8
Gatu Se'sus eliet na gm'tn teluisig Olipet. Na wapniaq Se'sus apsgwa'sit 'gjia'sutuo'guomg. Na pugwelgig mimajuinu'g mawita'jig gigjiw ta'n eimlij aq negm epa'sit aq poqji gina'muaji. Na nujigina'mua'tijig tplutaqan aq Palasiaq pegisula'titl e'pilitl ta'n mesna'tipnn ta'n etli sespo'tegelitl aq miawe'g gaqama'la'titl glaman 'ms't wen nmiatal. Telima'titl Se'susal, “Nujigina'muet, ula e'pit mesng't assma tl sespo'tegen. 'Gt'tplutaqanminaq Mowis telimugsi'gup na telamugsit e'pit amujpa gun'tewto'q glapis 'np'g. Nige', taluen?” Na wet tluejig ugjit gistesguanew, glaman gisi lsutmua'tital. Gatu na Se'sus waqjupa'sit aq ewi'giget t'pgwanigtug, ugtluign e'w'g.
Ge's gaqamulti'tij na'te'l etl mil pipanigesultijig, tegpaqpa'sit aq teliman, “Ta'n wen gilew te'sioq me' menaq pata'tegegw na gisi tqamatal na amgwesewei gun'tew.” Na tujiw ap waqjupa'sit ap ewi'giget t'pgwanigtug. Ta'n tujiw nutmi'titeg ula, ingute'jijig jiglita'jig ta'n gisiguultijig tmg. Se'sus pas'g esgwiet aq maw na e'pit ta'n gaqamit. 10 Tegpaqpa'sit aq telimatl, “E'pit, tami eimu'tijig ta'nig getu 'lsutmasg'pnig. Je mu newgte'jit ta'n 'lsutmultew?”
11 Na teli asitematl, “Saqamaw mo wen eimug.” Se'sus asitematl, “Aq mo ni'n elsutmulu. Gisinmietes nige'. Gatu mut piam pata'tegew!”]
Se'sus na waseteg ugjit mimajuinu'g
aq musga'tuaji mimajuinu'g ta'n tel gegnu pmitataq
12 Ta'n tujiw Se'sus ap gelulateg mimajuinu'g, telimaji, “Ni'n na waseteg ugjit mimajuinu'g ula ugs'tqamug. Gisi ignmuataq iapjiwewei mimajuaqan. Ta'n wen majulgwalit ma oqonitpa'qigtug pmiegw gatu awna guguntew na waseteg ugmimajuaqanmg aq 'gjitutew ta'n gegnu mimajit.”
13 Na Palasiaq telima'titl, “Nige' pas'g etl ginualsin aq etli egsuen. Ta'n goqwei etl tluen mo tali ugtapsuninug.”
14 Se'sus asitemaji, “Moqwa', je tlia tl ginualsian, ta'n goqwei teluei na teliaq, muta geitu ta'n wejia'p aq ta'n eliei. Mo gilew geituoq ta'n wejia'p aq ta'n eliei. 15 Teli ilsutaqatioq ta'n tel nemituoq. Mo wen ni'n ilsumaq. 16 Gatu ilsutaqan, tetapu ilsutega's. Ntilsutaqanm tetapu'atew muta mu newgtugwa'lugow. Nujj ta'n petgimip wijitgweiwit. 17 Ewi'gas'g 'gt'tplutaqanmuaq, ta'n tujiw tapusijig gis nemi'tij nat goqwei tliaq aq nuji ilsuteget ingutiw mil pipanimaji ugjit na aq wijei teluetij na tujiw geitu'g teliaq teluejig. 18 Etlewistu ta'n weni aq nujj ta'n petgimip elt etlewistoq ugjit ni'n.”
19 Pipanima'titl, “Tami eig gujj?” Se'sus asitemaji, “Gilew mo nenuiwoq aq mo nenuawoq Nujj. Gatu nenuioq nenuaqoq elg Nujj.”
20 Se'sus na 'ms't teluetl ge's etl gina'muej 'gjia'sutuo'guomg ta'n i' tepege'tij suliewei. Mo wen gisi ugsua'lagul muta menaq tetaputestnug iga'q.
Ma gisi 'lta'woq ta'n ni'n eliei
21 Se'sus ap telimaji, “Jigla'sites aq gwiluitoqs'p ma gisi 'lta'woq ta'n eliei. 'Nputititoqs'p aq 'gtlue'utiwal ma apigsigtmugsiwoq.”
22 Na tujiw Lesui'paq iganpugultijig pipanimtultijig, “Etug getu ne'pa'sit? Etna na ugjit wet tluet ma gisi 'lta'gw ta'n negm eliej.”
23 Se'sus na telimaji, “Ni'n tleiawi wa'so'q gatu gilew tleiaultioq ula ugs'tqamug gatu ni'n mo tet tleiawiw. 24 Etna na ugjit wet tlimuloq gilew 'npu'titoqs'p aq 'gtlue'utiwal ma apigsigtmugsiwoq glapis 'gtlams'tasultioq ni'n na newgte'ji ta'n Gjinisgam petgimip. Mu 'gtlams'tasultiwoq na tujiw gilew 'nputititoqs'p 'gtlue'utiwaq ma apigsigtuam'gig.”
25 Pipanima'titl, “Wenin ta gi'l?” Se'sus asitemaji, “Ni'n na ta'n wen gis tlimuloq mujga mawi amgweseweieg. 26 Gisi ilsutmultoqs'p pugwelg ta'n goqweigtug aq elg gisi pugwe'l gina'multoqs'p, gatu ma tla'tegew muta pas'g teluei ta'n goqwei telimimg'p ta'n wen petgimip aq negm teliaq teluej.”
27 Mo gejia'tigul tli usgumalin ujjl. 28 Glaman Se'sus telimaji, “Ta'n tujiw ni'n ta'n mimajuinualsiap unaqa'lioq gujjieweigtug, na tujiw 'gjittoqs'p ni'n na newgte'ji ta'n Nisgam petgimip. Mo etli tlimuluoq ni'n ta'n tel'ta'si gatu pas'g wesgutm ta'n goqwei Nujj gis gina'muip. 29 Aq ta'n wen petgimip wijitgweiwit aq menaq naqaligw ugjit ngutugwa'lugwen muta apjiw tela'tegei ta'n goqwei tetapua'l'j.”
30 Pugwelgig ta'n nutua'titl Se'susal etl tluelitl wegla goqwe'l, getlams'tua'titl.
Assumsultijig mimajuinu'g aq gisteju'g
31 Na tujiw Se'sus telimaji Lesui'paq ta'nig getlams'tua'titl, “Pa na jigs'tmuioq ta'n tel gina'muei na gilew menaqqajewei nnaqapemg. 32 Gjitutoqs'p teliaqewei ugjit Gjinisgam aq na teliaqewei gisa'lugsitoqs'p mu nugu gistejuultinew.”
33 Teli asitema'titl, “Ninen wetagutmu'tieg Aplameg aq mo wen uggistejumultiweg. Goqwei wesgutmn ta'n tujiw teluen, ‘Mu nugu gistejuultinew’?”
34 Se'sus telimaji, “Telimuloq, ta'n te'sit wen pata'teget na assumgwi'tij lue'uti, pa wijei aq gisteju. 35 Gisteju pas'g elugwet ugjit assusit mo ugtaligam ta'n pas'g goqwei ugtassusilitl gatu assusit uggwisl ugtaligam aq assutmlij 'ms't goqwei. 36 Ni'n Gjinisgam uggwisl jigla'luloq ta'n teli assumugsioq lue'uti. Na tujiw menaqqajewei assumsultitoqs'p. 37 Geju'loq Aplameg wetagu'tmu'tioq, gatu alt te'sioq getu ne'pa'ioq, muta mo wel'te'tmuiwoq ta'n tel gina'muei. 38 Wesgutmap ta'n goqwei Nujj musga'tuip gatu gilew tela'taqatioq ta'n gujjuoq telimugsioq. Na teliaq telimuloq.”
39 Na teli asitema'titl, “Nujjinen na Aplam.” Se'sus asitemaji, “Aplam un'janultioqosn tla'taqatigoq na wijei 'lgowaqann ta'n negm tela'tegepnigl. 40 Gatu wejo'tmoq gis ne'pa'inew aq pas'g ta'n goqwei tela'tega'p. Na telimuloqop teliaqewei ta'n nutmap Nisgamewigtug. Aplamoq mo na tela'tegegupneg. 41 Tela'taqatioq ta'n gujjuoq tela'tegep.” Teli asitema'titl, “Pas'g newgtungt nujjinen, Gjinisgam negm.”
42 Se'sus na teli asitemaji, “Gjinisgam menaqqajewei gujjiewig'sn, 'gsaligoqpn muta ni'n wejiei Nisgamewigtug aq nige' tet eim. Petgimip mo wet jugu'ewap ugjit ni'n gatu negm petgimip. 43 Goqwei ugjit mo nestmu'tiwoq ta'n goqwei wesgutm? Etna na ugjit gisite'tmuoq mo jigs'tmuinew 'ntglusuaqanml. 44 Mn'tu na gujjuoq. Ta'n goqwei gujjuoq tela'tegej na gilew tla'taqatitoqs'p. Na mawi amgweseweieg nut ne'pa'tegep aq menaq eimug teliaqeweigtug, muta mo teliaqewei ugtinneg eigtnug. Ta'n tujiw egsuej, tela'teget ta'n tele'g, muta negm nujiegsuet aq negmow na ujjual ta'nig nata' egsua'tijig. 'Ms't egsuo'qon wejiaq negmeg. 45 Gatu ni'n telimuloq teliaqewei, etna na ugjit mo getlams'tuiwn.” 46 Se'sus siawewistoq, “Wen eig ta'n gisi musga'tuitew gis ni'n pata'tegei? Pa na mo gis tla'tegewn, goqwei ugjit mo 'gtlams'tuiwoq? Lpa pas'g teliaqewei telimuloq. 47 Ta'n wen tleiawit Nisgamewigtug, jigs'tuatl Nisgaml ugglusuaqanml. Gatu gilew mo jigs'tmu'tiwoq muta mo tleiaultiwoq Nisgamewigtug, etna na ugjit.”
Se'sus me' espe'g aq Aplamoq
48 Na Lesui'paq iganpugultijig na teli asita'pugua'titl Se'susal, “Gigwajiatieg ta'n tujiw telueieg gi'l na Samaliaewa'j aq mn'tu pitu'gwin. Amuj na Samaliaewa'juin aq mn'tu pitu'gwin.”
49 Se'sus asitemaji, “Mo mn'tu pitu'gwigw ni'neg. Ni'n gepmite'lm'g nujj, gatu gilew mo gepmite'lmiwoq. 50 Mo algwilmu gepmitelgaqan ugjit ni'newe'n gatu Gjinisgam pualit gepmitelmugsin aq negm tetapu ilsuteget. 51 Telimuloq ta'n wen jigs'tmuij 'ntagnutmaqanml, ma' 'npmug iapjiw. Na teliaq telimuloq.”
52 Na telima'titl, “Nige' geju'leg 'gjitm mn'tu pitu'gwin 'gtinneg. Aplamo'q nepg'pnaq aq iganigjitegewinugi'g nepu'tipnig. Gatu gi'l tluen, ‘Ta'n wen jigs'tmuij 'ntagnutmaqanm ma' 'npmug iapjiw.’ 53 Gi'l tel'ta'sin me' espe'n je mu nujjinenaq Aplamo'q ta'n nepg'pnaq aq me' espe'n je mu iganigjitegewinugi'g ta'n elt nepu'tipnig? Tal'ta'sin ta gi'l wenin?”
54 Na tujiw Se'sus asitemaji, “Pa na gepmite'lsian 'ntgepmitelgaqanm 'lpa ma tepawgtinug. Gatu na newgte'jit ta'n gepmitelmit na negm Nujj. Na mawi ingute't ta'n gilew telui'toq Gnisgamemuoq. 55 Gilew menaq tami tl nenuawoq gatu ni'n nenaq. Pa na jijuaqa tluen ni'n ma nenuaq negm na tli nta egsua's pa wijei aq gilew. Gatu ni'n nenaq aq ni'n jigs'tmagal ugglusuaqanml. 56 Gujjuoq Aplamo'q welgwijing'p pas'g tel'ta'siteg nmituital 'ntna'gwegm. Geitoqopneg wejgu'ei aq wel'ta'sipnaq.”
57 Na Lesui'paq iganpugultijig telima'titl, “Gi'l je menaq na'nisgegipuna'wn aq gis nenuit Aplamo'q?”
58 Se'sus asitemaji, “Telimuloq, teliaqewei. Gesgmnaq Aplamo'q ugs'tqamuigweg gis i'map.”
59 Na tujiw megnmi'titl gun'tal ugjit gun'tewta'new aq ne'pa'new. Gatu Se'sus mimgwasit aq naqt'g 'gjia'sutuo'guomg.