5
Minebobo ŋoŋore uŋsowoŋ buŋo
Nonji maŋkekerisie kufufunde minebobo mo fukeru Kristoji joiserereŋ maneya, ore buŋoine kitiŋgaku miego. Jiki kirieru wareme kuririquraŋineji fukeko tinabiŋe nareme bofukeiŋgo manego. Ŋoŋore botugo nonde minebobo ogopune fukegobi, nonji ŋoŋore maŋ-ŋaŋuŋ iŋi bapakarego: Anutuji ŋoŋo manesiŋ ŋaberu lama kubuine meŋaŋuŋgo ruaya, ŋoŋoji oi ŋonemaiŋ eyareru goinebi. Gio oi tataki maneru matayoŋ, Anuture mi boyoberu maŋ aŋiŋaŋuŋ gioo ruaru afagaru maŋ afake qiŋ keru baku dimainebi. Gbegbedi paiineo rembeŋine goku moneŋ yare yameŋ so keku goinebi.
Lama kubu yukuyaŋuŋgo wareru dimagobi, oi ŋi koito kamasi oŋuine so siŋaŋ yareinebi. “Zioz siŋaŋ fukegobeneŋ,” miku omoŋaŋuŋgo so qaku ropeine so einebiyoŋ, eebobore mosi fiine oi lama kubu yaduru goinebi. Eebobo fiine eku gokabi lama siŋaŋ qoruineji moke fukeiŋ, damaŋ oo eri ubeŋaŋuŋgo keru resoŋ buresoŋ kuririineke qoruŋaŋuŋgo keru kipebi rauganimiŋ. Kuriri oiji damaŋ mogo so yagaŋgaru aŋi mo so fukeiŋ. Oŋu.*
Jeŋoŋ ŋoŋore uŋsowoŋ buŋo
Jeŋoŋ ŋoŋoji oŋuakoŋ siŋaŋpuŋaŋuŋ yoŋore buŋo rurumaŋgo raru goinebi. “Anutuji sigopou ŋiŋigo kiso eyareegayoŋ, yoŋoyoŋe ba wawaki eegobi, oi yauŋmoririine yareega.” Ore eru ŋoŋo sosowo botuŋaŋuŋgo ŋoŋo-ŋaŋe baba waki eku goinebi. Kamasi oiji mariku oŋuine nikebi rakame goinebi.* Ore eru ŋoŋo-ŋaŋe baba waki eku Anuture me usuŋineke ore rurumaŋineo rabi damaŋineji wareko soine romaiŋ ŋabeiŋ.* Biŋe buŋo mo iŋi pega, “Iŋoji ŋoŋo ŋonemaiŋ eŋareega ore eru manemeja-ŋaŋuŋ sosowo iŋore meo ruaru bokeinebi.”
Eeboboŋaŋunde sisiŋaŋ ee eku qiŋ keru dimaku damaŋ so maŋgari goinebi. Sembene Rauineji kosa roregaku ŋiŋigo kiso eku baa nobeega. Moji turi qame iŋoji laion oŋuine gbaga nobeiŋgo jauega. (Laionji bubu gbororo oŋgaku jojorako maneru saki jouyaŋuŋ wapeega.) Ŋoŋo joiserereŋ maneegobi, ŋoŋore maŋkekerisie ogopu yoŋoji oŋuakoŋ moreŋ so sisikoŋkoŋ oi akoŋ maneku karieru gogobi. Oi manesuku kokoiŋaŋuŋ yoberu mamanesiŋgo qiŋ keru dimaku laion oi sanaŋine akoŋ kiso eteru goinebi.
10 Ŋoŋo damaŋ pompoŋine yobu joiserereŋ maneru gokabi bofosike ŋabeku kitiŋ ŋabeku basanaŋ ŋabeko soine ŋesiŋ sanaŋ qaŋqaŋineo tuturi tomiri dimaku gonimiŋ. Oŋu Kristoke dimakabi kuririine ŋareme kuririquraŋineo roperu tatariine tomiri tamaeru go ropenimiŋ. Anutu, yauŋmoriri sosowore Rauine fukega, iŋoji ŋoŋo oŋu eku gonimiŋ ore oŋga ŋareya. 11 Iŋoji usuŋ Rauine go waperu goga eru damaŋ tatariine tomiri go ropeku goiŋ. Buŋo oi foriine.
Pitaji momojo buŋo tatariine miya.
12 Anuture yauŋmoriri oi ŋonemaiŋ foriine yobu fukega. Nonji buŋo oi sanaŋgaru kitiŋgaku miku ŋoŋoji yauŋmoriri oo qiŋ keru dima sanaŋgaku gonimiŋ ore mitiga ŋarego. Ore eru quraŋ pompoŋine yo mibe muraŋne Sailasji quraŋga ŋarega. Iŋoji noke damaŋ so dimaku maŋkekerisie ogone fukega. Iŋore oŋu manesugo.*
13 Anutuji maŋkekerisie kufufuŋ ŋoŋo oŋuine iŋoyoŋunde roosoe ŋabeko Babilon siti sembene oo* gogobi, yoŋoji momojoyaŋuŋ ruabi ŋoŋoreo foga. Mamanesinde madene Mak iŋoji oŋuakoŋ momojoine ruaga.* 14 Ŋoŋo botuŋaŋuŋgo ohoweŋaŋuŋ baku kokobo eru meaŋaŋuŋ yorororu goinebi.
Ogopunoŋuŋ Kristoke qakatoru dimagobi, womoji sosowo ŋoŋoke peine. Oŋu.
* 5:4 Jon 21.15-17 * 5:5 Qoq 3.34 * 5:6 Mat 23.12; Luk 14.11; 18.14 * 5:12 Apo 15.22, 40 * 5:13 Babilon oi Rom sitire tina sumuŋine. Barariŋ buk maŋineo oŋuakoŋ tina oi ore so quraŋgabi pega. * 5:13 Apo 12.12, 25; 13.13; 15.37-39; Kol 4.10; Flm 24 5:14 Damaŋ oo mijeriyaŋuŋ miku ohoweyaŋuŋ baku miyaŋuŋ mudugaru gobuŋ, ore eru miga.