7
Ifɔi Jesu ŋɑ ɑ kù dɑsiɛ nɑɑnɛ
Si ɑnyii nŋu, Jesu wɑ dɑbii si ilɛi Gɑlilee. Kù bi ku bɔ ikpɑ ilɛi Zudee domi Zuifu ŋɑu ɑ̀ wɑɑ dɛ ku kpɑɑ. Nɔ wee jinɡɑui Zuifu ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ kpe jinɡɑui Ilei ɑcɔ í mɑɑi wɑ. Ŋɔi ifɔi Jesu ŋɑ ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni, nɛ hɑi ihɛ̃ i bɔ Zudee ku bɑ mɔcɔɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ ikpɑ bɛ ɑ yɛ icɛ iyi ì wɑɑ ce, domi bii ɑmɑnɛ í bi ɑ mɑ̀ nŋu bɑntumɑ kɑɑ mɑ́ɑ ce nɡɔɡɔ si ɑsii. Bii ì wɑɑ ce dimii icɛ bɛɛbɛ, í ɡbe í nyisi inɛ ŋɑ ɑrɑɛ. À wɑɑ fɔ bɛɛbɛi si nɑ iyi í jɔ̀ bɑɑ ɑŋɑ tɑkɑ nŋɑ ɑ kù dɑsiɛ nɑɑnɛ. Ŋɔi Jesu í sɔ̃ ŋɑ í ni, wɑɑtim kù to wɑ titɑ̃, ɑmmɑ iŋɛ wɑɑtiu fei í sĩɑ nŋɛi. Inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ kɑɑ yɔkɔ ɑ cé ŋɛ, ɑmmɑ ɑ̀ cé ɑmu domi ǹ yɑ n ni kookoosu nŋɑ kù sĩɑ. Iŋɛ i bɔ jinɡɑuu, ɑmmɑ ɑmu n kù wɑ n koo titɑ̃, si nɑ iyi í jɔ̀ wɑɑtim kù to wɑ. Iyi í sɔ̃ ŋɑ ideu í tɑ̃ nɔ í ɡbe ilɛi Gɑlilee bɛ.
Jesu í bɔ jinɡɑu
10 Iyi ifɔi Jesu ŋɑ ɑ̀ bɔ jinɡɑuu ŋɔi nŋu mɔ í dede í koo do ɑsii, kù bi ɑ yɔɔ si bɑntumɑ. 11 Ŋɔi Zuifu ŋɑu ɑ̀ wɑsi ku dɛdɛɛ si wɑɑtii jinɡɑuu ɑ̀ wɑɑ ni, iwoi í wɑ.
12 Ŋɔi si zɑmɑɑu inɛ ŋɑ ɑ̀ wɑsi ku fɔ ideɛ do ɡundu. Inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ ni, inɛ jiidɑi. Nɔ inɛ ɡɔ ŋɑ mɔ ɑ̀ wɑɑ ni, iboi, wɑ dĩ ijui inɛ ŋɑi. 13 Ammɑ kɑ̃mɑ nŋɑ ci yɑ fɔ ideɛ do wɔɔkɔ domi ɑ̀ wɑɑ ce njoi inɛ nɡbo ŋɑu.
14 Iyi inɛ ŋɑ ɑ̀ jɛ jinɡɑuu ɑ̀ to ɑnini ŋɔi Jesu í koo í lɔ bɑntumɑi kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ bɛ wɑ kɔ inɛ ŋɑ si cio. 15 Ŋɔi Zuifu ŋɑu ɑ̀ biti nɔ ɑ̀ wɑsi ku ni, bɛirei inɛ iyi kù bɔ cio í ce í mɑ̀ kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ bɛ ihɛ̃.
16 Ŋɔi Jesu í jɛ nŋɑ í ni, ciom kù jɛ hɑi si idɔm nii wɑ fitɑ wɑ. Hɑi bi Ilɑɑɔ̃i wɑ nɑɑ, nŋu iyi í bɛm wɑ. 17 Inɛ iyi í bi nŋu ku ce idɔɔbii Ilɑɑɔ̃, lɑfɛ̃ɛ ɑ́ mɑ̀ bii ciom hɑi bi Ilɑɑɔ̃i wɑ nɑɑ, wɑlɑkɔ bii í jɛ ti ɑmu tɑkɑm nii. 18 Inɛ iyi wɑ fɔ ide do yiikoi irii ɑrɑɛ bɛɛrɛi nŋu tɑkɑɛi wɑ dɛ. Ammɑ inɛ iyi wɑ dɛ bɛɛrɛi inɛ iyi í bɔɔ wɑ, lɑfɛ̃ɛ ntɔi í yɑ fɔ, ibo kɑ̃mɑ ci yɑ wɑ siɛ. 19 Moizii í nɑ ŋɛ woodɑ, mɑ̀ irei. Ammɑ do nŋu fei, kɑ̃mɑ nŋɛ kù wɑɑ jirimɑ woodɑu. To, nɑ mii í ce ì wɑɑ dɛ ku kpɑm ŋɑ. 20 Ŋɔi zɑmɑɑu í jɛɑɑ í ni, ì nɛ inɛi inɔɔkoi bɑ. Yooi wɑ dɛ ku kpɑɛ.
21 Jesu í jɛ nŋɑ í ni, mɑɑmɑɑke ɑkɑ̃i ǹ ce si ɑjɔi kusĩmi nɔ iŋɛ fei í biti. 22 Ammɑ i lɑsɑbu ŋɑ. Moizii í nɑ ŋɛ woodɑi bɑnɡo ku dɑsi. Nŋui í jɔ̀ bɑɑ bii í jɛ ɑjɔi kusĩmii ì yɑ mɑɑ dɑsi ɑmɑ nŋɛ ŋɑ bɑnɡo ŋɑ. Nɔ mɔm idei bɑnɡo ku dɑsiu kù jɛ hɑi bi Moizii wɑ nɑɑ, hɑi bi bɑlɑ nŋɛ ŋɑi. 23 Debɛi, bii ì wɑɑ dɑsi ɑmɑ nŋɛ ŋɑ bɑnɡo si ɑjɔi kusĩmiu ku bɑ i mɑɑ̀ bɛjɛ woodɑi Moizi ŋɑ, nɑ mii í ce ì yɑ mɑɑ mum do idɔɔkɔ̃ ŋɑ wɑɑti iyi ǹ fɑɑbɑ inɛ ɡɔ mɑm mɑm si ɑjɔi kusĩmiu. 24 I mɑɑ̀ yɑ kiiti nɡɔɡɔ si bɛi ì wɑɑ yɔɔ do iju nŋu ɑkɑ̃ ŋɑ, ɑmmɑ i ce kiitiu dee dee ŋɑ.
Jesui í jɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu?
25 Ŋɔi inɛi Zeruzɑlɛmu ɡɔ ŋɑ, iyi ɑ̀ ɡbɔ Jesu í fɔ bɛɛbɛ ɑ̀ wɑɑ ni, kù jɛ inɛɛu ihɛ̃i ɑ̀ wɑɑ dɛ ku kpɑu yɑ. 26 Nɔ wee wɑ fɔ ide si bɑntumɑ nɔ inɛ ɡɔ kù ni ide ɡɔ mɛɛ. Mɑ̀ inɛ nɡbo nwɑ ŋɑ ɑ̀ mɑ̀ bɛbɛi iyi nŋui í jɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu do ntɔ de. 27 Ammɑ bii í jɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu wɑ nɑɑ inɛ ɡɔ kɑɑ mɑ̀ hɑi bii ɑ́ nɑɑò wɑ, nɔ wee ɑwɑ ɑ̀ mɑ̀ hɑi bii inɛɛu ihɛ̃ í nɑɑ.
28 Si bɛi Jesu wɑ kɔ ŋɑ si cio bɑntumɑi kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ bɛ í lɑ wɑ ni, ì wɑɑ tɑmɑɑ bɛi ì mɑ̀m ŋɑi, ì nɔ ì mɑ̀ hɑi bii ǹ wɑ n nɑɑ ŋɑ. Do nŋu fei, n kù nɑɑ do yiikoi ɑrɑm, ɑmmɑ ilu ntɔi iyi iŋɛ i kù mɑ̀, nŋui í bɛm wɑ. 29 Amu ǹ mɑ̀ɑ, domi hɑi bi tɛɛi ǹ wɑ n nɑɑ, nŋu mɔi í nɔ í bɛm wɑ.
30 Ŋɔi ɑ̀ wɑɑ dɛ ku muu, ɑmmɑ inɛ ɡɔ kù lesiɛ ɑwɔ domi wɑɑtiɛ kù to wɑ titɑ̃. 31 Si zɑmɑɑu inɛ nkpɔ í dɑsiɛ nɑɑnɛ ŋɔi ɑ̀ ni, bii inɛ ihɛ̃ kù jɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu, inɛ mmu iyi ɑ́ nɑ ku nɑɑ ɑ́ yɔkɔ ku ce mɑɑmɑɑke ŋɑ ku re bɛi inɛɛu ihɛ̃ wɑ ce?
À bɛ woo deɡbe kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ŋɑ ɑ koo ɑ mu Jesu
32 Fɑrisi ŋɑu ɑ̀ ɡbɔ bɛi inɛ ŋɑu ɑ̀ wɑɑ fɔ idei Jesu do ɡundu. Nɑ nŋu, inɛ nɡboi woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ do Fɑrisi ŋɑ ɑ̀ bɛ woo deɡbe kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ŋɑ ɑ koo ɑ muu wɑ. 33 Ŋɔi Jesu í sɔ̃ ŋɑ í ni, wɑɑti keekei í ɡbe iyi ɑn wɛɛ do iŋɛ. Si ɑnyiɛ ɑn nyi bi inɛ iyi í bɛm wɑ. 34 Aɑ nɑ i mɑɑ dɛdɛɛm ŋɑ ɑmmɑ i kɑɑ yɛm ŋɑ, domi i kɑɑ yɔkɔ i bɔ bii ɑn wɑ ŋɑ.
35 Ŋɔi Zuifu ŋɑu ɑ̀ bee njɛ ide ɑ̀ wɑɑ ni, iwoi ɑ́ bɔ iyi ɑ kɑɑ kɑ yɔɔ. Mɑ̀ bi inɛ nwɑ ŋɑ iyi ɑ̀ fɑnɡɑɑ si ilɛi dimi mmu ŋɑui ɑ́ bɔ yɑ. Á koo kɔ dimi mmu ŋɑu si cioi? 36 Yoomɑi í jɛ yɑɑsei ide iyi í fɔu bɛ si bɛi í ni ɑɑ kɑ dɛ nŋu ɑmmɑ ɑ kɑɑ kɑ yɛ nŋu, domi bii nŋu ɑ́ wɑ ɑ kɑɑ kɑ yɔkɔ kɑ bɔ bɛ.
Inyii kuwɛɛ
37 Ajɔi ɑnkɑ̃ɑnyii jinɡɑui í yɑ nɛ bɛɛrɛ ku re. Ajɔ nŋuu, ŋɔi Jesu í dede í leekĩ wɑ fɔ ide hee lele wɑ ni, inɛ iyi ɑɡbɛ wɑ kpɑ ku nɑɑ ku mɔ inyi bi tom. 38 Inɛ iyi í dɑsim nɑɑnɛ fei inyii kuwɛɛ ɑ́ cɑ̃ si idɔi lɑfɛ̃ɛ. Bɛɛbɛi kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ í ni.
39 Wee idei Hundei Ilɑɑɔ̃i Jesu wɑ fɑ̃ɑ. Inɛ iyi í dɑsi Jesu nɑɑnɛ fei ɑ́ bɑ Hundeu. Ammɑ wɑɑti iyi wɑ fɔ bɛɛbɛu Ilɑɑɔ̃ kù nɑ Hundeɛ titɑ̃ si nɑ iyi í jɔ̀ Jesu kù nyisi ɑmboeɛ wɑɑti bɛɛbɛ.
Inɛ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ kpɛ̃ njɛ nɑ irii Jesu
40 Inɛ ɡɔ ŋɑ si inɔi zɑmɑɑu, iyi ɑ̀ ɡbɔ ideu ŋɔi ɑ̀ ni, inɛɛu ihɛ̃ wɑlii nlɑui ntɔ ntɔ. 41 Inɛ ɡɔ ŋɑ mɔ ɑ̀ ni, inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑui. Ammɑ inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ ni, bɛirei inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu ɑ́ ce ku nɑɑ hɑi ilɛi Gɑlilee. 42 Kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ kù ni inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu ɑ́ fitɑ wɑi hɑi si dimii Dɑvidi? Hɑi Bɛtɛlehɛmu ilui Dɑvidi tɑkɑɛ si ɑ́ nɑɑ? 43 Nɔ inɛ ŋɑu ɑ̀ wɑɑ kpɛ̃ njɛ nɑ iriɛ. 44 Inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ bi ɑ muu, ɑmmɑ inɛ kɑ̃mɑ kù lesiɛ ɑwɔ.
Nɑɑnɛ hɑi dɑsii inɛ nɡboi Zuifu ŋɑ
45 Ŋɔi woo deɡbe kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ŋɑu ɑ̀ nyi bi inɛ nɡboi woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ do Fɑrisi ŋɑu. Ŋɔi ɑ̀ bee ŋɑ ɑ̀ ni, nɑ mii í ce i kù mu Jesuu wɑ ŋɑ. 46 Ŋɔi woo deɡbe kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ ŋɑu ɑ̀ jɛ ɑ̀ ni, inɛ kɑ̃mɑ kù wɛɛ iyi í fɔ ide bɛi inɛɛu bɛ. 47 Ŋɔi Fɑrisi ŋɑu ɑ̀ bee ŋɑ ɑ̀ wɑɑ ni, to, iŋɛ mɔ ì jɔ̀ inɛɛu í dĩ iju nŋɛ ŋɑ yɑ. 48 Ì ɡbɔ bii inɛ nɡbo ɡɔ wɑlɑkɔ Fɑrisi ŋɑu bɑɑ inɛ ɑkɑ̃ nŋɑ í dɑsiɛ nɑɑnɛ ŋɑi? 49 Ammɑ zɑmɑɑu kù mɑ̀ woodɑi Moizi. Ilɑɑɔ̃ kú ceekpe ŋɑ.
50 Ammɑ si inɔi Fɑrisi ŋɑu inɛ ɡɔ í wɑ bɛ ɑ̀ yɑ kpoo Nikodɛmu. Nŋui í bɔ bi Jesu idũu wo. Iyi í ɡbɔ ɑ̀ wɑɑ fɔ bɛɛbɛ ŋɔi í bee ŋɑ í ni, 51 woodɑ nwɑ í yɔɔdɑ nwɑ kɑ yɛ tɑɑlei ɑmɑnɛ hɑi ɑ kù ɡbɔ ideɛ nɔ ɑ kù mɑ̀ mii iyi í ce? 52 Ŋɔi ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, ɑsee ɑwɔ tɑkɑɛ mɔ inɛi Gɑlileei? Cɔ si kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ, i kɑɑ yɛ wɑlii ɡɔ iyi í fitɑ wɑ hɑi Gɑlilee. [ 53 Nɔ inɛ fei í nɛ kpɑsɛ̃ɛ.