2
Efesus maŋkekerisie kufufuŋ yoŋore uŋsowoŋ buŋo
Yesuji jikigaru miya, “Jon goji Efesus sitire zioz kubu yoŋore ofoŋ wakimiine mimererende quraŋ iŋi quraŋga,
“Moji me furoineo bobuŋ 7 roru lambere ŋeŋe goulji babaine 7 yoŋore botugo ra wareru dimaega, iŋoji buŋo iŋi miga: Nonji gore eebobore fuŋne mane mukube iŋi pega: Goji suŋoŋ rauku gione sanaŋgaru baku goege. Sisirigo yameŋ keku maneku karieru goege. Ŋiŋigo kekesiine yoŋoke ogo so ee eku fofori sure yobe yabeege, oi manego. Goineji sosore ŋi aposol so fukeru jibu tinayaŋuŋ oŋu miegobi, goji oi baesoigo ruaru osoe yabende iko buŋo mimiyaŋunde fuŋneji totogo fukeya.
“Goineji nonde tinare eru sisikoŋkoŋ egarebi yameŋ keku joiserereŋ maneru karieru gomeŋ. Tobiri wawakiine tataki so eru gomeŋyoŋ, ya sosowo maneru karieru dimaku gomeŋ, oi manego. Oŋuine gomeŋyoŋ, maŋgore buŋo mo iŋi manebe so sagaga: Rone maŋgo kerisieru mokemoke yobu manjoko enareku gomeŋyoŋ, maŋgoji oi bedaŋgako damaŋ yoo munaŋgaru goge.
“Rone manjeri soguine maneru gomeŋyoŋ, oo akoŋ wirieru munaŋgaru wakiru qaku goge. Go bio gake fuŋnego manesuku mane mukuigoŋ. Ore eru bio maŋgo kerisieigoŋ. Rone maŋkekerisiere ya bameŋ, oi ore so moke jikigaru baigoŋ. Maŋgo agiburaŋine oone so kerisiemiŋ ine, nonji goreo wareru lambere ŋeŋego qomukube maŋkekerisie kufufuŋ Efesus oo moke so peiŋ. Waki guyayoŋ, gore iŋi manebe fiaga: Goji Nikolait yoŋore eebobo useru maŋgigi eege. Nonji oŋuakoŋ oi useru ore eru maŋgigi eego.
“Ŋoŋoreone moji kajeineke goga ine, Moro Tiriineji zioz kubuine kubuine noŋunde buŋo miega, iŋoji oi kaje ruaru mane mukuine.
“Moji eesoi sembene sosowo odureru gbiŋ eiŋ, nonji oi oga gabe Anuture seŋgiŋbaŋgiŋ gioo (paradais) paibe roperu gogo sanaŋinere yo mumugo ŋeku koruŋ noku goiŋ.” Oŋu.*
Smirna maŋkekerisie kufufuŋ yoŋore uŋsowoŋ buŋo
“Smirna sitire zioz kubu yoŋore ofoŋ wakimiine mimererende quraŋ iŋi quraŋga,
“Komeru gboreru sanaŋgaru goga, iŋoji ronekoŋ goku (ya sosowo bofukeru jiki miko mataeme) tatariine go ropeiŋ, iŋoji buŋo iŋi miga: Goji ŋeriŋetataŋ eru wakiqoqoine fukege, oi manegoyoŋ, Anuture jiŋoo tinabiŋegoji ropekiine fukeko kiwaqawaineke fukege. Goineji Juda ŋiŋigo so fukeru jibu tinayaŋuŋ oŋu miegobi, yoŋoji igosisi eru ŋadi gubi sisiri maneege, oi manego. Yoŋoji ‘Oŋgawowosi pi foriine fukegobeneŋ,’ miku eeboboyaŋunji Satan miteŋ gaegobi.
10 “Joiserereŋ maneru gomiŋyoŋ, ore eru kokoi so maneigoŋ. Mane, Sembene Rauineji eesoigo rua ŋabeiŋ ore ŋiŋigo bapakare yabeko ŋoŋoreone goine oga ŋaberu witi pigo rua ŋabenimiŋ. Sisiri eŋarenimiŋ, ŋoŋo oi una 10 maneru gonimiŋ. Gariine gonobuŋ me komenobuŋ, noke damaŋ so dimabi nonji gogo sanaŋinere resoŋ buresoŋ ŋarebemiŋ.
11 “Ŋoŋoreone moji kajeineke goga ine, Moro Tiriineji zioz kubuine kubuine noŋunde buŋo miega, iŋoji oi kaje ruaru mane mukuine.
“Moji eesoi sembene sosowo odureru gbiŋ eiŋ, iŋore sakiji komeko moakoŋ fukeiŋyoŋ, kome ateine yoyoka oi so komeiŋ.” Oŋu.*
Pergamum maŋkekerisie kufufuŋ yoŋore uŋsowoŋ buŋo
12 “Pergamum sitire zioz kubu yoŋore ofoŋ wakimiine mimererende quraŋ iŋi quraŋga,
“Moji jigore siqo sogo (bainat) miine mobemobe jojomu teteine yobu roru goga, iŋoji buŋo iŋi miga: 13 Goji gogo ŋeŋego uri eru goge, oi manego. Satanji iŋoyoŋe morumboŋ ŋeŋe igodoŋgako pega, go ore bembeŋgo goege. Jibu nonde tina roru noke jikigaru qakatoru dimaege. Satande gogo ŋeŋe Pergamum siti oo peko Antipasji nonde fuŋne damaŋ so kitiŋgaku misanaŋgaru dimako ŋoŋore botugo oo qabi komeya. Goji noŋ manesiŋ nuege, buŋo oi damaŋ oo oŋuakoŋ so kesoŋgaru mugameŋ.
14 “Oŋuyoŋ, maŋgore buŋo mendaine mo iŋi manebe so sagaga: Gore kufufuŋ botuyaŋuŋgo goineji kajeqouŋ ŋi qaqajibuine tinaine Balam iŋore tiŋtuŋ buruke goku boyobeegobi. Kantri goine yoŋoji uqo munjaŋ roru nemu gboŋ yoŋore pesiŋ yauŋ biŋe qaku kufuyaŋuŋgo ruabi tobiriyaŋunji kemagaya, Israel ŋiŋigoji oi so noku gobuŋ. Rone so noku gobuŋyoŋ, Balamji ŋi tinaine Balak iŋi qaji teya, ‘Go Israel ŋiŋigo oi noninde kepore yabeigoŋ.’ Oŋu qajiru bapakare yaberu bitiŋ oŋuine qotiŋgaru ruaya, yoŋoji oo quŋgaru afagaru nobuŋ eru boesau kosa ebuŋ. Ŋoŋoreone goineji Balamde mamane buru oi boyobeegobi.
15 “Oŋuakoŋ gore kufufuŋ botuyaŋuŋgo goine Nikolait yoŋore mamane ikoine roru boyobeegobi. 16 Ore eru go bio maŋgo kerisieigoŋ. Oŋu so emiŋ ine, nonji pipa goreo wareru kufufuŋpugo oŋuine oi bosue yabebemiŋ. Mineo jigore siqo sogo (bainat) pega, oiji jigo qaku ketigaru boke yabebemiŋ.
17 “Ŋoŋoreone moji kajeineke goga ine, Moro Tiriineji zioz kubuine kubuine noŋunde buŋo miega, iŋoji oi kaje ruaru mane mukuine.
“Moji eesoi sembene sosowo odureru gbiŋ eiŋ, nonji uqo sumuŋine tinaine mana eru ko yagaŋine otebemiŋ. Yoyoka oi otebe ko yagaŋine oo tinaine gariine quraŋgabi peiŋ, oi iŋoyoŋe akoŋ oseru maneiŋ. Goineji oi so manenimiŋ.” Oŋu.*
Taiataira maŋkekerisie kufufuŋ yoŋore uŋsowoŋ buŋo
18 “Taiataira sitire zioz kubu yoŋore ofoŋ muraŋine mimererende quraŋ iŋi quraŋga:
“Anuture Madere jiŋo korunji misi boruŋ oŋuine jaku tamaeko kufu sisiineo mariine eku aeŋ bras oŋuine jaerereŋineke fukega, iŋoji buŋo iŋi miga: 19 Nonji gore eebobore fuŋne mane mukube iŋi pega: Goji Anutu manjoko eteru manesiŋ gaku gioine baege eru sisiri yameŋ keku maneru karieru goege. Fuŋfuŋgaineo ya eba emeŋ, oi damaŋ yoo ba saueru eba eege.
20 “Oŋu eegeyoŋ, maŋgore buŋo mo iŋi manebe so sagaga: Goji ŋigo tinaine Jezebel iŋoke maŋmoakoŋ eru oi so yobu sure eege. Iŋoji kajeqouŋ ŋigo so fukegayoŋ, jibu iŋoyoŋunde tinaine oŋu miega. Iŋoji ŋiŋigo kepore yaberu iŋi qaji yareega: Nemu gboŋ yoŋore pesiŋ yauŋ uqo munjaŋine biŋe qaku kufuyaŋuŋgo ruabi tobiriyaŋunji kefagaya, oi soine noku gonimiŋ. Oŋu qaji yareru gio bobo ogopune bapakare yabeko wirieru tiŋtuŋ raru oi noegobi eru boesau kosa eegobi. 21 Nonji Jezebel maŋine kerisieiŋ ore damaŋ otebeyoŋ, boesauine so bokeru maŋine kerisieiŋ ore so maneru kosa goga.
22 “Ore eru nonji ŋigo oi qabe jibe bame neŋaŋgo peku joiserereŋ maneiŋ. Oŋuakoŋ iŋoke boesau baegobi, yoŋoji eeboboyaŋuŋ sembene oi so bokeru maŋyaŋuŋ so kerisienimiŋ ine, nonji oi oŋuakoŋ yabebe joiserereŋ momokiine manenimiŋ. 23 Iŋore odumadepu oi yaberu keririkebe komenimiŋ. Oŋu fukeko zioz kufufuŋ sosowo ŋoŋoji ŋone yaberu nonde fuŋne iŋi mane mukunimiŋ: Nonji ŋiŋigo maŋ mamanesuyaŋuŋ osoeru buŋo miyaŋuŋ eru maŋ aŋiyaŋuŋ sosowo mane tariru eeboboyaŋunde so tifeine bokiriebe sosowo moakoŋ moakoŋ yoŋore paio ropeiŋ. Nonji akoŋ ore Rauine fukego.
24 “Yoŋore oŋu fukeiŋyoŋ, Taiataira ŋoŋoreone goineji Jezebelre mamane buru oi so boyobeegobi. Oŋu so ebi ŋoŋore igosisi iŋi eru miŋareegobi, ‘Ŋoŋo mamanesu rakakiinere fuŋne so mane mukuru sakibe gogobi.’ Igosisi oŋu eru miŋareegobiyoŋ, Satande biŋe mamanere tina oŋuine miegobi. Nonji zioz kubu sosowo ŋoŋore iŋi mibe maneniŋ: Nonji yobiŋ mo so jikigaru ruabe ŋoŋore paio ropeiŋ. 25 Ŋoŋo Biŋe buŋo roru gogobi, oo qakatoru goinebi. Oi gbeŋ akoŋ boyoberu go ropebi noŋ moke kiriebemiŋ.
26 “Moji nonde maŋ aŋi boyoberu eesoi sembene sosowo odureru gbiŋ eru goku komeiŋ, nonji oi usuŋ otebe kotu kantriine kantriine siŋaŋ yaberu goiŋ. 27 Mamaneji usuŋ nareko oi raugaru Ofoŋ gogo. Oŋuakoŋ ŋoŋoreone moji gbiŋ eiŋ, nonji oi siŋaŋyayabe giore resoŋ buresoŋ eru aeŋ toku ŋoŋoru otebemiŋ. Oi otebe oiji moreŋine moreŋine ŋiŋigo siŋaŋ yaberu sanaŋ qaŋqaŋine botiŋ yaberu goiŋ. Afe dero gbaruji qaku qopogagobi, iŋoji ore so buŋo qoqomuku ŋiŋigo toku ŋoŋoru sanaŋ qaŋqaŋine oiji yaberu ketotieru boroiŋ yabeme siŋsaŋ gonimiŋ. 28 Oŋuakoŋ kae fufurere ginja bobuŋ otebemiŋ.
29 “Ŋoŋoreone moji kajeineke goga ine, Moro Tiriineji zioz kubuine kubuine noŋunde buŋo miega, iŋoji oi kaje ruaru mane mukuine.” Oŋu.*
* 2:7 Jen 2.9; Bara 22.2; Eze 28.13; 31.8 * 2:11 Ais 44.6; 48.12; Bara 1.17; 22.13 Bara 20.14; 21.8 * 2:17 Jare 22.5, 7; 31.16; Dut 23.4; Jare 25.1-3 Eks 16.14-15; 16.33-34; Jon 6.48-50; Ais 62.2; 65.15 * 2:29 1 Kiŋ 16.31; 2 Kiŋ 9.22, 30 Kiki 7.9; Jer 17.10; Kiki 62.12 Kiki 2.8-9