15
Nu jaqueé yuhu ra Pilato tsi ra Jesús
(Mt. 27.1-2, 11-14; Lc. 23.1-5; Jn. 18.28-38)
Tan tsa tuvi̱ inga quɨvɨ ndu ii̱n ra jutu cuví ityi nuu naha ra tsihin ra mandoñi naha ra tsihin ra maestro cuenda ley vehe ñuhu naha ra, tan tandɨhɨ ca ra cumí tyiñu tsa yɨhɨ́ ndaha tsi nyɨvɨ Israel. Nuuhñí ñi maa ra Jesús tan tsindaca̱ ra naha tsi ra nuu ra Pilato. Tan tsica̱ tuhun ra Pilato tsi ra, tan catyí ra:
―¿A juvin un cuví rey nyɨvɨ Israel?
Nacaha̱n ra Jesús tan catyí ra:
―Juvin yu, tumaa caahán maa un.
Tan cuaha xaan cuendu caha̱n ra cuví jutu ityi nuu naha ra sɨquɨ ra Jesús. Tacan tan tsicá tuhun nyico ra Pilato tsi ra inga tsaha, tan catyí ra:
―¿A ña cua nacahan maa un? Nye̱he, cuaha xaan cuatyi tyaá ra naha sɨquɨ un ―catyí ra.
Maa tyin ra Jesús ña nacaha̱n maa ra. Yacan cuenda ña ñihi̱ ra Pilato náa cahan ra.
Nu tsahá ra Pilato ndatu tsa cúu ra Jesús
(Mt. 27.15-31; Lc. 23.13-25; Jn. 18.38―19.16)
Vico pascua tuhvá ra Pilato nacoó nuña iin ra yucú vehe caa. Tan tavá ra ndáa ra cuñí maa nyɨvɨ tyin tava ra. Quɨvɨ can nyií iin ra nañí Barrabás vehe caa, tsihin inga ca ra tsahñi̱ nyɨvɨ nu cuvaa̱ nyɨvɨ sɨquɨ ra ndacá ñaha. Tan tsaha̱n nyɨvɨ tsicaha̱n ñi tsihin ra Pilato na jaña ra iin ra yucú vehe can tumaa tuhvá maa ra javahá. Tan nacaha̱n ra Pilato, tan catyí ra:
―¿A cuñí ndo tsa jaña yu tsi ra cuví Rey ndo?
10 Tacan caha̱n ra tyin tuví iñi ra tyin tsaha̱ cuenda ra jutu cuví ityi nuu naha ra tsi ra Jesús tsi ra tsa cuenda tsa ndasɨ cuñí ra naha nyehe ra naha tsi ra tyin cuaha nyɨvɨ nyicún tsi ra. 11 Maa tyin ra jutu cuví ityi nuu can naha ra natyuhu̱ ra naha tsi nyɨvɨ tsa cahan ñi na tava ra Pilato tsi ra Barrabás vehe caa. 12 Tacan tan tsica̱ tuhun ra Pilato tsi ñi, tan catyí ra:
―¿Tun tacan, náa cuñí ndo javaha yu tsihin ra tsa jacunañi̱ ndo Rey cuenda ndo? ―catyí ra tsihin ñi.
13 Tacan tan cana̱ tsaa ñi, tan catyí ñi:
―¡Tya̱a tsi ra nu cruu na cúu ra! ―catyí ñi.
14 Tan catyí ra Pilato tsihin ñi:
―Maa tyin, ¿náa tsa ña vaha javaha̱ ra? ―catyí ra.
Ñi ican quitsaha̱ caná tsaa nyico ñi tan catyí ñi:
―¡Tya̱a tsi ra nu cruu na cúu ra! ―catyí ñi.
15 Tacan tan tsa cuñí ra Pilato ndoo vaha ra nuu nyɨvɨ, tava̱ ra tsi ra Barrabás vehe caa. Tsa yaha̱ tava̱ ra tsi ra can, tava̱ tyiñu ra na ndoho ra Jesús. Tsa yaha̱ ndoho̱ ra Jesús, tan tsaha̱ cuenda ra tsi ra tsi andaru na ticaa ra naha tsi ra nu cruu.
16 Tacan tan tsindaca̱ ra andaru can naha ra tsi ra nuquehe vehe tyiñu. Tan jandu ii̱n ra naha tandɨhɨ ca andaru. 17 Tan jacunditsi̱ ra naha iin jahma cuaaha tuun tsi ra. Tan javaha̱ ra naha iin corona iñu. Tan tyihi̱ ra naha can jiñi ra. 18 Tsa yaha̱ yacan tan quitsaha̱ caná tsaa ra naha tsata ra tan tsacú nducu ra naha tsi ra, tan catyí ra naha:
―¡Nacumi tsi un, yooho Rey nyɨvɨ Israel! ―catyí ra naha.
19 Tan cañi̱ ra naha jiñi ra tsihin yutun, tan tɨvɨ̱ sɨɨ ra naha tsi ra. Tan tsicuɨñɨ̱ tsɨtɨ ra naha nuu ra jahá ra naha tyin jacahnú ra naha tsi ra. 20 Tsa yaha̱ tsacu̱ nducu ra naha tsi ra, tava̱ ra naha jahma cuaaha tuun tsa jacunditsi̱ ra naha tsi ra. Tacan tan jacunditsi̱ nyico ra naha jahma maa ra tsi ra. Tan cuahán ra naha tsihin ra cuaticaá ra naha tsi ra nu cruu.
Nu tyaa̱ ra naha tsi ra Jesús nu cruu
(Mt. 27.32-44; Lc. 23.26-43; Jn. 19.17-27)
21 Ityi cuahán ra naha taha̱n ra naha iin ra ñuu Cirene tsa nañí Simón. Tan cuví ra jutu ra Alejandro tan ra Rufo. Ndi vatsí nuhu ra quee̱ ra cuhu. Cuhva tsa cua yaha ra, jañiñi̱ ra andaru naha ra tsi ra na cuiso ra cruu ra Jesús.
22 Tan tsindaca̱ ra naha tsi ra Jesús iin nu nañí Gólgota, tan cuñí tsi catyi Yɨquɨ Jiñi Ndɨyɨ. 23 Tan ican jacoho̱ ra naha vinu saca̱ nuu tsihin numeri tsa nañí mirra tsi ra. Maa tyin ra Jesús ña cuñi̱ ra coho ra can. 24 Tsa yaha̱ tyaa̱ ra andaru naha ra tsi ra nu cruu, quihi̱n ra naha jahma ra tan tava̱ cuenda ra naha tyin cuñí ra naha coto ra naha yóo cua jaha canaa intuhun intuhun jahma can.
25 Tyaa̱ ra naha tsi ra nu cruu caa ɨɨn tsa tuvi. 26 Tan letra tsa tyaa̱ ra naha jiñi cruu ra, catyí tsi nacuenda cua cúu ra. Tan catyí tsi tyehen: “Ra ihya cuví Rey nyɨvɨ Israel.” 27 Tan tyaa̱ ndɨhɨ ra naha uvi taahan ñasuhu tsihin ra. Iin iin ra naha tsa iin nu cruu. Iin ra xiin cuaha ra, tan inga ra xiin satyin ra. 28 Tacan cuvi̱ tan cundaa̱ cuhva catyí nu tutu Nyoo tyehen: “Javaha̱ nyɨvɨ tsihin ra tumaa javahá ñi tsihin ra caquiñi.” 29 Tan nyɨvɨ yahá ican jacuñí nyaa ñi tsi ra, tan javicó ñi jiñi ñi tsa tsacú nducu ñi tsi ra, tan catyí ñi:
―¡Jaan! ¡Yooho tsa caha̱n tyin cua canɨ un vehe ñuhu cahnu, tan tsitsi tsa uñi quɨvɨ cua janduvaha nyico un itsi, 30 ja̱cacu tsi un vityin tan nu̱u nu cruu juvin! ―catyí ñi.
31 Tan juvin ñi tacan tsacú nducu tucu ra jutu cuví ityi nuu naha ra tsi ra tan ra maestro cuenda ley vehe ñuhu naha ra, tan natuhun tahan ra naha tan catyí ra naha:
―¡Jacacu̱ ra tsi inga ca nyɨvɨ, maa tyin ña cuví jacacu ra tsi maa ra! 32 Tun nuu ra nu cruu vityin nyehe yo, tacan tan cua tsinu iñi yo tyin juvin ra cuví ra Cristo, Rey cuenda yo tsa cuví yo nyɨvɨ Israel ―catyí ra naha.
Tan nda cuanda nu ñasuhu tsa ticaá nu cruu nduvi tsiyo xiin ra tan tsacu̱ nducu ndɨhɨ nahnu tsi ra.
Nu tsihi̱ ra Jesús
(Mt. 27.45-56; Lc. 23.44-49; Jn. 19.28-30)
33 Cuhva tsa cua tahan hora, ndunaa̱ nanɨɨ cahnu nda cuanda caa uñi tsa tseñi. 34 Tan juvin ñi cuhva can cana̱ tsaa ra Jesús tsihin tandɨhɨ tunyee iñi ra, tan catyí ra:
―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ―tan cuñí tsi catyí: Nyoo Jutu yu, Nyoo Jutu yu, ¿nacuenda nacoo̱ ihñi un tsi yu? ―catyí ra.
35 Juhva ra yucú ican naha ra tsiñi̱ ra naha tsa caha̱n ra tan catyí ra naha:
―¡Jihna ndo! Caná tsaa ra tsi ra Elías, ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo taha̱n tsanaha ―catyí ra naha.
36 Tacan tan tsinú xaan iin ra tsiquihi̱n ra iin yahma tsa caá tumaa caá catyi, tan jatyii̱ ra can tsihin vinu iya. Tan tyaa̱ ra can iin nu yutun tan jatuhva̱ ra yuhu ra Jesús tyin coho ra vinu can, tan catyí ra:
―Na cuatu nuu yo. Nyehe yo tun quitsi ra Elías januu ra tsi ra nu cruu can ―catyí ra.
37 Tacan tan ñihi xaan cana̱ tsaa ra Jesús, tan tsihi̱ ra. 38 Tan jahma tsa ticaá tsitsi vehe ñuhu cahnu ndata̱ sava tsi, nda sɨquɨ tan nda cuanda ityi tsaha. 39 Tan ra capitán tsa yɨhɨ́ ndaha andaru tsa nyaá yatyin ñi nu ticaá ra Jesús nyehe̱ ra nácaa cana̱ tsaa ra, tan nácaa tsihi̱ ra, tacan tan catyí ra:
―Nditsa nditsa cuii tyin Sehe Nyoo tsi ra ihya ―catyí ra.
40 Tan ndasava ñi nyecú tucu juhva ñiñaha nyehé ñi. Tan mahñu ñi can nyií ña María tsa quee̱ ñuu Magdala, tan ña María sɨhɨ ra José tan ra Jacobo ra tyuvaa ca. Tan nyií tucu ña Salomé. 41 Ñiñaha ihya tsinyicu̱n ñi tsi ra Jesús, tan jatyinyee̱ ñi tsi ra quɨvɨ tsica̱ nuu ra ityi Galilea. Tan yucú cuaha tucu ñiñaha inga ñuu tsa tsaa̱ tsihin ra ñuu Jerusalén ican.
Nu tsicutsi̱ ra naha tsi ra Jesús
(Mt. 27.57-61; Lc. 23.50-56; Jn. 19.38-42)
42 Quɨvɨ tsa tuhvá nyɨvɨ janduvaha tsa catsi ñi cuenda inga quɨvɨ tuhvá ñi quitatu, juvin ñi tseñi can 43 tsaa̱ ra José ra ñuu Arimatea nu nyií ra Pilato. Ra José can cuví ra iin ra nyisó tyiñu cahnu vehe tyiñu, tan ndatú tucu maa ra tsi ra tsa cua jaquitsi Nyoo tyin cundaca ñaha nu ñuhu ñayɨvɨ. Ña nayuhvi̱ ra tan tsaha̱n ra tsindaca̱n ra cuñu ñuhu ra Jesús tsi ra Pilato. 44 Tsa tsito̱ ra Pilato tyin tsa yaha̱ tsihi̱ ra Jesús, iyo xaan cuñí ra. Tacan tan cana̱ ra tsi iin capitán tan tsica̱ tuhun ra tsi ra tun nditsa tyin tsa tsihi̱ ra Jesús. 45 Tan tsa tsito̱ vaha ra Pilato tyin tsa yaha̱ tsihi̱ ra Jesús, tava̱ tyiñu ra na cuhva ra andaru naha ra cuñu ñuhu ra tsi ra José. 46 Tacan tan tsijata̱ ra José iin jahma cuitsin tsa tsinu̱ tsihin jahma vaha tsa nañí linu, tan januu̱ ra cuñu ñuhu ra Jesús nu cruu. Yaha can tan cava̱ nuu ra jahma can cuñu ñuhu ra. Tacan tan tyihi̱ ra cuñu ñuhu ra tsitsi iin ñaña tsa nyaá nduvaha̱ tsitsi iin cava. Tan tyasɨ̱ ra yuhu ñaña can tsihin iin yuu cahnu. 47 Tan ña María, tsa quee̱ ñuu Magdala, tan ña María, sɨhɨ ra José, tsaha̱n ñi, tsinyehe̱ ñi nu tinyii̱ ra José can cuñu ñuhu ra Jesús.