13
Jáxi̱nu co̱o Pablo tu̱hun cáha̱n da̱ xi̱hín na̱ ñuu Corinto
Ta xi̱hín ña̱ yóho xi̱nu̱ u̱ni̱ táhndá sa̱a̱ i̱ coto nihni i̱ ndo̱hó. Ta xíní ñúhú ndicu̱hu̱n ini ndó ña̱ sáhndá tu̱hun Ndióxi̱ chuun nu̱ yo̱ ta cáchí a̱ ña̱ tá ná ca̱ha̱n i̱vi̱ á u̱ni̱ testigo sa̱há cua̱chi na̱caja in ña̱yivi a̱nda̱ jáví canda̱a̱ ini ndó ñá mé a̱ nda̱a̱ íin cua̱chi na. Tá quia̱hva na̱ca̱ha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱ tá na̱xito nihni i̱ ndo̱hó ña̱ chí i̱vi̱ quia̱hva já cáha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱ viti va̱tí íin xícá i̱. Ta tá quia̱hva na̱ca̱ha̱n i̱ xi̱hín na̱ na̱caja cua̱chi jihna ja̱n quia̱hva já cáha̱n i̱ xi̱hín ndihi ndó viti. Ta tá ná casa̱a̱ tucu u̱ coto nihni i̱ ndo̱hó ja̱n já quéa̱ a̱ táhnda̱ ga̱ ini i̱ sa̱ha̱ ndo̱ sa̱há cua̱chi cája ndó. Ta xi̱hín ña̱ yóho canda̱a̱ ini ndó ña̱ mé a̱ nda̱a̱ táhyí cáha̱n i̱ ña̱ sáhndá Jesucristo ca̱ha̱n i̱. Cúni̱ ña̱ ná canda̱a̱ ini ndó ña̱ co̱ cáha̱n chíjín toho Jesucristo xi̱hi̱n ndo̱. Ña̱ cája mé á xi̱hi̱n ndo̱ quéa̱ náha̱ nu̱ ndo̱ ña̱ íin ndée̱ mé á cája ña̱ cúni̱ a̱. Mé Jesucristo quéa̱ na̱cata caa na ndi̱ca crúxu̱ tátu̱hun in da̱ co̱ ndée̱. Joo viti tácú mé á sa̱ha̱ ndée̱ Ndióxi̱. Ta tá quia̱hva vitá na̱sahi̱in yiquí cu̱ñu a quia̱hva já vitá ndúu yó viti. Joo sa̱há ña̱ in na̱nduú xi̱hi̱n mé á já cuu catacú xi̱hi̱n ndée̱ a̱. Ta xi̱hín ña̱ yóho cája chúun nde̱ tañu mé ndó.
Xíní ñúhú cande̱hé va̱ha ndó mé ndó á mé a̱ nda̱a̱ táhyí cándeé cáhnu ini ndó Ndióxi̱. Xíní ñúhú coto ndojó ndó mé ndó. Ta tá mé a̱ nda̱a̱ táhyí cúú ndó cuéntá Jesús xíní ñúhú ndicu̱hu̱n ini ndó ña̱ ndáca̱a̱n Jesucristo ini ínima̱ ndo̱ á tá co̱ó yúhu̱ uun va ndó cúú ndó cuéntá Jesús. Ta ndáti i̱ xi̱nu̱ qui̱ví canda̱a̱ ini ndó ña̱ co̱ó na̱jándahvi nde̱ ndo̱hó. Xíca̱ ta̱hví nde̱ nu̱ Ndióxi̱ ña̱ ná a̱ cája ndó ni in ña̱ núu. Ta co̱ cúú á sa̱há ña̱ cúni̱ nde̱ ca̱ha̱n va̱ha ña̱yivi sa̱há nde̱, va̱ha. Ña̱ cúni̱ nde̱ quéa̱ ná a̱ jándacoo ndó caja ndó ña̱ va̱ha va̱tí ná ca̱hán ña̱yivi ña̱ co̱ó na̱caja va̱ha nde̱ xi̱hín ña̱ na̱jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndo̱. Co̱ xíní ñúhú nde̱ jána̱ni nde̱ ndo̱hó nani cája ndó ña̱ nda̱a̱ joo tá cája ndó ña̱ núu já quéa̱ xíní ñúhú jána̱ni nde̱ ndo̱hó. Ta cáji̱i̱ ini nde̱ tá ndáa nde̱ tá quia̱hva ndáa na̱ vitá ini tá cúú á sa̱há ña̱ ndacú ini mé ndó cuéntá Ndióxi̱. Ta a̱ jándacoo toho nde̱ ca̱ca̱ ta̱hví nde̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱ha̱ ndo̱ ña̱ ná xi̱nu̱ co̱o ndó cacuu ndó ña̱yivi co̱ó cua̱chi nu̱ mé á. 10 Jihna ñúhú cáhyí i̱ carta yóho nu̱ ndo̱ já sa̱a̱ i̱ coto nihni tucu u̱ ndo̱hó. Jáchi̱ tá ná sa̱a̱ i̱ ja̱n co̱ cúni̱ ca̱ha̱n i̱hvi̱ na̱há i̱ xi̱hi̱n ndo̱ va̱tí na̱sa̱ha̱n Ndióxi̱ chuun yóho nu̱ú i̱. Ta co̱ó na̱sa̱ha̱n mé á ña̱ nu̱ú i̱ ña̱ ná jándihi i̱ sa̱ha̱ ndo̱. Na̱sa̱ha̱n mé á chuun yóho nu̱ú i̱ já ná cuu ndaja ndacú u̱ ndo̱hó cuéntá mé á.
11 Cande̱hé ndo̱, ñani i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Xi̱hín tu̱hun yóho jáxi̱nu co̱o i̱ tu̱hun cáha̱n i̱ xi̱hi̱n ndo̱. Ná coo Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndó. Ta ná ndindacú chága̱ ndó já ná nduu ndó ña̱yivi nda̱a̱. Ta quia̱hva tu̱hun ndéé ini táhan ndó. Coo va̱ha ndó xi̱hín ñani táhan ndó já quéa̱ coo Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndo̱. Mé a̱ cán quíhvi̱ ini a ndo̱hó ta cúni̱ a̱ ña̱ ná coo va̱ha ini ndó. 12 Ca̱ha̱n Ndióxi̱ xi̱hi̱n táhan ndó ta tatí yúhu̱ táhan ndó ta yi̱i̱ caja ndó ña̱. 13 Tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús chíndahá na̱ Ndióxi̱ coo ndó.
14 Ná ta̱hvi̱ ini Jesucristo, xitoho í sa̱ha̱ ndo̱ jáchi̱ quíhvi̱ ini Ndióxi̱ ndo̱hó. Ta ná coo tuun ínima̱ yi̱i̱ mé á xi̱hi̱n ndo̱. Ña̱ yóho quéa̱ cúni̱ ña̱ ná caja Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndo̱. Já ná coo.