12
Wain nigiŋ gio siŋaŋ sembene yoŋore soso buŋo
Mat 21.33-46; Luk 20.9-19
Yesuji fuŋgaru ŋiŋigo soso buŋo iŋi yajiya, “Ŋi moji wain nigiŋ gio mo keku sariya. Kesari eku saine baku roregaya. Baku roregaru wain jua soguine koji baya. Oo wainde foriine ruaru kufuji odebi obuineji roruŋgo rakaya. Wain jua soguine oi baku wain kiaŋ egu ronimiŋ ore siŋaŋ bobo koro joroine rouŋineke baya. Ya sosowo baforeru wain gio siŋaŋ goine bofuke yaberu iŋi yajiya, ‘Ŋoŋo gio baku foriinere mobe ŋoŋo-ŋaŋe roru mobeine rauine noŋ nareinebi.’ Oŋu mikiperu gio oi meyaŋuŋgo ruaru boke yaberu kantri mogo raru goya.* Goku gome foriine gumuŋgaya ore damaŋine (gosa 5) qondiŋgaya oo kiŋaŋqoqoine mo soreme siŋaŋ yoŋoreo raru wain gio foriinere mobeine otenimiŋ ore miya. Miyayoŋ, siŋaŋ yoŋoji oi roru nigiŋgaru kobinji qaku yobebi metariŋ kirieya. Ore ŋadiineo kiŋaŋ ŋi mo soreme yoŋoreo rako qoruine qopogaru mimi qaqa etebuŋ. Ore ŋadiineo kiŋaŋ ŋi mo moke soreme rako qabi komeya. Oŋuakoŋ ŋi goine kokoine sore yabeme goine kobinji darijombuŋ yaberu goine yabebi komebuŋ. Oŋu ebi wain gio rauineji buŋo baaru miya, ‘Nakunde yoro made moakoŋ iŋoji akoŋ goga. Iŋo araŋ ba tenimiŋ me uruŋu?’ Oŋu miku tatariine oŋu madeine soreme yoŋoreo raya. Rayayoŋ, wareme ŋoneru botuyaŋuŋgo iŋi mibuŋ, ‘Iŋoji meropuine yoore rauine fukeiŋ. Ayo, bio roru qabeneŋ komeko wain nigiŋ gio yoji noŋunde biŋe fukeiŋ.’ Oŋu miku qafagaru roru nigiŋgaru qabi komeko qoŋgbuŋine gio dobu sakibe igogabi rakaya.
“Wain gio rauineji oi maneru uruŋu eiŋ? Iŋoji iŋoyoŋe wareru gio siŋaŋ yoŋo ketotie yabeiŋ eru gio siŋaŋ gariine bofuke yaberu wain nigiŋ gioine oi yoŋore meo ruaiŋ. 10 Biŋe Quraŋgo buŋo yo osebuŋ me mata?
‘Pi bobo yoŋoji ko otuŋ mo ŋadi gaku omaine bokebi ŋeya, oiji otuŋ sanaŋine fukeme bofukebuŋ. Oiji kerigame piji kerigaru wakiiŋ.
11 Ofonji otuŋ oi bofeŋgame jiŋonoŋunji ŋonebeŋ
tinabiŋeineke fukeme waragaegobeneŋ.’ ”*
12 Yesuji oŋu yajime siŋaŋ yoŋoji buŋo ore fuŋine mane taniŋgaru iŋi mibuŋ. “Soso buŋo oi niŋore miga.” Ore eru iŋo roru nigiŋgaiŋgo manebuŋyoŋ, ŋiŋigo kubu sogo yoŋore kokoi maneru embimbiŋgaru bokeru rabuŋ. Oŋu.
Takis ruruare Yesu esoigabuŋ.
Mat 22.15-22; Luk 20.20-26
13 Juda minebobo yoŋoji Farisi eru gawana Herodre pati ogopuine goine sore yaberu iŋi yajibuŋ, “Ŋoŋo Yesureo raru weu teru buŋore buduŋgo poreru nigiŋganiŋ.” Oŋu yajibi Yesureo warebuŋ. 14 Yesureo wareru iŋi ojibuŋ, “Qaqaji, goji ŋi foriine fukege, niŋo oi manegobeneŋ. Goji ŋiŋigo goine so ŋone aŋi eyareku goine so igo yabeegeyoŋ, so moakonji osoe nobeege. Ore ure gubi so kasigaru soguine so komoŋ yabeegeyoŋ, Anuture kadi oi buŋo foriine boyoberu qaji noreege. Goji Anuture buŋo poretiŋ oiji ropekiine eru wakiqoqoine moko akoŋ sosowo mitiŋ nobeege. Ore eru niŋo sisa-kiŋ iŋore takis ruaru oo Mosesre Kadi buŋo ririkimiŋ me mata? Oi ruabeneŋ sagaga me mata?”
15 Oŋu ojibi buruyaŋuŋ ikoine oi mane mukuru iŋi yajiya, “Ŋoŋo wamore buŋore buduŋgo rua nunimiŋ ore esoi nugobi? Soine silwa moneŋ mo baru warebi ŋonebemiŋ.”
16 Oŋu yajime oi baru warebi iŋi weu yareya. “More sasako eru tina oi yo quraŋgabi pega?” “Oi Sisa-kiŋ koitore.” Oŋu kerisieru mibuŋ.
17 Mibi iŋi yajiya, “Oŋu fukeme ya Sisa-kiŋ koitore sasakoke oi iŋore biŋe oteeinebi. Ya Anuture sasakoke pega, oi Anuture biŋe oteinebi.” Oŋu yajime iŋore kokoine waragabuŋ. Oŋu.
Komegone papakarere esoigabuŋ.
Mat 22.23-33; Luk 20.27-40
18 Sadusi (Soriŋ giore yameŋyameŋ) yoŋoji “Komebuŋ, yoŋoji so pakerenimiŋ,” miku gobuŋ. Yoŋoreone goineji Yesureo wareru iŋi weu tebuŋ,* 19 “Qaqaji, Mosesji iŋi mitiga noreme pega,
‘Ŋi mo ŋigo rome odumade so fukebi komeme kojeine mo bokeme gboineji soine kojeine iŋo baku gariine bofuke teme kakainere tina roru goiŋ.’*
20 “Mane! Damaŋ mogo kaka gbo 7 gobuŋ. Kakayaŋuŋ boboniji ŋigo roru goku gariine tomiri mo goku komeya. 21 Komeko gboineji kojeine oi roru goku oŋuakoŋ gariine tomiri mo gogu komeya. Komeko gboine mo iŋore ŋadio oiji ŋigo iŋo akoŋ roru goku komeya. 22 Oŋuakoŋ kaka gbo 7 sosowo yoŋoji ŋigo moakoŋ oi roru gariine tomiri goku kome forebuŋ. Sosowo komebi tatariine kojeyaŋuŋ iŋoji oŋuakoŋ komeya. 23 Goji ‘Komebuŋ, yoŋoji gboreru pakerenimiŋ,’ migeyoŋ, niŋo oi so manesiŋ gagobeneŋ. Mane, ŋi 7 sosowo yoŋo sogokoŋ pakerenimiŋ ine, ŋigo moakoŋ oi ŋonuŋyaŋuŋ robi goya ore eru more ŋonuŋine fukena?”
24 Oŋu weubuŋ Yesuji kerisieru iŋi yajiya, “Ŋoŋo buŋo mijibugagobi. Maŋkekerisiere Biŋe Quraŋine eru Anuture usuŋine so mane mukugobi ore tiŋtuŋ eegobi. 25 Foriine, komegone pakereru damaŋ oo ŋoe ŋonuŋ so fukenimiŋyoŋ, mimerereŋ yoŋoji Sombuŋ kaeo gobuŋ oŋuine fukeru gonimiŋ. 26 Maneniŋ! Komebuŋ, yoŋoji gboreru pakareniminde buŋoine oi Mosesre Buk maŋgo iŋi pega: Qiŋambu didiineo misi boruŋ fukeru so jotigaya, ŋoŋo binaŋ oi osebuŋ me mata? Anutuji oo Moses iŋi ojiya,
‘Nonji Anutu Abrahamde Ofoŋ, Aisakre Ofoŋ eru Jeikobre Ofoŋ goku fuke waperu gogo.’*
27 “Ŋaso fuŋgbodu yokaomo yoŋoji Anutuke goku sanaŋgaru ropenimiŋ. Anutuji komekiine yoŋore Ofoŋyaŋuŋ matayoŋ, gogo sanaŋine gobuŋ, yoŋore Ofoŋyaŋuŋ fukega. O Sadusi (Soriŋ giore yameŋyameŋ pati) ŋoŋo buŋo kokoine mane jibugaegobi.” Oŋu bokirieya.
Mimipaŋ buŋo qoruine yoyoka oi uruŋu?
Mat 22.34-40; Luk 10.25-28
28 Yesuji Sadusi (Soriŋ giore yameŋyameŋ) yoŋoke mimane eku mijakieku kerisieru yareya, oi kadi buŋore qaqaji ŋi moji maneya. Oŋu maneru jiŋo maiineo waperu iŋi weu teya, “Mimipaŋ buŋo sosowo oone qoruine soguine oi uruŋu?”*
29 Weu teme bokirieya, “Qoruine soguine oi iŋi,
‘Israel kufufuŋ maneniŋ! Anutuji moakoŋ noŋunde Ofoŋ fukega. Nemu ya moji mata.
30 Ore eru maŋgo, iirugo, mamanesugo eru usuŋgo sosowo, oiji Ofoŋ Anutugo manjoko eteru goigoŋ.’*
31 “Mimipaŋ buŋo ore ogoine oi iŋi,
‘Gake manji jojoko eege, oŋuakoŋ ŋiŋigo sosowo manjoko eyareru goigoŋ,’
Mimipaŋ buŋo moji buŋo yoyoka oi so odure yapega.”*
32 Yesuji Kadi buŋore qaqajire oŋu bokirieme ojiya, “Qaqaji, go buŋo poretiŋ mige. Anutuji moakoŋ fukega. Nemu ya moji mata.* 33 Go maŋgo, mamane-mukugo sosowo eru usuŋgo sosowo, oiji Ofoŋ Anutugo manji jojoko eteru goigoŋ. Eme gake manji jojoko eege, oŋuakoŋ ŋiŋigo sosowo manjoko eyareru goigoŋ. Mimipaŋ buŋo yoyoka oiji qoruine soguine fukegobire. Oi reŋgage, oiji boji sosowo eru pesiŋ yauŋ goine yadurega.”* 34 Oŋu ojime Yesuji maŋ mamanesuine maneme sagako iŋi ojiya, “Go Anuture qorumaŋgo ropeiŋgo bombeŋgage.” Oŋu mimane ekabire ŋiŋigo sosowo yoŋoji Yesu jikigaru weu tenimiŋ ore fogaturuŋ eru bokebuŋ. Oŋu.
Kristo iŋo kiŋ Deiwidre Ofoŋ eru osigida.
Mat 22.41-46; Luk 20.41-44
35 Yesuji boji soriŋgo dimaku Biŋe buŋo qaji yareru iŋi weu yareya, “Kristoji kiŋ Deiwidre osigida fukega, kadi buŋore qaqaji yoŋoji buŋo oi uruŋure miegobi? 36 Deiwidji iŋoyoŋe Moro Tiriineji boburo teme iŋi miya,
‘Anutuji dimaku nonde Ofoŋ iŋi ojiya: Goji wareru nonde me furoneo ŋende nonji damaŋ botuineo rosipugo ode rondiŋ yaberu gbiŋ eyareme gore kufu yukuo rua yabebemiŋ. Damaŋ oi ware fukeiŋ so kuririquraŋgo yo ŋeigoŋ.’
37 Deiwidji iŋoyoŋe oŋu miku tinaine ‘nonde Ofoŋ miga.’ Ofoŋne miku uruŋu eru iŋore osigida oŋuakoŋ fukena?” Oŋu miko ŋiŋigo kubu sogo yoŋoji Yesure buŋore aŋi maneru kaje ruabuŋ. Oŋu.*
Maŋkekerisiere sasaki gogore siŋaŋ bobo buŋo.
Mat 23.1-36; Luk 20.45-47
38 Yesuji qaji yareru jikigaru iŋi yajiya, “Ŋoŋo kadi buŋore qaqaji yoŋore siŋaŋ baku goinebi. Yoŋoji mariku joroine keru raware eku yaduiŋgo ore maneegobi eru nareŋgareŋ kaeo me kadio ŋiŋigo ŋone yabebi mijeri eyareninde ore maneegobi. 39 Oŋgawowosi pi jiŋo pipiineo paibe ŋenimiŋ ore aŋi maneegobi eru jebego ŋeŋe boboniineo oo minemine ŋeiŋgo maneegobi. 40 Yoŋoji koje yoŋore pi ya anda eru koŋgo eegobi eru tinabiŋeyaŋuŋ fukeiŋ ore oŋgawowosi joroine joroine oŋga wosiru omoyaŋuŋgo qaegobi. Ore eru Anutuji buŋoyaŋuŋ mitariru geoine ropekiine bokirieme paiyaŋuŋgo ropeiŋ.” Oŋu.
Ŋigo teu moji pesiŋ foriine ruaya.
Luk 21.1-4
41 Yesuji boji soriŋgo pesiŋ katapa soguinere ŋadiineo ŋeko ŋiŋigoji moneŋ oo ruabi rakame piku ŋone yabeya. Ŋiŋigo tinabiŋe eru meboyaŋuŋke kokoine yoŋoji waperu kina moneŋ kokoine ruabi rakaya. 42 Ruabi rakame koje wakiqoqoine moji waperu siqojiŋo yoyoka, oi toiya boboroŋ oŋuine ruame rakaya. 43 Yesuji oi ŋoneru kiŋariŋpuine kepore yaberu iŋi yajiya, “Nonji buŋo foriine mo iŋi ŋajibe maneniŋ: Koje wakiqoqoine yo iŋoji pesiŋ ruaga, oi goine sosowo yoŋoji ya katapago ruabi rakaga, ore soine odureru ruaga. 44 Sosowo yoŋoji moneŋyaŋuŋ kokoine pe yareko mobeine akoŋ ruagobiyoŋ, ŋigo yo iŋoji taqararaŋine goga ore so yareyaine sosowo rua foreru omaine mata yobu goiŋ.” Oŋu.
* 12:1 Ais 5.1-2 * 12:11 Kiki 118.22-23 * 12:18 Apo 23.8 * 12:19 Dut 25.5 * 12:26 Eks 3.6 * 12:28 Luk 10.25-28 * 12:30 Dut 6.4-5 * 12:31 Lew 19.18 * 12:32 Dut 4.35 * 12:33 Hos 6.6 * 12:37 Kiki 110.1