15
Vii o é ntio taꞌan kō, ñá ku vīi o nee iña é ntio mii kō
Xoꞌō e ntákuintiꞌxe váꞌa kō ne, kantio é xntii o taꞌan kō, ña é vata kuintíꞌxe váꞌa i san, vata koo é kūtuni ña nee é vāꞌa. Ña kú de o kuēnta da míi īña mii ko. Vii o é vāꞌá, e xkúntee iní taꞌan kō, é un é un ō, vata koo é vāꞌá koo ni ñā, vata koo é dií dií ka na kuīntiꞌxe ña dɨ. Tsí Cristú ne, ña ni íde ña nee iña é ntio mii ñā. Tsi kúvi ña vatā ó kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “Dā kaꞌan kíni ñaꞌa san íña ó ne, dúku ntēé u xuꞌú dɨ”, kaꞌan. Tsí un ntɨꞌɨ̄ túꞌun Xuva kō é ūve naꞌa nte ntúvi diꞌna ne, úvē naꞌa vata koo é na kūtúꞌve kō nté koo kuntoo ō. Tsi túꞌun ñā ne, kakaꞌan nté koo kutíi kō é na kuntetu o nī nté koo kunuu kaꞌnu nima kó dɨ. Dukuān ne, ntantétu ō é nīꞌi ko é vāꞌá ntaꞌa Xuva kō. Xuva kō, ñá é kātaꞌxi é kūtíi kō, é nākuꞌún kaꞌnu nima kó ne, na tāꞌxi ña é uun tsi kadā kuení nto ni tāꞌan ntó vatā o nañéꞌe Jesucristu ko é vīi o, vata koo é uun tsi tatsin ntó ni ūun tsi dɨkɨ nto kada káꞌnu nto Xuva ko, Uvā Tóꞌo ko Jesūcristu.
É kāꞌan ntódo ña túꞌūn vaꞌá san iña ña é ña te ña Israeé san
Dukuān ne, váꞌa koo vií nto ni tāꞌan nto xe un xé un nto vatā o dé Cristu ni ntó vata koo é na kada kaꞌnu ña Xuva kō. Tsí kakaꞌán u ni ntō tsi kíꞌxi Cristu váta koo é xntii ñā ña Israeé san é kūtuni ña nee iña é nuu é ntaā í iña Xuva kó nī é ntāda ntaa ña túꞌūn é xeꞌé Xuva ko xuꞌu ña ni ñata kō kídaā. Kíꞌxi ñā dɨ vata koo é kāꞌan ña é ña te ña Israeé san tsi dóo vaꞌá Xuva kō é ntuntāꞌví ini ña ña. Kuān ó kakuvi vatā ó uve naꞌa túꞌun Xuva kō mí kākaꞌan Dávii:
Kada kaꞌnu ú nto méꞌñū ñaꞌa, ñá é ña te ña Israeé san.
Kata ú iña nto tsi dóo kaꞌnu nto,
kaꞌan ña. 10 Kakaꞌan xtúku túꞌun Xuva kō dɨ:
Kuntōo dínī ntó, ña é ña te ña Israeé, ni ñāꞌa, ña ntáduku ntée Xuva kō,
kaꞌan. 11 Kakaꞌan xtúku dɨ:
Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña da nēé ka tatá i ne,
¡na kada kaꞌnu ña Xuva kō!
kaꞌan. 12 Isaiá dɨ ne, kakaꞌan ña:
Kene ntita ditsin tatá viꞌi Isaii.
Kii uun ñaꞌa, ña é kadā kûꞌvé iña ñá ntoo da míꞌī ká ñuu.
Dɨvi ñā ne, kuntee ini ñá ñuú san ña,
kaꞌan.
13 Tsí Xuva kō, ña é kataꞌxi é vāꞌa é kuntetu ō né, na tāꞌxi ña é kuntōo díni nto; na tāꞌxi ña é kuntōo váꞌa nto dɨ, ntoꞌo é intée ini nto ña. Na tāꞌxi ña Espíritū Sántū san é xntii ña ntō é kanɨɨ̄ nima ntó kuntētu nto é vāꞌá koo vií Xuva ko ni ntō.
14 Ntōꞌó taꞌan miī ko, iní u tsí dɨvi ntō ne, ini váꞌa nto é viī nto é vāꞌa. Ini váꞌa nto nté koo kaꞌan nto é kūvi kuéꞌe nto taꞌan nto itsi. 15 Ntá tsi iō nuu i é ña ni uꞌví ko é kāꞌán u ni nto dā táxnūu u túꞌūn saꞌá iña ntó, vata koo é ña kunáa inī nto. Kade u sáꞌā tsí kuan ō táꞌxi Xuva ko tsīñu vaꞌá san iñá ko 16 é vīí u vata kaa dutu íña Jesúcristu, é nañēꞌe ú ña é ña te ña Israeé san túꞌūn vaꞌá iña Xuva ko. Vata tē nakuéꞌe ú ña ntaꞌa Xuva kō vata kaa doméni e dóo xkúntee iní ña. Kuvi kiꞌi ña ña, tsi e xtúvi tūꞌve Espíritū Sántū san ña é kūvi ña iña Xuva ko.
17 Vata kaa ú xuꞌu é kākuintiꞌxe kó Jesucristú ne, e dóo kaꞌnu kuiní ko é kāde tsiñu ú iña Xuva ko. 18 Ñá tē nee iñá kenē iní ko é kāꞌán u ni ntō, mii tsī é nté ō dé Cristu ní ko é kāꞌán u nī ña é ña te ña Israeé san vata koo é na kuintiꞌxe ña Xuva kō. Kuīntiꞌxe ña da téku ña túꞌūn é kākaꞌán u ni ña, ni dā íni ña nté ō dé u 19 dá xeꞌé u kuenta nuu i e dóo naꞌnu ne, ni nuū i e dóo vaꞌá san dɨ é xntiī Espíritū Sántū sán ko. Dukuān ne, nté ñūú Jerusaleen ún tsi nte ñuú Liricú ne, kakaꞌan ntódo ú kanɨɨ̄ túꞌūn vaꞌá san iñá Cristu. 20 Tsi xió ntiī u é kāꞌan ntódo u túꞌūn vaꞌá san da míꞌī ka mí vāta kutúni ñáꞌa san xoo é Cristu i. Kidáā ne, ña kúvi kāꞌan ñáꞌa san te nākiꞌi nuu ú tsiñu tuku ñaꞌa. 21 Ncho vií u vatā ó kakaꞌan túꞌun Xuva kō:
Ña é vāta xoxo kaꞌan í ni ñā ne, kutuni ñá ve.
Ña é vāta teku í kuenta iña ñá ne, kiní ña ve,
kaꞌan.
Ncho kɨꞌɨ́n Pablu ñuú Roma
22 Dukuān ne, ña ni kúvi kɨ̄ꞌɨ́n u kikoto níꞌni ú nto, kuān té kiꞌin itō ntío ko é kɨ̄ꞌɨ́n u. 23 Ntá tsi vevií ne, é ntɨ̄ꞌɨ tsiñu kó iꞌa. Dukuān ne, ñá te dā vévii dóo ncho kɨꞌɨ́n u, kíkoto níꞌni ú nto ne, 24 te Xuva kō ntio ña ne, kuítā ntiꞌxin ú te kuēꞌén u ñuú Spaña vata koo é kuvi kuntōo díni kúdii nto nī kó ne, dá kuvi xntii kūdii ntó ko é kɨ̄ꞌɨ́n ka u. 25 Ntá tsi diꞌna iō tsíñu kɨꞌɨ́n u ñuú Jerusaleen vata koo é xntii kūdií u taꞌan ko, ña ntoo ikān. 26 Tsí ña ntoo ñuú Macedonia ni ñuú Acayá ne, dē kuení mii ñā é na natāka ñá diuꞌun iña ña dóo ntāꞌví san, ña ntáduku ntée Xuva kō, ña ntoo ñuú Jerusaleen. 27 Dōo diní ña tsí kuvi xntii kūdii ña taꞌan ña, ñá ntāꞌví san. Ntá tsi īó uun nuu i é ītá nuu ña é ña te ña Israeé san iña ñá Israeé san. Tsí ña ntákuintiꞌxe i, ña Israeé san ne, taxnūu ña ñaꞌa vata koo é kūtuni ña é ña te ña Israeé san iña Xuva kó dɨ. Dukuān né, te nīꞌi ñaꞌa, ña é ña te ña Israeé san, iña Xuva kó kuenta iña ñá Israeé san ne, kantio é kuēꞌé ña é kūnaá ntēé ña Israeé san ñuxiví sa dɨ. 28 Dukuān ne, te kúvi dé ntaá u tsiñu sáꞌa, tē xeꞌe ú ña diuꞌún san ne, kuítā ntiꞌxin ú mí ntoo nto te kuēꞌén u ñuú Spaña. 29 Iní u tsí te xēé u mí ntoo nto ne, xee níꞌī ú nuu i e dóo vaꞌa é nāxnuu viko Cristú ko.
30 Kuenta iña Xuva ko Jesúcristu, ni kuénta iña i é kātaꞌxi Espíritū Sántū san é kuīnima kó taꞌan kō ne, kaikan ú ntaꞌa nto, tāꞌán, te xntii ntō ko é kanɨɨ̄ nima ntó kaꞌan ntâꞌví nto ni Xuva ko kuēnta iñá ko. 31 Kákan nto ntaꞌa Xuva kō é na nadaꞌan ñā ko dá ncho vií ñaꞌa san ní ko é kīni kaa, ña é ña ntákuintiꞌxe i san, ña ntántoo ñuú Judea. Kákan ntō dɨ é na nākuꞌun dîní nima táꞌan kō, ña ntoo ñuú Jerusaleen, tē xee niꞌí u é kuēꞌé u ña, 32 vata koo é, te Xuva kō ntio ña ne, nakunuu dîní nimá ko tē xeé u mí ntoo nto, dá kūtuví daꞌna kudií u ni ntō. 33 Xuva kō, ña katáꞌxi é kuntōo váꞌa ō ne, kunūu méꞌñu kunuu dava ña nto. Kuan koo na kōo.