8
Chaha ra Jesuu cha chachi cumi mil ñivi
(Mt. 15.32‑39)
Suvi ni quivi can nducuiti ndico tucu tuvi ñivi, ta ñahni cha cua cachi tucu ñi. Tacan, ta cana ra Jesuu chi ra sacuaha chi ra, ta quechaha cati ra chi ra ta ra ti:
―Uhvi xaan cuni yu ndehi chi ndihi ñivi ya, vati cha queta uni quivi cha iyo ñi chihin yu, ta ñahni cha cua cachi ñi vitin. Tu cua tachi ndico yu chihin ñi iti vehe ñi, ta ña ta cachi ñi, cua nduva ihni ñi iti chi soco, vati iyo ñi cani xaan quichi ñi ―cati ra.
Ta nducu tuhun ndico ra sacuaha chi ra ti:
―¿Ndaa iti cua nihin yo cha cua cachi ñi ihya tichi cuhu ya? ―cati ra ta ra chi ra.
Tacan, ta quechaha nducu tuhun ra Jesuu chi ra ta ra ti:
―¿Yoso tahan paan iyo chi ndo? ―cati ra.
Ta cati ndico ra ta ra ti:
―Ucha tahan chi iyo ―cati ra.
Tacan cuu, ta cati ra Jesuu chi ñi ti na cua cunda ñi nu ñuhun, ta quihin ra ndihi ucha paan can, ta chaha ra iin tiahvi ndioo chi ra Ndioo, ta sacuati ra chi chi, ta chaha ra chi chi chi ra sacuaha chi ra ti na cua sacha ra ta ra chi chi chi ñi, ta chaha ra ta ra chi chi chi ndihi ñivi can. Iyo tahan uvi uni tahan tiaca cuati chi ñi, ta chaha ndico tucu ra Jesuu tiahvi ndioo, ta cati ra ti na cua cuhva tahan ra chi ri chi ñi. Chachi ñi, ta ndaha ini ñi, ta queta ucha tica chehle can canihin ra ta ra. Vasi queta cumi mil ñivi chachi ican. Tacan, ta saña tahan ra chi ñi. 10 Tacan cuu, ta quihvi ndico ra Jesuu chi ra sacuaha chi ra tichi tundoo, ta cuahan ra ta ra iti ñuhun Dalmanuta.
Cati ra fariseo ti cuni ndehe ra iin cuhva
(Mt. 16.1‑4; Lc. 12.54‑56)
11 Tacan cuu, ta nducuiti tahan ra fariseo ta ra nu iyo ra Jesuu, ta quechaha cahan yuhu ra ta ra chi ra, vati cuni ndehe ra ta ra iin cuhva iti siqui andivi cha cua savaha ra Jesuu. Tacan cuni ra ta ra, vati cuni ndehe ra ta ra a ña cua savaha ra Jesuu iin cha ndavaha ni. 12 Tacan cuu, ta quichi cha uhvi ini ra Jesuu, ta quechaha nducu tuhun ra chi ra ta ra ti:
―¿Ñacu cuni ndehe ñivi iyo vitin iin cuhva? Cati ndicha yu ti ñahni cuhva cua ndehe ñi ―cati ra.
13 Tacan cuu, ta quee ra Jesuu nu iyo cuiti ñivi can, ta quihvi tucu ra tichi tundoo, ta cuahan ra inga chiyo tañuhun can.
Cati ra Jesuu ti tuhun cahan ra fariseo cuu sava ta cua levadura
(Mt. 16.5‑12)
14 Tacan cuu, ta naan ini ra sacuaha chi ra Jesuu quihin ra paan. Iin tuhun ni paan ndiso ra ta ra nu cuahan ra ta ra tichi tundoo can, 15 ta quechaha cati tuhun xaan ra Jesuu chi ra ta ra, ta cati ra ti:
―Cua saha vaha ndo cuenda yoso cuhva iyo levadura ra fariseo ta yoso cuhva iyo levadura ra Herode ―cati ra chi ra ta ra.
16 Tacan, ta ndatuhun tahan xaan ra ta ra chi tahan ra, vati cati ra ta ra ti:
―Ñahni paan iyo ―cati ra ta ra.
17 Chito maan ra Jesuu cha ndatuhun ra ta ra, ta quechaha cati ra chi ra ta ra ti:
―Saxini xaan ndo ti ñahni paan iyo chi ndo. Ña ta cutuni ini ndo, ta ni ña ta coto ndo. Ña ta nihin ndo cuhva. 18 Iyo titi nuun ndo, soco ña ndehe ndo. Iyo soho ndo, soco ña chini ndo. Vasi ña ñuhun ini ndo yoso cuhva 19 ni sachehi uhun tahan paan can, ta chahi cha chachi uhun mil ñivi. ¿Yoso tahan tica chitu chehle can canihin ndo? ―cati ra chi ra ta ra.
Ta cati ndico ra ta ra ti:
―Uchi uvi tahan tica canihin ndi ―cati ra ta ra.
20 Ta cati ndico tucu ra Jesuu ti:
―Ta sachehi ucha tahan paan can, ta chahi cha chachi cumi mil ñivi. ¿Yoso tica chitu chehle can sataca ndico ndo? ―cati tucu ra.
Ta cati ndico ra ta ra ti:
―Ucha tica canihin ndi ―cati ra ta ra.
21 Ta cati ndico tucu ra Jesuu chi ra ta ra ti:
―Vasi ña ta cutuni ini ndo ―cati ra.
Sanduvaha ra Jesuu iin ra cuaa iti ñuun Betsaida
22 Tacan cuu, ta cuahan ra Jesuu iti ñuun Betsaida. Queta ra, ta chandaca ñivi can chi iin rai cuaa nu iyo ra. Quechaha cahan ndahvi ñi chi ra ti na cua tiso ra ndaha ra chi ra. 23 Tacan, ta tiin ra Jesuu ndaha ra cuaa can, ta chandaca ra chi ra yu ñuun can. Ican ni tivi sivi ra Jesuu titi nuun ra, ta tiso ra ndaha ra chi ra ndahvi can, ta quechaha nducu tuhun ra chi ra ti:
―¿Atu ndichin vaha ndehun? ―cati ra.
24 Ndehe ndaa ra ndahvi can, ta quechaha cati ra ti:
―Ndehi chi ñivi, soco cuhva caa yutun caa ñi, ta chica cuu ñi ―cati ra.
25 Tacan, ta tiso ndico tucu ra Jesuu ndaha ra titi nuun ra cuaa can, ta nihin xaan ndehe ra ndahvi can, ta nduvaha nuun ra. Ndichin vaha ndehe ra ndihi cha iyo. 26 Tacan, ta tachi ra Jesuu chi ra iti vehe ra, ta cati ra chi ra ti:
―Ña cua quihvi cun tichi ñuun cun, ta ni ña cua cati cun ñaan cha ni tahun chi ñivi ñuun cun ―cati ra Jesuu chi ra.
Cati ra Pedro ti ra Cristo cuu ra Jesuu
(Mt. 16.13‑20; Lc. 9.18‑21)
27 Tacan cuu, ta cuahan ra Jesuu chi ra sacuaha chi ra. Iti ñuhun Cesarea cha iyo cuenda ra Felipe cuahan ra ta ra, ta yaha ra ta ra ñuun ta ñuun. Ni vii cuahan ra ta ra iti, ta quechaha nducu tuhun ra Jesuu chi ra sacuaha chi ra ti:
―¿Yoo rai cui cati ñivi? ―cati ra.
28 Ta cati ndico ra ta ra chi ra ti:
―Iyo ñivi cati ti ra Juaan ra sacuanduta cuun, ta cati inga ñivi ti Elía cuun, ta inga ndico tucu ñi cati ti iin ra cahan cuenda ra Ndioo cuu cun ―cati ra ta ra chi ra Jesuu.
29 Ta quechaha nducu tuhun ra chi ra ta ra ti:
―Ta maan ndo, ¿yoo rai cui cati ndo? ―cati ra.
Ta cati ndico ra Pedro chi ra ti:
―Yoho ra Cristo cuu cun. Maun cuu ra ni tava tiñu ra Ndioo ―cati ra.
30 Tacan, ta cati tuhun xaan ra Jesuu chi ra ta ra ti ña cua cati ra ta ra yoo rai cuu ra ni chi iin ñivi.
Cati tuhun ra Jesuu ti cha cua cuvi ra
(Mt. 16.21‑28; Lc. 9.22‑27)
31 Tacan cuu, ta quechaha cati ra Jesuu chi ra ta ra, vati iyo cha cua ndehe ra cuu sehe ñivi cuaha xaan tu ndoho, ta ra cuu ra chanihin chi ra sutu chahnu chi ra sacuaha ley chahnu cua tava ndaa chi ra, ta cua cuvi ra, ta cua natacu ndico ra tichi uni quivi. 32 Cachin xaan cha cati ra Jesuu tuhun can. Tacan, ta quee siin ra Pedro chi ra Jesuu, ta quechaha cati ra Pedro can chi ra ti ña vaha cha cahan ra tacan, 33 soco ndico coo ra Jesuu, ta ndehe ra nuun ra sacuaha chi ra, ta quechaha nduxaan tahan ra chi ra Pedro. Cati ra chi ra ti:
―Cha cua queun, yoho Pedro. Maun cuu sava ta cua run Satanaa, vati ña saxini cun cuhva saxini ra Ndioo. Saxini cun cuhva saxini ñivi ñuñivi ―cati ra.
34 Tacan cuu, ta cana ra Jesuu chi ndihi ñivi can chi ra sacuaha chi ra, ta quechaha cati ra chi ñi ti:
―Tu cua cuni ñivi coo ñi chihin yu icaa ni, na ña cua saxini ca ñi suvi ni cuenda maan ñi, ta na cua coo tahan tu ndoho chi ñi cuhva cua coo ñi chi tu ndoho nu cruu, ta na cua coo ñi chi main icaa ni. 35 Tu cua cuni ñivi coo vaha anima ñi cha tacan, cua ndoyo ñuhun ñi, soco tu cua cahnda ini ñi, ta tu cua cuvi ñi cuenda yu a cua cuvi ñi cuenda tuhun cahin, cua coo ndito ñi chi ra Ndioo. 36 Ñahni yavi ndaa yo, tu cua sacanaan yo ndihi cuii cha iyo nu ñuhun ñuñivi ya, ta cua cuvi xiti yo. 37 Ñahni cha iyo cha cua cuhva yo, ta cua coo ndito ndico yo. 38 Iyo ñivi ñuñivi vitin, ta ña cuni ñi sacahnu ñi chi ra Ndioo. Mani ndavaha ni cuni ñi savaha ñi. Tu cua coo tu ca nuun chi ñi cuenda yu ta cuenda tuhun cahin, cua coo tahan tu ca nuun chi ra cuu sehe ñivi cuenda ñican quivi cua quichi ra chi ra tatun Ndioo quivi cua ndehe ñivi ti cha cahnu xaan rai cuu sutu ra.