14
Nducu ra ta ra cuhva yoso cuhva cua tiin ra ta ra chi ra Jesuu
(Mt. 26.1‑5; Lc. 22.1‑2; Jn. 11.45‑53)
Yaha uvi quivi, ta nducahnu vico paan ña ndaa nu ni chihi ri mbee. Tacan, ta nducu ra sutu chahnu chi ra sacuaha ley chahnu cuhva yoso cuhva cua tiin xehe ra ta ra chi ra Jesuu, ta cua cahni ra ta ra chi ra. Cati ra ta ra chi tahan ra ti:
―Ña cua tiin yo chi ra tichi vico ya, coto cua cuvaa ñivi ya ―cati ra ta ra.
Choso iin ñahan nduta vixin chahan xini ra Jesuu
(Mt. 26.6‑13; Jn. 12.1‑8)
Iyo ra Jesuu ñuun Betania can. Vehe ra Simón ra cuhvi cuehe tahyu iyo ra, ta ndecu ra yu mesa. Tacan cuu, ta queta iin ña ñahan. Naan ña iin nu indi nduta vixin chahan. Mani nduta vaha cuu chi, ta yahvi xaan ni chacunda chi. Chahnu ña nu indi chi, ta choso ña nduta can xini ra Jesuu, soco quechaha nduxaan uvi ñi. Quechaha cati ñi chi tahan ñi ti:
―Ña vaha cha sandoyo ñuhun ña nduta can, vati cua queta uvi ciendu xuhun denario, tu cua xico ndico ña chi chi, ta cua cuhva ndico ña xuhun can chi ñivi ndahvi ―cati ñi ta ñi.
Cahan yuhu xaan ñivi can chi ña.
Ta cati ra Jesuu chi ñi ti:
―Saña ndo chi ña. Ña vaha cha sasaca ndo xini ña. Taqui xaan cha savaha ña chihin yu. Ndihi ni quivi cua coo ñivi ndahvi can chihin ndo, ta cua cuu savaha ndo cha vaha chi ñi ndaa quivi cua cuni maan ndo, soco main―ña ndihi ni quivi cua coi chi ndo. Cha savaha ña yoso cuu chi ña, vati cha choso ña nduta vixin chahan can cuñu yu iti nuun, vati cha cua cuchi yu. Cati ndicha yu chihin ndo ti ndihi nu cua queta tuhun vaha nini cahnu nu ñuhun ñuñivi ya cua cuhva tahan ñivi cuenda yoso cuhva ni savaha maan ña. Tacan ni cua cuñuhun ini ñivi chi ña ―cati ra Jesuu.
Xico tuhun ra Juda chi ra Jesuu
(Mt. 26.14‑16; Lc. 22.3‑6)
10 Tacan cuu, ta quee ra Juda Iscariote, ta cuahan ra. Iin ra uchi uvi ra sacuaha chi ra Jesuu cuu tahan ra. Cuahan ra nuun ra sutu chahnu, vati cuni ra xico tuhun ra chi ra Jesuu. 11 Chini ra sutu chahnu ta ra tuhun can, ta sii xaan cuni ra ta ra, ta cati ra ti cua tiahvi ra chi ra. Tacan, ta nanducu ra Juda cuhva yoso cuhva cua cuu xico tuhun ra chi ra Jesuu.
Chaha ra Jesuu iin cha cuxini ndihi ra sacuaha chi ra
(Mt. 26.17‑29; Lc. 22.7‑23; Jn. 13.21‑30; 1 Co. 11.23‑26)
12 Quivi quechaha vico paan ña ndaa can cuu chi, ta quivi can chahni tahan ñi chi ri mbee, vati samani ñi chi ri chi ra Ndioo cuenda vico can. Tacan cuu, ta nducu tuhun ra sacuaha chi ra Jesuu ti:
―¿Yoso cuni cun cha cua tiso vaha ndi, ta cua sacahnu yo vico ya? ―cati ra ta ra.
13 Tacan, ta tava tiñu ra Jesuu chi uvi ra sacuaha chi ra. Cati ra chi ra ta ra ti:
―Cuahan ndo tichi ñuun, ta cua satahan ndo chi iin rai ndiso quii nduta. Cua cundicu ndo chi ra, 14 ta cua cati ndo chi ra xuu vehe nu cua quihvi ra ti nducu tuhun ra maestru ti ndaa iyo vehe nu cua sacahnu ra vico chi ra sacuaha chihin ra, cua cati ndo, 15 ta cua sanahan ra iin vehe toto, ta cha iyo vaha chi. Ican cua tiso vaha ndo nu cua cachi yo ―cati ra.
16 Tacan cuu, ta quee ra ta ra cuahan ra. Quihvi ra ta ra tichi ñuun, ta ni tahan ra cuhva cati ra Jesuu chi ra, ta tiso vaha ra nu cua sacahnu ra ta ra vico can.
17 Tacan cuu, ta cha ini quivi can cuahan ra Jesuu chi ndihi uchi uvi ra sacuaha chi ra. 18 Ndecu ra ta ra yu mesa can, ta chachi ra ta ra, ta quechaha cati ra Jesuu chi ra ta ra ti:
―Cati ndicha yu chihin ndo ti iin ndo cua xico tuhun chihin yu, ta vitin chachi ra chi main icaa ni ―cati ra.
19 Quechaha ndundahvi cuni ra ta ra, ta quechaha cati ta iin ta iin ra chi ra ti:
―Ñavi yuhu cui ―cati ra ta ra.
Ta ni cuhva cati inga ra chi ra ti:
―Ñavi yuhu cui ―cati ra.
20 Ta cati ndico ra chi ra ta ra ti:
―Iin ndo cuu ndo, vati iin ra uchi uvi ra sacuaha chihin yu cuu ra, ta tihi tahan ra ndaha ra chihin yu tichi coho icaa ni, 21 vati cua tahan ndicha ra cuu sehe ñivi cuhva ni cati tutu Ndioo cuenda ra, soco tu ndoho cua ndehe ra xico tuhun chi ra cuu sehe ñivi can. Vaha xaan ca tu ña cacu cuii ni racan ―cati ra Jesuu.
22 Ni vii chachi ra ta ra, ta quihin ra Jesuu iin paan, ta chaha ra iin tiahvi ndioo chi ra Ndioo, ta chahnda cuati ra chi chi, ta chaha ra chi chi chi ra ta ra, ta quechaha cati ra ti:
―Cua quihin ndo paan ya. Chehe cuu sava ni ta cua iquin cuñu yu ―cati ra.
23 Tacan cuu, ta quihin tahan ra Jesuu iin copa can, ta chaha ndico tucu ra iin tiahvi ndioo, ta chaha ra chi chi chi ra ta ra, ta chihi ndihi ra chi chi, 24 ta cati ra chi ra ta ra ti:
―Chehe cuu sava ni ta cua niñi yu, vati cha iyo vaha tuhun chi ra Ndioo cha cua cati yu niñi yu cuenda ndihi ñivi. 25 Cati ndicha yu chihin ndo ti ña cua coho que nduta chiti uva ya nda cua nda quivi cua coo ndique chi ndo icaa ni nu cua cundaca ñahan ra Ndioo ―cati ra.
Cati ra Jesuu ti cua sandahyu ñahan ra Pedro
(Mt. 26.30‑35; Lc. 22.31‑34; Jn. 13.36‑38)
26 Tacan cuu, ta chita ra ta ra iin yaa, ta quee ra ta ra cuahan ra. Iti yucu Olivo cuahan ra ta ra, 27 ta quechaha cati ra Jesuu chi ra ta ra ti:
―Vitin cha cuaa ya cua ndoyo ñuhun ndihi ndo, vati cha cati tutu Ndioo ti cua cuvi ra sacuenda chi ri mbee, ta cua cuita cuati ndihi maan ri mbee can, cati ra Ndioo, 28 soco cua natacu ndique, ta cua cuhin iti nuun ndo iti ñuhun Galilea ―cati ra Jesuu.
29 Ta cati ndico ra Pedro chi ra ti:
―Vasi cua ndoyo ñuhun ndihi ca ra ta ra, soco yuhu ña cua ndoyo ñuhin ―cati ra.
30 Ta cati ra Jesuu chi ra ti:
―Cati ndicha yu ti uni hora cua cati maun ti ña nacoto cun chihin yu vitin cha cuaa ya, ta sa cua ndahyu ri chitoho uvi yuhu ri ―cati ra chi ra.
31 Tacan cuu, ta nihin xaan ca cati ra Pedro ti:
―Tu cua cahni tahan ñi chihin yu, ña cua cati yu ti ña nacote chihun ―cati ra.
Ta ta ni cuhva cati ndihi ca ra ta ra.
Cahan ra Jesuu chi ra Ndioo nu cuu chi Getsemaní
(Mt. 26.36‑46; Lc. 22.39‑46)
32 Ta cuahan ra ta ra nu cuu chi Getsemaní, ta cati ra Jesuu chi ra sacuaha chi ra ti:
―Ihya cua cunda nuun ndo, vati cua cahan xihne chi ra Ndioo ―cati ra.
33 Tacan, ta quihin ra chi ra Pedro chi ra Jacobo chi ra Juaan, ta cuahan ra. Tacan, ta quechaha ndundahvi cuni ra Jesuu, ta cuihya cuni anima ra, 34 ta quechaha cati ra chi ra ta ra ti:
―Cuihya xaan cuni anime. Chacan cuu cha cuni cuvi yu. Cuatu nuun ndo ihya, ta ña cua cusu ndo ―cati ra.
35 Tacan cuu, ta cuahan ra Jesuu suhva ca iti nuun, ta chahnu chiti ra nu ñuhun, ta quechaha cahan ra chi ra Ndioo, vati cuni ra cha cua saña ndaha ra tiñu can, tu cua cuu. 36 Cati ra ti:
―Tata, cua cuu savahun ndihi cha cuni cun. Tacan na cua sanaun tiñu ya, soco ña cua savahun cuhva cuni yu. Cua savahun cuhva cuni maun ―cati ra Jesuu chi sutu ra.
37 Tacan cuu, ta cuahan ndico ra, ta ndehe ra ti cha quixi ra ta ra, ta cati ra chi ra Pedro ti:
―Quixi cun, Moon. Ña ni cuu coo ndito cun ni iin hora ni chihin yu. 38 Na cua coo ndito ndo, ta cua cahan ndo chi ra Ndioo. Chacan cuu cha ña cua savaha ndo cha ndavaha ni. Cuni ndo coo ndito ndo chi anima ndo, soco ña cundee ini ndo ―cati ra.
39 Tacan, ta quee ndico tucu ra Jesuu. Cuahan ra inga chaha, ta ini tuhun can cahan ndico tucu ra chi ra Ndioo. 40 Inga chaha queta ndico ra Jesuu nu iyo ra ta ra, ta ndehe ra ti cha quixi ndico tucu ra ta ra, vati chitatun xaan ra ta ra, ta ña cundee nuun ra ta ra. Tacan, ta ña chito ra ta ra ñaan cha cuu cha cua cati ndico ra ta ra chi ra Jesuu, 41 ta inga chaha queta ndico tucu ra Jesuu cha cuu uni chaha, ta cati ra chi ra ta ra ti:
―Cusu nuun ndo suhva ca hora, ta na cua quee tatun ndo. Cha iyo vaha vitin. Cha queta hora. Vitin cha cua tiin ra ndavaha ni chi ra cuu sehe ñivi. 42 Ndoyo ndo, ta na coho. Cha vachi ra cua xico tuhun chihin yu ―cati ra Jesuu.
Tiin ra ta ra chi ra Jesuu
(Mt. 26.47‑56; Lc. 22.47‑53; Jn. 18.2‑11)
43 Ni vii cahan ra Jesuu, ta queta ra Juda. Iin ra sacuaha chi ra Jesuu cuu ra. Tuvi xaan ñivi vachi tahan chi maan ra Juda can, ta naan ñi cha cuu ta iin machete. Naan ñi garote. Naan ñi. Ra sutu chahnu chi ra sacuaha ley chahnu chi ra chanihin cuu ra ni tava tiñu chi ñican. 44 Ni chaha ra Juda can iin cuhva chi ra ta ra, vati cati ra chi ñi ti:
―Cua taa yuhi chi ra. Chi racan cua tiin ndo, ta cua cuhni vaha ndo chi ra, ta cua cundaca ndo chi ra ―cati ra.
45 Tacan cuu, ta quii xaan queta ra Juda, ta tuhva ra nu inda ra Jesuu, ta quechaha cati ra chi ra ti:
―Maestru ―cati ra.
Tacan, ta ni taa yuhu ra Juda chi ra Jesuu, 46 ta ca tiin ñi chi ra.
47 Iyo iin rai inda tican, ta xita ra machete ra, ta cani ra chi ra cuu musu ra sutu chahnu, ta laxin cuii ni chahnda ra soho ra musu can. 48 Tacan, ta quechaha cati ra Jesuu chi ñivi can ti:
―Vachi ndo, ta naan ndo machete. Naan ndo garote. Naan ndo, ta cua tiin ndo chihin yu cuhva tiin ndo chi rai cuni cahni suhu. 49 Ndihi ni quivi chacoi chi ndo ve ñuhun, ta sacuahi chi ndo, ta ña ni tiin ndo chihin yu, soco tehen ni ndacu ndo vitin cuhva cati tutu Ndioo ―cati ra.
50 Tacan cuu, ta ndihi ra sacuaha chi ra nacoo ihni chi ra, ta ca chinu ra ta ra.
Chinu tahan iin ra tivaa
51 Tacan cuu, ta iyo tahan iin rai tivaa, ta ndicu ra chi ra Jesuu. Isucu ra iin sunduhu ni. Ñahni cha nami ra, ta tiin ñivi can chi ra. 52 Tacan, ta saña ihni ra sunduhu can, ta quechaha chinu ra cuhva cuiti ndaha ni ra.
Queta ra Jesuu nu nducuiti ra cumi tiñu judío
(Mt. 26.57‑68; Lc. 22.54‑55, 63‑71; Jn. 18.12‑14, 19‑24)
53 Tacan cuu, ta chandaca cuenda ñivi can chi ra Jesuu nu iyo ra sutu chahnu, ta ni nducuiti tahan ndihi ca ra sutu chahnu chi ra chanihin chi ra sacuaha ley chahnu can. 54 Chica vihi ni ndicu tahan ra Pedro chi ra Jesuu. Ndicu ra chi ra nda cua nda ni queta ra nu tihyo ra sutu chahnu can, ta chacunda tahan ra Pedro chi musu ra, ta tuni tahan ra ñuhun.
55 Tacan, ta iin testigu cua tiso cuati ra Jesuu nanducu ndihi ra sutu chahnu chi ndihi ra cumi tiñu judío can, vati cuni ra ta ra cahni ra chi ra Jesuu, soco ña ni nanihin ra ta ra chi iin ñivi cua cuu testigu can. 56 Tuvi xaan ñivi cuni sandahyu ñahan, ta cua tiso ñi cuati ra, soco ña nduinuun tuhun cahan ñi. 57 Tacan cuu, ta ni chacuinda inga ra ta ra, ta quechaha sandahyu ñahan ra ta ra yoso cuhva ni savaha ra Jesuu, ta cati racan ta ra ti:
58 ―Chini ndi ti cha cahan ra Jesuu ya vati cua cani maan ra ve ñuhun inda ihya, ta ni sandaa ñivi chi chi chi ndaha ñi, soco tichi uni quivi cua caqui ndaa ndico ra inga cha chaa, ta ña cua sandaa ra chi chi chi ndaha ra, cati ra ―cati ra ta ra.
59 Ta ni cuhva ña nduinuun cha cahan ra ta ra.
60 Tacan cuu, ta ni chacuinda maan ra sutu chahnu sava mahñu ra cumi tiñu can ta ra, ta quechaha nducu tuhun ra chi ra Jesuu ti:
―¿Atu ña cua cati ndico cun, vati cha ni tiso rahya ta ra cuati cun? ―cati ra.
61 Ta taxin taxin inda ra Jesuu. Ña cahan cuii ni ra, ta nducu tuhun ndico tucu ra sutu chahnu can chi ra ti:
―¿Atu yoho cuu ra Cristo? ¿Atu sehe ra ii ndicha cuun? ―cati ra.
62 Ta cati ndico maan ra Jesuu ti:
―Yuhu cui, ta cua ndehe ndo ti ndaa ra cuu sehe ñivi chiyo ndaha cuaha ra iyo xaan tu ndee ini. Cua ndehe tahan ndo ti cua quichi ndico ra cuu sehe ñivi can tichi vico iti siqui andivi ―cati ra.
63 Tacan cuu, ta ni ndata ra sutu chahnu sahma ndichin suvi ni maan ra, [vati xaan xaan cuni ra,] ta quechaha cati ndico tucu ra ti:
―Ña chini ñuhun ca yo testigu. 64 Cha ni chini ndo ndavaha ni cha cahan ra chi ra Ndioo. ¿Yoso cua cati ndo vitin? ―cati ra sutu chahnu can.
Tacan cuu, ta quechaha cati ndihi ra ta ra ti na cua cuvi ra Jesuu, vati cha iyo cuati ra.
65 Tacan cuu, ta quechaha tivi sivi ihni uvi uni ra ta ra chi ra Jesuu, ta chasi ra ta ra iin sahma nuun ra, ta quechaha cani ra ta ra chi ra chi ndaha ra, ta cati ra ta ra chi ra ti:
―Vitin cua cuhvon cuenda yoo rai cani chihun ―cati ra ta ra.
Tacan cuu, ta quihin ra musu can chi ra Jesuu, ta quechaha cani ra ta ra chi ra.
Cati ra Pedro ti ña nacoto ra chi ra Jesuu
(Mt. 26.69‑75; Lc. 22.56‑62; Jn. 18.15‑18, 25‑29)
66 Ni vii iyo ra Pedro iti ninu nu tihyo ra sutu chahnu, ta queta iin ñahan cuu musu ra sutu chahnu can. 67 Ndehe ña ti ndaa tahan ra Pedro. Tuni ra ñuhun, ta ndehe ña nuun ra, ta quechaha cati ña chi ra ti:
―Cha chica tahun chi ra Jesuu ―cati ña.
68 Tacan cuu, ta quechaha sandahyu ñahan ra Pedro, ta cati ra chi ña ti:
―Ña chite ñaan cha cuu cha cahun ―cati ra.
Tacan cuu, ta cha cua quee ra Pedro iti yu vehe, ta ndahyu ri chitoho iin yuhu ri. 69 Tacan, ta ndehe ndico tucu ñacan chi ra Pedro, ta cati ña chi ñivi tecu ican ti:
―Iin ra chica chi ra Jesuu cuu rahya ―cati ña.
70 Tacan, ta cati ndico ra Pedro ti ña ndicha ña, ta yaha inga hora luhu, ta quechaha cati ndico tucu ñivi inda ican chi ra ti:
―Ndicha ti cha chica tahun chi ra, vati quichi maun iti ñuhun Galilea. Cuhva cahan ñican cahan tahan maun ―cati ñi.
71 Tacan cuu, ta quechaha cahan ra Pedro can ndavaha ni chi ñi, ta cahan rai xaan ra, ta cati ndico tucu ra ti:
―Ña nacote yoo rai cuu ra cahan ndo tuhun can ―cati ra.
72 Tacan cuu, ta quii xaan ni ndahyu ndico tucu ri chitoho can cha cuu uvi yuhu ri, ta chacuhun ini ra Pedro vati ni cati Jesuu chi ra ti uni chaha cua cati ra ti ña nacoto ra chihin ra, ta cua ndahyu ri chitoho uvi yuhu ri, cati ra Jesuu chi ra nu quichi quivi can. Tacan cuu, ta quechaha chacu xaan ra Pedro can.