13
Na cua savaha ñivi Ndioo cha cua cusii ini ra Ndioo
Na ña cua saña ndo cha cuni mani ndo chi ñivi tahan ndo. Na ña cua naan ini ndo cha cua quihin cuenda vaha ndo chi ñivi queta vehe ndo. Tacan ni cha savaha ñivi, ta ña chito ñi cha iin tatun Ndioo quihin cuenda ñi.
Ña cua naan ini ndo chi ñivi tahan ndo ndaa ve caa, vati cuu ndo sava ni ta cua cha iyo tahan ndo chi ñi. Ña cua naan ini ndo chi tahan ndo cha ndehe tu ndoho savaha ñivi, vati ni vii iyo tahan ndo ihya nu ñuhun ñuñivi ya.
Na cua saxini vaha ndo cuenda cha tandaha ndo. Na ña cua coo ndo ndavaha ni chi tahan ndo inga chiyo, vati cua tachi tuni ra Ndioo chi ñivi savaha tacan.
Ña cuhva ndo cha cua yaha cuhva cha cua cuni ndo coo xuhun chi ndo. Cua ndoo ndo vaha cuhva cha iyo chi ndo, vati cha cati ra Ndioo ti ña cua saña ra chi ñivi ra. Ña cua nacoo ihni ra chi ñi, cati ra. Chacan cuu cha ña cua tichaha yo, ta cua cati yo ti:
Tindee ra chahnu chihin yu.
Ña cua saxini yu ñaan cha cua savaha ñivi chihin yu,
cua cati yo.
Ña cua naan ini ndo chi ra ndiso tiñu ve ñuhun. Maan ra cuu ra cati tuhun tuhun Ndioo chi ndo. Cua saha ndo cuenda yoso cuhva iyo ra ta ra, ta cua cuinu ini ndo chi ra Ndioo cuhva cha chinu ini maan ra ta ra chi ra.
Ña sama ra Jesuu cuhva iyo ra. Cuhva ni chacoo ra nu ni quichi quivi―cuhva can iyo ra vitin, ta ta ni cuhva cua coo ra nu cuahan quivi. Ña cua taa ndo soho ndo cha cuu inga tucu tuhun, vati vaha cha cua coo tu ndee ini chi yo, vati savaha ra Ndioo tu manini chi yo. Ña vaha cha cua saxini ndo cuenda cha cua cachi ndo, vati ñahni tu ndee ini iyo chi ñivi ndacu tacan.
10 Vaha xaan ca cuhva ni tiso ra Ndioo cha sacahnu yo chi ra, ta ñahni ndatu chi ra sutu ni chacoo cuenda ley chahnu cha cua coo ra chi yo icaa ni. 11 Chahni ra sutu can chi ri sundiquin, ta quichi ndaca ra sutu chahnu niñi ri tichi nu ii xaan ca. Quichi ndaca ra chi chi cuenda cuati ñivi, soco iquin cuñu rican tava ndaa ra yu ñuun, ta chahmi ra chi chi. 12 Chacan cuu cha ndehe ra Jesuu tu ndoho, ta chihi ra yu ñuun. Chacan cuu cha sandundoo ra anima ñivi, vati chihi ra cuenda maan ñi. 13 Chacan cuu cha na cua saña cuii yo ndihi costumbre chahnu, ta na cua sacateni ñivi chi yo cuhva ni sacateni ñi chi maan ra. 14 Ñahni nu cua coo cuii yo ihya nu ñuhun ñuñivi ya, vati ndatu yo inga nu cua coo yo iti nuun. 15 Na cua sacahnu yo chi ra Ndioo cuenda cha ni savaha ra Jesuu. Ndihi ni quivi na cua sacahnu yo chi ra. Tacan ni ndacu ñivi cati ti cahnu xaan rai cuu ra. [Chacan cuu sava ni ta cua iin cha samani yo chi ra.] 16 Ña cua saña ndo cha ndacu ndo cha vaha. Cua tindee ndo chi tahan ndo, vati cua cusii ini ra Ndioo cha cua savaha ndo tacan.
17 Cua tasoho ndo chi ra ndiso tiñu ve ñuhun, ta cua savaha ndo cuhva cati ra, vati sacuenda ra chi ndo ihya, ta chito ra ti nini xaan cua cuhva ra cuenda chi ra Ndioo yoso cuhva ndacu ra chi ndo. Na cua savaha ndo cha cua cusii ini ra ndiso tiñu can. Ña cua cuhva ndo tu cuihya ini chi ra, vati ña cua cuu tindee ra chi ndo cha tacan.
18 Na cua cahan ndahvi ndo chi ra Ndioo cuenda yu. Chito vahi ti saxini vahi, ta ñahni ndavaha ni savahi, vati cuni yu savahi cha vaha chi ndihi cuii anime. 19 Cati tuhun xain ti na cua cahan ndo chi ra Ndioo. Chacan cuu cha cua cundee queta ndique nu iyo ndo cha yatin.
Na cua coo vaha ñivi can chi ra Ndioo
20 Maan ra Ndioo cuu ra chaha cha na coo vii anima yo. Maan ra cuu ra ni chaha tu ndee ini chi ra chahnu Jesuu, ta natacu ndico ra tañu ñivi ndii, vati chati ra niñi ra, ta ni chihi ra. Tacan ni tiso vaha ra tiñu cuenda tuhun chaa cha iyo ndihi ni quivi ndihi ni tiempu. Maan ra Jesuu cuu ra sacuenda chi ñivi ra. 21 Na cua tindee ra Ndioo chi ndo, ta cua savaha ndo cha vaha. Chacan cuu cha cua savaha ndo cuhva cuni maan ra. Cua tindee ra chi yo, ta cua savaha yo cha cua cusii ini ra cuenda ra Jesucristo. Chi maan ra Ndioo na cua sacahnu yo ndihi ni quivi ndihi ni tiempu, ta na cua cuu chi tacan ni.
22 Yani xaa, cati tuhin chi ndo ti na cua tasoho ndo tuhun cha ni cati tuhin chi ndo, vati ña cuaha tuhun ni tai chi ndo. 23 Chahi cuenda chi ndo ti cha ni cundee quee ra Timoteo yani yo ve caa. Tu cua sanumi ra quichi ra, cua ndehe tahan tucu ndi chi ndo.
24 Tachi ndi iin tuhun na cumi chi ndihi ra ndiso tiñu ve ñuhun nu iyo ndo. Tachi tahan ndi iin tuhun na cumi chi ndihi ñivi tahan yo. Tachi tahan maan ñi iyo ñuhun Italia ya iin tuhun na cumi chi ndo.
25 Na cua savaha ra Ndioo tu manini chi ndihi ndo, ta na cua cuu chi tacan ni.