13
Ñà‑ndùá nì cachitnùhu Jesús cuu xi veheñùhu cahnú iá ñuu Jerusalén tiempu xi‑ya
Daaní, na ní quee‑ya veheñùhu cahnú, dandu nì cachi iin nècuàchì dacuahá‑yá xì‑yá:
―Cundehè‑ní, Maestro. ¡Na vico guá iá yùù nahnú nì cuàha veheñùhu yohó, te na cuaha guá ndáa stná vehe yohó!
Doco nì naxiconihí Jesús nùù‑né:
―¿A xiní‑nsià vehe nahnú yohó? Cunaha‑nsiá, vàxi iin quìvì, dandu ni mà códotnahá gá ni‑iin yùù yohó, vàchi icúmíâ caà nsìhá quida nèhivì.
Ñà‑ndùá icúmí cuu ñà‑cundaà ini‑ndà sà‑ìtúú xìnu tiempu yohó
Daaní, cuàhàn cuaán‑yá xì‑né ndè yucù Olivo iá frente veheñùhu cahnú, te yucán nì sàcòo‑ya. Te na ndoó‑né xì‑yá yucán, dandu nì càhàn ùnì‑nè xì‑yá, divi Pedro, xì Jacobo, xì Juan, nì ndàcàtnùhù‑né nùù‑yá, cachí‑nè:
―Cachì‑ní xì‑nsí índù quìvì cuu nsidaa ñà‑nì cachì‑ní jaàn. ¿Índù milagru coo ñà‑cundaà ini‑nsì ñà‑sà‑ìtúú quìvì cuu nsidaájàn?
Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Cuidadu cundoo‑nsia ñà‑màsà dándáhvî ni‑iin nèhivì mii‑nsiá. Vàchi cuàhà ana icúmí quixi danani úún‑né nduú‑né yùhù, te cachi iin iin‑ne xì nèhivì ñà‑Cristu nduú‑né. Te sàhájàn cuàhà nèhivì nìhì‑né dandahví‑nè.
’Doco mii‑nsiá, na cunitnùhu‑nsia iá cuàhà guerra yoho te yucán, màsà yúhî‑nsià, vàchi fuerza icúmí coo ducán. Doco tàñáha ga xìnu tiempu yohó nduájàn, iá gà ñà‑vàxi cuu. Daaní, ñuu xì ñuu, icúmíâ nàá stnahá. Vàchi cuàhà rey, icúmí‑tê dandacú‑te coo guerra xì inga ñuu. Te icúmí tnàa stná yoho te yucán ñuhìví, te coo stná tnama. Doco ñà‑làcà cuàhàn quesaha tnùndoho cunduamà.
’Doco mii‑nsiá, cundoo tùha‑nsia, vàchi icúmí nèhivì tnii‑ne mii‑nsiá cundaca‑nensià cùhùn nùù tè‑xícusahnú. Te icúmí‑nsiâ ñàhnì cuìí‑nsià ini veheñùhu. Te sàhà‑ñá càhvì‑nsiá yùhù, ñàyùcàndùá, icúmí‑nê datnátuu stná‑nè mii‑nsiá nùù gobernador xì nùù rey (ñà‑càhàn tnùhù‑né dìquì‑nsiá). Dandu ñà‑jaàn cunduu tiempu vàha cachi vate‑nsiá ñà‑ndùá xiníndísâ‑nsiá cunini‑temà. 10 Te dècuèndè inicutu ñuhìví icúmí cuìtià stná razón ndiaha xí Dios, dandu después xìnu (tiempu yohó). 11 Doco icúmí nèhivì canicuàchi‑ne sàhà‑nsiá, te cundaca‑nensià cùhùn nùù tè‑xícusahnú. Doco màsà nácání ini‑nsià ni‑iyuhu índù palabra naxiconihí‑nsiá nùù‑té. Còó, cuisì nacua dachítnùní ini Dios mii‑nsiá hora yucán, divi cachi‑nsià xì‑té. Vàchi màdì mii‑nsiá cunduu ana càhàn; còó, divi Espíritu Ìì xí Dios icúmí dacáhàn xì‑nsiá.
12 ’Doco dava nèhivì, dècuèndè ñani‑nè icúmí‑nê cahin‑nè nùù autoridad ñà‑cui nècuàchìmà. Te dava stná‑nè, dècuèndè dèhe‑ne cahin stná‑nè ñà‑cuià. Te dava stná‑nè, dècuèndè yuadíhí‑nê cuni ùhì‑nè, te canicuàchi stnahá‑né ñà‑cui‑nè. 13 Te mii‑nsiá, sàhà yùhù icúmí nsidaa nèhivì cuni ùhì‑nènsià. Doco nú iin‑ni cunihnu vàha inì‑nsia dècuèndè sàà xìnu tiempu, dandu càcu‑nsia nùù Dios.
14 ’Sànaha nì cachitnùhu Daniel iin palabra xi Dios sàhà nansa icúmí coo iin figura dana có‑xìñùhù dahuun‑ya. Cunaha‑nsiá, quìvì cuni‑nsià sànì sàcuììn figura mà iin xaan ndé còò permisu cuian, (dandu seña cundua). Te vichi xiñuhu cundaà ini nsidaa ana càhvì‑xì tutu yohó. Pues na sáà quìvì yucán, dandu ni cunúdèhé nsidaa nèhivì ndoó ladu Judea yohó cùhùn‑nè yucù. 15 Te nú dìnìvèhé ndoó‑né (quetátú‑nè), dandu (yàchì ni nuú‑né cunudèhé stná‑nè), doco màsà nánsìhvi ga‑nè vehe nsiquihin‑ne ñà‑ndùá icúmí‑nê. 16 Te nú ndoó‑né nùù ìtú, dandu màsà nándúcú‑né ni cotón‑nè. 17 Te ¡ndahví nècuàchì ñahà cuhí cuàhàn tùinuù méè‑xi quìvì yucán! Te ¡ndahví stná nècuàchì icúmí xí méè chìchì! 18 Te càcàn tàhvì stná‑nsià nùù Dios ñà‑màsà cúvìxin na sáà tiempu cunudèhé‑nsià mà. 19 Vàchi yáha ga icúmí nèhivì ndoho‑ne quìvì yucán. Còò cá tnùndoho chicá cahnú ni ía ndè quìvì nì cuyucun ñuhìví xì ndé quìvì coamà. Ni quìvì después, mà sáà gà coo tnùndoho ndudava xán. 20 Te nú màsà cúndéhe ndahví Dios, dacúxíó yàchì‑yà tnùndoho ma, dandu ndùtù nsìhí nèhivì ñuhìví nì cùí. Doco sàhà nèhivì sànì nacàxin‑ya, ñàyùcàndùá sànì chitnùní ini‑yà ñà‑chicá yàchì dacúxíó‑yá tnùndoho.
21 ’Quìvì yucán màsà cúníndísâ‑nsiá yuhù nèhivì cachí xì‑nsiá: “Cundehè‑nsiá, yohó iá ana nduú Cristu”, te ò: “Yucán iá‑yà”. 22 Vàchi icúmí quixi cuàhà tètnùhù, te iin iin‑tè cachì‑te ñà‑divi Cristu nduú‑te. Te icúmí quixi cuàhà stná ana danani úún càhàn cuenta xi Dios. Ndè quida stná‑te cuàhà milagru sàhà‑ñá ndulocó nèhivì, áma níhì stná‑te dandahví‑te nèhivì nì nacàxin‑ya cahan‑té, doco mà cúí. 23 Ñàyùcàndùá, mii‑nsiá, cundoo tùha‑nsia, vàchi sànì cachitnùhi xì‑nsiá nsidaa ñà‑ndùá icúmí cuu.
Nansa icúmí cuu quìvì naxicocuíìn Jesús
24 ’Nú sànì yàha tiempu tnùndoho quìvì yucán, dandu mà cúnchíi gá ni orá ni yoo. 25 Te sìnsìví itándiáá ansivi, icúmí‑sî còyo nihni‑sì nùù ñuhìví. Te sìtnúù nahnú, icúmí stnâ‑si ndacùchí ndee‑sí. 26 Dandu natùi yùhù ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví, cundehè nèhivì ñuhìví yùhù sàmànui mahì vìcò xì poder cahnú xí. Te ndiaha gá coo inicutu ndé mànui. 27 Dandu luegu icúmî techuín ángel xi cùhùn‑nè inicutu ñuhìví ñà‑danátácá‑nè ana nduú nèhivì sànì nacàxin, mate ndoó‑né iin xaan ndé vihi gá xica ñuhìví xì ansivi, doco icúmí‑nê nataca‑nè quixi‑ne quida ángel xi.
28 ’Vichi cuàhìn nacani xì‑nsiá iin ejemplu sàhà nù‑higu sàhà ñà‑cundaà inì‑nsia iñàha. Nú sànì ndunsidi‑nú nì quesaha naná dìtù yuté‑nu, dandu ñà‑yùcán cundáà ini‑ndà sà‑ìtúú tiempu ihni. 29 Pues ducání stná xì mii‑nsiá; quìvì cuni‑nsià cuú ñà‑ndùá sànì cachì xì‑nsiá, dandu vàtùni cundaà stná inì‑nsia ñà‑sànì cuyatni tiempu naxicocuíìn nduá; sà‑ìtúú nihni. 30 Te mà sáà cui nsihi nèhivì itiácú vichi dècuèndè cachi sànì cuu ndisa nsidaa ñà‑ndùá sànì cachì xì‑nsiá vichi. 31 Cunaha‑nsiá, icúmí sàà ansivi xì ñuhìví ndañuhá, doco palabra xi, còó, mà nunca sàà ndañuhá.
32 ’Doco ni quìvì, te ni hora naxicocuíìn, ni‑iin nèhivì có‑ìnáhá‑nê, ni ángel ndoó ansivi, có‑ìnáhá stnâ‑nè. Ni stná yùhù ana nduú Dèhemanì Dios, có‑ìnáhá stnâì; cuisì Yuamánìˊ nduú ana ináhá.
33 ’Ñàyùcàndùá, cundoo tùha‑nsia, te cunihnu vàha ini‑nsià, vàchi có‑ìnáhá‑nsiâ índù hora divi cuu nsidaájàn. 34 Ducán iá na ian quidá iin lamú na cuyúcún‑nè cùhùn xìcà‑né, dandacú‑né nùù mozo xi‑ne sàhà biene xi‑ne. Iin iin mozo mà, nihí‑te chuun quida‑tè. Te mozo ndiaá yehè, ndacú núù stná‑te ñà‑cundiaa tùha‑tè yucán. 35 Pues divi ducán stná mii‑nsiá, xiñuhu cundoo tùha‑nsia, vàchi có‑ìnáhá‑nsiâ índù hora divi naxicocuíìn yùhù ana nduú Lamú xi‑nsia, sea cuñaà, ò dava ñùu, ò sinduhá cundua, te ò naha. 36 Vàchi nanàá icúmî naxicocuíìn, ñàyùcàndùá còtó (nandòdó‑nsiá ñà‑jaàn), te na ian quídì‑nsià cundua. 37 Ñàyùcàndùá, yùhù cachíˋ xì‑nsiá nacua cachíˋ xì nsidaa nèhivì xí, ni cúndóó tùha‑nsia ―nì cachi Jesús.