15
Yesuji gawana Pailotre jiŋomaio dimaya.
Mat 27.1-2, 11-14; Luk 23.1-5; Jon 18.28-38
Kae fufurere akoŋ soriŋ gio siŋaŋ, kantrire minebobo (70), eru Kadi buŋore qaqaji eru soriŋ kaunsol sosowo yoŋoji buŋore koro sogo tutumaŋ ruaru Yesure buŋo mitaribuŋ. mitaribi Yesu kiperu roru raru gawana Pailotre meo ruabuŋ. Rom gawana iŋoji Yesu iŋi weu teya, “Fofori, go Juda yoŋore kiŋ koito fukege me mata?” Weu teme Yesuji kerisieru ojiya, “Oi gogake mige, oŋu.”
Soriŋ gio siŋaŋ yoŋoji buŋo kokoine Yesure sakigo ruaru mibuŋ. Mibi Pailotji Yesu moke weu teru ojiya, “Mane! Yoŋoji buŋo kokoine gore sakigoo ruaru migobi, goji ore mobeine mo mimiŋ me mata?”
Oŋu ojiyayoŋ, Yesuji sembene mo so eyayoŋ, jibu buŋo mobeine moke so bokirieya. Buŋoine bokeru dimako gawanaji waragaya. Oŋu.
Pailotji Yesu komeiŋ ore mitariya.
Mat 27.15-26; Luk 23.13-25; Jon 18.39–19.16
Gosa so pasowa kombaŋ damaŋineo gawanaji witi pigone ŋi mo tinaine miku weubuŋ, oi mosiine boyoberu pirueru yareebuŋ. Damaŋ oo ŋi mo tinaine Barabas iŋo witi pigo ŋeya. Iŋoji suroŋqoqo ŋi goine yoŋoke jigo oyowo eru ŋi mo qabi komeya, ore witi pigo rua yabebuŋ. Oŋu ebi kufufuŋ yoŋoji gawanare morumboŋ pi kae jiŋoineo paibe roperu dimaku fuŋgaru eku goya ore so eiŋgore weu tebuŋ. Weu tebi kerisieru iŋi yajiya, “Nonji Juda ŋoŋore kiŋ koito piruebe wakiiŋ ore eru manegobi me?” 10 Soriŋ gio siŋaŋ yoŋoji Yesure maŋririgaŋ manebuŋ ore eru iŋo gawanare meo ruabuŋ. Oi maneru aŋiyaŋuŋ maneiŋgo ore oŋu weu yareya.
11 Weu yareme soriŋ gio siŋaŋ yoŋoji ŋiŋigo kubu maŋ bapakare eyareru iŋi mibuŋ, “Yesu bokeru Barabas pirue! Ŋoŋo oŋu weu teniŋ.” 12 Oŋu mibi moke kerisieru weu yareya, “Oŋu migobi ore Juda ŋoŋore kiŋ koito tinaine oŋu oŋgaegobi, nonji iŋo uruŋu etenobo?”
13 Oŋu weu yareme moke oŋgabuŋ, “Bio maripoŋgo qaniŋ mi!”
14 Oŋu oŋgabi Pailotji iŋi yajiya, “Oi wamore? Iŋoji wamo sembene eya?” Oŋu miyayoŋ, yoŋoji oi maneru yameŋ keku jikigaru oŋga jojoraru iŋi oŋgabuŋ, “Iŋo maripoŋgo qaniŋ mi!”
15 Oŋu oŋgabi Pailotji ŋiŋigo kubu sogo aŋiyaŋunde so eiŋgo maneru Barabas pirue yareme wakiyayoŋ, Yesure miko kobiŋ joruinekeji qaya baya qabuŋ. Oŋu qabi maripoŋgo qanimiŋ ore iŋo Rom mamari ŋi yoŋore meo ruaya. Oŋu.
Yesu nifebubu etebuŋ.
Mat 27.27-31; Jon 19.2-3
16 Mamari ŋi yoŋoji Yesu ogaru raru gawanare morumboŋ pire sa maŋineo ropebuŋ. Roperu mamari kubu soguine sosowo furu yabekabuŋ oo warebuŋ. 17 Wareru mariku boboroŋ yojuŋiru oi Yesure sakiineo keteku qiŋambu nigiŋ maŋgeŋgaru hendiŋ oŋuine qoruineo ketebi rakaya. 18 Oŋu rakame fuŋgaru ohoweine baku mijeri etebuŋ, “Ohowe ohowe! Juda yoŋore kiŋ koito, ohowe!” 19 Kobeqoqo oŋu eku mikabuŋ sabaraji qoruineo qaku tifegaru qaku dikanji ke teru daberu mimiteŋ ikoine batebuŋ. 20 Igosisi oŋu ete foreru mariku boboroŋ yojuŋiru oi qomukuru iŋoyoŋunde saki komoŋ keteku maripoŋgo qaiŋgo ore ogaru rabuŋ. Oŋu.
Yesu maripoŋgo qabuŋ.
Mat 27.32-44; Luk 23.26-43; Jon 19.17-27
21 Raru kadi yasogoo ŋi mo tinaine Saimon bofukebuŋ. Iŋoji Afrika siti tinaine Sairini ore ŋiine eru Aleksander eru Rufus yokore mama. Iŋoji gioone wapeme ojiri mibi Yesure maripoŋ roru koboya.* 22 Yesu oŋu roru moreŋ mo tinaine Golgota oi noŋunde buŋoo Qorusia, oo raru ropebuŋ. 23 Roperu wain obu eru marasiŋ tinaine mor oi qodureru bojibugaru otebiyoŋ, Yesuji oi takigaya. 24 Takigame dimaku maripoŋgo qabuŋ. Qabi dimako qosa qabi jare fukeko Yesure saki komoŋine moakoŋ moakoŋ botuyaŋuŋgo ore so boroiŋgaru robuŋ.* 25 Kaere 9 kilok oo maripoŋgo qabuŋ. 26 Maripoŋgo qaku qoruineo paibe qabunde fuŋine iŋi quraŋgaru qabuŋ, “Juda yoŋore kiŋ koito yo.” 27 Suroŋqoqo ŋi yoyoka oŋuakoŋ iŋoke maripoŋgo yapebuŋ. Mo me furoineo mo kijoineo mobemobe oŋu yapebuŋ. 28 (Anuture Biŋe Quraŋgo buŋo iŋi quraŋgabi pega, “Oi osoeru suroŋqoqo ŋi oŋuine manesuku yoŋore botugo ruabuŋ.” Buŋo oŋu oiji foriineke fukeya.)*
29 Ŋiŋigo odureru ra wareru nifebubu eteku igobi qotikeru iŋi mibuŋ, “Yei! Go boji soriŋ soine ketotiende moreŋgo wakiko una yokaomore maŋgo moke romaeŋgaru baiŋgo ore mimeŋ. O, go ŋi fiine yobu!* 30 Go gake babapi eru maripoŋgone waki.”
31 Soriŋ gio siŋaŋ eru Kadi buŋore qaqaji yoŋoji oŋuakoŋ botuyaŋuŋgo igosisi eteru mibuŋ, “Goine bapi yaberu goyayoŋ, iŋoyoŋe babapi eiŋgo ore embimbiŋgaga. 32 Iŋoji Munaŋqoqo Rauine Kristo eru Israelre kiŋ koito fukega ine, muŋambemeŋ yo maripoŋgone wakiko ŋoneru oi manesiŋ ganobeŋ.” Oŋu mibuŋ.
Ŋi iŋoke maripoŋgo yapebuŋ, yokoji oŋuakoŋ maŋqoqo buŋo gomogofo mitebu. Oŋu.
Yesuji komeya.
Mat 27.45-56; Luk 23.44-49; Jon 19.28-30
33 Una botuine 12 kilok fukeko oo moreŋ sosowo qisiri eku sagaru peko raru aua yokaomore so fukeya. 34 Yesuji 3 kilok oo iŋoyoŋunde buŋoo iŋi ooŋ yasogo oŋgaya, “Eli eli lama sabaktani?” Oi noŋunde buŋoo: Anutune, Anutune wamore ŋadi nuge?*
35 Oŋu oŋgame ŋi bembeŋgo dimabuŋ, yoŋoreone goineji oi maneru mibuŋ, “Maneniŋ! Elaijare oŋgaga.” 36 Yoŋoreone moji giniŋgaru raru yaŋgbuŋ mo yaga kamasiine oŋu oi roru wain obu jajainekeo igokurugaru yo didi tifeineo kiperu itigaru Yesure bibi sisio paibe ruame noku miya, “Oi bokebi iŋoyoŋe akoŋ dimaine. Elaijaji wareru bomukume wakiiŋ me mata, oi ŋonekimiŋ.”*
37 Oŋu ebi Yesuji ooŋ yasogo oŋgaku beuine niniŋgame komeya.
38 Komeko oo akoŋ boji sorinde maŋgo kambaŋ dimaya, oiji paibeine botuineo sugaru wakiru yoyoka fukeya.* 39 Mamari siŋanji maripoŋ mai garu dimaku Yesuji beuine niniŋgame komeya, oi ŋoneru iŋi miya, “Ŋi yo oiji fofori Anuture Made fukega.”
40 Ŋigo goineji oŋuakoŋ taitai dimaku ya oi ŋonebuŋ. Yoŋore botugo Maria Magdalane eru Maria Jeims jiŋaine eru Joses yokore maŋgoyakuŋ eru Salome yoŋoji moko dimabuŋ. 41 Yoŋoji Yesuji Galili prowinsgo goko oo iŋo boyoberu kiŋaŋ qateku gobuŋ. Oŋuakoŋ ŋigo goine kokoine Yesuke Jerusalem sitio roperu warebuŋ, yoŋoji oŋuakoŋ bembeŋgo dimabuŋ. Oŋu.*
Yesure qoŋgbuŋ yaŋgabuŋ.
Mat 27.57-61; Luk 23.50-56; Jon 19.38-42
42 Sabat kombaŋ ŋeŋere ya bomogakabi Sabat kombaŋgo fuŋgaiŋgo ore bembeŋgako iŋande fukeru wareya. 43 Maŋgogio oo Arimatia rauine, ŋi jiŋobiŋeineke tinaine Josef iŋoji wareya. Iŋoji oŋuakoŋ Anutu qorumande foriine fukeiŋ ore odigaru goko. Iŋoji Juda yoŋore soriŋ kaunsol kubure minebobo mo fukeru Sabat kombanji fuŋgaiŋ ore eya ore eru kokoi qamaseru Pailotreo raru Yesure qoŋgbuŋine roiŋgo weuya. 44 Weume “Fofori komega me mata?” miku manesuku mamari siŋaŋine miko wareya “Yesuji damaŋ joroine me pompoŋine komega,” miku weu teya. 45 Weu teme biŋe buŋoine maneru Yesure qoŋgbuŋ Josef mitari teya. 46 Mitari teme kambaŋ yagaŋine furiine baru raru qoŋgbuŋine maripoŋgone qomukuru bawakiru kambanji komoŋ gaya. Komoŋ garu roru jiŋoruŋgo raru ko kouŋ gufubi ŋeŋe peya, oo ruaya. Ruaru ko yasogo mo romaeŋgame kouŋ mauine kejigaya. 47 Uro ruaya, oi Maria Magdalane eru Maria Josesre maŋgoine yokoji dimaku ŋonebu. Oŋu.
* 15:21 Rom 16.13 * 15:24 Kiki 22.18 * 15:28 Ais 53.12 * 15:29 Kiki 22.7; 109.25; Mak 14.58; Jon 2.19 * 15:34 Kiki 22.1 * 15:36 Kiki 69.21 * 15:38 Eks 26.31-33 * 15:41 Luk 8.2-3