7
’Cabä wiinghänaꞌc hajxy mnähójät, coo jaꞌa Dios hajxy jaduhṉ xñäꞌä yajcumädów̱ät. Jaduhṉ hajxy xyajcumädów̱ät nej mijts wiinghänaꞌc hänajty tøø mnähojjiän. 3-4 Coo jaꞌa mmäguꞌughajpä weeṉ̃tiä quiädiéeyät, y coo miic̈h hänajty maas hanax̱iä tøø mgädieey, cab jaduhṉ yhawiinmatsä coo jaꞌa mmäguꞌughajpä waam̱b mnämáꞌawät. Mänitä mmäguꞌughajpä jaduhṉ hawiinmats mwiingapx mjøjcapxǿꞌøwät, coo miic̈h hänajty tøø myajniñähwaꞌac̈hii.
’Cabä jäyaꞌay hajxy hadsip mnämáꞌawät coo jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy miäbǿgät. Pø cab hajxy jaduhṉ miädow̱aꞌañ, caꞌa hajxy hadsijpc mduṉ̃, coo hajxy jaduhṉ ñäꞌä jootmáꞌadät.
7-8 ’Coo jaꞌa Dios hajxy tii mmäyujwáꞌanät, mänit hajxy jaduhṉ xmióꞌowät; coo hajxy mmänuuꞌxtáꞌagät, mänit hajxy jaduhṉ xpiuhbédät.
’Coo jaꞌa mhuung jaꞌa tsajcaagy xmiäyujwaꞌañ, jeꞌeds jaduhṉ mmooby, túhm̱äts. Cabä tsaa mmoꞌoy. 10 Y coo hacx jaduhṉ xmiäyujwaꞌañ, jeꞌeds jaduhṉ mmooby, túhm̱äts. Cabä tsahṉ̃dy mmoꞌoy. 11 Hoorä, jeꞌedsä mhuung hajxy mmooby jaꞌa hoybä, hoy mijts mja haxøøgjäyaꞌayä. Pero jaꞌa nDeedyhájtäm jim̱ tsajpootypä, hojiäyaꞌay jeꞌe. Xmioꞌowaam̱b jaꞌa hoyhajt hajxy jaduhṉ coo hajxy mmäyujwáꞌanät.
12 ’Jadúhṉäts mijts jaꞌa jäyaꞌayhajxy mnäxúuꞌtspät nej mijts myajnäxuudsaꞌañän. Jaduhṉä Moisés jecy miänaaṉ̃ coo hajxy ngudiúuṉämät. Jaduhṉ hajxy jecy miänaam̱bä, jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy jecy yajwáꞌxäbä.
13-14 ’Hamäjaa jim̱ mnǿcxät Dioswiinduum. Jaduhṉ mäwíinäts jim̱ nebiä xuꞌudstuꞌujän; cab hajxy jaduhṉ nämay piaady. Pero coo jiiby mhädáꞌagät haxøøgtuum, cab jaduhṉ yhamäjaajä. Jaduhṉ mäwíinäts jeꞌe nebiä møjtuꞌujän; nämay hajxy jiiby yhädaꞌagy.
15 ’Mnigwieendähadǿøjäp hajxy maa jaꞌa jäyaꞌayhajxy tyijy Diosquex̱ypän. Näꞌä høhṉdaacp hajxy jaduhṉ. Jaduhṉ hajxy ñibiädaꞌagyii nebiä mäbøjpän, pero cab hajxy tiehm̱ miäbøcy; jaanc̈h tehm̱ quiaꞌawiindøy hajxy jaduhṉ. 16 Haxøøg hajxy jiatcøꞌøy; jaduhṉ hajxy mhøxcábät coo haxøøgwiinmahñdy hajxy miøødä. Jaduhṉ mäwíinäts hajxy jeꞌe nebiä hujts nebiä haptiän. Jaꞌa wädsats, cab jaduhṉ tiøømhaty nebiä tsaatypän. Jaꞌa hapty, cab jaduhṉ tiøømhaty nebiä piidsän. 17-18 Mädyii quepychaa hoy, hoy tiøømhaty; mädyii caꞌa hoy, cab hoy tiøømhaty. 19 Mädyii quepychaa jaduhṉ hoy caꞌa tøømhajp, piujxyp hajxy jaduhṉ; mänit hajxy ñoꞌogy. 20 Jaꞌa jäyaꞌayhajxy haxøøg jatcøøbiä, jaduhṉ mäwíinäts hajxy jeꞌe nebiä quepychaa hoy caꞌa tøømhajpän. Jaduhṉ hajxy mhøxcábät coo haxøøgwiinmahñdy hajxy miøødä.
21 ’Nämáyhøch jaꞌa jäyaꞌayhajxy xjia nämaꞌay: “Wiindsǿṉ.” Pero cab hajxy nägøx̱iä jim̱ tiägøꞌøwaꞌañ Dioswiinduum jim̱ tsajpootyp. Pønjátyhøch jaꞌa nDeedy jaꞌa miädiaꞌagy xquiudiúuṉäp, jeꞌeds jim̱ tägøꞌøwaam̱b. 22 Coo jaꞌa naax̱wiimbä hänajty wyiimbidaꞌañ, mänítøch hajxy nämay xjia nämaꞌawaꞌañ: “Wiindsǿṉ, tøø højts jaꞌa Diosmädiaꞌagy nyajwaꞌxy jaꞌa miic̈h mmäjaagøxpä; tøø højts jaꞌa møjcuꞌu ngøx̱y yajpäyøꞌøgy jaꞌa miic̈h mmäjaagøxpä; tøø højts jaꞌa hoy‑yagjuøøñäjatypä may nyajcähxøꞌøgy jaꞌa miic̈h mmäjaagøxpä.” 23 Mänítøch hajxy nnämaꞌawaꞌañ: “Cábøch mijts mänaa tøø nhix̱yhaty. Juaꞌads hajxy jim̱; haxøøg jaꞌa mwiinmahñdyhajxy jaduhṉ.”
24 ’Pǿṉhøch nmädiaꞌagy xmiädóow̱äp, coo jaduhṉ quiudiúnät nébiøch nhaneꞌemiän, jaduhṉ mäwíinäts jeꞌe nebiä jäyaꞌay jaꞌa tiøjc tøø quiojjiän tsaawiing. 25 Mänit com̱ tiuuyy. Mänitä møjnøø quiom̱gädaacy. Mänitä tøjc møc miøjpojpejty. Pero cabä tøjc ñäꞌä jijty, jeꞌeguiøxpä coo tsaawiing quiojjiä. 26 Pero pǿṉhøch nmädiaꞌagy tøø xquiaꞌa cudiuuṉä nébiøch nhaneꞌemiän, jaduhṉ mäwíinäts jeꞌe nebiä jäyaꞌay caꞌa jajpän. Jiibiä tiøjc quiojy tsabiuꞌujooty. 27 Mänit com̱ tiuuyy. Mänitä møjnøø quiom̱gädaacy. Mänitä tøjc miøjpojpejty møc. Mänit piuum̱y.
28 Mänitä Jesús miädiaacpädøøyy. Mänitä jäyaꞌayhajxy yagjuøøyy nebiaty jaꞌa Jesús hänajty tøø yajnähixøꞌøy. 29 Jaduhṉ hänajty yajnähixøꞌøy nebiä møjcuhdujtmøødpän. Jaꞌa cuꞌug wyiindsøṉhajxy, cab hajxy hänajty jiaty jaty.