2
Cujequiä Jesús jadähooc quiajptägøøyy Capernaum. Mänitä mädiaꞌagy wiaꞌxy coo hänajty jim̱ tøø miéjtscumbä. Mänitä jäyaꞌayhajxy may miejch maa jaꞌa Jesús hänajty miejtstaꞌaguiän. Paquiä jaꞌa tøjc jaduhṉ yhujch. Høxtä tøguubiaady hajxy miejch. Mänitä Jesús jaꞌa cuꞌugä Diosmädiaꞌagy tiägøøyy yajwiingapxøøbiä. Mänitä paꞌamjäyaꞌay tuꞌug quiøømiejtsä cøꞌømucy tecymiucy. Nämädaax̱cä jäyaꞌayhajxy hänajty quiøꞌøy tsaajiooty. Cabä paꞌamjäyaꞌay hänajty hoy yajmedsaꞌañii maa jaꞌa Jesúsän, coo jaꞌa jäyaꞌayhajxy hänajty jiaanc̈h tehm̱ miayyä. Mänitä mähdiøjc miäbejtä cuhjodiøjnähgøxp. Mänitä tøjc hajxy weeṉ̃tiä yajcuhwaach, jim̱ mädøyyä maa jaꞌa Jesús hänajty piaꞌtänaꞌayän, mäduhṉ̃tiä paꞌamjäyaꞌay hoy ñänax̱y. Mänit jaduhṉ quiuhdøøñajxä tsaajiooty. Jiiby hoy quiädaꞌagy maa jaꞌa Jesús wyiinduumän. Paadiä paꞌamjäyaꞌay yajmejtsä maa jaꞌa Jesúsän, ñajuøøby hajxy hänajty coo jaꞌa piaꞌam hänajty yajnaxáaṉäxä. Coo jaꞌa Jesús jaduhṉ yhijxy coo jaꞌa miädiaꞌagy hänajty miäbøgáaṉäxä coo hänajty miäyajtsoꞌogaꞌañ, mänitä paꞌamjäyaꞌay ñämaayyä:
―Mäguꞌughajpä, tøø jaꞌa mboj tøø jaꞌa mgädieey xñähwaꞌac̈h ―nøm̱ä Jesús miänaaṉ̃.
Jiibiä hänaꞌc‑hajxy hänajty näjeꞌe piahäñaꞌay, jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy nax̱y yajnähixøøbiä tsajtøgooty. Jiiby hajxy hänajty miämädoonaabiä. Mänit hajxy näjeꞌe miänaaṉ̃ quiopcooty: “Tii yøꞌø craa jaduhṉ coo miänaꞌañ cooc tyijy yøꞌø paꞌamjäyaꞌay piojpä quiädieey tøø yajnähwáatsäxä. Cap pøṉ cuhdujt miøødä coo jäyaꞌayä piojpä quiädieey yajnähwáatsät; jagooyyä Dios tuꞌuquiä miøødä.” Ñajuøøyy jaꞌa Jesús jaduhṉ waam̱baty hajxy hänajty miädiaꞌagy quiopcooty. Mänit hajxy ñämaayyä:
―Tii hajxy jaduhṉ coo mwiꞌi miädiaꞌagy mgopcooty. 9-11 Høøc̈h, Diosquéx̱yhøch høøc̈h, páadyhøch cuhdujt nmøødä cooc̈hä jäyaꞌayä piojpä quiädieeyhajxy yaa nyajnähwáatsät hädaa yaabä naax̱wiin. Hädaa mähdiøjc, nyajpaꞌamnaxáam̱biøch hädaa. Jadúhṉhøch nyajcähxøꞌøgaꞌañ cooc̈h njaanc̈h Diosquex̱iä. Jaduhṉä tøyhajt hajxy mmøødhájpät cooc̈h cuhdujt njaanc̈h møødä cooc̈hä jäyaꞌayä piojpä quiädieeyhajxy nyajnähwáatsät ―nøm̱ä Jesús miänaaṉ̃.
Mänitä paꞌamjäyaꞌay ñämaayyä:
―Tänaayyøꞌøg. Widsøꞌøg yøꞌø mdsaay. Nøcxnä maa jaꞌa mdøjcän.
12 Tuuṉä jaꞌa Jesús jaduhṉ ñäꞌä mänaaṉ̃, mänitä paꞌamjäyaꞌay jiaanc̈h møcpøjcy. Mänit tiänaayyøꞌcy. Mänitä chaay wyidsøꞌcy. Mänit tiuꞌubøjnä. Coo jaꞌa cuꞌughajxy jaduhṉ yhijxy, mänit hajxy nägøx̱iä jiaanc̈h tehm̱ yagjuøøyy. Mänit hajxy miänaaṉ̃:
―Ni mänaa højts jaduhṉ ngaꞌa híjxäm.
Mänitä Dios hajxy wyiingudsähgøøyy.
13 Mänitä Jesús ñøcxtägajch maa jaꞌa mejjiän. Mänitä jäyaꞌay jim̱ may ñäméjtsägumbä. Mänitä Diosmädiaꞌagy hajxy yajwiingapxøøyyä. 14 Jim̱ä Jesús hänajty miejypiaꞌayoꞌoy, mänitä Leví yhijxy, jaꞌa Alfeo yhuung. Jim̱ hänajty yhäñaꞌay meexäpaꞌa maa hajxy hänajty yajnähjuudiuꞌudiän. Mänitä Leví ñämaayyä:
―Jam̱ wädíjtäm ―nøm̱ä Jesús miänaaṉ̃.
Mänitä Leví tiänaayyøꞌcy. Mänit piaduꞌubøjcy.
15 Mänitä Jesúshajxy wioow̱ä mägaabiä maa jaꞌa Leví jaꞌa tiøjcän, møødä jiamiøødtøjc. Nämayyä jäyaꞌayhajxy jim̱ piamejch, jaꞌa Jesús hajxy hänajty pawädijpä. Jiibiä yajnähjuudiuutpädøjcä Jesús hajxy hänajty may miøødcaamiucy miøødhuucmucy, møødä cuboj cugädieediøjc. 16 Jiibiä fariseoshajxy hänajty näjeꞌe miäheeꞌpnaꞌay, møødä hänaꞌc‑hajxy, jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy hänajty nax̱y yajnähixøøbiä tsajtøgooty. Coo jaꞌa Jesús hajxy jaduhṉ yhijxy coo jaꞌa yajnähjuudiuutpädøjc‑hajxy hänajty miøødcaamiugyii møødä cuboj cugädieejiäyaꞌayhajxy, mänitä Jesús jaꞌa jiamiøødhajxy ñämaayyä:
―Yøꞌø mwiindsǿṉ, tii yøꞌø yajnähjuudiuutpädøjc coo miøødcaamiucy, møød yøꞌø cuboj cugädieejiäyaꞌay ―nøm̱ä fariseoshajxy miänaaṉ̃.
17 Miädoow̱ jaꞌa Jesús jaduhṉ coo hajxy jaduhṉ miänaaṉ̃. Mänit hajxy ñämaayyä:
―Pøṉ jaduhṉ møc, cab hajxy yajtsooyøꞌøy. Pøṉ jaduhṉ paꞌammøød, jeꞌeds hajxy jaduhṉ yajtsooyøøby. Páadyhøch yaa tøø ngädaꞌagy hädaa yaabä naax̱wiin cooc̈hä cuboj cugädieebiähajxy nnämáꞌawät coo jaꞌa yhaxøøgwiinmahñdy hajxy ween ñajtshixøꞌøy. Pǿṉäc tyijy pojpä cädieey caꞌa møød, cábøch hajxy jeꞌe waam̱b nnämaꞌawaꞌañ ―nøm̱ä Jesús miänaaṉ̃.
18 Cujecy, jim̱ä Juan jaꞌa jiamiøødhajxy hänajty jaguiay yhity, møødä fariseoshajxy näjeꞌe. Mänitä jäyaꞌayä Jesús hajxy hoy näjeꞌe miäyajtøy:
―Yøꞌø Juan jaꞌa jiamiøødhajxy, jaguiay hajxy yøꞌø yhity, møød yøꞌø fariseoshajxy. Pero miic̈hä mjamiøødhajxy, cab hajxy jaduhṉ yhijpä. Tisän ―nøm̱ä Jesús ñämaayyä.
19 Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Coo jaꞌa pøc jaꞌa huꞌug nax̱y jiadyii, cabä jäyaꞌayhajxy yhity jaguiay, jaꞌa hajxy woybä wichpä, coo jaꞌa jamiøꞌød hajxy hänajty wyiingay wyiinhuꞌugy. Cab hajxy hänajty jiootmayhaty. 20 Pero habaadáaṉnäp jaduhṉ cooc̈h yaa ndsoonaaṉnä. Mänítøch mäbǿjnäbä jaꞌa njamiøødhajxy yhidaꞌañ jaguiay. Jootmayhadaam̱b hajxy hänajtiän.
21 ’Ni pøṉä tucwit quiaꞌa hagøyøꞌøy jem̱ywyithaam. Jaꞌa jem̱ywyit, múgäp jeꞌe. Jaꞌa tucwit, cǿødsäp jeꞌebä. Maas hanax̱iä jiaac pagǿødsät. 22 Jaanä jaduhṉduhm̱bä, ni pøṉä jem̱yvyino quiaꞌa cudemøꞌøy tucwajhacxujiooty. Jaac xúnäp jaꞌa jem̱yvyino jaduhṉ. Mägøødsøꞌøb jaꞌa tucwajhacxuy jaduhṉ. Cǿxäp jaꞌa jem̱yvyino yhøxyocy. Näꞌägä tägóyyäp jaduhṉ nämetsc. Tägóyyäp jaꞌa tucwajhacxuy. Jaanä tägóyyäbä jem̱yvyínäbä. Páadiädsä jem̱yvyino hajxy quiudemøꞌøy jem̱ywiajhacxujiooty ―nøm̱ä Jesús miänaaṉ̃.
23 Pooꞌxxiøøjooty hänajty jeꞌe, jim̱ä Jesúshajxy hänajty wiädity trigocamjooty, møødä jiamiøødtøjc. Mänitä jiamiøødhajxy yohguiujc tiägøøyy trigowiingädsujtspä. Jeꞌe hajxy hänajty jiøøꞌxaam̱by. 24 Jim̱ä Fariseoshajxy hänajty näjeꞌe piawädijpä. Mänitä Jesús ñämaayyä:
―Tii yøꞌø mjamiøødhajxy coo trigowiingädsuch pooꞌxxiøøjooty. Nej, cab hajxiädaꞌa ñajuøꞌøyä coo jaꞌa cuhdujt jaduhṉ myiṉ̃ä coo hajxy jaduhṉ mgaꞌa túnät pooꞌxxiøøjootiä ―nøm̱ä fariseoshajxy miänaaṉ̃.
25 Mänitä Jesús miänaaṉ̃:
―Nej, cahnä Diosmädiaꞌagy hajxy mgapxiä coo jaꞌa Davidhajxy jecy yähoꞌpøjcä møødä jiamiøødtøjc. 26 Jaꞌa Abiatar hänajty tuum̱b teedywiindsǿṉ. Mänitä David jiiby tiägøøyy Diostøgooty. Mänitä tsajcaagy quiaayy, jaꞌa teedyhajxy hänajty tøø quiuyoxǿꞌøyäbä Dioswiinduum. Mänitä David jaꞌa jiamiøødtøjc piuhmooyy. Hoorä, cabä cuhdujt hänajty myiṉ̃ coo jaꞌa David jaꞌa tsajcaagy hajxy jaduhṉ quiáyät. Jagooyyä teedy cuhdujt hajxy hänajty miøødä coo hajxy quiáyät.
27 Mänitä Jesús miänáaṉgumbä:
―Paadiä Dios jaꞌa pooꞌxxiøø quiunuuꞌxy, weenä jäyaꞌayhajxy mänit piooꞌxy. Mijts jaduhṉ ja mänaam̱b, paadiä Dios jaꞌa jäyaꞌay piädaꞌagy cooc tyijy jaꞌa pooꞌxxiøø hajxy wyiingudsähgǿꞌøwät. Cab jaduhṉ ñäꞌä tøyyä. 28 Cooc̈h jaduhṉ nDiosquex̱iä, páadyhøch cuhdujt nmøødä cooc̈h nmähanéꞌemät høxtä pooꞌxxiøøjootypaady ―nøm̱ä fariseoshajxy ñämaayyä.