10
Iyo ndatu cha ni cuu ra Paulu tatun ra Jesucristo
Yuhu ra Paulu cati tuhin chi ndo, ta masu cahan yu cuhva ni cahan ra Cristo. Cahan vii yu cuhva ni cahan ra Cristo. Cati ñivi ti ña xaan cuni yu quivi cha ni chacoi chi ndo, soco quivi cha iye inga ñuun nu chica xaan xaan yu cuu. Yuhu cati ti cua quete iti nuun ndo, soco ña cuni yu cuxain chi ndo cuhva cua cuxain chi ñivi saxini ti ndacu ndi cuhva ndacu ñivi ñuñivi. Ndicha ti cha iyo ndi ihya nu ñuhun ñuñivi ya, soco ña iyo ndi cuhva iyo ñivi ñuñivi. Ñavi tacan ni iyo ndi, vati ña cani tahan ndi cuhva cani tahan ñivi ñuñivi. Maan ra Ndioo chaha tu ndee ini chi ndi. Chacan cuu cha cundee sacanaan ndi. Sanaan ndi tuhun taqui cha sandahyu ñahan ñivi. Sanaan ndi ndihi cha chasi nuun ñivi cha ña cuu nacoto ñi chi ra Ndioo. Tava ndaa ndi ndavaha ni saxini ñivi, vati cua tasoho ñi cuhva cati ra Cristo. Cha iyo vaha tuhun cha cua tachi tuni ndi chi ñivi ña tasoho. Na cua tasoho xihna ndo, ta sa cua cuu tachi tuni ndi chi ñivi ña tasoho.
Cua saxini vaha ndo yoso cuhva iyo ndo. Tu iyo ñivi saxini ti chi ra Cristo cuu ñi, na cua saxini ndico tucu ñi yoso cuhva iyo ñi, vati iyo tahan ndi chi ra Cristo cuhva iyo maan ñi chi ra. Masi cua yaha cuhva cha cua cahan rai yu, soco ña cua coo tu ca nuun chihin yu. Chaha ra Ndioo ndatu chi ndi, vati cua tindee ndi chi ndo, ta ña cua sandoyo ñuhun ndi chi ndo. Chacan cuu cha ña cua saxini ndo ti sayuhvi yu chi ndo chi tutu tachi yu chi ndo. 10 Cati ñivi ti vaha xaan iyo tuhun tai nu tutu. Taqui xaan iyo chi, soco ndasi xaan caa yu cha ndehe ñi chihin yu, ta ndahvi xaan cahan yu, cati ñi. 11 Tu tacan ni cati ñi, na cua coto ñi ti ndihi tuhun cha ni tachi ndi chi ndo cua cati tuhun cachin ndi quivi cha cua queta ndi tican.
12 Ña cuni ndi cati ndi ti cha ni nduinuun ndi chi inga ñivi. Ña cuni ndi cati ndi ti ña vaha satiñu inga ñivi, ta vaha xaan ca satiñu maan ndi, vati tacan cati ñican ti vaha xaan suvi ni maan ñi. Ñahni cha chini tuni iyo chi ñican, vati cuni xaan ñi nduinuun ñi chi tahan ñi, ta cuni ñi yaha ñi nuun tahan ñi. 13 Ña cua yaha cuhva cha cua nducu ndi cha cua coo vaha ndi. Cuhva chaha ra Ndioo satiñu ndi. Chaha ra cha cua queta ndi nda cua nda nuun iyo maan ndo. 14 Chacan cuu cha ña yaha cuhva satiñu ndi. Maan ndi queta xihna nu iyo ndo, ta cati tuhun ndi tuhun yoso cuhva iyo ra Cristo. 15 Ña tuhva ndi cahan nahan ndi cuenda tiñu savaha inga ñivi. Ña tuhva ndi cati ndi ti tiñu savaha suvi ni maan ndi cuu chi. Ndiuhu cuni ndi cha cua cuinu vaha xaan ca ini ndo chi ra Ndioo. Chacan cuu cha cua cuu satiñu ca ndi nu iyo ndo. 16 Chacan cuu cha cua cuu cuhun ndi inga ñuun iti nuun ca, ta cua cati tuhun ndi tuhun Ndioo tican, ta ña cua cahan nahan ndi yoso cuhva satiñu inga ñivi, vati ñavi nu satiñu ñican cua satiñu ndi.
17 Tu cua ndurai yo, na cua ndurai yo cuenda ra chahnu. 18 Iyo ñivi cati ti vaha xaan suvi ni maan ñi, soco ñavi ñican cua quee vaha. Ta iyo inga ñivi―tu cua cati ra chahnu ti vaha xaan ñican, ñican cuu ñi cua quee vaha.