9
Høøc̈h mijts jaduhṉ nnäꞌä jaac näjaayøøby. Nnajuǿøbiøch jaduhṉ coo mijts jaꞌa häyoobäjäyaꞌayhajxy mbuhbedaꞌañ, jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy mäbøjpä. Hix̱, nnajuǿøbiøch coo hajxy hamuumduꞌjoot mbuhbedaꞌañ. Jadúhṉhøc̈hä mäbøjpädøjc‑hajxy tøø nhawaaṉä, jaꞌa hajxy jim̱ tsänaabiä Macedonia‑naaxooty. Jadúhṉhøch hajxy tøø nhawaaṉä coo mijts hadojumøjt mdägøøyy xädøꞌøñyajmujpä, pønjatiä Diosmädiaꞌagy jim̱ mäbøjp Acaya‑naaxooty. Y coo mijts jayøjp mnähmajch, paadiä Macedóniabä jäyaꞌayhajxy nämay xpiahixaam̱bä. Jaduhṉ hajxy hamuumduꞌjoot miäbuhbedaam̱bä nej mijts mmäbuhbedaꞌañän hamuumduꞌjoot. Páadyhøc̈hä hermano Titohajxy jim̱ nguejxøꞌøgaꞌañ maa mijtsän, weenä xädøꞌøñ hajxy paquiä myajmujpädøꞌøy. Jaduhṉds jeꞌe, cooc̈h jim̱ nnǿcxät, tøø jaꞌa xädøꞌøñ hajxy hänajty mgøx̱y yajmujnä. Haa caꞌa, tøøc̈hä Macedoniabähajxy nhawaaṉä coo mijts jaꞌa xädøꞌøñ myajmugaꞌañä. Hix̱, wéhṉdøc̈hä Macedóniabä jäyaꞌayhajxy näjeꞌe nmødhádät jim̱ maa mijtsän. Y coo hajxy jaduhṉ xyhíxät coo jaꞌa xädøꞌøñ hajxy hänajty mgaꞌa cøx̱y yajmucyñä, mdsähdiunaam̱b hajxy jaduhṉ. Jadúhṉhøch ndsähdiúum̱bät jeꞌeguiøxpä cooc̈h mijts tøø nmädiaꞌagy coo jaꞌa xädøꞌøñ hajxy hänajty myajmugaꞌañ. Páadyhøch jaduhṉ nwiinmaayy coo hijty yhahixøꞌøy cooc̈hä hermano Titohajxy jawyiin nguejxǿꞌøgät maa mijtsän, jaduhṉ mijts jim̱ xpiuhbédät maa jaꞌa xädøꞌøñ hajxy myajmuquiän. Jaduhṉä xädøꞌøñ hajxy myaghídät nähix̱ hahixøꞌø cooc̈h jim̱ nmédsät, neby hajxy jaduhṉ tøø mmänaꞌañän coo hajxy myaghidaꞌañ. Jaduhṉ hajxy myajcähxǿꞌøgät coo jaꞌa xädøꞌøñ hajxy myegaꞌañ hojiootcøxpä. Cab pøṉ jaduhṉ miänáꞌanät cooc tyijy mijts hadsip tøø nhaneꞌemy coo hajxy myégät.
Jaduhṉds jeꞌe, pønjaty jaduhṉ wiinduc wiindsaac̈h, cabä hoyhajt hajxy piaadaꞌañ. Pero pønjatiä häyoobäjäyaꞌay näxuuꞌtsp, jeꞌedsä hoyhajt hajxy jaduhṉ paadaam̱b. Tøyhajt jaduhṉ. Jootcujc hajxy myégät hamuumduꞌjoot neby hajxy hänajty myegaꞌañän, caꞌa yhadsipä caꞌa yhajootmaꞌadä, caꞌa hajxy tii mnajtshäyowøꞌøy. Hix̱, jeꞌe jaꞌa Dios chojpy pønjaty jaduhṉ jootcujc yejp. Møj jaanc̈hä Dios. Xmióꞌowäp mijts jaꞌa hoyhajt jaꞌa weenhajt møj may, jaduhṉ hajxy tii mgaꞌa yajmaajiádät ni mänaa. Näꞌä tägøꞌøbä hajxy jaduhṉ xmióꞌowät, jaduhṉä wiingjäyaꞌay hajxy hoy mbuhbejtägátsät hoy ñejpiä. Jaduhṉ jim̱ myiṉ̃ cujaay maa jaꞌa Diosmädiaꞌaguiän:
Pøṉ hojiäyaꞌay, møj mayyä häyoobäjäyaꞌay piuhbety.
Hoy miänaaxøø jaꞌa Dios jaduhṉ piuhbejtägatsaꞌañ.
10 Jaꞌa Dios, yejpy jeꞌe jaꞌa tøømd mädyii mníꞌibäp, mädyii mdúnäp. Yajmayøøby jaduhṉ nebiä mgáyät nebiä mhúꞌugät. Jaanä jäduhṉduhm̱bä, xmióꞌowäp mijts jaꞌa Dios näꞌä tägøꞌøbä tijaty hajxy hänajty myajmaajiajpy, jaduhṉ mijts jaꞌa häyoobäjäyaꞌay mmoodiägátsät. 11 Y coo mijts jaꞌa häyoobäjäyaꞌay jaduhṉ hamuumduꞌjoot mbuhbédät, mänit mijts jaꞌa Dios jaꞌa hoyhajt jaꞌa weenhajt møj may xmióꞌowät. Y coo højts jaꞌa häyoobäjäyaꞌay xädøꞌøñ nøcxy nmoꞌoy, jaꞌa mijts hänajty tøø myéquiäbä, mänitä häyoobäjäyaꞌay jaꞌa Dios hajxy ñämaꞌawaꞌañ: “Dioscujúꞌuyäp.” 12 Hix̱, coo mijts jaꞌa häyoobäjäyaꞌay jaduhṉ mbuhbédät, mejtstuꞌu jaꞌa hoybä hajxy jaduhṉ mdunaꞌañ. Piaadaam̱biä häyoobäjäyaꞌayhajxy tijaty hajxy hänajty yajmaajiajpy, y tehṉgajnä jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ ñämaꞌawaꞌañ: “Dioscujúꞌuyäp.” 13 Coo mijts jaꞌa häyoobäjäyaꞌay jaduhṉ mbuhbédät jootcujc hoy miädyii cajptä, myajcähxøꞌøgaam̱by hajxy jaduhṉ coo jaꞌa Dios jaꞌa miädiaꞌagy hajxy mgudiuuṉä jaꞌa Jesucristocøxpä. Jaduhṉä häyoobäjäyaꞌay jaꞌa Dios hajxy møj jaanc̈h ñämaꞌawaꞌañ, jeꞌeguiøxpä coo mijts jaꞌa Dios jaꞌa miädiaꞌagy mgudiuuṉä, møød coo hojioot hajxy mjaanc̈h tehm̱ miøødä jaꞌa häyoobäjäyaꞌaguiøxpähajxy. 14 Coo mijts jaꞌa Dios jaꞌa hoyhajt jaꞌa weenhajt møj may tøø xmioꞌoy, paady mijts jaꞌa häyoobäjäyaꞌay xchogaꞌañ xpiaꞌhäyowaꞌañ, møødä Dios hajxy piaꞌyaꞌaxaꞌañ jaꞌa mijtscøxpä. 15 Tsøcxä jaꞌa Dios hajxy nägøx̱iä nämáayyäm: “Dioscujúꞌuyäp”, jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa yHuung yaa quiejxy hädaa yaabä naax̱wiin, coo hajxy hoy xñähhoꞌtúutäm. Møjmayhajt jaꞌa Dios jaduhṉ tiuuṉ hoy‑yagjuøøñä.