6
Se'sus essmaji na'n pituiptnnaqanijig ji'nmug
maw ugte'pitemuaq aq mijua'ji'jg
(Matiw 14.13-21; Malg 6.30-44; Lu'g 9.10-17)
[Se'sus maw unaqapemg apa'ita'jig Galaliewa'gig.]
1-4 Na pugjitew iga'q na Siawa'timgewei Pestie'uti. Se'sus maw unaqapemg pusijig aq asoqomitajig na qospem teluisig Galali. (Elt telui'tmi'tij Taipilias.) Pugwelg'pnig mimajuinu'g majulgwala'titl Se'susal. Nemitua'tipnn mesgi'g lugowaqan tela'tegelij ta'n teli npilapnig gesnugu'tijig. Na Se'sus maw unaqapemg oqwa'jig aq soqwita'jig gm'tnigtug aq epita'jig. Tel gne'geg Se'sus nisapa'sit gm'tnigtug. Elapit aq nemiaji pugwenniji mimajuinu'g pemi sgoqita'jig. Algwilua'titl. Gigto'qopugua'sit aq pipanimatl Pilipal, “Pilip, tami tet gisi ugjattesnu mijipjewei ta'n tl smatesnu ula mimajuinu'g?” ( Se'sus getu gji'jiatl ta'n Pilipal tluelital. Gis geitoq ta'n tla'tegetew.)
Na Pilip asitematl, “Ta'n goqwei wen ne'pa'toq ugumuljin te'sijig tepgunsejig, ma tepianug ugjit gijga gis sman na te'sijig mimajuinu'g.”
Gatu ap igtig unaqapeml Antle', Simon Pie'l wijigumatl teluet, “Ula eig lpa'tuj ta'n geggungl na'ngl pipnaqanu'tl, wejitas'g pallieweigtug, aq tapusiliji nme'ji'jg. Gatu mo eigtnug tepian gis smanenu na te'sijig mimajuinu'g.”
10 Se'sus telimaji, “Tlimug na mimajuinu'g pita'tij ta'n etli msiguig.” (Na tujiw mimajuinu'g epita'jig.) Eimu'tijig na'tami na'n pituiptnnaqanijig ji'nmug aq maw e'pijig aq mijua'ji'jg. 11 Toqo Se'sus wesua'toq pipnaqan aq miwatmuatl Nisgaml aq tepiaji mimajuinu'g ta'n pemgopultijig. Na wijei tela'laji nme'ji'jg aq 'ms't wen tepiaq ta'n telatalg. Na. 12 Ta'n tujiw g'satalulti'titeg telimaji unaqapemg, “'Mgnmug ta'n goqwei esgwiaq glaman ma goqwei 'gs'gaqtnug.” 13 Ta'n tujiw gaqi mgnmi'titeg wajua'tu'titl newgtisga'qal jel ta'pu ligpenignn ta'n wej piamiaqal na'ngl pipnaqanu'tl ta'n weji esgutmi'titl mimajuinu'g.
14 Na mimajuinu'g nemitu'titeg ta'n tel mesgi'g Se'sus gis tla'teget, teluejig, “Na ula ji'nm na iganigjitegewinu ta'n esgmalulg'p. Getleweigtug teluepnig ugjit 'pgisin ugs'tqamug ta'n esgmalulg'p.” 15 Se'sus gejiaji jugwita'linew aq 'gtu gi'gaji elege'walanew. Gatu mo ignmuagwi awna naqalaji aq siawi nguti sgoqiet.
Se'sus wesgiji pmiet samqwanigtug
(Matiw 14.22-33; Malg 6.45-52)
16 Na ta'n tujiw poqji piluamugwiaq na unaqapemg nisita'jig qospemg. 17 Tepita'jig ugtuluaq aq pusijig. Poqji apaji asoqomisugultijig na qospem. Pesu'gwatmu'tijig na gutan Gapelniam. Na tel gne'ge'l, wel oqonitpaqiaq aq Se'sus menaq pegisinugweg. 18 Na jiniw ugju'sn poqji melgignewa's'g aq poqji mqatgwig. 19 Ta'n tujiw na unaqapemg elisugultijig na'tami nesisgl gisna neggul loqtn, na jiniw nemia'titl Se'susal wesgit pmielitl samqwanigtug. Siaw pem gigja'silitl ugtuluaq. 'Ms't sigteta'sultijig. 20 Se'sus telimaji, “Mut jipaqita'new! Ni'n na pas'g.” 21 Na tujiw wel'te'tmi'tij tepa'lanew ugtuluaq. Ta'n tujiw teppit ugtuluaq smtug iga'jig ta'n getu 'lta'pnig aq oqwa'jig.
Na mimajuinu'g gwilua'titl Se'susal
22 Na wapg, na mimajuinu'g, ta'n siawqatmu'tijig ta'n Se'sus etl smapnig, migwite'tmi'tij pas'g newgte' unaqapemg ugtuluow eteg'p. Geitu'tij Se'sus mo wije'wa'qupni unaqapemg ugtuluaq, gatu unaqapemg poqjisugultipnig aq mo negm teppigup. Na tujiw peminmita'jig. 23 Na igtigig mimajuinu'g weita'jig gutan Taipilias ugtuluaq. Oqwa'jig gigjiw na'te'l, ta'n Gjisaqamaw etl miwatmuapnn Nisgaml ugjit na mijipjewei aq mimajuinu'g etlatalultipnig. 24 Toqo ta'n tujiw mimajuinu'g nemitu'tij mo Se'susal eimligul aq unaqapemg asoqomisugultipnig, tepita'jig ugtuluaq aq pusijig. Asoqomisugultijig glapis Gapelniam, ugjit gwiluanew.
Mijipjewei gisa'lultew siaw mimajin ula ugs'tqamug
aq pa na wijei Se'sus gisa'lultew mimajin Nisgamewigtug
[Se'sus wesgutg ta'n 'np'tew gujjieweigtug aq gaqigunietew ugjit 'gtlue'utiwal gatu mimajuinu'g mo gisi ns'tmi'ti'gw. Elg wesgutg ta'n gmnieultitesnu.]
25 Ta'n tujiw we'jia'titeg Se'sus na'te'l, pipanima'titl, “Nujigina'muet, ta'n pegisinu's'p?”
26 Se'sus asitemaji, “Telimuloq. Na algwiluioqop mo ugjit ta'n teli gtlams'tuioq gisna ta'n tel nemituoqop mesgi'gl ta'n goqwe'l tela'tegeiap gatu ta'n essmuloqop aq g'satalultioq. 27 Telimuloq, mut pas'g lugutinew ta'n goqwei gaqiatew 'st'ge' mijipjewei gatu awna sespete'tmug aq gwilmug iapjiwewei mimajuaqan ta'n gisi ignmultoqs'p ni'n na newgte'jit ta'n mimajuinualsiap. Gjinisgam, gujjinu megnip aq ignmuip ml'gigno'ti na tla'tegen. Teliaq na telimuloq.”
28 Na tujiw pipanima'titl, “Tala'taqatitesnen ugjit lugwatmu'tinen na 'lgowaqan ta'n Gjinisgam pualugsieg?” 29 Se'sus asitemaji, “Etna na ula ta'n Gjinisgam tel puatg tla'taqatinew, Pewalugsioq 'gtlams'tuinew ni'n ta'n petgimip.” 30 Na teli asitema'titl, “Amujpa na tela'tegen me' mesgi'g paqalaiuti pewalieg 'gtlams'tmu'tinen gi'l na newgte'jin ta'n petgimulg ugjit ugs'tawian Gjinisgam ugtmimajuinumg. Goqwei elugwatmn? 31 Gujjinaqi'g malqotmi'tip na mijipjewei teluisig manna paqtaqamigtug ta'n tel wi'gas'g Gjinisgam ugtwi'gatign, ‘Mowiso'q ignmuapni pipnaqan, wa'so'q wejiaq.’ ”
32 Se'sus teluet, “Telimuloq, na pipnaqan ta'n Mowiso'q ignmuapni wa'so'q wejiaqap gatu mo na 'gjitmei wa'so'qewei pipnaqan. Etna na Gjinisgam nujj nige' ignmugsitoqs'p na 'gjitmei wa'so'qewei pipnaqan. 33 Na 'gji'tmei wa'so'qewei pipnaqan ta'n Gjinisgam ignmugsioq, na negm ta'n weji nisa'sit wa'so'q ugjit ignmugsinew mimajuinu'g iapjiwewei mimajuaqan. Na teliaq telimuloq.”
34 Etama'titl, “Saqamaw te'sigisg'g ignmuieg ula pipnaqan.”
35 Se'sus na teli asitemaji, “Ni'n na newgte'ji ta'n gisa'lultoqs'p siaw mimajultinew Nisgamewigtug pa wijei aq pipnaqan gisa'lugsitoqs'p siaw mimajultinew ula ugs'tqamu. Ta'n wen wejgu'et ni'neg ma guisinug. Ta'n wen getlams'tuit ma 'gtu samqwawgw. 36 Gatu gis telimuloqop ta'n weni aq gis nemioq aq me' wijei mo teli gtlams'tmu'tiwoq. 37 Ta'n te'silitl wen Nujj ignmuitl jugwita'taq ni'neg. Ma jiglapasualaqig ta'n pas'g wenig jugu'elin ni'neg. Iapjiw i'ttew ta'n eim. 38 Weji nisa'siap wa'so'q mo ugjit lugwatmn ni'n ta'n tel puatm gatu ta'n tel puatg Gjinisgam ta'n petgimip. 39 Etna na ula Nisgam ta'n petgimip pualit tla'tegen, ma e'nagig ta'n wenig gisi ignmuipnig je mu newgte'jit gatu awna unaqa'la's aq ignmua's iapjiwewei mimajuaqan wa'so'q, ugtejgewei na'gweg. 40 Nujj tel puatg ta'n wenig telita'sualijig ni'n uggwisl aq getlams'tuijig, iapjiw mimajultitaq wa'so'q. Unaqa'la's aq ignmua's iapjiwewei mimajuaqan wa'so'q ugtejgewei na'gweg. Etna na ula ta'n Nujj tel puatg.”
41 Na tujiw Lesui'paq poqji nunmaqultijig ugjit Se'susal muta teluelitl, “Ni'n na newgte'jit ta'n wet nisa'siap wa'so'q. Gisa'lultoqs'p siaw mimajultinew Nisgamewigtug, pa wijei aq pipnaqan gisa'lugsitoqs'p siaw mimajultinew ula ugs'tqamug.” 42 Telimtultijig, “Mu ta ula ji'nm Se'sus, So'sep uggwisl? Amuj na! E'e! Nenuggig ujjl aq uggwitl. Tal gis nige' tluet weji nisa'sip wa'so'q?”
43 Se'sus na asitemaji, “Pun nunmaqultigw gilew te'sioq. 44 Ma wen gis jugu'egw ni'neg glapis Nujj ta'n petgimip jugwa'gitmuij aq unaqa'la's ugtejgewei na'gweg. Iapjiwewei mimajuaqan wa'so'q ignmua's. 45 Na iganigjitegewinugi'g ewi'gmi'tipneg, ‘'Ms't mimajuinu'g Gjinisgam gina'muataq.’ 'Ms't wen ta'n nutuaj Nujjl aq jigs'tuaj na jugu'etew ni'neg. 46 Je tlia mimajuinu nutuaj Nisgaml, menaq wen nemiagul pas'g ni'n ta'n Nisgamewigtug wejia'p. Pas'g ni'n nemi'g'p. 47 Telimuloq ta'n wen getlams'tuit 'msntew iapjiwewei mimajuaqan. 48 Ni'n na newgte'jit ta'n gisa'lultes siaw mimajultinew wa'so'q pa wijei aq pipnaqan gisa'lugsitoqs'p siaw mimajultinew ula ugs'tqamu. 49 Gujjuaqi'g malqotmi'tip manna, eimu'tipnig paqtaqamigtug aq nepu'tipnig. 50 Gatu na wa'so'qewei pipnaqan gisa'lataq ta'n wenig malqotmi'tij ma 'npu'ti'gw. 51 Ni'n na wa'so'qewei pipnaqan, wet nisa'siap wa'so'q. Ta'n wenig malqotmi'tij ula pipnaqan iapjiw mimajultitaq, aq ula pipnaqan ta'n ignmuitesg na na'qi. Iga'tutes glaman 'ms't mimajuinu'g gisi mimajultitaq. Na teliaq telimuloq.”
52 Na ula ta'n Se'sus gis tluet gisa'laji uggwaiultinew aq gi'gaita'new. Pipanimtultijig, “Tal gis ula ji'nm gisi ignmugsitesnu wa'qi malqotmnenu?”
53 Se'sus telimaji, “Ni'n ta'n mimajuinualsiap. Mo malqotmuiwoq na'qi aq samqwoltiwoq nmal'tem, ma iapjiwewei mimajuaqan gugunmuoq. 54 Ta'n wen malqotg na'qi aq samqwaj nmal'tem iapjiwewei mimajuaqan geggung, aq ta'n tujiw gespaqami'g iga'q na apaji unaqa'la's utqutaqane'gati aq iapjiw mimajitew wa'so'q ta'n eim. 55 Ni'n na'qi na 'gjitmei mijipjewei aq na nmal'tem 'gjitmei ta'n esamqwoltioq. 56 Ta'n wen malqotg na'qi aq esamqwaj nmal'tem ni'neg eig aq ni'n eim negmeg, 57 Gjinisgam Nujj ta'n iapji mimajit, petgimip. Ignmuip iapjiwewei mimajuaqan aq pa na wijei ta'n malqotg na'qi ignmua's iapjiwewei mimajuaqan. 58 Etna na ula pipnaqan ta'n wejiaqap wa'so'q. Gujjuaqi'g pipnaqan malqotmi'tip aq gaqi npu'tipnig. Gatu awna ta'n wen 'gjitmei wa'so'qewei pipnaqan malqotg iapjiw mimajitew. Ma npu'ti'gw pa wijei aq ta'n gujjuaqi'g teli npu'tipnig. Teliaq na telimuloq.”
59 Se'sus ula teluep ta'n tujiw egina'muateg a'sutuo'guomg na 'gjigan Gapelniam.
Na glusuaqan ta'n ignmugsitoqs'p iapjiwewei mimajuaqan
60 Na pugwenniji unaqapemg nutmi'tip ula, telueliji, “Ula gina'masuti wesami mtue'g. Wen ta'n gis jigs'ttew?”
61 Gesgmnaq telimam'g Se'sus gejiaji unaqapemg nunmaqultijig ugjit ula. Na tujiw pipanimaji, “Na ula gisa'lugsioq 'gtu punia'tinew? 62 Tal'ta'sultigoq nige' ta'n tujiw nemioq ni'n ta'n mimajuinualsiap apaja'sin wa'so'q ta'n wejia'p. 63 Mimajuinu ma gisa'tug iapjiw mimajin. Pas'g Wejuli Nisgam gisa'lultew iapjiw mimajin. Ta'nig pas'g newgti ugs'tqamulti'tij ma gisi msnmi'tigw iapjiwewei mimajuaqan. 'Gtlams'tasultioq na glusuaqann ta'n wesgutmuloqopnn, gisa'luloq 'msnmnew na Wejuli Nisgam aq iapjiwewei mimajuaqan. 64 Gatu alt gilew mo getlams'tuiwoq.” (Se'sus geitoqop mawi amgweseweieg ta'nig ma 'gtlams'tagugwig aq ta'n wen 'ntuisgalgutal.) 65 Na tujiw angua'toq, “Etna na ugjit wet tlimuloqop. Ma wen gis jugu'egw ni'neg glapis Nujj na iga'tuaj uggamlamung.” Na.
66 Ta'n tel tlimapni na pugwenniji ta'nig majulgwala'tipnn, gawasgita'jig aq ma nugu wije'wa'tigul. 67 Etna na ugjit Se'sus pipanimaji newgtisgegsiliji jel ta'pu unaqapemg, “Gatu gilew getu maita'ioq?”
68 Simon Pie'l asitematl, “Gjisaqamaw, tami 'lta'tesnen? Gi'l geggunmn na agnutmaqan ta'n ignmugsitesnen iapjiwewei mimajuaqan. 69 Aq nige' getlams'tasultieg aq geitueg gi'l na newgti sape'win wejien Gjinisgamewigtug.”
70 Se'sus na telimaji, “Megnuloqop newgtisgegsioq je ta'pu aq newgte'jit gilew mn'tuit.” 71 Na wesgumatl Sutaal, Simon Isgaliot, uggwisl. Newgte'jilitl unaqapemg ta'n newgtisgegsiliji je ta'pu ta'n 'ntuisgalgutal.