8
Kaxntii Ēspíritu Xuva ko kō é vīi o é ntio ña
Dukuān ne, ña túvī ká nte kui kaꞌan ntee Xuva kó ko, xoꞌō e ntánuu iní ko Jesūcristu, xoꞌō é ña ntáde ká ō é ntio nima kíni kaa ko, tsi ntáde ō é ntio Espíritu Xuva kō. Tsí te kadē kûꞌvé Espíritū Sántū san íña kó ne, kanakakū ñá kō é ña kada kûꞌvé ka kuétsī san ni dóxiꞌí san iña ko. Tsí Espíritū sán ne, dɨvi ñā é kataꞌxi ña ntuvi vāꞌá iña kó tē ntánuu iní ko Jesūcristu. Tsí leí san ne, ña ni kúvi vīi é nādama nima kíni kaa kō, tsí da xé ña ni kuvi víi ō é kāda ntaa o e xtûví Xuva kō. Dukuān né, taxnuu Xuva ko Īꞌxá mii ñā é kaku ña vatā o ntákaku ñaꞌa, ñá iō kuetsí i. Viꞌa vé ne, ña kúvi kadā kûꞌvé ka kuétsī san íña ko, tsí nantɨꞌɨ́ Cristu é kūvi vií kuétsī san ni ko dá xiꞌi ña ntíkā krusi kan kuénta iña ko. Īde ña sáꞌā vata koo é kūvi kada ntaa o é kākaꞌán leí san é vāꞌa é vīi o. Tsí xoꞌō ne, ña ntáde ká o kuēnta é kākaꞌán nima kíni kaa kō, tsi ntáde o kuēnta é kākaꞌan Espíritū san.
Ña ntoo vata tsī ó ntoo ña e dúkuan iō kuetsí i ne, da ti tsi ntántɨꞌɨ iní ña kuenta iña mii ña. Ntá tsi ña e ntáde ntaa é kākaꞌan Espíritū Sántū sán ne, ntántɨꞌɨ iní ña nee iña é ntio Espíritū Sántū san. Te ntɨ̄ꞌɨ iní kō é da nɨɨ kuēꞌen tsí kuenta iña iña ñúxiví san ne, níꞌi kō doxiꞌi. Ntá tsi te ntɨ̄ꞌɨ iní ko kuēnta iña Espíritū Sántū sán ne, níꞌi ko ntuvi vāꞌá iña ko é kuntōo váꞌa o. Ña é da nɨɨ kuēꞌen tsí kuenta iña i é ntio nima kíni kaa i ntántɨꞌɨ iní ña ne, ntaínchuꞌvi ñá Xuva kō, tsi ñá ncho kada ntaa ña lei Xúva kō. Ntē ña kuvi vií ña dɨ. Dukuān ne, ña e ntáde ntaa é kākaꞌán nima kíni kaa i ne, ña kúvi viī ña é ntio Xuva kō. Ntá tsi ntōꞌó ne, ña ntáde ká nto é kīni kaa san, tsí ntáde ntaa nto é kākaꞌan Espíritū Sántū san te nuu é ntāa ntíꞌxe i é nūu Espíritu Xuva kō sán nima nto. Ntá tsi xoo ñáꞌa, ña é ña te núu Espíritū Cristú san nima í ne, ñá kadūku ntée ña Cristu. 10 Ntá tsi tē nuu Cristú nima ntó ne, kuān te kuvi kúñu nto kuēnta iña kuétsī sán ne, taꞌxi Espíritū san é ña kuví nima ntó tsi é ntuváꞌa nto ni Xuva kō. 11 Te nūu ntiꞌxe Espíritu Xuva kō sán nima ntó ne, taꞌxi Xuva kō é ntōto kúñu ntō dɨ. Níꞌi nto ntuvi xēé iña nto. Tsí Xuva kō, ña nantoto Jesúcristu rkóntuvi é xiꞌi ñá ne, taꞌxi ña é ntōto kúñu ntō é nīꞌi doxiꞌí san dɨ kuenta iña Espíritu ñā é nūu nima nto.
12 Dukuān né, taꞌan, iō é ntio Xuva kō é kāda ntaa o, ntá tsi ña te ntío ña é vīí ka ō é kākaꞌán nima kíni kaa kō, 13 tsí te viī nto é kākaꞌán nima ntó ne, níꞌi ntīꞌxe nto doxiꞌi. Ntá tsi te xntii Ēspíritū Sántū san nto é ña da váꞌa ká nto é kadā kûꞌvé nima kíni kaa ntō ne, níꞌi nto ntuvi vāꞌá iña nto.
14 Tsí un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña ntántīkɨn Espíritu Xuva kō né, dɨvi ñā é iꞌxá Xuva kō kúvi ñā. 15 Ntá tsi ña ni taꞌxi Xúva ko ntō Espíritū Sántū san váta koo é tēe kuétsi ña ntō é viī nto é ntio ña é uꞌvī ntó ña. ¡Ñāꞌá ni san! Tāꞌxi ña ña vata koo é kūtuni nto tsí iꞌxá Xuva kō kúvi ntō. Espíritū Sántū sán ne, taꞌxi ña é kūvi kaꞌan o ni Xuva ko: “Ūvá, Uva miī kó nto”, koo kaꞌan o. 16 Tsí mii Ēspíritū san kantada ntaa ña nima ko tsí iꞌxá ntiꞌxe Xuva kō kúvi ō. 17 Tsí da xé iꞌxá Xuva kō kúvi ō ne, níꞌi ko īña Xuva ko e xtûví xio ña iña iꞌxá ña. Dadɨɨ tsi niꞌi ko ní Cristu. Tsí tē dadɨɨ ntóꞌo ko nī Cristú ne, dadɨɨ xiꞌí nuu kaꞌnu o ni ñā dɨ.
É vāꞌa é kīꞌxi rkontuvi
18 Iní u tsí ña té ini te ntōꞌo kudií ko ntuvi sāꞌá, tsi ñá te nté kaa é vāꞌa é nīꞌi kó rkontuvi. 19 É un ntɨꞌɨ̄ é de kûꞌvé Xuva kō ne, dóko sa ña ntákutíi kuntētu da nté xēe ntúvi é nañēꞌe Xúva ko ī xoo e kúvi iꞌxá ña, tsi dóo ncho kiní ña. 20 Un ntɨꞌɨ̄ é de kûꞌvé Xuva kō né, ntɨꞌɨ. Ña te míi ntio i, tsí da xé kuān o kaꞌan Xúva kō é kūvi. Ntá tsi ntantétu 21 ntuvi é nakāku Xúva ko ī. Kidáā ne, ñá kadā kûꞌvé ka doxiꞌí san iña i, tsí nakākú Xuva ko ī vata koo é kūvi kaka xaa mí kaxiꞌí nuu vata ō ntaíka xaa iꞌxá Xuva kō. 22 Ini o tsí un tsi nté vevií ne, un ntɨꞌɨ̄ é de kûꞌvé Xuva kō ne, dadɨɨ ntánakɨtɨ̄ é ntántoꞌo i vatā ó kantoꞌo ña kanakaku iꞌxá san. 23 Ntē ña te mii tsi sáꞌa, tsí xoꞌō ne, ntántoꞌo kō dɨ. E táꞌxi Xuva ko kō Espíritū Sántū san é kodo nuu un ntɨꞌɨ nuū i é vāꞌa é taꞌxi ña kō. Dā ntantétu ō ne, ntaéku nteé o ntūvi dá nākiꞌi kueꞌen Xúva ko kō é kuvi o īꞌxá ña. Kidáā ne, nadama ña kúñu ata kō kúñu xēé san. 24 Iō neé ntantétu ō nte dá nakākú Xuva ko kō. Ntá tsi te nīꞌi ko nee iña é ntantétu ō ne, ñá kantio é kuntetū ká o. ¿Vá xoó ntu kantétu ká i nuu i é nīꞌi i? 25 Ntá tsi te kāntétu o nuū i é vāta níꞌi kó ne, da miī é kutíi ko kuntētu ká ō.
26 Duꞌvā ó dɨ, kaxntii Ēspíritū Sántū san ko é ña kuvi vií ō é ncho vii o. Tsi ñá ini ó neé nuu i é kākan o da ntákaꞌan ntâꞌví ō. Ntá tsi kakaꞌan Espíritū Sántū san ni Xuva ko kuénta iña ko. Un tsi kaxkoo kāni ña é ntē ña tuvi túꞌūn. 27 Xuva kō, ña kaito nteé nima ñáꞌa sán ne, ini ñá nee iña é ncho kaꞌan Espíritū Sántū san. Tsí Espíritū Sántū sán ne, kaikan ñá ntaꞌa Xuva ko nuū i é ntio Xuva kō é kuēꞌé ña ña ntáduku ntée ña.
É kūvi vií kueꞌen o
28 Ini o tsí Xuva kō ne, kade ña é kōo é vāꞌa é un ntɨꞌɨ̄ é kakuvi nī ña ntákuinima i ña, ña e kána ña é viī ña é ntio ña. 29 Tsí ini Xúva kō nte díꞌna xoo kuíntiꞌxe i ña ne, nakaxnúu ña ña nte díꞌna vata koo é ntūvi ña vata kaa Iꞌxá ña. Tsí Cristú ne, diꞌna ña kúvi ña iꞌxá nuu i é vata kaa un ntɨꞌɨ ēní ña ni tāꞌan ña. 30 Xoó ñaꞌa, ña é nakaxnúu Xuva kō nte díꞌna ne, kāna ña ña dɨ. Xoó ñaꞌa, ña e kána ña ne, káꞌan ñā tsí ña tuví ka kuétsi ñā. Xoó ñaꞌa, ña é nakate Xuva ko kuētsí i ne, kada kaꞌnu Xuva ko ñā dɨ. 31 ¿Nté koo kaꞌan o íña i sáꞌā? Te Xuva kō nuu méꞌñu ña kō ne, ¿xoó ntu kuvi vií i ni kō? 32 Ntē ña ni de víni Xuva ko Iꞌxá mii ñā é kuvī ñá kuenta iña ko un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o. Te ūun tsi nte Iꞌxá mii ñā táꞌxi ña kō ne, ¿míꞌi ntū é ña vií ña da xeꞌe é taꞌxi ña ko un ntɨꞌɨ nēe é kantio kō dɨ? 33 ¿Xoó ntu kuvi tsiꞌi kuétsi i ña é nakaxnúu Xuva kō? Tsí mii Xuva ko kākaꞌan ña tsí ña tuví ka kuétsi ñā. 34 ¿Xoó ntu kuvi kuéꞌe i dôꞌví san iña ña? Tsí mii Jesūcristú san ne, xíꞌi ña kuēnta iña ñá ne, dā ntóto xtuku ñā ne, tuví ña diñɨ kuaꞌa Xuva kō, kaikan ñá kuenta iña ko. 35 ¿Neé ntu é kūvi vii é nākiꞌi nteé xio ko vata koo é ña ntío ká Cristu ko? ¿Vá kūvi ntu vii da ntántoꞌo ko, ō da dóo ntii tuꞌun, ō da ntáde xení ñaꞌa san ni ko, ō dá ntoo ntité o, ō dá ña tuvi é kunuu o, ō dá īó nuu i e dóo donchuꞌvi, ō da ntániꞌi kó doxiꞌí san? 36 Tsí vatā ó kakaꞌan túꞌun Xuva kō ne:
Kuenta iña ntó ne, utén utén ntaúꞌví ntɨ tē xoó kaꞌní i ntɨ.
Ntɨꞌɨ́ ne, vata ntáa kudii a leꞌntú san ntáa ntɨ́,
kɨtɨ ntánakuēꞌnu ña vata koo é kāꞌxi ñá tɨ,
kaꞌan.
37 Ntá tsi nté uun nuu i sáꞌa ne, ña kúvi vīi é ña ntío ká Cristu ko. Tsi ntío ña kō né, xntii ña kō é kūvi vií kueꞌen o ni é un ntɨꞌɨ sāꞌa. 38 Ini váꞌa u tsí ña te neé kuvi vii é ña ntío ká Xuva ko kō: nté doxiꞌí san, nté ntuvi iña ko, nté ánjē san, nté ña odo nūú iña é ña váꞌā san, nté ña ntádē kûꞌvé e dukún kān, 39 nté míꞌī e dóo dūkun, nté míꞌī e dóo kūnu, nté da nēé ka nuu i é de kûꞌvé Xuva kō ña kuvi vii é ña ntío ká Xuva ko ko, xoꞌō e ntánuu iní ko Xuva ko Jesūcristu.