21
Mäwiingoom̱b jaꞌa Jesúshajxy hänajty jim̱ Jerusalén. Mänit hajxy miejch maa jaꞌa cajpt hänajty xiøhatiän Betfagé, jim̱ mädøyyä maa jaꞌa Olivostuṉän. Mänitä Jesús jaꞌa miäguꞌughajpä nämetsc ñämaayy:
―Nøcx hajxy maa yøꞌø cajpt xim̱haampiän. Jim̱ä burrataj hajxy mbaadaꞌañ cuxoch møødä yhuung. Mmäguejǿꞌøwäp hajxy jaduhṉ. Mänit hajxy yaa mwitsmínät. Coo hajxy pøṉ waam̱b xñämáꞌawät, jaduhṉ hajxy mnämáꞌawät coo jaꞌa wiindsǿṉ jaduhṉ yajmaajiaty, coo hajxy mänit mmoodiägatsaꞌañ.
Jaduhṉds tiøjiajty nebiä Diosmädiaꞌagy‑yajwaꞌxpä jecy quiujahyyän:
Jaduhṉdsä cuꞌug hajxy mhawáaṉät jaꞌa hajxy jim̱ tsänaabiä Jerusalén:
“Huuc heeb hajxy, xiidsä mgobiernä hajxy jaduhṉ xñägoody burrohuungnähgøxp møødä burrataj.
Cab jaduhṉ yajcumayaꞌañ.”
6-7 Mänitä burrataj hajxy hoy wyich møødä burrohuung, neby hajxy hänajty tøø ñämaꞌayiijän. Mänitä Jesús miäguꞌughajpä wyithajxy yagjäbeꞌenøøyy jaꞌa burrohuung. Mänitä Jesús yajpejty. Jim̱ä cuꞌughajxy hänajty may tøø yhamugøꞌøy. Mänitä wyit hajxy yeꞌpy tuꞌhaam maa jaꞌa Jesús hänajty ñaxøꞌøwaꞌañän. Jaꞌa jäyaꞌayhajxy näjeꞌebä, mänitä hujtshaaꞌx hajxy hoy ñäbux̱y. Mänitä hujtshaaꞌx hajxy hoy ñajtswidsøꞌøy tuꞌhaam. Mänit hajxy nägøx̱iä tiägøøyy hayaax̱pä:
―¡Viva jaꞌa rey David yhap yhoc! Tsøg hajxy wiingudsähgǿøyyäm, jaꞌa Dios tøø quiéx̱iabä. Weenä Dios jim̱ wyiingudsähgøꞌøyii tsajpootyp.
10 Mänitä Jesúshajxy quiooꞌty Jerusalén. Coo hajxy tiägøøyy cajptooty, mänitä cuꞌughajxy tiägøøyy haamhajpä. Mänit hajxy nämay ñimiäyajtøøw̱ä:
―Pøṉ jäyaꞌay yøꞌøduhṉ.
11 Mänit hajxy yhadsooyy:
―Jesús yøꞌø. Nazaret chooñ Galileanaaxooty. Jaꞌa Diosmädiaꞌagy jaduhṉ yajwaꞌxyp.
12 Mänitä Jesús tiägøøyy Diostsajtøgooty. Jiibiä jäyaꞌayhajxy hänajty may jiuydioogy. Mänit hajxy yhøxquejxpädsøøm̱ä. Mänitä xädøꞌøñguiuwijtspädøjc jaꞌa mieexä hajxy yajtsitǿꞌcäxä møødä palomatooꞌpädøjc jaꞌa yhäñaabiejthajxy. 13 Mänitä Jesús miänaaṉ̃:
―Jaduhṉ myiṉ̃ cujaay maa jaꞌa Diosmädiaꞌaguiän: “Jueꞌec̈h ndøjc hajxy xwiáaṉät cooc̈h hajxy jaduhṉ jiiby xpiaꞌyáꞌaxät.” Dios jaduhṉ mänaaṉ; pero mijts jaduhṉ mwaꞌañ meedsøhñdy podøhñdy.
14 Mänitä Jesús ñämejtsä jaꞌa wiindspä møødä tecymiaꞌadpä. Jiiby hajxy hänajty ñäꞌägä hity tsajtøgooty. Mänit hajxy yajmøcpøjcä yajmäbaadøøyyä. 15 Jiibiä pigänaꞌc‑hajxy hänajty wyiꞌi yaꞌaxy tsajtøgooty: “¡Viva jaꞌa rey David yhap yhoc!” Jaꞌa teedywiindsøṉhajxy møødä ley‑yajnähixøøbiädøjc‑hajxy, coo hajxy yhijxy nebiä Jesús jaꞌa hoy‑yagjuøøñäjatypä hänajty yajcähxøꞌøguiän, coo hajxy miädooyy coo pigänaꞌc‑hajxy hänajty wyiꞌi yaꞌaxy, mänit hajxy yhawaꞌandaacy. 16 Mänitä Jesús ñämaayyä:
―Nej, mmädooby jaduhṉ waam̱baty hajxy yaꞌaxiä.
Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Jex̱ioꞌch, nmädóobiøch jaduhṉ. Pero mijts, nej, cajnä hajxy jaduhṉ mmädoyhatyñä nebiä Diosmädiaꞌagy myiṉ̃än cooc jaꞌa Dios jaduhṉ tøø miänaꞌañ coo jaꞌa pigänaꞌc‑hajxy ween yhøy maa jaꞌa Dioscøxpän.
17 Mänitä Jesúshajxy jim̱ chohṉ̃. Mänit hajxy ñøcxy maa jaꞌa cajpt hänajty xiøhatiän Betania. Jim̱ hajxy jaduhṉ chuunajxy.
18 Coo jiobøøyy, mänitä Jesúshajxy wyiimbijty. Yähóꞌcäp hajxy hänajty. 19 Tuꞌhaamnøcxpä piids hajxy jaduhṉ piaaty. Pero cabä tii tøøm hänajty miøødä. Haagä haay hänajty jeꞌe. Mänitä Jesús jaꞌa piids ñämaayy:
―Ni mänaa miic̈h mgaꞌa tøømbejtägatsaaṉnä.
Mänitiä jaꞌa piids jaduhṉ jiaanc̈h tøøc̈h. 20 Coo jaꞌa Jesús miäguꞌughajpähajxy jaduhṉ yhijxy, mänit hajxy jiaanc̈h tehm̱ yagjuøøyy. Mänitä Jesús miäyajtøøw̱ä:
―Neby yøꞌø piids jaduhṉ paquiä jiaanc̈h tøøch.
21 Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Näꞌägä tøyhájthøch mijts nnämaꞌay, coo hajxy hamuumduꞌjoot mjaanc̈h mäbǿgät, hotyiijä hajxy jaduhṉ mjádät, nébiøch yøꞌø piids jaduhṉ tøø nyajtøꞌøc̈hän. Coo yøꞌø tuṉ hajxy jaduhṉ mnämáꞌawät: “Juaꞌads jim̱, nøcx mejjiooty tägøꞌøw”, mänit jaduhṉ jiaanc̈h tägǿꞌøwät. 22 Pø mjaanc̈h mäbøjp hajxy jaduhṉ, coo jaꞌa Dios hajxy tijaty mmäyujwáꞌanät, mänit hajxy jaduhṉ xmióꞌowät.
23 Mänitä Jesús tiägøøyy tsajtøgooty. Mänit tiägøøyy yajnähixøøbiä. Mänitä teedywiindsøṉhajxy miejch møødä martuumädøjc. Mänitä Jesús miäyajtøøw̱ä:
―Pøṉ miic̈h cuhdujt tøø xmioꞌoy coo miic̈h yaa mhanéꞌemät.
24 Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Cooc̈h mijts jaꞌa tøyhajt xmióꞌowät nébiøch mijts cham̱ nmäyajtøwaꞌañän, mänítøch mijts jaꞌa tøyhajt nmoodiägátsät pǿṉhøch jaꞌa cuhdujt tøø xmioꞌoy cooc̈h yaa nhanéꞌemät. 25 Pøṉä Juan jaduhṉ quejx mäyajnäbejpä, Dios tøgä jäyaꞌayä.
Cab hajxy ñäꞌä hadsooyy. Mänit hajxy tiägøøyy yajcapxiøøbiä:
―Coo hajxy nhadsóow̱ämät coo jaꞌa Dios quiejxy, mänit hajxy xmiäyajtøwáaṉäm tii jaꞌa Juan miädiaꞌagy hajxy coo tøø ngaꞌa mäbǿjcäm. 26 Ni jaduhṉ quiaꞌa hoyyä coo hajxy nhadsóow̱ämät coo jäyaꞌay jaduhṉ quiejxy; cabä cuꞌughajxy jaduhṉ yhojiäwǿꞌøwät. Jaduhṉ hajxy miänaꞌañ cooc jaꞌa Juan Dyiosquex̱iä.
27 Mänitä Jesús ñämaayyä:
―Cab højts nnajuøꞌøy.
Mänitä Jesús miänaaṉ̃:
―Cábøch nnägapxaam̱bä pǿṉhøch jaꞌa cuhdujt tøø xmioꞌoy cooc̈h yaa nhanéꞌemät.
28 Mänitä Jesús miänaaṉ̃:
―Chaads mijts cuento tuꞌug nyajmøødmädiaꞌagaꞌañ. Jii jäyaꞌay hijty tuꞌug; metscä yhuung hänajty. Mänitä yhuung ñämaayy tuꞌug: “Huung, nøcx jim̱ huuc tuṉ maac̈h ndsaatypcam̱än.” 29 Mänitä yhuung yhadsooyy: “Cábøch nnøcxaꞌañ.” Pero mänit wyiinmahñdyhajty jadähooc coo jaduhṉ ñøcxáaṉgumbä. 30 Mänitä yhuung tuꞌug ñämáaguiumbä coo ñǿcxät tuum̱bä. Mänit yhadsooyy coo ñøcxaꞌañ. Pero cab jaduhṉ ñäꞌä nøcxy. 31 Mädyii craa jaduhṉ cudiuuṉ nebiä tieedy hänajty tøø miänaꞌañ.
Mänit hajxy yhadsooyy:
―Jaꞌa jawyiinhajpä.
Mänitä Jesús miänaaṉ̃:
―Näꞌägä tøyhájthøch mijts nnämaꞌay, jawyiin jaꞌa yajnähjuudiuutpädøjc‑hajxy tiägøꞌøwaꞌañ Dioswiinduum møødä cuhhiṉdoꞌoxiøjc‑hajxy. Pero mijts, høx̱haam mijts mdägøꞌøwaꞌañ. 32 Jaꞌa Juan mäyajnäbejpä, hoy mijts xjia yajnähixøøyy neby hajxy hoy mwädítät, cab hajxy mmäbøjcy. Jaꞌa yajnähjuudiuutpädøjc‑hajxy møødä cuhhiṉdoꞌoxiøjc‑hajxy, jeꞌeds hajxy jaduhṉ mäbøjc. Hoy mijts mja hijxy coo hajxy miäbøjcy, caj mijts mwiinmahñdyhajty jadähooc coo hajxy mmäbǿjpät.
33 ’Chaads mijts cuento tuꞌug nyajmøødmädiaꞌagáaṉgumbä. Jii jäyaꞌay hijty tuꞌug naax̱møød. Mänitä tsaatypcam̱ quiojy. Mänit curaa piädaacy. Mänitä tsaatyñøøxeeꞌxøhñdy ñädajøøyy tsaajooty. Mänitä häñaꞌawøhñdy cøxp quiojy.
’Mänitä wiingjäyaꞌay jaꞌa tsaatypcam̱ hajxy yaghajoodiujcä. Mänita cudsaatypcam̱ jim̱ chohṉ̃, ñøcxy jäguem̱. 34 Coo jaꞌa tsaatyptuc yhabaaty, mänitä cudsaatypcam̱ miejtstägajch. Mänitä mioonsä quiejxy coo jaꞌa tsaatyp hajxy yajmédsät mäduhṉ̃tiä hajxy hänajty mioꞌowaꞌañii. 35 Mänitä mioonsähajxy miájtsäxä; jaꞌa naax̱hajoodiujpähajxy jaduhṉ mämajts. Wojpä mähdiøjc tuꞌug; yaghoꞌcä tuꞌugpä; caꞌtsä tuꞌugpä. 36 Mänitä cudsaatypcam̱ jaꞌa mioonsä quiejxy maas may. Jaanä jaduhṉ hajxy yhayoow̱híjxäbä.
37 ’Mänitä yhamdsoo huung jaduhṉ quiejxy coo tyijy jaduhṉ wyiingudsähgǿøyyäxät. 38 Pero coo yhuung jaduhṉ yhíjxäxä, mänitä naax̱hajoodiujpähajxy ñiñämaayyä: “Coo yøꞌø craa jaꞌa tieedy yhóꞌogät, mänit yøꞌø craa jaꞌa tsaatypcam̱ miämähmøꞌøwaꞌañ. Tsøg hajxy yaghóꞌcäm. Mänit højts jaꞌa tsaatypcam̱ jaduhṉ nmämähmǿøyyämät.” 39 Mänit hajxy jiaanc̈h majch. Mänit hajxy yhøxjuijpädsøøm̱y. Mänit hajxy yaghoꞌcy. 40 Hoorä, coo jaꞌa cudsaatypcam̱ jaduhṉ miédsät, nebiä naax̱hajoodiujpähajxy tiunaꞌañii.
41 Mänit hajxy yhadsooyy:
―Yaghoꞌtägatsáaṉäp hajxy jaduhṉ jeꞌeguiøxpä coo hajxy quiaꞌawiindøyyä. Mänitä wiingjäyaꞌay jaꞌa naax̱ yaghajoodiugaꞌañ, pøṉä tsaatyp jaduhṉ yegaam̱b coo jaꞌa tsaatyptuc yhabáadät.
42 Mänitä Jesús miänaaṉ̃:
―Nej, cajnä jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy mgapxyñä maa jaduhṉ myiṉ̃än cujaayä:
Jaꞌa tsaa mädyii jaꞌa tøjcojpähajxy quiaꞌa näꞌägä cumaayy,
jeꞌe näꞌägä tuuṉdsohṉ.
Dios jaduhṉ pädaac, paady højts njaanc̈h tehm̱ yagjuøꞌøy.
(Jesús jaduhṉ hamdsoo niyajmäbaatä nebiä tsaajän jeꞌeguiøxpä coo hänajty quiaꞌa tsocy quiaꞌa meeꞌxyíijäm jaꞌa cuꞌug. Pero moꞌowáaṉäp jaꞌa Jesús jaꞌa møjtuuṉg jaꞌa hodiuuṉg hänajty.) 43 Paady, xpiøgáaṉäp jaꞌa mguhdujt hajxy coo hajxy jim̱ mdägǿꞌøwät Dioswiinduum. Wiingjäyáꞌayäts jaduhṉ tägøꞌøwaam̱b pønjaty jaduhṉ howiädijp. 44 Pøṉ jaduhṉ cáꞌawäp yøꞌø tsaanähgøxp, tägóyyäp jaduhṉ. Y coo pøṉ jaduhṉ ñähgahbedǿøjät yøꞌø tsáajäm, jaanä tägóyyäp jeꞌebä.
45 Coo jaꞌa teedywiindsøṉhajxy jaduhṉ miädooyy møødä fariseodøjc‑hajxy, mänit hajxy ñajuøøyy coo hajxy hänajty tøø miädiaꞌagyii jaꞌa Jesúsäm. 46 Mänitä teedywiindsǿṉ jaꞌa Jesús hajxy jia madsaaṉ̃; cab hajxy ñäꞌä majch jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa cuꞌug hajxy hänajty chähgøꞌøy; hix̱, jaduhṉä cuꞌughajxy hänajty miänaꞌañ cooc jaꞌa Jesús jaꞌa Diosmädiaꞌagy hänajty yajwaꞌxy.