3
Pero huuc wiinjuøꞌøw miic̈h hädaa. Coo hänajty yhabaadaꞌañ coo jaꞌa Jesucristo yaa quiädaactägatsaꞌañ hädaa yaabä naax̱wiin, mänitä tsøꞌty häyohn jiadaꞌañii yhabetaꞌañii. Haxøøgjatiä jäyaꞌayhajxy hänajty jiatcøꞌøwaꞌañ. Jootmøj hajxy hänajty ñibiädaꞌagaꞌañii. Jiaanc̈h tehm̱ yhadsogaam̱biä xädøꞌøñ hajxy. Niguiumayáaṉäp hajxy hänajty. Yajcumayaam̱b hajxy hänajty. Capxtägoyyaam̱b hajxy hänajty. Cabä tiaj tieedy hajxy hänajty wyiingudsähgøꞌøwaꞌañ. Cab hajxy hänajty tii yhojiäwøꞌøwaꞌañ. Cabä Diosmädiaꞌagy hajxy hänajty miäbøgaꞌañ. Cabä yhuungä tioꞌoxy hajxy hänajty chogaꞌañ. Cab hajxy hänajty pøṉ mieeꞌxaꞌañ. Mänähøønøꞌøwaam̱b hajxy hänajty. Cabä howyiinmahñdy hajxy hänajty miøødhadaꞌañ. Mähäyoow̱hixaam̱b hajxy hänajty. Cabä hoybä weenbä hajxy hänajty chogaꞌañ. Tioogaam̱biä miäguꞌughajpä hajxy hänajty. Cab hajxy hänajty hodiägaamby wyiinmahñdyhadaꞌañ tii hajxy hänajty tiunaam̱by. Yhøxtaꞌawaam̱by hajxy hänajty neby hajxy xiooṉdáꞌagät. Cabä Dios hajxy hänajty wyiingudsähgøꞌøwaꞌañ. Jaduhṉ hajxy hänajty ñibiädaꞌagaꞌañii nebiä hänaꞌcä Diosmädiaꞌagy mäbøjpän, pero cab hajxy hänajty tøyhajt miäbøgaꞌañ.
Pønjaty jaduhṉ haxøøg jatcøøby, nax̱y jaduhṉ mdehm̱ piuhwáꞌadsät. Jii cahwiindøyhänaꞌc‑hajxy näjeꞌe, jaanc̈h tehm̱ yhøhṉdaacp hajxy. Nax̱iä toꞌoxiøjc hajxy wyiinhøøñ, jaꞌa hajxy tii caꞌa jajp caꞌa najuøøbiä. Jaꞌa toꞌoxiøjc‑hajxy jaduhm̱bä, cabä howyiinmahñdy hajxy ñäꞌägädä møødä. Hamdsoojoot hajxy jaduhṉ yajwiinhøønaꞌañ. Hoy ñäꞌä mädyii mädiaꞌaguiä hajxy jaduhṉ jia wiꞌi yhabøgaꞌañ, pero cabä tøyhajt hajxy ñäꞌägädä wiinjuøꞌøwaꞌañ. Jaꞌa hänaꞌc‑hajxy jaduhṉ høhṉdaacpä, haxøøgä wyiinmahñdy hajxy. Cabä Diosmädiaꞌagy hajxy miäbøgaꞌañ. Jaduhṉä tøyhajt hajxy miädsibøꞌøy nebiä Janes jaꞌa Moisés hajxy jecy miädsibøøyyän møødä Jambres. Cabä Janeshajxy jecy miäjädaacy. Paady hajxy jaduhṉ quiaꞌa mäjädaacy coo howyiinmahñdy hajxy hänajty quiaꞌa møødä. Ni hänaꞌc‑hajxy jaduhṉ quiaꞌa mäjädaꞌagaam̱bä, jaꞌa hajxy jädaꞌahaty høhṉdaacpä.
10 Hoorä, tøøc̈h miic̈h xyhix̱y cooc̈hä tøyhajt nyajnähixøꞌøy, cooc̈h hoy njäyaꞌayhaty. Howyiinmáhñdyhøch nmøød. Nmäbǿjpiøc̈hä Diosmädiaꞌagy hamuumduꞌjoot. Meeꞌxxiéemyhøc̈hä jäyaꞌay nmägapxy. Hoy piǿṉøch ndsocy nmeeꞌxy. Cábøc̈hä Diosmädiaꞌagy mänaa nnänuuxøꞌøy. 11 Jaanä jadúhṉhøch miic̈h tøø xyhijxpä cooc̈h hoy miänaajä nmeeꞌxtucy, hoy ñéjpiøch hänajty nja tsaac̈hpøcy, nébiøch jim̱ tøø njaty tøø nhabetiän Antioquía, møød jim̱ Iconio, møød jim̱ Listra. Madiúꞌujøch jim̱ ndsaac̈hpøjcy. Pero cábøc̈hä Dios mänaa xñajtshixøꞌøy. Hoy miänáajøch jaduhṉ xcwieendähaty. 12 Haaga jaduhṉä jäyaꞌayhajxy chaac̈hpøgaam̱bä pønjatiä jioot pädaacp maa jaꞌa Jesucriston coo hajxy jaduhṉ hoy jiäyaꞌayhádät. 13 Pero jaꞌa cahwiindøybähajxy møødä høhṉdaacpähajxy, maas haxøøg hajxy tehṉgajnä jiatcøꞌøwaꞌañ. Mäwiinhøønaam̱b hajxy møød hajxy yajwiinhøønaam̱bä.
14 Pero miic̈h, nax̱iä Diosmädiaꞌagy tehṉgajnä mjaac tehm̱ pianǿcxät, jaꞌa miic̈h hamuumduꞌjoot tøø mmäbǿquiäbä. Haa caꞌa, høøc̈h miic̈h jaduhṉ tøø nyajnähixøꞌøy, møødä mdaj møødä mdajhoc. Paady miic̈h hoy tøø mhabøcy. 15 Chuucnä miic̈hä Diosmädiaꞌagy mdägøøyy capxtaacpä. Jiibiä tøyhajt hajxy nbáatäm neby hajxy hoy nnähwaats nguhwáatsämät. Coo hajxy jaduhṉ nmäbǿjcäm jaꞌa Jesucristocøxpä, jaduhṉ hajxy nnähwaats nguhwáatsäm. 16 Jaꞌa Diosmädiaꞌaguiä, cøx̱iä Dios jaduhṉ yagjahyyä. Jaanc̈h tehm̱ tiuuṉgpaatpä Diosmädiaꞌagy jaduhṉ. Hahixøøby jaduhṉ coo jaꞌa jäyaꞌay hajxy nyajnähixǿøyyämät. Jaduhṉ hajxy nhoj nmägápxämät. Jaduhṉ hajxy nyajwiinxiic nyajwiingapxǿøyyämät coo jaꞌa tøyhajt hajxy pianǿcxät, møød coo hajxy hoy jiäyaꞌayhádät. 17 Pønjatiä Dios tøø yajnähdijy coo jaꞌa miädiaꞌagy yajwáꞌxäxät, ween hajxy caꞌxy pedyii yhabøcy, jaduhṉ hajxy hoy yajtuuṉgpáadät hoy ñäꞌä maajä.