16
Nansa nì natiacu Jesús
Daaní, na sánì cuñaà quìvì descansu, dandu nì sàhàn María Magdalena, xì Salomé, xì María dihi Jacobo, nì xiin‑ne tàtnà tnàmì ñà‑cunihi‑ne cùhùn dacuchí‑né cuerpu xi Jesús. Dandu naha quìvì primeru semana nì quihin‑ne ichì cuàhàn‑nè cueva ndé iá‑yà. Te nì xìnu orá. Te cachí‑nè, iin‑ne xì inga‑nè:
―¿Ana chindee xi‑nda dacúxíó xí cavà cahnú ndiadí yuhù cueva mà?
Doco nì candacoto‑ne, te nì xini‑nè sànì cuxio cavà mà, mate cahnú sàstnùhá. Dandu nì quìhvi‑ne ini cueva mà, te nì xini‑nè iá iin ana nduú na iin nècuàchì chìì, iá‑nè ladu cuàhá cueva mà, ndixí‑né iin sìcoto quihín cuxín yaa. Ñàyùcàndùá nì candulocó gà nècuàchì ñahà mà. Doco nì càhàn nècuàchì iá yucán, cachí‑nè xì nècuàchìmà:
―Màsà yúhî‑nsià; Jesús de Nazaret nandúcú‑nsiâ, divi ana nì xìhì nchìca cruz. Doco cunaha‑nsiá, sànì natiacu‑yà. Còò cá‑yà yohó. Cundehè‑nsiá lugar ndé nì sanduhù‑yá. Ñàyùcàndùá, cuahán‑nsià cachitnùhu‑nsia xì Pedro xì nècuàchì dava ga nìsa dacuahá‑yá, te cachi‑nsià xì‑né ñà‑ìcúmí‑yâ codònùù‑yá nùù‑nsiá nùhù‑yà ladu Galilea. Yucán icúmí‑nsiâ cunì‑nsiayà, vàchi ducán nì cachi‑yà xì‑nsiá ―nì cachi ángel.
Daaní, nì caquee nècuàchìmà cueva mà, nì dàyáà‑nè cuàhàn‑nè. Vàchi nì quesaha‑né quidí‑né, te ndulócô gà‑nè. Doco sàhà ñà‑nì yùhí guâ‑nè, cónì càchí‑nè ni‑iñàha xì nèhivì.
Nansa nì xini María Magdalena Jesús
Ducán nì natiacu Jesús naha quìvì primeru semana. Te María Magdalena nduú nècuàchì primeru nì ndecunu‑ya nùù‑xí. Nècuàchìmà, ùsà ñà‑malu nì sañuhu ini‑nè antes, doco nì tavà‑yá nsidaámà anima‑nè. 10 Pues divi nècuàchìmà nì xini xì‑yá primeru, dandu nì sàhàn‑nè nì cachitnùhu‑ne xì compañeru‑yà, divi nècuàchì nìsa xìcanuu xi‑yá antes. Vàchi ndoó‑né tnùnsí ini, te sacú‑né. 11 Dandu nì nacani María mà xì‑né ñà‑sànì natiacu‑yà, te nì ndecunu‑ya nùù‑né. Doco cónì xìníndísâ nècuàchìmà.
Nansa nì ndecunu Jesús nùù ùì nècuàchì dacuahá‑yá
12 Daaní, después cuàhàn ùì nèhivì xí‑yá nùù campu, te yucán nì ndecunu tu‑ya nùù‑né, doco tucu nì nàcùnahà‑yà. 13 Dandu nì naxicocuíìn nècuàchìmà nì cachitnùhu‑ne xì compañeru‑nè. Doco cónì xìníndísâ stná nècuàchì dava ga mà yuhù‑né.
Ñà‑ndùá nì dàndàcú Jesús nùù nècuàchì dacuahá‑yá quida‑ne nú sàmànuhù‑yá
14 Chicá después nì ndecunu tu‑ya nì natùi‑ya nùù nsìhúxìn iin nècuàchì dacuahá‑yá na meru ndoó‑né xixí‑né. Te nì càhàn duchi ini‑yà xì‑né sàhà ñà‑caxin guá anima‑nè, vàchi cónì xìníndísâ‑né yuhù nècuàchì nì xini xì‑yá primeru ñà‑sànì natiacu‑yà. 15 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Cuahán‑nsià inicutu ñuhìví, te cachitnùhu vate‑nsiá razón ndiaha xí ñà‑cunini nsidanicuú nèhivì. 16 Nècuàchì cunindisa‑xán, te cuhiì‑né, icúmí‑nê càcu‑ne nùù Dios. Doco nècuàchì mà cúníndísá‑xân, nicanicuahàn icúmí‑nê cunsida‑ne cuàchi‑ne. 17 Te nú sànì xinindisá nèhivì, dandu icúmí stnâ‑nè quida‑ne milagru. Sàhà yùhù icúmí‑nê tavà‑né ñà‑malu ñuhú anima nèhivì, te càhàn stná‑nè dàhàn sàà. 18 Te nú ni tnií‑né iin còò dàná, te ò nú ni cohó‑né ndutè dàná, dandu còò ni‑iñàha cuu xi‑né. Te icúmí stnâ‑nè chitàndòó‑né ndahà‑né dìnì nècuàchì cuhí, te nduvàha nècuàchìmà ―nì cachi‑yà.
Nansa mànuhù Jesús ansivi cuàhàn‑yà
19 Daaní, na ní nsihi nì càhàn‑yà xì nècuàchì dacuahá‑yá ducán, dandu mànana cuisì‑yá ansivi cuàhàn‑yà, te nì sàcòo‑ya ladu cuàhá Dios. 20 Dandu nècuàchìmà, nì caquihin‑ne ichì cuàhàn‑nè, nì cachitnùhu vate‑né inicutu ñà‑ndùú razón ndiaha xí‑yá. Te Stoho‑ndà Señor, nì chindee stná‑yànè nì sàha‑ya milagru ñà‑cucumi‑nda seguru divi palabra ndàcuisì nduá cachí‑nè.
Yohó nì nsihi historia.