27
Coo jiobøøyy, mänitä teedywiindsøṉhajxy quiojyquiapxytiuuṉ̃ møødä martuumädøjc‑hajxy nebiä Jesús hajxy yaghóꞌogät. Mänitä Jesús hajxy cøꞌøxoch hoy yajcøꞌødägøꞌøy maa jaꞌa Poncio Pilatän, jaꞌa hänajty tuum̱bä gobernador.
Jaꞌa Judas jaꞌa Jesús hänajty tøø yhawaaṉøꞌøy. Coo jaꞌa Judas yhijxy coo jaꞌa Jesús hänajty yaghoꞌogaꞌañii, cabä jioot jaduhṉ ñäꞌä møc‑hajty. Mänitä hiiꞌxmajcpä plataxädøꞌøñ hoy yajwiimbity maa jaꞌa teedywiindsøṉhajxiän, maa jaꞌa martuumädøjc‑hajxiän. Mänit miänaaṉ̃:
―Tøøc̈h jaduhṉ ngädieey cooc̈hä craa hoꞌcøøc tøø nhawaaṉøꞌøy, jaꞌa cajpä pojpä cädieemiøødpä.
Mänit hajxy yhadsooyy:
―Caꞌa yhøjts ngüeendä yøꞌøduhṉ. Miic̈h mgüeendä yøꞌøduhṉ.
Mänitä Judas jaꞌa xädøꞌøñ ñajtsxäbapøøyy jiiby tsajtøgooty. Mänit hoy ñiyoꞌtǿøyyänä.
Mänitä teedywiindsǿṉ jaꞌa xädøꞌøñ hajxy pyiwøꞌcy. Mänit hajxy miänaaṉ̃:
―Cab hädaa xädøꞌøñ hajxy hawiinmats nbädáacämät maa jaꞌa xädøꞌøñ hajxy quiuyoxøꞌøyän, jeꞌeguiøxpä coo jäyaꞌay jaduhṉ tøø tioogyii hoꞌcøøc.
Mänit hajxy quiojyquiapxytiuuṉ̃ coo jaꞌa naax̱ hajxy hänajty jiuyaꞌañ, jaꞌa xøhajpä Tuꞌtspojtstaact, jaꞌa xädøꞌøñhaam jaꞌa Judas hänajty hoy tøø ñajtsxäbapǿꞌøyäbä. Jeꞌe hajxy hänajty wiaꞌanaꞌañ cabäsantä maa jaꞌa jäguem̱bäjäyaꞌayhajxy ñaax̱tägǿꞌøwät. Coo jaꞌa naax̱ hajxy jaduhṉ jiuuyy jaꞌa xädøꞌøñhaam jaꞌa Judas hänajty hoy tøø ñajtsxäbapǿꞌøyäbä, paady jaduhṉ xiøhaty Nøꞌñaax̱ høxtä jädaꞌanäbaadyñä. Jaduhṉdsä tiøjiajty nebiä Jeremías jecy miänaaṉ̃än, jaꞌa Diosquex̱ypä: “Mänitä plataxädøꞌøñ hajxy miooyyä hiiꞌxmajc (nebiä judíoshajxy tøø ñägapxiän). 10 Mänitä tuꞌtspojtstaact hajxy hoy jiuy nébiøch jaꞌa Dios tøø xyhaneꞌemiän.”
11 Mänitä Jesús yajmejtsä maa jaꞌa gobernadorän. Mänit miäyajtøøw̱ä:
―Nej, miic̈h jaꞌa judíoshajxy xguiobiernähajpä.
Mänitä Jesús yhadsooyy:
―Tøyhajt jaduhṉ nej miic̈h mmänaꞌañän.
12 Mänitä Jesús ñähwaam̱bejtä jaꞌa teedywiindsøṉhajxy møødä martuumädøjc‑hajxy. Pero cabä Jesús waam̱b ñäꞌägä mänaaṉ̃. 13 Mänitä Pilato miänaaṉ̃:
―Nej, caj miic̈h jaduhṉ mmädoyyä nebiaty hajxy jaduhṉ xñänǿm̱iänä.
14 Pero cabä Jesús ñäꞌä hadsooyy; paadiä gobernador jiaanc̈h tehm̱ yagjuøøyy. Cab hänajty ñajuøꞌøy nebiaty jaduhṉ wyiinmahñdyhádät.
15 Jaduhṉdsä gobernador hänajty quiuhdujthaty coo jaꞌa tsum̱yjiäyaꞌay hänajty tuꞌug yhøxmach xøøjooty pøṉ jaꞌa cuꞌug jaduhṉ ñänǿmäp coo yhøxmadsǿøjät. 16 Jiibiä craa hänajty tuꞌug chum̱yc̈hänaꞌay jaꞌa xøhajpä Barrabás. Tøø jaꞌa Barrabás xiøø hänajty wyiꞌi wiaꞌxy. 17 Coo jaꞌa cuꞌughajxy hänajty tøø quiøx̱y hamugøꞌøy, mänitä Pilato yajtøøyy:
―Pøṉ mijts jaduhṉ mnänøøm̱by cooc̈h nhøxmádsät, Barrabás tøgä jaꞌa Jesús jaꞌa Cristohajpä.
18 Ñajuøøbiä Pilato hänajty coo jaꞌa Jesús jaduhṉ yajcøꞌødägøøyyä jeꞌeguiøxpä coo jaꞌa quiuhdujt hänajty quiaꞌa yajmädsójcäxä.
19 Jim̱nä jaꞌa Pilato hänajty yhäñaꞌayñä maa hänajty tiuṉ̃än, mänitä Pilato quiapxyñäguejxä jaꞌa tioꞌoxiǿjcäm: “Cab jaduhṉ cu mdsaac̈htiuuṉ̃; hoyhänaꞌc yøꞌøduhṉ. Tøøc̈h haamyquioods haxøøg ngumaꞌay yøꞌøgøxpä.”
20 Mänitä teedywiindsǿṉ jaꞌa cuꞌug hajxy jiøjcapxøøyy coo ween hajxy miänaꞌañ coo jaꞌa Barrabás yhøxmadsǿøjät, y coo jaꞌa Jesús yaghoꞌogǿøjät. 21 Mänitä gobernador jaꞌa cuꞌug miäyajtǿøgumbä:
―Mädyii hänaꞌc mijts mnänøøm̱by cooc̈h nhøxmádsät.
Mänit hajxy yhadsooyy:
―Barrabás.
22 Mänitä Pilato yajtøøyy:
―Jaꞌa Jesúsäts, jaꞌa xøhajpä jaꞌa Cristo, nébiøch jeꞌe ndúnät.
Mänit hajxy nägøx̱iä yhadsooyy:
―Møjpahbet cruzcøxp.
23 Mänitä Pilato miänaaṉ̃:
―Tii haxøøgpä jaduhṉ tøø tiuṉ̃ coo jaduhṉ yaghoꞌogǿøjät.
Mänit hajxy jaduhṉ yáax̱cumbä:
―Møjpahbet cruzcøxp.
24 Coo jaꞌa Pilato jaduhṉ yhijxy coo jaꞌa cuꞌughajxy hänajty quiaꞌa mädow̱aꞌañ, coo hajxy maas hanax̱iä yhaamhadaꞌañ, mänitä nøø yujwaaṉ̃. Mänit quiøꞌøbujy cuꞌugwiinduum. Mänit miänaaṉ̃:
―Caꞌa yhøøc̈h jaduhṉ mänaam̱b coo yøꞌø hoyhänaꞌc jaduhṉ yaghoꞌogǿøjät; mijts jaduhṉ mänaam̱b.
25 Mänitä cuꞌughajxy nägøx̱iä miänaaṉ̃:
―Tøyhajt jaduhṉ. Højts jaduhṉ mänaam̱b møød højts nnøøx møød højts nmajc.
26 Mänitä Pilato jaꞌa Barrabás yhøxmajch. Mänitä Jesús yajwojpä. Mänit yajcøꞌødägøøyy coo nøcxy miøjpahbedyii.
27 Mänitä Jesús yajnøcxä jaꞌa gobernador soldadohajxy. Mänitä Jesús jiuhbigøøyyä jaꞌa soldadohajxy nägøx̱iä. 28 Mänitä wyit yajtsíjjäxä. Mänitä tsaptswit yajpägøøyyä. 29 Mänitä haptycoronä piädaacä maa jaꞌa quiuhduumän. Mänitä pax̱y yajcøꞌøgabøøyyä yhahooyhaampiäcøꞌø. Mänit wyiinjijcädaacä. Mänit wyiingapxpejtä:
―¡Viva jaꞌa judíos jaꞌa guiobiernähajxy, viva!
30 Mänitä Jesús wyiingutsujøøyyä. Mänitä pax̱y piǿjcäxä. Mänit wiojpä quiuhduum. 31 Coo yhuuc wiingapxpéjtäbä, mänit tsaptswit yajtsíjjägumbä. Mänit yhamdsoo wit yajpägǿøyyägumbä. Mänit yajnǿcxänä maa hänajty miøjpahbedaꞌañiijän.
32 Tuꞌhaamnøcxpä jäyaꞌay hajxy tuꞌug jiøjcubaadøøyy jaꞌa Cirenetsohm̱bä. Simón hänajty xiøhaty. Mänitä Simón jaꞌa cruz hadsip yajcajptsoow̱ä.
33 Mänit hajxy miejch maa jaduhṉ xiøhatiän Gólgota. Jeꞌeduhṉ ñänøøm̱by: “Maa jaꞌa hoꞌogyjiäyaꞌaguiopc ñähgädaꞌaguiän.” 34 Mänitä Jesús tsaatyñøø jia yaghuucä jaꞌa jaanc̈h tehm̱ tiahm̱bä. Coo jaduhṉ yhuucmajch, cab jaduhṉ chojcy.
35 Mänitä Jesús miøjpahbéjtänä cruzcøxp. Mänitä soldadohajxy yhäyøꞌcy dadoshaam nebiä Jesús jaꞌa wyit hajxy yajwáꞌxät. Jaduhṉdsä tiøjiajty nebiä Diosquex̱ypä jecy miänaaṉ̃än: “Dadoshaam hajxy yhäyøꞌcy nébiøch nwit hajxy jaduhṉ xyajwáꞌxät.” 36 Mänitä soldadohajxy jim̱ yhøxtaacy nebiä Jesús hajxy jaduhṉ wyiinhäñáꞌawät. 37 Mänit hajxy jim̱ yuugjahy cruzcuhduum tiiguiøxp jaꞌa Jesús coo tøø miøjpahbedyii: “Jesús hädaa, jaꞌa judíos guiobiernohajxy.”
38 Jim̱ä meeꞌtspä metsc miøjpahbéjtäbä. Cujc jaꞌa Jesús miähmøøyy, tuꞌug hanajtyhaamby, tuꞌug hahooyhaamby. 39 Jaꞌa jäyaꞌayhajxy hänajty najxpä, wyiꞌi wyiingapxpejpy hajxy hänajty møød hajxy hänajty wyiꞌi quiuhjägøṉ̃. 40 Jaduhṉ hajxy hänajty ñiñämaꞌayii:
―Jaꞌa, miic̈h jaduhṉ mänaaṉ coo mahñdy jaꞌa tsajtøjc myagjidaꞌañ, y cumaax̱c mahñdy mhädiunaꞌañ wiingpä. Niyajmänacǿøjäts hamdsoo pø tøyhajt jaduhṉ coo miic̈h Dios xyHuunghaty.
41 Jaduhṉ jaꞌa teedywiindsøṉhajxy piamänaam̱bä møødä ley‑yajnähixøøbiähajxy, møødä fariseoshajxy, møødä martuumädøjc‑hajxy.
42 ―Tøø jaduhṉ yhuuc wiꞌi miäyajnähwaꞌac̈h, y caj hamdsoo ñiyajnähwaꞌadsaꞌañii. Pø tøyhajt jaduhṉ coo jaduhṉ guiobiernähaty maa jaꞌa judíoshajxiän, ween jaduhṉ hamdsoo ñiyajmänaqyii cruzcøxp neby højts jaduhṉ nmäbǿjcämät. 43 Jaduhṉ tøø xnämáayyäm coo yHuunghadyii jaꞌa Diósäm y coo jaꞌa Dios jaduhṉ cwieendähadaꞌañ. Pø tøyhajt jaduhṉ coo jaꞌa Dios jaduhṉ jiaanc̈h tsocy, ween jaduhṉ yajnähwaꞌac̈h.
44 Jaduhṉdsä meeꞌtspähajxy piamänaam̱bä, jaꞌa hajxy jim̱ møjpahbetypä cruzcøxp.
45 Mänitcujyxiøø jaꞌa naax̱wiimbä wyiingoodsøøyy. Tägøøghorä jaduhṉ yhijty wiingoods. 46 Mänitmänacyxiøø jaꞌa Jesús møc yaax̱y: “Elí, Elí, lama sabactani”, jeꞌeduhṉ ñänøøm̱by: Dios meeꞌx, Dios meeꞌx, tiic̈h jaduhṉ coo tøø xñajtshixøꞌøy.
47 Jaꞌa hajxy hänajty jim̱ wiꞌi tiänaabiä, coo hajxy jaduhṉ miädooyy, mänit hajxy näjeꞌe miänaaṉ̃:
―Elías yøꞌø craa jaduhṉ jia wiꞌi miøjyaax̱yp.
48 Mänit tuꞌjäyaꞌay xoꞌod hoy quioṉ̃ päyøꞌøguiä. Mänit quiumadsøøyy jaꞌa tsaatyñøøxuṉjooty. Cøjx jeꞌe chomøꞌøy. Mänit pax̱y yagjøjwøønøøyy jaꞌa xoꞌod. Mänitä Jesús yaghaguubøøyyä neby jaduhṉ miúugät. 49 Mänitä hänaꞌc‑hajxy wiingpä miänaaṉ̃:
―Huug hahijxnä, ween yhuuc cähxøꞌøgy pø minaam̱bä Elías yajnähwaꞌadsaꞌañ.
50 Mänitä Jesús jadähooc møc yáax̱cumbä. Mänit yhoꞌnä. 51 Mänitä tsajtøjc‑hadøødiuc quiøøꞌtswaꞌxy cujjiä. Cøxp jaduhṉ quiøøꞌtsohṉ̃. Mänitä hujx ñajxy. Mänitä tsaa jaduhṉ wiaꞌxy. 52 Mänitä hoꞌogyjiäyaꞌajiut may yhawaach. Mänitä hoꞌogyjiäyaꞌayhajxy may jiujypiøjcy, jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy hänajty tøø miäbǿquiäbä. 53 Coo jaꞌa Jesús hänajty tøø jiujypiøcy, mänitä hoꞌogyjiäyaꞌayhajxy yhawaꞌadspädsǿøm̱y, jaꞌa hajxy hänajty tøø jiujypiǿquiäbä. Mänit hajxy quiajptägøøyy Jerusalén. Jim̱ hajxy jaduhṉ yhijxä nämay.
54 Jim̱ä soldadowiindsǿṉ jaꞌa Jesús hänajty cwieendähaty møødä soldadohajxy. Coo jaꞌa tsøꞌty hajxy jaduhṉ yhijxy, mänit hajxy jiaanc̈h tehm̱ chähgøøyy. Mänit hajxy miänaaṉ̃:
―Tøyhájtäm hijty coo hädaa craa hijty Dyioshuungä.
55 Jim̱ä tajjäyaꞌay jaꞌa Jesús hajxy hänajty wyiꞌi ñäheebøꞌøy jäguem̱duum. Jim̱ä Jesús hajxy hänajty tøø piadsooñ Galilea. Tøø hajxy hänajty piuhbety. 56 Jim̱ä María hänajtypä jaꞌa Magdalatsohm̱bä, møødä María jaꞌa Jacobo tiajhajxy, møødä Zebedeo tioꞌoxiøjc. 57 Coo quioodsøøyy, mänitä mäyøøjäyaꞌay tuꞌug miejch, jaꞌa xøhajpä José. Jim̱ hänajty chooñ Arimatea. Pianǿcxäbä jaꞌa Jesús miädiaꞌagy hänajty jeꞌe. 58 Mänitä José jaꞌa Pilato cuhdujt hoy miäyujwaꞌañ coo jaꞌa hoꞌogyjiäyaꞌay yajmänácät cruzcøxp. Mänitä José jaꞌa cuhdujt miooyyä. 59 Mänit jaduhṉ yajmänajcy. Mänitä poobwit yajnähbijty. 60 Mänit jaduhṉ jiiby piädaacy tsaajutjooty jaꞌa naam̱dajypä. Paadiä José jaꞌa tsaajut hänajty tøø yajtajyii, jiiby hänajty piädaꞌagaꞌañii coo hänajty tøø yhoꞌogy. Mänitä tsaajut yhahämoom̱tägooyy tsaahaam maa jaꞌa Jesús hänajty tøø ñaax̱tägøꞌøyän. Mänitä José wyiimbijty. 61 Jim̱ä María Magdalatsohm̱bähajxy miähmøøyy møødä María tuꞌugpä. Jim̱ hajxy hänajty yhäñaꞌay maa jaꞌa Jesús hänajty tøø ñaax̱tägøꞌøyän.
62 Viernes jaꞌa Jesús jaduhṉ yhoꞌcy. Cujaboom jaꞌa teedywiindsøṉhajxy miejch maa jaꞌa Pilatän møødä fariseoshajxy. 63 Mänitä Pilato ñämaayyä:
―Miic̈h møjteedy, jaꞌa craa häxøøy hóꞌcäbä, tøø hijty miänaꞌañ cooc tyijy cumaax̱c hijty jiujypiøgaꞌañ. Pero näꞌä høhṉdaac jaduhṉ. 64 Entonces, quex̱ jaꞌa soldado jim̱ maa tøø ñaax̱tägøꞌøyän, jaduhṉ hajxy jaduhṉ jim̱ yhadänáꞌawät jaduꞌtsuhm̱. Jaduhṉdsä Jesús miäguꞌughajpä jaꞌa ñaax̱niꞌx hajxy nøcxy quiaꞌa yajpädsøøm̱ä. Jaduhṉdsä cuꞌug hajxy quiaꞌa nämáꞌawät cooc tyijy tøø jiujypiøcy. Maas hanax̱iä hajxy jaduhṉ cu yhøhṉdaacy quejee jaꞌa Jesús hijty yhøhṉdaꞌaguiän.
65 Mänitä Pilato miänaaṉ̃:
―Xiidsä soldadohajxy. Ween hajxy jim̱ nøcxy yhadänaꞌay neby jaduhṉ quiaꞌa pädsǿm̱ät.
66 Mänit soldadohajxy jim̱ quiejxä hadänaabiä. Mänitä tsaa hajxy xiøøjøøyy jaꞌa jim̱ hämoom̱naabiä maa jaꞌa tsaajuthaawän. Mänit hajxy jim̱ miähmøøyy.