28
Nu nandoto̱ ra Jesús
(Mr. 16.1-8; Lc. 24.1-12; Jn. 20.1-10)
Tsa yaha̱ quɨvɨ tsa quitatú nyɨvɨ, cuhva tsa cuñí cunditsin, nu quitsaha̱ tsaha vitya, tan ña María tsa quee̱ Magdala can, tan inga ña María tsaha̱n ñi nu ñaña. Tan ñihi xaan taa̱n tyin quitsi̱ iin ángel Jutu Mañi yo quee̱ ra andɨvɨ, tan tsaa̱ ra nu ñaña can. Tan jatsiyo̱ ra yuu tsa ndasɨ́ yuhu can, tan tsicunyaa̱ ra tsata can. Tan xiñu xaan ra, tumaa tsa cañí tatsa. Tan cuitsin xaan jahma ra. Cuhva tsa nyehe̱ ra andaru can naha ra tsi ra, nayuhvi̱ xaan ra naha tan quitsaha̱ nɨhɨ́ ra naha, tan nda cuanda tsihi̱ naaha ra naha tsihin tsa yuuhví ra naha. Tacan tan catyí ángel can tsihin ñiñaha can:
―Ña na̱yuhvi ndo. Yuhu tsitó yu tyin ra Jesús tsa tsihi̱ nu cruu nanducú ndo. Yoñi ca ra nyií ihya, tyin tsa nandoto̱ ra, tumaa catyi̱ ra. Na̱ha ndo tan nye̱he ndo nu tinyii̱ ra naha tsi ra. Ja̱numi xaan ndo cuhun ndo cucatyi tuhun ndo tsihin ra tsica̱ tsihin ra tyin tsa nandoto̱ ra, tan tsa cuahán ra nda Galilea, cua cuatu ra tsi ra naha ndacan. Yacan cuví tsa catyí tuhun yu tsihin ndo ―catyí ángel can tsihin ñi.
Tacan tan numi ñi quita̱ ñi nu ñaña can. Yuuhví ñi, tan sɨɨ xaan cuñí tucu ñi. Tan tsinú xaan ñi cuahán ñi cua catyi tuhun ñi tsihin ra tsica̱ tsihin ra Jesús. Tan cuhva can quituvi̱ ra Jesús nuu ñi tan tsaha̱ ra nacumi tsi ñi. Tacan tan natuhva̱ ñi nu nyaá ra tan tsicuɨñɨ̱ tsɨtɨ ñi nuu ra tan jacahnu̱ ñi tsi ra, tan tsicunumi̱ nyaa ñi tsaha ra. 10 Tan catyí ra tsihin ñi:
―Ña na̱yuhvi ndo. Cu̱aahan ndo cujacoto ndo tsi yañi yu tyin na cuhun ra naha nda Galilea, tan ndacan cua ñihi tahan ndi ―catyí ra tsihin ñi.
Tuhun tsa nacatyi̱ tuhun ra andaru naha ra
11 Tsitsi tsa cuahán ñi can, juhva andaru tsa jaha̱ cuenda ican, cuahán ra naha nda ñuu, cua nacatyi tuhun ra naha tsa cuvi̱ can tsihin ra jutu tsa cuví ityi nuu naha ra. 12 Tacan tan ra jutu can naha ra tsaha̱n ra naha tsicaha̱n ra naha tsihin ra mandoñi ñuu naha ra na natuhun tahan ra naha nácaa cua javaha ra naha. Tacan tan cuaha xaan xuhun tsaha̱ ra naha tsi ra andaru can naha ra. 13 Tan catyí ra naha tsihin ra naha:
―Nyooho cua cahan ndo tyin tsa tsacuaa tsitsi tsa quixí ndo, tsaha̱n ra tsica̱ tsihin ra Jesús tan quihi̱n ra naha cuñu ñuhu ra. 14 Tan tatun cua coto ra ndacá ñaha tuhun ihya, cua nyehe maa ndi nácaa cua cahan ndi tsihin ra, tan nyooho ña caca iñi ndo. Nduve náa cua tahan ndo. 15 Tacan tan quihi̱n ra andaru can xuhun can, tan cuahán ra naha cuajavahá ra naha cuhva catyi̱ ra naha tsihin ra naha. Tan nda quɨvɨ vityin tan tacan caahán nyɨvɨ ñuu Israel.
Nu tava̱ tyiñu ra Jesús tsi ra tsicá tyiñu ra
(Mr. 16.14-18; Lc. 24.36-49; Jn. 20.19-23)
16 Tan tacan, tandɨhɨ tsa utsi iin ra tsica̱ tsihin ra, cuahán ra naha nda Galilea nda yucu nu catyi̱ maa ra Jesús tsihin ra naha tyin cuhun ra naha. 17 Tan cuhva tsa nyehe̱ ra naha tsi ra Jesús, jacahnu̱ ra naha tsi ra, maa tyin juhva ra naha uvi ñi tsicá iñi ra naha. 18 Tacan tan natuhva̱ ra Jesús nu nyecú ra naha tan catyí ra tsihin ra naha:
―Nyoo tsaha̱ ra tsa cundaca ñaha yuhu tandɨhɨ andɨvɨ tan nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. 19 Yacan cuenda, cu̱aahan ndo tandɨhɨ nu iyó nyɨvɨ, tandɨhɨ ñi ñuu, tan ca̱tyi ndo tsihin ñi na cunyicun ñi tsi yu. Tan ja̱coondutya ndo tsi ñi tsihin sɨvɨ Jutu yo Nyoo tan tsihin sɨvɨ yuhu Sehe ra, tan tsihin sɨvɨ Tatyi Ii ra. 20 Tan ja̱cuaha ndo tsi ñi na tyaa yahvi ñi tandɨhɨ tsa catyi̱ yu tyin javaha ndo. Tan co̱to ndo tyin yuhu cunyaa yu tsihin ndo tandɨhɨ quɨvɨ nda cuanda naa ñayɨvɨ ―catyí ra Jesucristo tsihin ra tava̱ tyiñu ra.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.