2
Cuni yu cha cua coto ndo ti saxini xain cuenda maan ndo, ta saxini tahin cha cuenda ñivi iyo ñuun Laodicea chi ñivi ña ta nacoto chihin yu. Cuni yu cha cua coo tu ndee ini chi ndo. Tacan ni cua coo inuun ndo, ta cua cuni mani ndo chi ñivi tahan ndo, ta cua coo ndicha cha chini tuni chi ndo. Chacan cuu cha cua coto vaha ndo tuhun yoso cuhva iyo ra Cristo, vati nu ni quichi quivi ña chito ñivi ñaan tuhun cuu chacan. Maan ra cua cuhva cha chini tuni chi ñivi, tu cua nanducu ñi chi ra. Chacan cati yu, vati ña cuni yu cha cua cuu sandahyu ñahan ñivi chi ndo―masi vaha xaan cahan ñi chi ndo. Ndicha ti ña iye chi ndo, soco ni ñuhun ini yu chi ndo. Cusii ini yu, vati chite ti chinu ndicha ini ndo chi ra Ndioo, ta vaha xaan chinu ini ndo chi ra.
Na cua coo vaha ndo chi ra chahnu Jesucristo cuhva cha quechaha ndo chinu ini ndo chi ra. Tacan ni cua coo ra chi ndo, ta cua cuhva ra tu ndee ini chi ndo, ta cua cuinu vaha ini ndo chi ra cuhva ni cutuhva ndo. Tacan ni cua cuhva xaan ndo tiahvi ndioo chi ra Ndioo.
Sanduchaa ra Cristo anima ñivi
Cua saha vaha ndo cuenda, coto cua sandahyu ñahan ñivi chi ndo, coto cua cati tuhun ñi cuhva saxini ñivi, ta ñahni yavi ndaa chi. Cati ñi tuhun cuhva saxini ñivi, ta sacahnu ñi ndioo maan ñi. Ña sacahnu ñi chi ra Cristo. Cua cumi ndo chi ndo, vati maan ra cuu Ndioo ndicha, ta ñivi ñuñivi cuu tahan ra. 10 Iyo vaha ndo, vati iyo ra chi ndo. Maan ra cuu xini chi ndo, ta ndaca ñahan tahan ra chi ndihi ra tatun Ndioo chi ndihi run cuihna. 11 Iyo ndo cuenda ra Cristo. Cha ni nduchaa anima ndo cuenda ra Ndioo, vati cha ni saña ndo ndavaha ni savaha ndo, ta ra Cristo sanduchaa anima ndo. 12 Cha ni chanduta ndo cuenda ra Cristo. Nuun xihna ndo tichi nduta, ta chacan cuu sava ni ta cua iin cha ni chihi tahan ndo chi ra. Tacan cuu, ta ni ndaa ndico ndo iti nuun nduta, ta chacan cuu sava ta cua iin cha ni natacu ndico ndo, vati chinu ini ndo ti iyo tu ndee ini chi ra Ndioo, ta maan ra cuu ra ni chaha tu ndee ini chi ra Cristo, ta ni natacu ndico ra. 13 Nu quichi quivi ñahni yavi ndaa ndo, vati ni savaha ndo ndavaha ni. Ña ta cuni ndo chi ra Ndioo, [vati inga tucu ñivi cuu ndo]. Vitin cha iyo vaha ndo chi ra Cristo, vati cha ni cucahnu ini ra ndihi cuati ndo. 14 Ni chani ra tuhun cha cati ti cua ndoyo ñuhun yo. Cha cua cutuni yo, vati ña sacuinu yo cuhva cati ley chahnu can, soco sanaan ra Ndioo chacan, vati ni chihi ra Cristo iti nu cruu. 15 Tacan ni sandumasu ra chi run cuihna chi tahan run, ta ndehe ndihi ñivi cha ni chacoo tu ca nuun chi run, ta sacanaan ra Ndioo chi run.
Na cua nducu ñi cha vaha cuhva cha iyo iti siqui andivi
16 Na ña cua cati ñivi judío ti ña vaha cha chachi ndo ta ni ña vaha cha chihi ndo. Ña cua cati ñi ti ña vaha tu ña cua sacahnu ndo vico sacahnu ñi cuiya ta cuiya a yoo ta yoo a vita ta vita. 17 Ndihi chacan cuu sava ta cua iin cuhva yoso cuhva cua coo iti nuun, soco iin cha ndicha ndicha cuu ra Cristo. 18 Na ña cua cuu cati ñivi ti ña vaha cuhva ndacu ndo. Vasi cua cati ñi vati sacahnu ñi chi ra tatun Ndioo, ta cha iyo masu ini ñi. Cua cati ñi ti cha cahan xaan ra Ndioo chi ñi chi ñumahna. Vasi chacan cua cahan ñi, soco ña chito ñi. Rai cuni ñi, vati saxini ñi ndavaha ni, soco ñahni yavi ndaa ñi. 19 Ña iyo vaha ñi chi ra Cristo, ta maan ra cuu xini, ta maan ra chaha tu ndee ini chi ndihi ñivi ra. Chaha ra cha chini ñuhun ñi, ta sanduinuun ra chi ñi. Tacan ni sacuahnu ra Ndioo chi ñivi ra.
20 Ña ndaca ñahan ca run cuihna iyo ñuhun ñuñivi chi ndo, vati cha quihvi tahan ndo cuenda ra Cristo. Chacan cuu cha ña vaha cha chaha ndo cha ndaca ñahan run chi ndo cuhva chaha ñivi ñuñivi. Ña vaha cha ndacu ndo cuhva cati ñi, 21 vati cati ñi ti ña cua tiin yo chehe. Ña cua cachi yo chacan. Ña cua quihin yo inga, cati ñi. 22 Ndihi chacan cua naan hora cua savaha yo chi chi. Tacan ni iyo ndo, ta ndacu ni ndo cuhva cati tuhun ñivi. 23 Tacan ni ndacu ñivi, vati saxini ñi ti cha nditi cuu chi. Saxini ñi ti tacan vaha cha sacahnu ñi chi Ndioo, ta saxini ñi ti tacan ni iyo masu ini ñi, ta saxini ñi ti vaha cha chacoo ica ñi, soco ñahni yavi ndaa chacan. Ña cua cundee casi chi cha ndacu yo cuhva cuni maan yo.