5
Jesu í jɔ̀ wɛɛɡɛ ɡɔ í bɑ iri
Si ɑnyiɛ ŋɔi jinɡɑu ɡɔ í to wɑ. Jinɡɑui Zuifu ŋɑi. Nɔ Jesu í bɔ Zeruzɑlɛmu. Wee Zeruzɑlɛmu bɛ, bi ku lɔò inɔ iluu í kpɔ. Andɛ ɑkɑ̃i ɑ̀ yɑ kpe Andɛi ɑnɡudɑ̃ ŋɑ. Kɔkɔi ɑndɛu bɛi fɑtɑmɑ nlɑ ɡɔ í wɑ. Nɔ ɑ̀ mɑ si ile iyi í nɛ ɑndɛ miu. Do feei Ebɛɛ Bɛtizɑdɑi ɑ̀ yɑ kpoo. Si ɑndɛi ile ŋɑui bɔ̃ɔ nkpɔ í yɑ nɑ ku mɑɑ sũ, fɛɛju ŋɑ do woo sukutɛ do wɛɛɡɛ ŋɑ. [Bɛi ɑ̀ yɑ sũ ɑ mɑɑ deɡbe kuyɑyɑi inyiu, domi ɑjɔ ɡɔ ŋɑ ɑmɑlekɑi Ilɑɑɔ̃ í yɑ kitɑ wɑ ku lɔ si fɑtɑmɑu nɔ ku fɔ inyiu. Bii inyiu í fɔ bɔ̃ɔ iyi í tɑko í dɑsi bɛ dimii bɔ̃ɔ iyi í nɛ fei í yɑ bɑ irii.] Wee inɛ ɡɔ í wɑ bɛ, bɔ̃ɔu ɑdɔ̃ kuntɑɑ do mɛɛjɔi í ce siɛ. Iyi Jesu í yɔɔ wɑ sũ bɛ í bɛi í mɑ̀ iyi í kpɛ bɛ ŋɔi í beeɛ í ni, ì bi i bɑ iri? Ŋɔi bɔ̃ɔu í jɛɑɑ í ni, mɔkɔɔyi, n kù nɛ inɛ iyi ɑ́ dɑsim si inyiu wɑɑti iyi í fɔ. Hee n mɑɑ n kookɑɑi n mɑɑ n dɑsi inyiu, inɛ ɡɔ í yɑ tɑkom nii.
Ŋɔi Jesu í sɔ̃ɔ í ni, dede i kɑ sɛ̃ɛɛ, i nɛò. Ŋɔi ɡbɑkɑ̃ inɛɛu í bɑ iri nɔ í kɑ sɛ̃ɛɛ í dɑsi kpɑ̃ɑ wɑ nɛ.
Wee ɑjɔi kusĩmii. 10 Ŋɔi inɛ nɡboi Zuifu ŋɑu ɑ̀ sɔ̃ inɛ iyi í bɑ iriu ɑ̀ ni, ɑjɔi kusĩmii nnyi. Woodɑ nwɑ í ɡɑnji i so sɛ̃ɛɛ. 11 Ŋɔi í sɔ̃ ŋɑ í ni, inɛ iyi í jɔ̀ n bɑ irii í ni n so sɛ̃ɛm n nɛ. 12 Ŋɔi ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, yooi í sɔ̃ɛ í ni i so sɛ̃ɛɛ i nɛ. 13 Ammɑ inɛ iyi í bɑ iriu kù mɑ̀ lɑfɛ̃ɛ si nɑ iyi í jɔ̀ zɑmɑɑ í wɑ bɛ nɔ Jesu í dɑsi inɔ nŋɑ.
14 Iyi í ce sɑ̃ɑ ŋɔi Jesu í yɔɔ bɑntumɑi kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ nɔ í sɔ̃ɔ í ni, wee ì bɑ iri bɛbɛi. To, mɑɑ̀ ce dulum mɑ́ ku bɑ lɑɑlɔ iyi í re bɛɛbɛ ku mɑɑ̀ bɑɛ mɑ́. 15 Ŋɔi inɛɛu í nyi bi inɛ nɡbo ŋɑu í sɔ̃ ŋɑ í ni Jesui í jɔ̀ nŋu í bɑ iri. 16 Ŋɔi í jɔ̀ inɛ ŋɑu ɑ̀ wɑɑ kpɑ̃ Jesu iju si nɑ iyi í jɔ̀ í ce dimii mii nɔu bɛ si ɑjɔi kusĩmi. 17 Ammɑ Jesu í sɔ̃ ŋɑ í ni, Bɑɑm í yɑ mɑɑ ce icɛi wɑɑti kɑ̃mɑ fei, bɛɛbɛ mɔi ɑmu tɑkɑm ǹ wɑ n ce.
18 Nɑ irii ideu bɛi Zuifu ŋɑ ɑ̀ teese ɑ̀ wɑɑ dɛ Jesu ku kpɑ, kù jɛ si nɑ iyi í jɔ̀ í jɔ̀ inɛɛu í bɑ iri si ɑjɔi kusĩmi nŋu ɑkɑ̃, ɑmmɑ si nɑ iyi í jɔ̀ wɑ wɑ̃ ɑrɑɛi do Ilɑɑɔ̃ mɑ́, wɑ ni Ilɑɑɔ̃i í jɛ bɑɑi nŋu.
Yiikoi Amɑi Ilɑɑɔ̃
19 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ ŋɑ í ni, ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi, ɑmu Amɑ, n kɑɑ n yɔkɔ n ce nɡɔɡɔ do ɑrɑm bii kù jɛ mii iyi ǹ yɛ Bɑɑm wɑ ce. Mii iyi Bɑɑbɑ wɑ ce fei, nŋui ɑmu mɔ Amɑ ǹ wɑ n ce. 20 Bɑɑbɑ í bi ɑmu Amɑɛ nɔ í nyisim mii iyi nŋu tɑkɑɛ wɑ ce fei. Á nyisim icɛ iyi í re bɛ ihɛ̃ mɑ́ mɔm ku bɑ iŋɛ fei i biti ŋɑ. 21 Ntɔ ntɔ, si bɛi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í yɑ jĩ iku ŋɑ nɔ ku ce ŋɑ ilu hunde, bɛɛbɛ mɔi ɑmu Amɑɛu ɑn muɑ inɛ ŋɑ iyi ǹ bi kuwɛɛ. 22 Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ tɑkɑɛ ci yɑ kiiti inɛ ɡɔ, ɑmmɑ í so kiitiu fei í dɑɑ ɑmu Amɑɛ si ɑwɔ, 23 ku bɑ inɛ fei ku sɑɑlu ɑmu Amɑu si bɛi ɑ̀ wɑɑ sɑɑlu Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ. Inɛ iyi kù sɑɑlu ɑmu Amɑu, Bɑɑbɑ iyi í bɛm wɑi kù sɑɑlu.
24 Ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛi, inɛ iyi wɑ ɡbɔ idem nɔ í dɑsi inɛ iyi í bɛm wɑ nɑɑnɛ, lɑfɛ̃ɛ í nɛ kuwɛɛ hɑi tɑ̃. Kɑɑ nɑɑ bi ku ce kiiti mɑ́, ɑmmɑ í kuɑ iku í lɔsi kuwɛɛi. 25 Ntɔ ntɔ, ɑwɑɑti wɑ nɑɑ nɔ wee í to wɑ tɑ̃, iyi iku ŋɑ ɑɑ ɡbɔ imui ɑmu Amɑi Ilɑɑɔ̃ nɔ si inɔ nŋɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbɔ imum fei ɑɑ nɛ kuwɛɛ *. 26 Si bɛi Bɑɑbɑ tɑkɑɛ í jɛ irii kuwɛɛ, bɛɛbɛ mɔi í jɔ̀ ɑmu Amɑɛ ǹ jɛ. 27 Nɔ í muum kpɑ̃ɑ n kiitiò inɛ ŋɑ, si nɑ iyi í jɔ̀ ǹ jɛ Amɑi Amɑnɛ. 28 Nɑ nŋu, i mɑɑ̀ biti ŋɑ, domi wɑɑti wɑ nɑɑ iyi iku ŋɑ fei ɑɑ ɡbɔ imum, 29 nɔ ɑɑ fitɑ wɑ hɑi si bɑlɛ. Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ce jiidɑɛ ɑɑ jĩ si kuwɛɛ hɑi tɑ̃. Inɛ ŋɑ mɔ iyi ɑ̀ ce lɑɑlɔ ɑɑ jĩ nɔ ɑ kiiti ŋɑ.
Mii ŋɑ iyi wɑ nyisi iyi Jesu í nɛ yiiko
30 Jesu í ni, n kɑɑ n yɔkɔ n ce nɡɔɡɔ do ɑrɑm. Si bɛi Ilɑɑɔ̃ í sɔ̃m si bɛɛbɛi ɑn ceò kiitiu, nɔ kiitim í jɛ dee dee domi n kù wɑ n dɛ idɔɔbim ku ce, bii kù jɛ idɔɔbii inɛ iyi í bɛm wɑ. 31 Bii ɑmu tɑkɑm nii ǹ wɑ n jɛɑ ɑrɑm sɛɛdɑ wo, sɛɛdɑm kù jɛ ntɔ. 32 Ammɑ inɛ ɡɔ í wɛɛ iyi wɑ jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑm nɔ ǹ mɑ̀ iyi sɛɛdɑ iyi wɑ jɛ nŋɑ nɑ irim nɔu ntɔi. Lɑfɛ̃ɛi í jɛ Zɑ̃ɑ woo dɑsi inyi. 33 Iŋɛi í bɛ siɛ inɛ ŋɑ, nɔ ide iyi í fɔ si ɡɑ̃mɛm nɔu ntɔi. 34 Kù jɛ ǹ wɑ n dɛ ɑmɑnɛ ku jɛɛm sɛɛdɑ, ɑmu de ǹ wɑ n fɔ bɛɛbɛi ku bɑ i bɑ fɑɑbɑ ŋɑ. 35 Zɑ̃ɑu bɛ í yɛi bɛi fitilɑ iyi ɑ̀ mɑ́ ku mɑ́ inyɑ. Nɔ wɑɑti keeke ɡɔ ì jɛsi i wɛɛò inɔ didɔ̃ si inyɑ kumɑ́ɛu ŋɑ. 36 Ammɑ sɛɛdɑ ɡɔ í wɛɛ iyi í lɑ í re ti Zɑ̃ɑ. Sɛɛdɑui í jɛ icɛ iyi ǹ wɑ n ce. Aɔ̃ Bɑɑbɑi í dɑɑm si ɑwɔ, nŋu mɔi wɑ jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑm nɔ wɑ nyisi iyi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑi í bɛm wɑ. 37 Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ tɑkɑɛi wɑ jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑm. Ammɑ iŋɛ i kù ɡbɔ ide ku fɔɛ bɑɑ ɑjɔ ɑkɑ̃ ŋɑ hee mɑ́ jɛ i yɔɔ do iju ŋɑ. 38 Ideɛ kù bɑ bi ku bubɑ si ŋɛ, domi i kù dɑsi ɑmu iyi í bɛ wɑu nɑɑnɛ ŋɑ. 39 Iŋɛ í yɑ mɑɑ cio kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ si nɑ iyi í jɔ̀ ì wɑɑ tɑmɑɑ ɑɑ bɑ siɛ kuwɛɛ hɑi tɑ̃ ŋɑ. Nɔ wee kukɔ ŋɑu bɛ fei wɑ jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑm. 40 Ammɑ do nŋu fei ì kɔ ku nɑɑ bi tom ku bɑ i bɑ kuwɛɛ ŋɑ.
41 N kù wɑ n dɛ sɑɑbu bi ɑmɑnɛ ŋɑ. 42 Ammɑ ǹ mɑ̀ ŋɛ. Ǹ mɑ̀ iyi i kù nɛ kubii Ilɑɑɔ̃ si idɔ nŋɛ ŋɑ. 43 Do irii Bɑɑm nii ǹ nɑɑ, nɔ i kù ɡbɑm ŋɑ. Ammɑ bii inɛ ɡɔ njɛ í nɑɑ do irii ɑrɑi nŋu tɑkɑɛ, lɑfɛ̃ɛi ɑɑ ɡbɑ ŋɑ. 44 Bii bɛɛbɛi bɛirei ɑɑ ce i dɑsim nɑɑnɛ ŋɑ, iŋɛ iyi ì yɑ mɑɑ dɛ sɑɑbui njɛ ŋɑ iŋɛ duusɔ̃ɔ nɔ i kù wɑɑ dɛ sɑɑbu iyi wɑ nɑɑ hɑi bi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ, nŋu iyi kù nɛ sɑɑ. 45 I mɑɑ̀ tɑmɑɑ mɑ̀ ɑmui ɑn yɛ tɑɑle nŋɛ bi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ. Moizi, nŋu iyi ì wɑɑ nɑɑnɛ ŋɑu, nŋui ɑ́ yɛ tɑɑle nŋɛ. 46 Bii ì dɑsi Moizi nɑɑnɛ ntɔ ntɔ ŋɑ wo, ɑɑ dɑsi ɑmu mɔ nɑɑnɛ ŋɑ, domi idem nii Moizi í kɔ. 47 Ammɑ i kù dɑsi ideɛ nɑɑnɛ ŋɑ. To, bɛirei ɑɑ ce i dɑsi idem nɑɑnɛ ŋɑ.
* 5:25 iku ŋɑ Kù jɛ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ku ntɔ ntɔ ŋɑi wɑ fɑ̃ɑ. Ammɑ inɛ ŋɑ iyi dulum du ŋɑ í jɔ̀ ɑ̀ jɛ bɛi iku ŋɑi wɑ fɑ̃ɑ.