28
Yesuji komegone pakereya.
Mak 16.1-10; Luk 24.1-12; Jon 20.1-10
Sabat kombaŋ ŋebi tariko Sonda kae fufurere akoŋ pakereru kae fureme Maria Magdalane eru ogoine Maria mo yokoji jiŋorunde ko kouŋ ŋoneiŋgo rabu. Rabire oo akoŋ komeŋ yasogo iŋi ore baya: Ofonde mimerereŋ moji Sombuŋgone wakiru jiŋoruŋgo wareru kimboŋgo ko yasogo igogako rako paiineo ŋeya. Mimererende kamasi oi bobori oŋuine fukeko marikuine oi kuaŋ oŋuine gbagbataeŋine fukeya.
Oŋu fukeko mamari ŋi jiŋoruŋ ru bobo ebuŋ, yoŋoji iŋore waragaku gburugburu yabeko komeiŋ ebuŋ. Oŋu ebi mimererenji ŋigo yoyoka oi buŋo iŋi yasiya, “Yesu maripoŋgo qabuŋ, ŋoko iŋore baagobire, oi manego. Ore eru kokoi so maneni. Iŋoyoŋe miya ore so komegone pakerega. Ore eru yoo so pega. Ŋoko wareru ŋeŋe peya, oi ŋoneni.
“Oi ŋoneru pipa kiŋariŋpuine yoŋoreo raru biŋe buŋo yo yajini, Yesuji komegone pakerega. Maneniŋ, iŋoji bonieru Galili prowinsgo raiŋ. Ŋoŋo soine oo raru oi ŋoneniŋ. Maneniŋ, nonji oi ŋajibe manebuŋ.”
Oŋu yasiko pipa akoŋ jiŋoruŋ bokeru kokoi maneru jibu mokemoke yobu jerieru biŋe oi roru kiŋariŋpuine yajinimi ore pipa rabu. Pipa rabire Yesuji oi kadio fuke yateru “Kaereŋakuŋ!” yasiya. Oŋu yasiko bembeŋgo raru daberu kufuineo bayaeŋ gaku ohowe baku miteŋ gatebu. 10 Miteŋ gatebire iŋi yasiya, “Kokoi so maneni. Bio raru gbopuneji Galili raniminde buŋo yajibire oo raru noŋ ŋone nuinebi.” Oŋu.
Jiŋoruŋ siŋaŋ bobo yoŋoji sunduyaŋuŋ mibuŋ.
11 Ŋigoyoko yokoji kadi rabire jiŋorunde ko kounde siŋaŋ bobo mamari ŋi goineji sitio wareru soriŋ gio siŋaŋ ŋone yaberu ya sosowo fukeya, ore sunduine yajibuŋ. 12 Yoŋoji oi maneru Juda yoŋore minebobopuyaŋuŋ kepore yabebi moko tutumaŋ eru Yesu papakarere buŋo sumuŋganiminde buŋo buru bofukeru moneŋ soguine yobu oi mamari ŋi yarebuŋ.
13 Oi yareru iŋi mitiga yarebuŋ, “Ŋoŋo buŋo iŋi miinebi: Niŋo ubune kubaŋ pekabeneŋ kiŋariŋpuineji kamiine wareru qoŋgbuŋine kiaŋ roru rabuŋ. 14 Buŋo oŋu mibi buŋo oiji gawanare kajego rakako maneiŋ ine, yobiŋ ŋoŋore paio egu ropeiŋ ore niŋoji maŋine bowirieru bawaki ruabeneŋ manebu tomiri goinebi.”
15 Oŋu mitiga yarebi ore so boyoberu moneŋ roru raru gio buŋoyaŋuŋ boyobebuŋ. Oŋu ebi Juda yoŋoji buŋo oi botuyaŋuŋgo misauebi maneru gobi raru damaŋ yoo oŋuakoŋ oi jikigaru mibi maneegobeneŋ. Oŋu.
Misin gio bakiminde mimiti
Mak 16.14-18; Luk 24.36-49; Jon 20.19-23; Apo 1.6-8
16 Kiŋariŋpuine 11 yoŋoji Jerusalem bokeru Galili prowinsgo raru Yesuji tukuo warenimiŋ ore yajiya, oo ropebuŋ. * 17 Oo roperu Yesu ŋoneru ohowe baku miteŋ gatebuŋyoŋ, goineji iŋore maŋyoka manebuŋ. 18 Miteŋ gatebi yoŋoreo wareru iŋi yajiya, “Sombunde eru morende usuŋ sosowo oi Anutuji nareme nonde pega.
19 “Ore eru ŋoŋo moreŋ so raru ŋiŋigo kubu sosowo iŋi ro yabebi nonde kiŋariŋpune fukenimiŋ: Oi Mama, Made eru Moro Tiriine niŋore tinao miti meso rau yareinebi * 20 eru nonji buŋo boyobenimiŋgo mitiga ŋarebe, oi sosowo reŋganimiŋ ore qaji yareru goinebi. Maneniŋ, nonji damaŋine damaŋine ŋoŋoke go ropeku gobe morende damanji tariiŋ.” Oŋu.
* 28:16 Mat 26.32; Mak 14.28 * 28:19 Apo 1.8