5
Gemoji kaneŋ maŋyaŋuŋgo rakabi ŋiji fiaya.
Mat 8.28-34; Luk 8.26-39
Oŋu fukeko joguŋ petigaru aribe Gerasin yoŋore moreŋgo ropebuŋ. Roperu qaŋaŋineo ropebi Yesuji ogâ bokeru oo akoŋ ŋi gemoineke mo jiŋoruŋgone wareru dimaku Yesu bofukeya. Ŋi oi jiŋoruŋgo goku qoŋgbuŋ ko kouŋ sikeru gufukabi pebuŋ, oo peku goya. Ŋi sosowoji me kufuine gbediji (niginji) kipeiŋgo embimbiŋgaru gobuŋ. Ateine ateine kufuine gbediji kiperu maŋgu baru gobuŋyoŋ, me musaine qateebuŋ, oi qaisueru kufu nigiŋine odemukuru goko sosowoji oi siŋaŋ gaiŋgo embimbiŋgabuŋ. Embimbiŋgaru una ubu jijiki jiŋorunde ko kouŋgo me tukuo kosabasa peku goya. Oŋu goku oŋga jojoraku sakiine kogo qaku ketiqoti goya.
Yesuji jojorigo wareme ŋoneru giniŋgaru wareru moreŋgo bembeŋgo rakaru dikanji ke teya. 7-8 Dikanji bakaigame Yesuji gemoine oi iŋi ojiiŋgo eya, “Gemo sembene, go bio ŋi yo bokeru ra!” Oŋu miiŋgo eme fonuŋ ooŋ soguine oŋga rurugaru miya, “Ae! Yesu, go Anutu ropekiinere Made fukege. Go uruŋu eru enoreiŋgo warege? Nonji Anuture jiŋo maio karieru weu garego: Go buŋo kiperu mimipaŋ buŋoji misanaŋgaru joiserereŋ joineke so enareigoŋ.”
Oŋu miko iŋi weuya, “Go tinago mo?” Weume mibuŋ, “Niŋo kokoine gogobeneŋ ore tinanoŋuŋ Legion migobeneŋ.” Oi noŋunde buŋoo Mamari kubu soguine. 10 Oŋu miku yameŋ keku iŋi karie tebuŋ, “Go yobe nabenoŋ ine, moreŋ yoone so sore nobe.”
11 Mafuŋyaŋuŋgo goyoŋine oo kaneŋ kubu soguine mo kegbaŋ maŋineo suaku dimabuŋ. 12 Ore gemo yoŋoji iŋi miku Yesu karieru weu tebuŋ, “Goji sore nobende niŋo soine kaneŋ yoŋore maŋyaŋuŋgo rakainebeneŋ.” 13 Karieru weu tebi “Bio raku rakaniŋ!” mitiga yareko ŋi maŋineone waperu raku kaneŋ maŋyaŋuŋgo rakabuŋ. Rakakabi oo akoŋ kaneŋ kubu 2,000 oŋu oi riŋaru pagaŋgo raku siririkeru obu joguŋgo rakaru noru komebuŋ.
14 Komebi kaneŋ siŋaŋ yoŋoji kamieru taoŋ eru kae memendaine oo raru biŋe buŋo mibuŋ. Mibi maneru ŋiŋigo jiŋorara yoŋoji ya fukeya, oi ŋoneiŋgo warebuŋ. 15 Wareru Yesureo waperu ŋonebi ŋi gemo kubuinekeji goya, iŋoji kambaŋ sakikomoŋine poretiŋ kiperu ŋeku maŋine gboreme mamanesuine sosowo fukeko ŋoneru waragaku dimabuŋ. 16 Dimakabuŋ kaneŋ oi uruŋu rakaru komebuŋ eru ŋi gemoineke iŋoreo ya fukeya, oi ŋonebuŋ, yoŋoji sundu yoyoka oi yajibuŋ.
17 Yajibi dimaku Yesuji qoqodure kae moreŋyaŋuŋ bokeru raiŋgo ore karieru weu tebuŋ.
18 Karieru weu tebi bokeru ogâo ropeiŋgo dimako ŋi gemoineke goya, iŋoji wareru Yesuke moko raku goiŋgo weuya.
19 Weuyayoŋ, Yesuji qomuku teku iŋi ojiya, “Go bio kaegoo raru tifepugo ŋone yaberu Ofonji mosi qoqowirie soguine baku ŋonemaiŋ egareya, ore sundu oi yajinde manenimiŋ.”
20 Oŋu ojime bokeru raru Yesuji mosi qoqowirie sogo sogo baku oduya, ore buŋoine fuŋgaru Ten-taoŋ distrik maŋineo miku saueme sosowoji maneru waragabuŋ. Oŋu.
Jairusji oduinere Yesu oŋga wosiya.
Mat 9.18-26; Luk 8.40-56
21 Yesuji ogâo roperu kirieru joguŋ petigaru aribe wareme ŋiŋigo kubu kokoineji iŋoreo wareru tumaŋgaru joguŋ qaŋaŋineo dimabuŋ. 22 Dimakabuŋ oŋgawowosi pire buŋo siŋaŋ mo tinaine Jairus iŋoji wareru Yesu ŋoneru maŋfuŋineo rakaru dikanji ke teya. 23 Dikanji ke teku yameŋ keku oŋga wosigaru iŋi ojiya, “Odune mendaineji komeiŋgo ega. Go wareru mego paiineo ruande fiaru jikigaru goiŋ.”
24 Oŋu ojiru Yesu ogagame moko rabu ŋiŋigo kubu sogo yoŋoji ŋadiyakuŋgo raru kekepuŋ eru rore yaperu rabuŋ. Oŋu.
Ŋigo jibekeji Yesure mariku yoŋoya.
25 Rakabi oo botuyaŋuŋgo ŋigo mo goya. Iŋoji kaindari gosa 12 ore so ŋoneru jibe bame goya. 26 Oŋu goku joiserereŋ kokoine maneme sakisiŋaŋ kokoineji iŋore gioine babi babapi mo so bofukeru goya. Iŋoji sakisiŋaŋ ŋiŋigo yoŋore furire moneŋ meboine sosowo bokeru goyayoŋ, jibe oiji moke moke bosembeame goya. 27-28 Oŋu goku Yesure biŋe maneru iŋi miya, “Nonji oi yoŋoiŋgo maneru yobiŋgaru marikuine akoŋ kokiine mo yoŋonobo ine, bio soine fiabemiŋ.” Oŋu miku ŋiŋigo kubu botuyaŋuŋgo Yesure ŋadio raru marikuineo yoŋoya.
29 Yoŋome dariine oo akoŋ jigame qapeqawakiine oi mataeme sakiineji fiame maneya. 30 Fiame Yesuji oo akoŋ usuŋine mo petigaru rame, oi maneru ŋiŋigo kubu botuyaŋuŋgo kirieru weuya, “Moji marikune yoŋoga?”
31 Oŋu weume kiŋariŋpuineji iŋi ojibuŋ, “Ŋiŋigo kubuji kekefoŋ eru rore guru yoŋo gugobi. Oi ŋoneru uruŋu ‘Moji yoŋo nuga?’ weuge?”
32 Oŋu mibuŋyoŋ, Yesuji moke “Moji oi ega?” miku weuku bofukeiŋgo ore kirieru piku ŋone yabeya. 33 Ŋone yabeme ŋigo sakiineo mosi qoqowirie fukeya, iŋoji oi maneru ore kokoi maneru gburugburu qakame wareru Yesure maŋfuŋgo rakaru dikanji keru fuŋine sosowo ojiya. 34 Yesuji oi maneru iŋi ojiya, “Odune, mamanesiŋgoji bobiaŋ guga. Qapeqawakigoji bio mataeme soine maŋwomoo raigoŋ.” Oŋu.
Yesuji Jairus oduine bogboreya.
35 Buŋo oŋu ojiru dimako oŋgawowosi pire buŋo siŋande pigone moji biŋeba wareru Jairus ojiya, “Odugo komega! Ore eru qaqajire paio yobiŋ jikigaru so ruaigoŋ.”
36 Ojiko Yesuji buŋo ore keta eru oŋgawowosi pire buŋo siŋaŋ iŋi ojiya, “Kokoi so mane. Noŋ manesiŋ nuigoŋ.” 37 Oŋu ojiru ŋiŋigo goine boke yaberu Pita, Jeims eru Jeims gboine Jon oi akoŋ oga yabeme oi boyoberu rabuŋ. 38 Raru oŋgawowosi pire buŋo siŋande pigo ropekabi ŋiŋigo kubu oyowo bakabi ŋone yabeya. Kokoineji jiŋgeŋ keku sanaŋine kioku soguŋ babuŋ. 39 Ŋone yaberu pigo roperu iŋi yajiya, “Ŋoŋo wamore oyowo baku kuyogobi? Odu oiji so komegayoŋ, kubaŋ pega.”
40 Oŋu yajime jere oŋuine fukeme gou etebuŋyoŋ, iŋoji oi sosowo yobe yabeku odure maŋgo mamaine eru goine iŋoke gobuŋ, oi akoŋ oga yabeme odu peya, oo ropebuŋ. 41 Roperu Yesuji odu oi meineo roru ojiya, “Talita kum.” Oi noŋunde buŋoo Odu menda, noŋ gajigo: Go pakere!
42 Oŋu ojime odu gosaine 12 iŋoji bio oo akoŋ pakereru dimaku ra wareya. Oŋu fukeme ŋoneru jorukuyaŋuŋ kitigaru waragabuŋ. 43 Waragabi ore binaŋine mo mibi egu manenimiŋ ore miku agi sanaŋine ruaya. Oi ruaru odu menda oi uqo munjaŋ otebi noiŋgo ore yajiya. Oŋu.