5
Ja̱ ní nasáva̱'a‑ya̱ ñáyɨvɨ kú'u̱
Yuán‑na te ni̱ i̱o viko ñáyɨvɨ judío. Te ni̱ kaa Jesús kua'a̱n‑ya̱ ñúu̱ Jerusalén. Te ñuu̱ Jerusalén íó ɨɨn pila nducha máá yatá yúxé'é rɨ́ɨ̱. Te nuu̱ yú'u hebreo nání Betesda. Te sókó‑ún ñáva̱'a u'u̱n portal. Te ini̱ portal yúan kánda̱a kuá'a̱ ñáyɨvɨ káku'u̱, ja̱ kuáá, ja̱ rengo, ja̱ tí'íchi. Te káinda̱tu‑i kanda̱ nducha‑ún. Chi̱ íó kɨvɨ̱ já núu ɨɨn ndajá'a̱‑yá ini̱ pila‑ún. Te skandá‑ya̱ ndúcha. Te cha̱a kɨ̱vɨ xnáñúú iní pila, nú a ni̱ skandá‑ya̱ ndúcha, te nduva̱'a‑de na̱ni kue'e̱ tá'a̱n‑de. Te yúan kátúu ɨ́ɨn cha̱a ja̱ ní kuu oko̱ xia'u̱n uni̱ kuia̱ kú'u̱‑de. Te ni̱ jini̱ Jesús ja̱ kátúu cháa yá'a. Te ni̱ juku̱'un ini̱‑ya̱ já ní kuu kua'a̱ kuiá kú'u̱‑de. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Kuní‑ro̱ ndúva̱'a‑ró náún, áchí‑ya̱. Te ni̱ ka'a̱n cha̱a kú'u̱‑ún jíín‑yá: Táta̱, tú ní'i̱n‑ná ni ɨɨn cha̱a skɨ́vɨ náá ini̱ pila, nú a ni̱ kanda̱ nducha. Chi̱ nini va̱i‑ná te kɨ́vɨ‑ni ɨnga̱‑de te vásá cháa̱‑ná. Achí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Nduko̱o, te naki'in‑ró jíto yuu‑ro te ki'i̱n‑ro̱, áchí‑ya̱. Te cha̱a‑ún ni̱ nduva̱'a‑ni‑de. Te ni̱ ki'in‑de ji̱to yuu‑dé te kua'a̱n‑de. Te máá kɨvɨ́ ndéta̱tú kúu kɨvɨ̱‑ún. 10 Yúan‑na te ni̱ kaka'a̱n cha̱a judío jíín cháa ni̱ nduva̱'a‑ún: Kɨvɨ̱ ndéta̱tú kúu. Tú íó ley ja̱ kúndiso‑ró jíto yuu‑ro, áchí. 11 Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín cháa judío: Cha̱a ni̱ nasáva̱'a ruu̱, máá‑de ni̱ ka'a̱n‑de jíín‑rí: Ki'in ji̱to yuu‑ro, te ki'i̱n‑ro̱, áchí‑de. 12 Yúan‑na te ni̱ kajika̱ tu̱'ún‑ún‑de: Ndé cha̱a ni̱ ka'a̱n jíín‑ró: Ki'in ji̱to yuu‑ro te ki'i̱n‑ro̱, áchí. 13 Te cha̱a ni̱ nduva̱'a‑ún, tú ní jiní‑de ndé cha̱a kúu. Chi̱ Jesús, a ni̱ kuxio‑ni‑ya̱ kuá'a̱n‑ya̱ núu̱ ñáyɨvɨ ká'i̱in yúan. 14 Kúkuéé‑ga̱, te ni̱ ketá'an Jesús jíín‑de ini̱ ve̱'e ii̱. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Vina te ni̱ nduva̱'a‑ró. Ma̱ sá'a‑ga̱‑ro̱ kuáchi. Chi̱ nú túu, te kii ɨɨn tu̱ndó'o xaa̱n‑gá sɨkɨ̱‑ro̱. Achí‑ya̱. 15 Te máá‑de kua'a̱n‑de. Te ni̱ kastu̱'ún‑de nuu̱ táká ña̱yɨvɨ judío ja̱ Jesús kúu I'a̱ ni̱ nasáva̱'a‑ya̱‑dé. 16 Te ni̱ sá'a Jesús tiñu yá'a kɨvɨ̱ ndéta̱tú. Te cha̱a judío, ja̱ yúán ní ka̱chindiki̱n‑de‑ya̱. Te kándúkú‑de modo ndasa ka'ni‑dé‑ya̱. 17 Te ni̱ ka'a̱n Jesús jíín‑de: Máá Táa̱‑ri̱ sátiñu‑ni‑ya̱ vína te suni ruu̱ sátiñu‑ri̱, áchí‑ya̱. 18 Ja̱ yúán cháa judío, ví'í‑gá ni̱ ka̱ndúkú‑de modo ka'ni‑dé‑ya̱. Chi̱ nasu̱ máá ɨ́ɨn kɨvɨ̱ ndéta̱tú ní stɨ́vɨ́‑yá, chi̱ suni ni̱ ka'a̱n‑ya̱ já Táa̱‑ya̱ kúu Dios. Te ɨɨn núú‑ni sá'a‑ya̱ máá‑yá jíín Dios. 19 Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró jíná'an‑ró: Máá Sé'e, ma̱ kúu sá'a kutɨ‑yá ja̱ máá‑yá, chi̱ máni ja̱ ní jini̱‑ya̱ sá'a Táa̱‑ya̱. Chi ta̱ká ja̱ sá'a máá‑yá, suni súan sá'a máá Sé'e‑ya̱ ɨɨn núú‑ni jíín‑yá. 20 Chi̱ máá Táa̱, kúndá'ú ini̱‑ya̱ Sé'e‑ya̱. Te stá'a̱n‑ya̱ núu̱‑í ta̱ká tiñu sá'a‑ya̱. Te ñá'nu‑ga̱ tiñu stá'a̱n‑ya̱ vásá yá'á, náva̱'a naa iní‑ro̱ ndé'é‑ró jíná'an‑ró. 21 Chi̱ nátu̱'un máá Táa̱, ndúkani‑ya̱ ndɨ́yi te náschakú‑ya̱‑í, suni súan máá Sé'e, náschakú‑ya̱ ndéja̱ kuní máá‑yá. 22 Chi̱ máá Táa̱, tú náku̱xndíi‑ya̱ sɨkɨ́ ní ɨɨn ña̱yɨvɨ, chi ni̱ ja̱'a‑ya̱ tú'un ja̱ náku̱xndíi máá Sé'e‑ya̱ sɨkɨ́ táká ña̱yɨvɨ. 23 Náva̱'a kuandatu̱ ndivii ñáyɨvɨ núu̱ Sé'e nátu̱'un kájandatu̱‑i nuu̱ máá Táa̱. Te ja̱ tú jándatu̱ nuu̱ Sé'e, suni tú jándatu̱ nuu̱ máá Táa̱ ja̱ ní tájí‑yá Sé'e‑ya̱ vái. 24 Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Nú ɨɨn ña̱yɨvɨ chu'un ini̱‑i tu̱'un ká'a̱n‑ri̱, te kandíja‑i nuu̱ I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱, ña̱yɨvɨ‑ún kuchaku̱‑i nɨ́ɨ́ káni, te ma̱ tá'nu̱ ndatu̱‑i ja̱ kúu̱‑i, chi̱ sua kuchaku̱‑i nɨ́ɨ́ káni. 25 Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Chaa̱ hora, te vina a kúu, ja̱ táká ndɨ̱yi kuni so̱'o‑i tu̱'un kana jaa máá Sé'e Dios. Te ja̱ kúni so̱'o, nachaku̱ jíná'an. 26 Chi̱ nátu̱'un máá Táa̱ ñú'un vida ini̱ máá‑yá, suni súan ni̱ ja̱'a‑ya̱ núu̱ Sé'e‑ya̱ já ñú'un vida ini̱ máá‑i. 27 Te suni ni̱ ja̱'a Dios tu̱'un ja̱ náku̱xndíi Se̱'e sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ, chi̱ suni Se̱'e cha̱a kúu‑i.
Sɨkɨ̱ já náchaku̱ ndɨ̱yi
28 Ma̱ náa iní‑ro̱ já ká'a̱n‑ri̱ tu̱'un yá'a jíín‑ró. Chi̱ chaa̱ ɨɨn kɨvɨ̱ já táká ndɨ̱yi ká'i̱in ini̱ ve̱'e añú, kuni so̱'o‑i tu̱'un kana jaa‑ya̱. 29 Te ta̱ká ña̱yɨvɨ ní ka̱sá'a tiñu va̱'a, kenda‑i te kuchaku̱‑i nɨ́ɨ́ káni. Te ña̱yɨvɨ ní ka̱sá'a tiñu ñáá, suni nachaku̱‑i ko ta'nu̱ ndatu̱‑i. 30 Ma̱ kúu kutɨ sá'a máá‑rí ja̱ máá‑rí. Nátu̱'un jíni so̱'o‑ri̱, súan sándaa̱‑ri̱. Te modo ndaa̱ sándaa̱‑ri̱, chi̱ tú sá'a‑ri̱ ja̱ kuní máá‑rí, chi ja̱ kuní máá Táa̱‑ri̱ I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱ sá'a‑ri̱. 31 Te nú ruu̱ ká'a̱n‑ri̱ tu̱'un máá‑rí, te tú íó ndaa̱ tu̱'un ká'a̱n‑ri̱. 32 Ɨnga̱ kúu ja̱ jáni ndaa̱ tu̱'un‑ri̱. Te jiní‑ri̱ ja̱ tú'un ndaa̱ kúu ja̱ ká'a̱n‑ya̱ tú'un‑ri̱.
Ja̱ ní ka'a̱n ndaa̱ tu̱'un Jesús
33 Máá‑ró ni̱ ka̱tájí‑ró cháa ni̱ kaja'a̱n nuu̱ Juan. Te máá‑de ni̱ jani ndaa̱‑de máá tú'un ndaa̱. 34 Va̱sa tú játá'ú‑rí tu̱'un‑ri̱ ká'a̱n ni ɨɨn cha̱a, ko tu̱'un yá'a ká'a̱n‑ri̱ náva̱'a ka̱ku‑ró jíná'an‑ró. 35 Máá‑de ni̱ kuu lámpara ja̱ kayú te stúu̱n. Te máá‑ró, yaku̱‑ni kɨvɨ̱ ní ka̱jata'a̱n ini̱‑ro̱ núu̱ luz máá‑de. 36 Ko ñá'nu‑ga̱ kúu ja̱ jáni ndaa̱ tu̱'un‑ri̱ vásá já ní ka'a̱n Juan. Chi̱ Táa̱‑ri̱, ni̱ ja̱'a‑ya̱ tíñu nuu̱‑rí ja̱ ná sá'a‑ri̱. Te suu tiñu sá'a‑ri̱‑ún kúu ja̱ kájani ndaa̱ tu̱'un ja̱ Táa̱‑ri̱, ni̱ tájí‑yá ruu̱ va̱i‑ri̱. 37 Te máá Táa̱‑ri̱ ja̱ ní tájí‑yá ruu̱ va̱i‑ri̱, máá‑yá ni̱ ka'a̱n ndaa̱‑ya̱ tú'un‑ri̱. Te tú ní kájini so̱'o kutɨ‑ro tú'un ká'a̱n‑ya̱, ni tú ní kájini̱‑ro̱ ndasa káa‑ya̱. 38 Te ni tú ncháá ni̱'in tu̱'un‑ya̱ iní‑ro̱. Chi̱ tú kákandíja‑ró I'a̱ ni̱ tájí‑yá va̱i. 39 Kánaka̱ji va̱'a‑ró tutú ii̱, chi̱ kájani ini̱‑ro̱ já tú'un yóso yúan kúu ja̱ kúchaku̱‑ro̱ nɨ́ɨ́ káni sá'a, ko máá tutú‑ún kúu ja̱ ká'a̱n ndaa̱ tu̱'un máá‑rí. 40 Te tú kákuni̱‑ro̱ kíkoyo‑ró núu̱ máá‑rí náva̱'a kuchaku̱‑ro̱ jíná'an‑ró. 41 Tú játá'ú‑rí ja̱ sáñá'nu ña̱yɨvɨ rúu̱. 42 Te a jiní‑ri̱ róó ja̱ tú kúmani̱‑ro̱ jíín Dios onde̱ jíín iní jíín añú‑ro̱. 43 Ruu̱ va̱i‑ri̱ jíín sɨ́'vɨ́ Táa̱‑ri̱, te tú kájatá'ú‑ró rúu̱. Te nú ɨnga̱ cha̱a chaa̱‑de jíín sɨ́'vɨ́ máá‑de, sa cha̱a‑ún yachi̱ kuatá'ú‑ró‑de. 44 Ndasa kuu kandíja‑ró, chi̱ kásáñá'nu‑ró tá'an‑ró, te tú kándúkú‑ró já ndúñá'nu‑ró sá'a Dios, ja̱ máá ɨ́ɨn‑ni‑ya̱ íó. 45 Ma̱ nákani ini̱‑ro̱ já kakán‑ri̱ kua̱chi sɨkɨ̱‑ro̱ núu̱ Táa̱‑ri̱. A káñukuu ini̱‑ro̱ núu̱ Moisés. Te máá‑de, jikán‑de kua̱chi sɨkɨ̱‑ro̱ jíná'an‑ró. 46 Chi̱ nú ní kákandíja‑ró núu̱ Moisés, suni ní kándíja‑ró rúu̱ núú, chi tu̱'un máá‑rí ni̱ chaa‑de. 47 Te nú tú kákandíja‑ró tutú ni̱ chaa‑de‑ún, te ndasa kandíja‑ró tú'un ká'a̱n‑ri̱ núsáá. Achí‑ya̱ jíín‑de.