7
Mänitä fariseos jaꞌa Jesús hajxy ñämejch, møødä hänaꞌc jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy yajnähixøøbiä. Jim̱ hajxy hänajty chooñ Jerusalén. Mänitä fariseoshajxy yhijxy coo jaꞌa Jesús jiamiøød jaꞌa cuhdujt hajxy hänajty näjeꞌe quiaꞌa yajtuṉ̃, coo hajxy quiaꞌa cøꞌøbujy coo hajxy hänajty tiägøꞌøwaꞌañ caabiä huucpä. Jaꞌa fariseoshajxy, jaanc̈h tehm̱ yhoyyä judíocuhdujt hajxy hänajty quiudiuṉ̃. Hix̱, jaduhṉä judíoshajxy hänajty nägøx̱iä quiuhdujthatyñä nebiä yhapä tieedyhajxy hänajty jegyhajty tøø yajnähixøꞌøyii. Naaghooc hajxy hänajty quiayaꞌañ, tsipcøxpä quiøꞌø hajxy hänajty hoyhoy ñäꞌägä pujy waꞌads. Møød coo hajxy hänajty tøø yhoy halaplaaztøjpaꞌc, cab hajxy hänajty quiayaꞌañ jaguiøꞌøbujy. Madiuꞌu cuhdujt hajxy hänajty miøødä coo hajxy cøx̱iä wiinä ñähbujy ñähjeꞌec̈h, møødä cayøhñdy huꞌugøhñdy, møødä tuꞌts, møødä pujxtuꞌts. Mänitä fariseos jaꞌa Jesús hajxy miäyajtøøyy:
―Tii yøꞌø mjamiøødhajxy jaguiøꞌøbujy coo quiay. Cabä jecyquiuhdujt hajxy yajtuṉ̃ neby jäyaꞌayhajxy hijty jegyhajty quiuhdujthatiän.
Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Jueꞌe mijts, mjaanc̈h tehm̱ miähaneꞌemaam̱b mijts, pero cab hajxy mnäꞌä cudiuṉ̃ waam̱baty hajxy hamdsoo mja haneꞌemy. Mijtscøxpä jaꞌa Isaías jecy quiujahy, mänitä Dios miänaaṉ̃:
Hädaa jäyaꞌayhajxy, ja mänaam̱b hajxy jaduhṉ cóogøch tyijy hajxy xwyiingudsähgøꞌøy,
pero cábøch hajxy hamuumduꞌjoot xñäꞌä tsocy.
Xiǿøbøch hajxy xjia wiꞌi piaꞌhäyoy.
Jaduhṉ hajxy jia mänaꞌañ cóogøch tyijy nmädiaꞌagy hajxy xjia yajnähixøøyyä,
pero yhamdsoo mädiaꞌagy hajxy ñäꞌä wiꞌi miädiaacypy,
nøm̱ä Isaías jecy quiujahy. Mijts, tøø jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy mnajtshixøøñä. Jaꞌa mhamdsoo cuhdujt hajxy jaduhṉ myaghíjnäp ―nøm̱ä Jesús jaꞌa fariseos ñämaayy.
9-10 Mänitä Jesús ñämáaguiumbä:
―Paadiä Diosmädiaꞌagy hajxy tøø mnajtshixøꞌøy, jaduhṉä mhamdsoo cuhdujt hajxy hoy myaghidaꞌañ. Jaduhṉä Moisés jecy miänaaṉ̃ coo jaꞌa mdaj coo jaꞌa mdeedy hajxy mwiingudsähgǿꞌøwät. Pero pǿṉägä tiaj jaꞌa tieedy haxøøg nänøøm̱b, yajcuyaghoꞌogøꞌøwáaṉäbäc jaduhṉ. 11-12 Pero wiing mijts mja mänaꞌañ cooc tyijy jaduhṉ yhawiinmatsä cooc pøṉä tiajjä tieedy haxøøg ñämáꞌawät: “Cábøch mijts nbuhbedaaṉnä. Hix̱, tøøc̈hä Dios nnämaꞌay cooc̈h jeꞌe cøx̱iä nmoꞌowaꞌañ jaꞌac̈h mijts hijty nmoꞌowaam̱biä.” 13 Coo hajxy jaduhṉ mmänaꞌañ, myajcähxøꞌpy hajxy jaduhṉ coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy mgaꞌa yajtuuṉnä, møød coo jaꞌa mhamdsoo cuhdujt hajxy myajnähixøøñä. Madiuꞌu hajxy jaduhṉ myajcähxøꞌøgy coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy tøø mnajtshixøøñä, møød coo jaꞌa mhamdsoo cuhdujt hajxy myajtuuṉnä ―nøm̱ä fariseoshajxy ñämaayyä.
14 Mänitä Jesús jaꞌa cuꞌug yajwiingapxǿøguiumbä:
―Høøc̈h nmädiaꞌagy hajxy hamädoow̱híjtäc. 15 Tijaty hajxy mgaaby mhuucypy, cab hajxy xyajcädieey. Pero jaꞌa haxøøgwiinmahñdy, jeꞌeds hajxy mäbøcy xyajcädiéeyäp. 16 Pøṉ jaduhṉ wiinjuøøby, wéenhøch nmädiaꞌagy xmiäbøjcä.
17 Coo jaꞌa Jesús jaꞌa quiapxy miädiaꞌagy jaduhṉ yajmaayy, mänitä cuꞌughajxy quiøx̱y wiimbijnä. Mänitä Jesúshajxy tiøjtägøøñä møødä jiamiøødtøjc, jaꞌa hajxy hänajty jaꞌa nämajmetspä. Mänitä Jesús miäyajtøøw̱ä neby hänajty jaduhṉ miädiaꞌagytiägøꞌøy jaꞌa hänajty jaduhṉ jim̱ tøø miädiáꞌaguiäbä majiäyaꞌayhagujc. Jaꞌa Jesús jiamiøødhajxy jaduhṉ yajtøøw̱ yajtøøꞌx. 18 Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Nej, ni mijtshajxy jaduhṉ tøø mgaꞌa wiinjuøꞌøyä waam̱bátyhøch tøø nja mädiaꞌaguiä. Jaduhṉds jeꞌe, tijaty hajxy mgaaby mhuucypy, cab hajxy xyajcädieey. 19 Hix̱, jaꞌa jøøꞌxy jaꞌa pøcy, jiiby jaduhṉ yhädaꞌagøꞌøy maa jaꞌa mjøøꞌxytiøjc‑hajxiän. Jadähooc nøcxy piädsøm̱y. Cab jaduhṉ jiiby tiehm̱ tiägøꞌøy maa jaꞌa mjuøhñdyhajxiän ―nøm̱ä Jesús miänaaṉ̃.
Jaduhṉ hädaaduhṉ miädiaꞌagytiägøꞌøy coo ni mädyii jøøꞌxy pøcy quiaꞌa hamajtscä. 20 Mänitä Jesús miänáaṉgumbä:
―Pero jaꞌa haxøøgwiinmahñdy, jeꞌeds hajxy mäbǿjnäbä xyajcädiéeyäp. 21-22 Coo jaꞌa jäyaꞌay haxøøgwiinmahñdy hajxy jiaanc̈h tehm̱ miøødä, paady hajxy haxøøgjaty jiaanc̈h tehm̱ jiatcøꞌøy; paady hajxy miämeec̈h, paady hajxy ñiyaghoꞌogyii, paadiä jäyaꞌadioꞌoxiøjc hajxy miøødtsänaꞌay, paadiä jäyaꞌajieꞌe hajxy yhadsocy, paady hajxy miäwiinhøøñ, paady hajxy ñiñähojyii, paady hajxy jiaanc̈h tehm̱ yajcumayaꞌañ, paady hajxy quiaꞌa näꞌägädä wiinmahñmech. Coo hajxy nax̱y miuꞌugyii, paadiä hadsojwiinmahñdy hajxy miøødä. 23 Jaduhṉds jeꞌe, jaanc̈h tehm̱ miadiuꞌu jaꞌa haxøøgwiinmahñdy jii. Jeꞌeds hajxy jaduhṉ mäbøcy xyajcädiehby.
Mänitä Jesús miädiaacpädøøñä.
24 Coo jaꞌa Jesús jim̱ chohṉ̃, mänit jim̱ ñøcxy maa jaꞌa naax̱ jaduhṉ xiøhatiän Tiro møød Sidón. Mänitä tøjc tuꞌug piaaty maa hänajty miejtstaꞌagaꞌañän. Hameeꞌch jim̱ jia hidaaṉ̃. Pero miädoow̱ jaꞌa cuꞌughajxy jaduhṉ coo jaꞌa Jesús hänajty jim̱ tøø miech. 25-26 Jim̱ä tajjäyaꞌay hänajty tuꞌug chänaꞌay. Hagriego hänajty miädiaꞌagy. Caꞌa hänajty jeꞌe jiudíosä. Jim̱ä yhuung hänajty tuꞌug, toꞌoxiänaꞌc. Tøø jaꞌa toꞌoxiänaꞌc hänajty piaꞌambety. Møjcuꞌu hänajty tøø yajtägøꞌøyii. Coo jaꞌa quix̱iä tiaj jaduhṉ miädoyhajty coo jaꞌa Jesús hänajty jim̱ tøø miech, mänitä Jesús hoy wyiinjijcädaꞌagyii. Mänitä Jesús miänuuꞌxtaacä coo jaꞌa toꞌoxiänaꞌc nøcxy yajpaꞌamnájxäxä. 27 Mänitä Jesús miänaaṉ̃:
―Cab jaduhṉ yhahixøꞌøy cooc̈hä huc‑huung tsajcaagy nmóꞌowät, jaꞌa pigänaꞌc‑hajxy hijty quiayaam̱biä.
Coo jaꞌa Jesús jaduhṉ miänaaṉ̃, jaꞌa judíoshajxy jaduhṉ yajmäbaatä nebiä pigänaꞌcän. Jaꞌa caꞌa judíoshajxy jaduhṉ yajmäbaatä nebiä hucän. 28 Mänitä tajjäyaꞌay yhadsooyy:
―Wiindsǿṉ, tøyhajt jaduhṉ. Pero jiibiä huc‑huunghajxy piaꞌpiy piaꞌcoṉ̃ meexäpaꞌc tijaty jaꞌa pigänaꞌc‑hajxy yajwiingaꞌawøøby.
29 Mänitä Jesús miänaaṉ̃:
―Coo jaduhṉ tøø mmänaꞌañ, cähxøꞌp jaduhṉ cooc̈h nmädiaꞌagy xmiäbøjcä. Tøø jaꞌa mhuungä møjcuꞌu ñähwáatsänä. Nøcxnä jootcujc maa jaꞌa mdøjcän.
30 Mänitä tajjäyaꞌay wyiimbijty. Coo jim̱ miejch maa jaꞌa tiøjcän, tøø jaꞌa yhuungä møjcuꞌu hänajty jiaanc̈h nähwáatsänä. Jim̱ä yhuung hänajty quioꞌnaꞌay maabejtcøxp hoy weenän.
31 Mänitä Jesús jim̱ wyiimbijtägajch maa jaꞌa naax̱ xiøhatiän Tiro. Mänit jim̱ ñaxøøyy maa jaꞌa cajpt hänajty xiøhatiän Sidón. Mänit jim̱ ñøcxøøyy maa jaꞌa naax̱ hänajty xiøhatiän Decápolis. Mänit jim̱ miedsøøyy maa jaꞌa mejy hänajty xiøhatiän Galilea. 32 Mänitä mähdiøjc tuꞌug yajmejtsä maa jaꞌa Jesús jaꞌa wyiinduumän. Cabä mähdiøjcä mädiaꞌagy hänajty hoy yhabädsøm̱y, møød hänajty quiuhnatä. Mänitä Jesús miänuuꞌxtaacä coo jaꞌa quiøꞌø yajnähgábät maa jaꞌa mähdiøjc cuhnatpän. Jaꞌa mähdiøjcä jiamiøødhajxy jaduhṉ mänaaṉ. 33 Mänitä Jesús jaꞌa mähdiøjc jäguem̱juøøby miødhajty nidiuhm̱. Mänitä Jesús jaꞌa mähdiøjcä tiaatsc piadsihw̱ä. Mänitä Jesús jaꞌa quiøꞌøwahx̱c chujyñähboꞌty. Mänitä mähdiøjc tiaatsc chujyhaboꞌodǿøyyäxä. 34 Mänitä Jesús chajheeꞌpy. Mänit miänaaṉ̃: “Efata.” Jaduhṉ hädaa miädiaꞌagytiägøꞌøy: “Hawaꞌads.”
35 Tuuṉä jaꞌa Jesús jaduhṉ ñäꞌä mänaaṉ̃, mänitiä mähdiøjc quiapxøꞌcy miädoow̱øꞌcy. Jaanc̈h tehm̱ yhoy jaduhṉ miädiaacnä. 36 Mänitä Jesús miänaaṉ̃ coo hajxy quiaꞌa mädiáꞌagät coo jaꞌa mähdiøjc jaduhṉ tøø yhoyøꞌøy. Pero cab hajxy jaduhṉ jioodhajty. Mänitiä hajxy jaduhṉ hoy yhamädiaagøꞌøy. Hoyyä Jesús mayhooc jia hanehm̱y coo hajxy quiaꞌa hamädiaagǿꞌøwät, maas hanax̱iä jaꞌa mähdiøjc hajxy yhamädiaagøøyy. Cabä Jesús miädiaꞌagy jaduhṉ ñäꞌä yajtúuṉäxä. 37 Jiaanc̈h tehm̱ yagjuøøbiä cuꞌughajxy hänajty jaduhṉ. Mänit hajxy tiägøøyy mänaam̱bä: “Jaanc̈h tehm̱ miøjmayhajt jaduhṉ tiuum̱by coo jaꞌa cuhnatpä yajmädoow̱øꞌøgy, møød coo jaꞌa huumbä yajcapxøꞌøgy.”