3
Pɔlu í ni ɑ ceɑ ɑŋɑ kutɔɔ
Iyi í ɡbe, iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, i ce nwɑ kutɔɔ ŋɑ ku bɑ idei Lɑfɛ̃ɛu ku fɑnɡɑɑ ɡbɑ̃ɑ ɡbɑ̃ɑ nɔ inɛ ŋɑ ɑ mɑ̀ bɛɛrɛɛ, si bɛi i ce si ɑnini nŋɛ. I ce kutɔɔ ŋɑ ku bɑ Ilɑɑɔ̃ ku nyɑ wɑ hɑi si ɑwɔi ɑmɑnɛ lɑɑlɔ hɑi nɛ iri ŋɑu, domi kù jɛ inɛ feii wɑ dɑsi ideu nɑɑnɛ.
Ammɑ Lɑfɛ̃ɛ ilu nɑɑnɛi. Á mu nŋɛ ɡbuɡbɑ̃ nɔ ku deɡbe ŋɛ nɑ irii Seetɑm, inɛ lɑɑlɔu. Lɑfɛ̃ɛ í jɔ̀ ɑ̀ dɑsi ŋɛ nɑɑnɛ. À mɑ̀ iyi mii iyi ɑ̀ jilɛ nŋɛu ì wɑɑ coo ŋɑ, nɔ bɛɛbɛi ɑɑ ce i mɑɑ koo ŋɑ.
Nɔ Lɑfɛ̃ɛ ku jɔ̀ kubii Ilɑɑɔ̃ ku kɔ̃ɔsi si idɔ nŋɛ do temuɑ iyi Kirisi tɑkɑɛ wɑ mu nwɑ.
Í sĩɑ ɑmɑnɛ ku ce icɛ
Iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, ɑ̀ wɑɑ tɔɔ ŋɛ do irii Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi, i jĩò kpɑɑsi woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ bɑɑ yoomɑ fei iyi ɑ̀ jɛ ilu ikɑ ŋɑ nɔ ɑ kù wɑɑ too si kukɔsi iyi ɑ̀ nɑ ŋɛu. Iŋɛ tɑkɑ nŋɛ ì mɑ̀ ŋɑ iyi í sĩɑ i sìsì dɑɑ nwɑ ŋɑ. Í sĩɑ i sisi dɑɑ nwɑ ŋɑ domi ɑ kù jɛ kuwɛɛ nwɑ si ɑnini nŋɛ do ikɑ. A kù jɔ̀ inɛ ɡɔ ku wo wɑ nfe nfe hɑi sɑ̃ fiɑ, ɑmmɑ ɑ̀ yɑ kɑ mɑɑ ce icɛi ntɔ ntɔ ɑlɛò dɑɑkɔ hee kɑ ɡbɛɛji ku bɑ kɑ mɑɑ̀ jɛ ɑsoi inɛ ɡɔ. Kù jɛ ɑ ni ɑ kù nɛ kpɑ̃ɑɛ, ɑmmɑ ɑ̀ bi ɑwɑ tɑkɑ nwɑ kɑ nyisi ŋɛ yɑɑse jiidɑ iyi iŋɛ mɔ ɑɑ yɔkɔ i sisi, 10 domi bɑɑ wɑɑti iyi ɑ̀ wɑ bi tu ŋɛ ɑ̀ sɔ̃ ŋɛ ɑ̀ ni, inɛ iyi kù bi icɛ ku ce, kù nɛ ɑ jɔ̀ lɑfɛ̃ɛ ku jɛ.
11 Wee ɑ̀ ɡbɔ iyi inɛ ɡɔ nŋɛ ŋɑ ilu ikɑ ŋɑi iyi ɑ kù wɑɑ ce nɡɔɡɔ í ɡbe wɔbiɑ ku ɡũ. 12 À wɑɑ sɔ̃ ɑmɑnɛ dimi bɛɛbɛ ŋɑ ɑ tɔɔ ŋɑ suuru nɑ irii Lɑfɛ̃ɛ Jesu Kirisi, ɑ yɑ ce icɛ ku bɑ ɑ wo ɑrɑ nŋɑ.
13 Ammɑ iŋɛ inɛ nwɑ ŋɑ, i mɑɑ̀ yɑ ɡbɛɛji do jiidɑ ku ce. 14 Inɛ iyi í kɔ ku ɡbɔ ide iyi ɑ̀ kɔ si tiɑu ihɛ̃ i lɑɑkɑɛ ŋɑ nɔ i mɑɑ̀ jɔ̀ nɡɔɡɔ ku kosi ŋɛ do nŋu, ku bɑ ɑnyɔ ku muu. 15 Ammɑ do nŋu fei i mɑɑ̀ ti i dooɑɛ bɛi mbɛɛ, ɑmmɑ i nyisiɛ kpɑ̃ɑ bɛi inɛ nŋɛ.
Fɔɔi ɑnkɑ̃ɑnyi
16 Nɔ Lɑfɛ̃ɛ, nŋu iyi í jɛ icui lɑɑkɑi ku sũ, ku mu nŋɛ lɑɑkɑi ku sũ wɑɑti kɑ̃mɑ fei si mii iyi í bɑ ŋɛ fei. Lɑfɛ̃ɛ kú wɛɛ do iŋɛ fei.
17 Amui Pɔlu, ǹ ce ŋɛ fɔɔ. Fɔɔu ihɛ̃, do ɑwɔi ɑmu tɑkɑm nii ǹ kɔɔò. Nŋui í jɛ sɛɛdɑm si tiɑm ŋɑ fei. Kukɔm nii mbɛ.
18 Nɔ didɔ̃i Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi kú wɛɛ do iŋɛ fei.