12
Ŋigo eru jewanaŋ sogo juŋeineke
Sombuŋgo moge sogo qembibiineke mo iŋi fukeko ŋoneboŋ: Ŋigo mo wegi jiŋoineji marikuine fukeko ayonji kufu seseine rurumaŋgo tamaeko bobuŋ 12 oi resoŋ buresoŋ oŋuine qoruineo ketebi jaerereŋyaŋuŋke ŋebuŋ. Kuaineke goku made rononde damaŋineji bembeŋgako yobiŋgame goji kime joiserereŋ maneru oŋga jojoraya.
Ore ŋadio moge mo Sombuŋgo iŋi fukeko ŋoneboŋ: Jewanaŋ sogo juŋeineke (dragon), yoweine boboroŋ yobu, qoruine 7 eru juŋeine 10. Qoruine 7 oo resoŋ buresoŋ 7 kebi ŋeya. Jewanaŋ sogo oiji jeineji qonikiŋ kepieru bobuŋ yoŋoreone mobeine yokaomo furugaru bokeme moreŋgo wakibuŋ. Wakibi ŋigo iŋoyoŋe made roiŋgo eya, iŋore maŋfuŋgo dimaya. Oŋu dimaku madeine roiŋ, oi oo akoŋ gbagaiŋgo maneya.
Ŋigo oiji made ŋi roya. Iŋoji kantriine kantriine sosowo aeŋ toku ŋoŋoruji siŋaŋ yaberu goiŋ. Ŋigoji made roya, mimererenji oi oo akoŋ pipa roru raru Anuture morumboŋ ŋeŋe keririŋgo ruaya. Oo ruame ŋigoji iŋoyoŋe akoŋ bokeru perorieru raya. Anutuji ŋigo oi una 1,260 ore so moreŋ buroineo siŋaŋ gabi goiŋ ore pi kae mo bomogaya, oo perorieru raya.
Sombuŋ maŋineo jigo pougako iŋi qoqo ebuŋ: Sombuŋ mimerereŋ qoruine Maikel eru iŋore mimerereŋpu yoŋoji jewanaŋ sogo kiso eteru iŋo eru iŋore mimerereŋpu yoŋoke qoqo ebuŋ. Qoqo eku jewanaŋ sogo eru iŋore mimerereŋpu yoŋore tobiriji so sagame gbiŋ so eyaberu moreŋyaŋuŋ bokeru Sombuŋ maŋineo jikigaru goiŋgo embimbiŋgabuŋ. Embimbiŋgabi jewanaŋ sogo juŋeineke oi tuŋgabi Sombuŋgone yobebuŋ. Jewanaŋ sogo oiji ronere ronekoŋgo kobeŋ fukeru Ewa (Iw) esoigaya. Tinaine mo Sembene Rauine eru Satan. Iŋoji kantriine kantriine sosowo bapakare yabeko tiŋtuŋ raru gobuŋ, oi eru iŋore mimerereŋpu oi iŋoke Sombuŋgone tuŋgaru igo yabebi moreŋgo wakibuŋ.
10 Wakibi Sombuŋgo fonuŋ sogo mo iŋi fukeme maneboŋ, “Sakigorua Rauineji una ubu Anutunoŋunde maŋfuŋgo dimaku maŋkekerisie ogopunoŋuŋ migo igo buŋo eyareku goya, oi yoberu igogabi sakibe wakiko kokoriaŋ egobeneŋ. Noŋunde Anutunoŋunji damaŋ yoo ŋiŋigo munaŋ qa yareru usuŋinere paio siŋaŋ yabeko qorumaŋinere foriji fukega. Munaŋqoqo Rauinere usuŋ suŋsuŋineji fuke forega. 11 Iŋoji mamanesiŋ ogopunoŋuŋ buŋoo rua yaberu goyayoŋ, Rauine oi iŋi gbiŋ etebuŋ: Lama madeinere dariji oi munaŋ qa yareko sanaŋgaru Biŋe buŋo fori wombuŋine kitiŋgaku misaueku gobuŋ. Oŋuine goku jaueru sakiyaŋuŋ taki yabeme qiŋ keru dimaku jigo qaku gbiŋ ebuŋ.
12 “Ore eru Sombuŋ kaeo gogobi, yoŋoji sosowo jerieru kokoriaŋ keku goinebi. Oŋuine gonimiŋyoŋ, moreŋgo eru koego gogobi, ŋoŋo yobiŋ momokiine osiganimiŋ ore ‘Yei!’ miku kuyogo. Sembene Rauineji riŋaru waki oderu ŋoŋoreo wareru gio bobo damaŋine pompoŋine yobu eko manega ore rosi soguine eega.”
13 Jewanaŋ sogo juŋeineke yoberu igogabi moreŋgo wakiya, oi ŋone taniŋgaru ŋigo made roya, oi rosi eteku yobeya. 14 Yobeyayoŋ, ŋigoji perorieko Anutuji piju soguinere to yoyoka oteme oiji fururu qaru pipa raya. Anutuji moreŋ buroineo iŋore pi kae mo bomogaya, oo raya. Oo raru sumuŋgaru goko gosa 3 eru mobeine mo oi siŋaŋ gabi kobenji oi so bofukeru qafagaru roiŋ. 15 Ŋigoji fururu qaru rako kobende maŋine rigaŋga foreya miineone ŋigore ŋadio obu yoiko furugako obu fusiine fukeya. Obu oiji ŋigo oi kisoŋgaru roru nigiŋ gaiŋgo maneru oŋu furagaru gibuya.
16 Oŋu gibuyayoŋ, morenji ŋigo oi bapi garu pogame yoŋ fukeya. Jewanaŋ sogoji miineone obu furagako obu fusiine fukeya, oiji yoŋ oo rakaru jigaru mataeya. 17 Oŋu fukeko jewanaŋ sogore maŋine ŋigo ore eru rigaŋgame bokeru ŋigo ore osigidapuine goine igo yaberu jigoji qa yabeiŋgo raya. Osigidapuine yoŋoji Anuture mimipaŋ buŋo reŋgaru Yesure Biŋe buŋo damaŋ so kitiŋgaku misaueegobi, yoŋoke oyowo qoqo ee enimiŋ ore raya. 18 Raru koe mageŋgo roperu dimaya. Oŋu.*
* 12:18 Dan 7.7 Dan 8.10 Ais 66.7; Kiki 2.9 Dan 10.13, 21; 12.1; Jud 9 Jen 3.1; Luk 10.18 Job 1.9-11; Zek 3.1 Dan 7.25; 12.7