28
Natacu ndico ra Jesuu
(Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)
Cha ni yaha quivi sábadu, ta cha cua tuvi inga quivi cha cuu chi domingu, ta cuahan ña María Magdalena chi inga ña María, vati cua ndehe ñi nu ni cuchi ra Jesuu. Nihin xaan ni taan, ta vachi nuun iin ra tatun ra chahnu Ndioo iti siqui andivi. Tuhva ra nu caa yuu can, ta sachiyo ra chi chi, ta ni chacunda ra siqui chi. Sava ni ta cua iin tachan ndehe ra tatun Ndioo can, ta cuichin cuichin sahma ra cuhva cuichin xaan hielo. Nihin xaan naquisi chi chi ra sandaru cumi ican, vati yuhvi ra, ta nduva ihni ra. Caa ra cuhva caa ndii, ta cati ndico ra tatun Ndioo can chi ñi ñahan can ti:
―Ña cua cuyuhvi ndo, vati chite ti nanducu ndo chi ra Jesuu ra ni chihi nu cruu. Ña iyo ca ra ihya, vati cha ni natacu ndico ra cuhva ni cati ra. Nahan ndo, vati cua ndehe ndo nu ni chacava ra. Cuahan yatin ndo, ta cati ndo chi ra ni sacuaha chi ra, vati ni natacu ndico ra tañu ñivi ndii, ta cuahan ra iti nuun ndo iti ñuhun Galilea. Tican cua ndehe ndo chi ra. Chini ndo, vati cha cati yu chihin ndo ―cati ra tatun Ndioo can.
Tacan, ta quee ñi nu ni cuchi ra, ta cuahan ñi. Quii xaan cuahan ñi. Yuhvi ñi, ta sii cuni ñi, ta chinu ñi cuahan ñi, vati cua cuhva ñi cuenda chi ra sacuaha chi ra. Tacan cuu, ta satahan ra Jesuu chi ñi, ta nducahan ra chi ñi. Tuhva ñi nu inda ra, ta chahnu chiti ñi chaha ra, ta sacahnu ñi chi ra. 10 Tacan cuu, ta cati ra chi ñi ti:
―Ña cua cuyuhvi ndo. Cuahan ndo, ta cuhva ndo cuenda chi ñi sacuaha chihin yu, vati cua cuhun ñi iti ñuhun Galilea, ta tican cua ndehe ñi chihin yu ―cati ra.
Tuhun cha cati ndico ra sandaru can
11 Ni vii cuahan ñi ñahan can, ta queta uvi uni ra sandaru ñuun, ta chaha ra ta ra cuenda chi ra sutu chahnu ta ra ñaan ndihi cuhva ni tahan ra ta ra. 12 Tacan, ta nducuiti ra sutu chahnu can chi ra chanihin, ta nanducu xini xaan ra ta ra ñaan cha cua savaha ra. Cha suhva xuhun quihin ra ta ra, ta ni chaha ra ta ra chi chi chi ra sandaru can ta ra, 13 ta cati ra ta ra chi ra sandaru ti:
―Cua cati ndo ti cha cuaa xaan, ta ni quixi ndo suhva, ta quichi ra sacuaha chi ra, ta suhu ra ta ra iquin cuñu ra, cua cati ndo, 14 ta tu cua queta tuhun ya nuun ra cumi tiñu can, cua sandumani ndi chi ra, ta cua casi maan ndi. Ña cua tichaha ni ndo ―cati ra sutu chahnu ta ra chi ra sandaru can.
15 Tacan cuu, ta quihin ra sandaru xuhun can, ta savaha ra ta ra cuhva cha ni cati ra sutu chahnu ta ra. Chacan cuu cha cati ñivi judío tuhun can chi tahan ñi nda cua nda vitin.
Tava tiñu ra Jesuu chi tatun ra
(Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
16 Tacan cuu, ta cuahan ndihi uchi iin ra sacuaha chi ra Jesuu iti ñuhun Galilea. Cuahan ra ta ra iti yucu nu ni cati ra Jesuu, 17 ta ican ndehe ra ta ra chi ra, ta sacahnu ra ta ra chi ra, soco ña chinu ini uvi uni ra. 18 Ni tuhva ra Jesuu nu inda ra ta ra, ta quechaha cati ra chi ra ta ra ti:
―Iyo ndihi cuii tu ndee ini cha iyo iti siqui andivi ta nu ñuhun ñuñivi ya chihin yu. 19 Chacan cuu cha na cua cuhun ndo, ta na cua sacuaha ndo chi ñivi ndihi ñuun nu ñuhun ñuñivi ya. Cua sacuanduta ndo chi ñi cuenda ra cuu suti ta cuenda ra cuu sehe ra ta cuenda ra cuu Tati Ndioo. 20 Cua cati tuhun ndo chihin ñi ti cua sacuinu ñi ndihi cha cati tuhin chi ndo. Tacan ni cua sacuaha ndo chihin ñi. Cua coi chi ndo ndihi ni quivi nda cua nda cua cundihi quivi ya. Na cua cuu chi tacan ni ―cati ra Jesuu chi ra sacuaha chi ra.