2
Ko gogoineke iŋoke dimaku gbagbataeŋine fukeinebi.
Biŋe buŋo manegobi ore sembeneŋaŋuŋ sosowo kemukuru bokeinebi. Mipemiriŋ keoma sosowo oi bokeinebi. Maŋkekerisiere eebobo sasakiine oi misombeŋ ebi useinebi. Anda eru ŋadiqoqo buŋo kipoŋ eegobi, oi sosowo qomukubi wakiru tariine. Made gbio kikoyaŋuŋ tomiri yoŋoji moŋ akoŋ noiŋgo maneru aŋi sogo maneegobi. Ŋoŋo ore so Biŋe buŋo so bakasigabi, oi maŋ wombuŋ-ŋaŋuŋgo ruakiminde aŋi sogo maneru goinebi. Oŋu goku mamanesiŋ-ŋaŋuŋ kegborebi sogueru sanaŋgako qowirieru goku seŋgiŋbaŋgiŋ fukenimiŋ. Biŋe Qurande buŋo mo oi iŋi pega, “Uqo munjaŋ mo kisaqasi eru aŋiine manebuŋ, ore so Ofoŋ fiine iŋoke qakatoru aŋiine maneniŋ.” Buŋo ore so Ofonde aŋi manegobi ine, Biŋe buŋoo sogueru sanaŋgaru goinebi.*
Kristore soso buŋo mo iŋi mibemiŋ: Kristoji pakereru Anuture otuŋ sanaŋine fukeru gogo sanaŋinere goduine fukega. Ŋoŋo iŋoreo wareru moke qowirieinebi. Ŋiŋigoji otuŋ more eru “Ko omaine,” miku ŋadi gaku bokebuŋyoŋ, Anutuji oi Munaŋqoqo Rauine fukeiŋ ore roosoeru iŋore maneko furiine ropekiine yobu fukega. Kristo iŋoreo wareku gboreru ŋoŋo-ŋaŋe oŋuakoŋ ko oŋgiŋ gogoyaŋuŋke oŋuine fukeinebi. Oŋu fukeku sanaŋgaru gobi Sombunde ketigaqoqo iŋoji ŋaberu maŋ-ŋaŋuŋ bobiaŋgame sasanaŋ bofukeru mande gogore boji soriŋ foriine fukeinebi. Moro Tiriineji maŋ-ŋaŋuŋgo goku boburoru qowirie ŋabeko boji soriŋ ore soriŋ gio siŋaŋ gbagbataeŋine fukeru dimainebi. Moro Tiriineji maŋgo eku dobe ŋabeko reŋgaru Anuture ohowe baku miteŋ garu goinebi. Oŋu gobi Anutuji ŋone ŋaberu Yesu Kristore eru eeboboŋaŋuŋ oŋuinere aŋi maneru goiŋ. Biŋe Quraŋgo buŋo mo oi iŋi pega:
“Ŋoneniŋ, Anutu nonji oŋgiŋ otuŋ mo roosoeru Zaion tukuo Israel kubu soguine maŋyaŋuŋgo saribe oi otuŋ sanaŋine qoruine juŋe boreŋ masapu (milyon Kina oŋuine) fukeiŋ.
Uri yoŋoji otuŋ sanaŋ qaŋqaŋine oi manesiŋ gaegobi, yoŋo iŋore eru so qurutuaru gonimiŋ.”*
Manesiŋ garu gogobi, ŋoŋore jiŋo maio oi otuŋ sanaŋine kuririineke fukegayoŋ, goineji maŋyaŋuŋ so kerisieru omaine gogobi, yoŋore jiŋoo oi Biŋe buŋo yoore so pega:
“Pi bobo yoŋo ‘Oŋgiŋ omaine,’ miku otuŋ oi ŋadi gaku bokebuŋ, otuŋ oiji otuŋ sanaŋine fukeya.
Jiki kamasiine oi aeŋ oŋuine bofukebuŋ. Otuŋ sanaŋ qaŋqaŋine oŋuine oi kirigana ine, piji kirigaru waki kena.”*
Biŋe buŋo mo oi iŋi pega,
“Ŋiŋigoji ko oŋgiŋ oo odetataŋgaru yabeko oiji yaberu qa qojoi eyareiŋ.”
Yoŋoji Biŋe buŋo so reŋgaru yoŋoyaŋunde aŋi boyobeegobi ore eru odetataŋgaru wakiegobi. Anutuji oŋu buruga yareya ore so waki yabeega.*
Yoŋoji oŋu waki yabeegayoŋ, ŋoŋoji ŋiŋigo kubu soguine fuŋine mo iŋi fukegobi: Anutuji ŋoŋo iŋoyoŋunde roosoe ŋabeko roosiŋine fukegobi. Anutuji qisirigone oŋga ŋareme tatamaine qembibiineke oo roperu soriŋ gio siŋaŋ kubu gbagbataeŋine fukegobi. Mosi qoqowirie kuririineke baku goya, ore Biŋe buŋoine oi mitaniŋganimiŋ ore oŋga ŋareya. Oŋga ŋareko ŋoŋoji Anuture kufufuŋ biŋeine goku Kiŋ Ofonde muraŋpuine fukeru gioine roregaru baegobi.* 10 Rone Biŋe Qurande buŋo more so “Siombeŋsaombeŋ kosa gobuŋyoŋ,” damaŋ yoo maŋ-ŋaŋuŋ kikipe eeku qodureru “Anuture maŋkekerisie kufufuŋ kubu” fukeru gogobi. Rone Anuture ŋonemaiŋinere “Qaqouma gobuŋyoŋ,” damaŋ yoo “Ŋone ŋabeku emboŋ eme yauŋmoririine soine mane mukuru gogobi.” Oŋu.*
Anuture kiŋaŋqoqo ŋiŋigo iŋi fukeru goinebeneŋ
11 O yoro ogopune, Sombunde biŋe fukeru moreŋgo yoo kotuine mo gogobi, nonji ŋoŋore maŋ-ŋaŋuŋ iŋi bapakarebemiŋ: Sakire aŋiŋaŋuŋ sanaŋine sembeneji egu siŋaŋ ŋabeiŋ ore ŋoŋo-ŋaŋe sasabare einebi. Aŋi furuine furuine oiji maŋ-ŋaŋuŋ egu bosembeaiŋ ore jigo qaegobi. 12 Maŋyaŋuŋ so kerisiebuŋ, yoŋore botugo eeboboŋaŋuŋ fiine akoŋ eba eku goinebi. Goineji ŋoŋo sembene bobo ŋiŋigo oŋuine buŋoji misembea ŋareegobi, yoŋoji eeboboŋaŋuŋ fiine ŋoneru fuŋneŋaŋuŋ poretiŋ mane taniŋgabi mamanesuyaŋunji qopieiŋ. Mamanesuyaŋunji qopieko yoŋoyaŋunde agiburaŋyaŋuŋ eru mamane jibuyaŋuŋ ŋone mukuru maŋyaŋuŋ kerisieru Kristo fukeiŋ ore damaŋineo ŋoŋore eru Anutu miteŋ gaku gonimiŋ.
13 Anutuji gogo burugako ŋiŋigo goineji siŋaŋ noreegobi. Ofonde tina osigagobi ine, ŋoŋo sosowo yoŋore buŋo rurumaŋgo raru goinebi. Kiŋ eru gawana yoŋoji qoruŋaŋuŋ fukegobi, ŋoŋo yoŋore miyaŋuŋ reŋgaru goinebi. 14 Kaunsol eru komiti yoŋore miyaŋuŋ oŋuakoŋ reŋgaru goinebi. Yoŋoji ŋiŋigo eebobo sembene baegobi, yoŋore buŋo osoeru geoine bokirie yareegobiyoŋ, eebobo fiine baegobi, yoŋore tina miteŋ gaegobi. Anutuji ore eru gawman ŋiŋigo igodoŋ yabeme gogobi. 15 Anuture maŋ aŋi oi iŋi pega: Kajegi ŋiŋigo maŋyaŋuŋ tomiri qaqouma goku ŋoŋore buŋo omaine omaine miegobi, ŋoŋo eebobo fiine eba eku oiji yoŋore mi bibiyaŋuŋ bojigabi buŋo mo gonimiŋ.
16 Anutuji sembenere witi gbedigone nikire ŋareme keŋgoroŋgabuŋ, ŋoŋo ore so eebobo posiine eba eku goinebi. Oŋu goinebiyoŋ, sembeneŋaŋuŋ kefaganimiŋgo ore iŋi so miinebi: “Witi gbedinoŋuŋ tomiri posiine (fri) gogobeneŋ.” Oŋu miku oo gbedigaru ŋoŋo-ŋaŋunde aŋi so boyobeinebi. Oŋu matayoŋ, Anuture mi reŋgaru kiŋaŋ qaegobi, ore so gbediine tomiri goinebi. 17 Ŋiŋigo sosowo oi araŋ ba yareru goinebi. Maŋkekerisie ogopuŋaŋuŋ oi maŋ wombuŋ-ŋaŋuŋgo manji jojoko eyareku goinebi. Anuture buŋo egu odurekimiŋ ore sombuŋaŋuŋ maneru goinebi. Kiŋ koito eru siŋaŋpuŋaŋuŋ yoŋore manebi ropeko araŋ ba yareku goinebi. Oŋu.
Kristoji joisererende mosi fiine noduya.
18 Kiŋaŋqoqo ŋoŋo sogunepuŋaŋunde buŋo rurumaŋgo raru araŋ sosowo bayareku goinebi. Maŋwomoji siŋaŋ fiine eŋareegobi, yoŋore akoŋ matayoŋ, pore ro furu eŋareegobi, yoŋo oŋuakoŋ poretiŋ araŋ ba yareku goinebi. 19 Uri yoŋo Anuture mire so ŋiŋigo araŋ ba yareru gobi jibu fuŋine matayoŋ, omaine suroŋqoqo eyarebi joiserereŋ yameŋ keku maneku karieegobi, Anutuji oi ŋoneru furiine bokirieru mifia yareko kiwaqawaineke fukegobi. 20 Eebobo sembene ebi kobinji ŋabebi oi maneku karieru dimanimiŋ ine, ŋoŋo-ŋaŋunde uruŋu manebi ropena? Eebobo eebuŋ ore so ŋabebi tinabiŋeŋaŋuŋke so fukenimiŋ. Oŋu matayoŋ, eebobo fiine ebuŋ ore eru joiserereŋ bofukeru maneku karieru gonimiŋ ine, Anutuji ore furiine bokirieru mifia ŋareko kiwaqawaineke fukegobi.
21 Kristoji oŋuakoŋ ŋoŋore eru joiserereŋ maneru mosi fiine ŋaduya. Ore eru ŋoŋo iŋore kufu kadiine oi akoŋ boyoberu joiserereŋ maneku karieru gonimiŋ ore oŋga ŋareya. Oŋu goku kiwaqawaineke fukenimiŋ. 22 Biŋe Qurande buŋo mo oi iŋi pega, “Iŋoji agiburaŋ mo so baya eru iŋore mi bibiineone buŋo ikoikoine mo so wakiya.” Ŋoŋo buŋo ore so boyoberu ebi sagaiŋne.* 23 Ŋiŋigoji maŋqoqo buŋo fofoine Kristo kokoine mitebi mobeine mo so bokirieya. Joiserereŋ etebi maneru mobeine bomukuiŋgo ore so kepie yabeya. Oŋu matayoŋ, Anutuji buŋo poretiŋ akoŋ mitariega, oŋu manesiŋ garu buŋoine iŋore meo ruaru mitariiŋ ore odigaya.*
24 Kristoji noŋunde ore yameŋ keku agiburaŋ ŋadi gaku eebobo posiine boyoberu gokimiŋ ore eru joiserereŋ maneya. Oi maneme Biŋe Quraŋgo pega ore so “Sakiine qabi wi fukeya ore eru Anutuji ŋoŋo bobiaŋ ŋabeya.” Fianimiŋgo ore “Iŋoyoŋe agiburaŋnoŋuŋ roru saki fuineo koboru” maripoŋgo roperu komeya. Ore eru ŋoŋo Kristore kamasi oŋuine fukeru joiserereŋ maneru kariebi fiine fukeiŋ. Agiburande eesoiji furu nobeko oo qoŋgbuŋ kamasi oŋu fukeru komekiine goinebeneŋ.* 25 Rone ŋoŋo “Lama oŋuine tiŋtuŋ roware eru kosabasa gobuŋ.” Oŋu gobuŋyoŋ, damaŋ yoo maŋ-ŋaŋunde siŋandeo kirieru wareru gogobi. Iŋoji ŋoŋo lama oŋuine dobu kipe nareto ŋonemaiŋ eŋareega. Oŋu.*
* 2:3 Kiki 34.8 * 2:6 Ais 28.16 * 2:7 Kiki 118.22 * 2:8 Ais 8.14-15 * 2:9 Eks 19.5-6; Ais 43.20-21; Dut 4.20; 7.6; 14.2; Tai 2.1; Ais 9.2 * 2:10 Hos 2.23 * 2:22 Ais 53.9 * 2:23 Ais 53.7 * 2:24 Ais 53.5 * 2:25 Ais 53.6