eku kuririŋaŋuŋke fukenimiŋ ore yameŋ keku dimainebi. Rone oŋu mitiga ŋarebeŋ ore so eba eku goinebi.
12 Oŋu ebi maŋyaŋuŋ so kerisieru sakibe dimagobi, yoŋoji eeboboŋaŋuŋ posiine ŋone mukuru araŋ ba ŋareru gonimiŋ. Rembeŋ kosa goku uqo yare karieru more mamane sowo so goinebi. Oŋu.
Ofonde waware damaŋgo iŋi fukeiŋ:
13 O maŋkekerisie ogopunoŋuŋ! “Goineji maŋyaŋuŋ kerisieru komebuŋ yoŋgo pegobi, yoŋoreo uruŋu fukena?” Ŋoŋo buŋo oŋu miku ore qaqouma egu goinebi. Ŋiŋigo maŋyaŋuŋ so kerisieru ooriyaŋuŋ tomiri gogobi, yoŋoji komekiine yoŋore eru beusembeke gogobiyoŋ, ŋoŋoji oi oŋuine beusembeke egu gonimiŋ ore buŋo iŋi mikimiŋ: 14 Yesuji komeru pakereya, niŋo buŋo oi manesiŋ garu iŋi migobeneŋ: Anutuji Yesu bogboreya. Ore eru ŋiŋigo iŋoke komeru niniŋgabuŋ, Anutuji oi oŋuakoŋ bogbore yaberu Yesuke moko oga yabeme totogo fukeru pakerenimiŋ. Buŋo mobeine manesiŋ gagobeneŋ ine, mobeine mo oi oŋuakoŋ manesiŋ gabeneŋ sagaiŋ.
15 Ofonji buŋo qaji noreya, niŋoji iŋore mi roru ŋoŋo iŋi ŋajigobeneŋ: Goine so komeku jikigaru saki fuke gobeneŋ Ofonji kirieru wareiŋ, noŋuŋ damaŋ oo bonieru so ropekimiŋ. Noŋuŋ ŋiŋigo komekiine so yadurekimiŋ. Mata.* 16 Ore buru oi iŋi: Anuture qeŋ fuŋ mo putebi fonuŋine fukeme Sombuŋ mimerereŋ qoruineji mimiti buŋo oŋgame ŋiŋigoji fonuŋine manebi Ofoŋ iŋoyoŋe Sombuŋgone wakiiŋ. Kristoji wakime oi manesiŋ gaku komebuŋ, yoŋo bonieru komegone pakerenimiŋ.
17 Yoŋo bonieru pakerebi noŋuŋ so komeru jiŋoke gokimiŋ, Anutuji oga nobeko sowoo ropekimiŋ. Pakerenimiŋ, yoŋoke sogokoŋ kuaŋgo roperu Ofoŋke qotureru iŋoke Sombuŋ kaeo damaŋ tatariine tomiri gokimiŋ. 18 Ore eru buŋo oŋuine miku oiji maŋ-ŋaŋuŋ kitiŋgaku naduŋgaduŋ eku goinebi. Oŋu.
* 4:15 1 Kor 15.51-52