11
Jim̱ä Jesúshajxy hänajty quioodaaṉnä maa jaꞌa cajpt hänajty xiøhatiän Betfagé møød Betania, jim̱ mädøyyä maa jaꞌa tuṉ hänajty xiøhatiän Olivos. Jim̱ hänajty miäwiingóṉ Jerusalén. Mänitä Jesús jaꞌa jiamiøød metsc ñämaayy:
―Nøcx hajxy jim̱haamby maa yøꞌø cajpthuungän. Coo hajxy jim̱ mmedsaꞌañ, jim̱ä burro hajxy tuꞌug mbaadaꞌañ cuxoch. Cahnä pøṉ yajpejmachñä. Mmäguejǿꞌøwäp hajxy. Jaduhṉds hajxy yaa mwitsmínät. Y pø jim̱ä jäyaꞌay hajxy xmiäyajtøy tii hajxy jaduhṉ coo mmäguejøꞌøy, mänit hajxy mnämáꞌawät: “Jaꞌa nwiindsǿṉ højts cham̱ yajmaajiajp. Paquiä højts nnäꞌä yajtunaꞌañ. Mänit højts miṉ nnajtswidsøꞌøy.” Jaduhṉ hajxy mmänáꞌanät ―nøm̱ä Jesús ñajtscapxøøyy.
4-5 Mänitä burro hajxy hoy jiaanc̈h paady cuxoch jim̱ møjtuꞌhaam, jim̱ tøjnähmøjc mädøyyä. Jim̱ä jäyaꞌayhajxy hänajty näjeꞌe tiänaꞌay. Coo jaꞌa Jesús jiamiøødhajxy tiägøøyy burromäguejøøbiä, mänit hajxy ñämaayyä:
―Tii yøꞌø burro hajxy jaduhṉ coo mmäguejøꞌøy.
Mänit hajxy jaduhṉ yhadsooyy waam̱baty hajxy hänajty tøø yhaneꞌemyii coo hajxy jaduhṉ yhadsówät. Mänitä Jesús jaꞌa burro yajnäméjtsäxä. Mänitä jiamiøødä wyit hajxy jim̱ piädaacy burronähgøxp. Mänitä Jesús jim̱ piejty. Jaanc̈h tehm̱ miayyä jäyaꞌayhajxy hänajty pianøcxy. Mänitä wyit hajxy näjeꞌe chijy. Jaduhṉds hajxy tuꞌhaam ñajtsyeꞌebøøyy maa jaꞌa Jesús hänajty burronähgøxp ñaxøꞌøwaꞌañän. Näjeꞌe hujtshaay hajxy hänajty piujxpä. Jim̱ hajxy hänajty piädaacpä tuꞌhaam. Cuꞌughagujcä Jesús hänajty ñøcxy. Mänitä cuꞌughajxy nägøx̱iä tiägøøyy yaax̱pä jojpä:
―¡Viva Jesús, viva! ¡Gloria a Dios! Diosquex̱y hädaa Jesús jaduhṉ. 10 ¡Gloria a Dios tsajpootypä! Jaduhṉ hädaa Jesús yhaneꞌemaam̱bä nebiä David jecy yhanehm̱iän, jaꞌa hajxy jecy nhaphajt ndeedyhájtäm.
11 Mänitä Jesúshajxy jim̱ quiooꞌnä Jerusalén, møødä jiamiøød jaꞌa nämajmetspähajxy. Mänit hajxy jim̱ ñøcxøøyy maa jaꞌa tsajtøjcän. Coo hajxy jiiby chajtøjtägøøyy, mänit hajxy yhijxwädijty tijaty hänajty jiiby. Mänit hajxy wyiimbíjcumbä. Mänit hajxy jiiby yhädáaccumbä Betania. Hix̱, tøø hänajty chuujøꞌøy, y jiiby hajxy hänajty miejtstaꞌagaꞌañ Betania.
12 Cujaboom, mänitä Jesúshajxy jim̱ tiuꞌubǿjcumbä. Mänitä Jesús yähoꞌpøjcä. 13 Mänitä piids tuꞌug ñäheebøøyy coo hänajty jim̱ tiänaꞌay picxum̱nä. Coo wiingóṉ ñämejch, mänit yhijxy coo tiøøm hänajty quiaꞌa näꞌägädä hity. Haagä haay hänajty jeꞌe. Cahnä yhiiꞌts hänajty yhabaadyñä mänaabä hänajty nax̱y tiøømbetiän. 14 Mänitä Jesús piids ñämaayy:
―Ni mänaa miic̈h mgaꞌa tøømbejtägatsaaṉnä.
Coo jaꞌa Jesús jaduhṉ miänaaṉ̃, miädoow̱ jaꞌa jiamiøødhajxy jaduhṉ.
15 Coo jaꞌa Jesúshajxy jim̱ miejtstägajch Jerusalén, mänitä Jesús jiiby chajtøjtägǿøguiumbä. Mänitä Jesús jaꞌa tooꞌpädøjc juubiädøjc tiägøøyy høxpäboobiädsøøm̱bä jiiby tsajtøgooty. Mänitä meexä tiägøøyy høxjuijpä maa xädøꞌøñ hajxy hänajty quiuwichän, møødä häñaabiejt maa hajxy hänajty yhäñaꞌayän coo hajxy hänajty pialomatoogy. 16 Mänitä Jesús tiägøøyy hadujpä coo jaꞌa jäyaꞌayä tioogy hajxy jiiby quiaꞌa mädägǿøñät tsajtøgooty. 17 Mänitä Jesús tiägøøyy yajwiingapxøøbiä:
―Jaduhṉ jim̱ myiṉ̃ cujaay maa jaꞌa Diosmädiaꞌaguiän: “Paꞌyaax̱táacthøc̈hä ndøjc hajxy nägøx̱iä xwiáaṉät, jaꞌa jäyaꞌayhajxy wiinduhm̱yhagajptpä.” Jaduhṉä Dios jecy miänaaṉ̃. Pero mijts, wiing mijtsä tsajtøjc mwaꞌañ. Jaduhṉ hajxy mwaꞌañ nebiä meeꞌtstaactän ―nøm̱ä Jesús miänaaṉ̃.
18 Coo jaꞌa teedywiindsøṉhajxy jaduhṉ miädooyy, møødä hänaꞌcä Diosmädiaꞌagy hajxy hänajty jiiby yajnähixøøbiä tsajtøgooty, mänit hajxy tiägøøyy cojyquiapxytiuum̱bä nebiä Jesús hajxy yaghóꞌogät. Hix̱, chähgøøbiä Jesús hajxy hänajty jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa Jesús jaꞌa miädiaꞌagy hänajty jiaanc̈h tehm̱ yhamädoow̱híjtäxä jaꞌa cuꞌug. 19 Pero coo quioodsøøñä, mänitä Jesúshajxy jiiby yhädáaccumbä Betania.
20 Cujaboomä Jesúshajxy ñøcxtägajch Jerusalén. Coo hajxy jim̱ ñaxǿøguiumbä maa jaꞌa Jesús jaꞌa piids hänajty tøø ñäbogøꞌøyän, mänitä piids hajxy yhijxy coo hänajty tøø quiøx̱y tøꞌøc̈h. 21 Coo jaꞌa Pedro jaduhṉ jiahmiejtstaacy, mänitä Jesús ñämaayyä:
―Wiindsǿṉ, huug hix̱ yøꞌø piids. Häxøøy miic̈h yøꞌø mnäbogøøyy coo ni mänaa quiaꞌa tøømhájnät. Tøø yøꞌø quiøx̱y tøøtsnä ―nøm̱ä Pedro miänaaṉ̃.
22 Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Mäbøjcä jaꞌa Dios miädiaꞌagy coo jiaanc̈h tehm̱ tiømiädiaꞌaguiä. 23 Coo hajxy hamuumduꞌjoot mmäbǿgät, høxtä yøꞌø tuṉ jaꞌa mmädiaꞌagyhajxy xquiudiúuṉäp coo hajxy mnämáꞌawät coo ween nøcxy miejyquiaꞌawøꞌøy. Mänitä mmädiaꞌagyhajxy jaduhṉ xquiudiúuṉät coo jaꞌa Dios jaꞌa miädiaꞌagy hajxy hamuumduꞌjoot mmäbǿjcät coo tiømiädiaꞌaguiä. Tøyhajt jaduhṉ. 24 Coo mijtsä Dios tijaty mmäyujwáꞌanät, xmióꞌowäp hajxy jaduhṉ, coo jaꞌa miädiaꞌagy hajxy hamuumduꞌjoot mmäbǿjcät coo tiømiädiaꞌaguiä. 25 Coo mijtsä Dios hänajty mbaꞌyaꞌaxaꞌañ, tsipcøxpä hänaꞌc hajxy jayøjp mmäméeꞌxät, jaꞌa mijts hänajty tøø xñägädieeyǿꞌøyäbä, jaduhṉä Dios hajxy jaduhṉ xmiäméeꞌxpät tijaty hajxy hänajty mgädieeyhajpy. 26 Pero pø cab hajxy mmämeeꞌxaꞌañ, ni mijtsä mDeedy tsajpootypä xquiaꞌa mämeeꞌxtägatsaꞌañ ―nøm̱ä Jesús miänaaṉ̃.
27 Coo jaꞌa Jesúshajxy jim̱ quiooꞌtägajch Jerusalén, mänitä Jesús jadähooc tiägøøyy tsajtøgooty. Jiibiä Jesús hänajty wiädity, mänit ñämejtsä jaꞌa teedywiindsǿṉ, møødä hänaꞌc‑hajxy jiiby yajnähixøøbiä tsajtøgooty, møødä majjäyaꞌadiøjc. 28 Mänitä Jesús hajxy miäyajtøøyy:
―Pøṉ miic̈h cuhdujt tøø xmioꞌoy coo miic̈h häxøøy yaa tsajtøgooty tøø mdsiptuṉ̃.
29-30 Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Nhadsóow̱äbøch häyaa jaduhṉ cooc̈h mijts häyaa jayøjp xyhadsóow̱ät. Pøṉä Juan mäyajnäbejpä quejx, Diosä tøgä jäyaꞌayä. Hadsóow̱ägøch hajxy. Cooc̈h hajxy häyaa xyhadsóow̱ät, mänítøch mijts häyaa nhadsoodägájtspät ―nøm̱ä Jesús miänaaṉ̃.
31 Cabä teedywiindsøṉhajxy hänajty ñajuøꞌøy waam̱bä Jesús hajxy yhadsówät. Mänit hajxy tiägøøyy niñämáayyäbä: “Coo hajxy häyaa nmänáaṉämät coo jaꞌa Dios jaꞌa Juan quiejxy, jaduhṉ jadähooc xyhadsowáaṉäm: Aa, pø tøyhajt jaduhṉ coo jaꞌa Dios jaꞌa Juan jiaanc̈h quejxy, tii jaꞌa Juan miädiaꞌagy hajxy coo tøø mgaꞌa mäbøjcä. 32 Y coo hajxy häyaa nmänáaṉämät coo jaꞌa Dios jaꞌa Juan quiaꞌa quejxy, mänitä cuꞌug hajxy häyaa xmiädsibǿøyyämät.” Hix̱, jaduhṉä cuꞌughajxy hänajty miänaꞌañ coogä Juan hänajty Dyiosquex̱iä. 33 Mänitä Jesús hajxy ñämaayy coo hajxy hänajty quiaꞌa najuøꞌøy. Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Pues, ni høøc̈h jaduhṉ ngaꞌa nägapxaam̱bä pǿṉhøchä cuhdujt tøø xmioꞌoy.