6
Ta sa̱há ña̱ in cúú ndó xi̱hín nde̱ cája chúun yó cuéntá Ndióxi̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíca̱ ta̱hví nde̱ nu̱ ndo̱ ña̱ ná a̱ quéhe núu ndó ña̱ma̱ni̱ cája Ndióxi̱ xi̱hi̱n ndo̱. Jáchi̱ já cáchí tu̱hun Ndióxi̱ já:
Tá na̱tandaa tiempo caja i̱ ña̱ma̱ni̱ xu̱hu̱n já na̱xini jo̱ho i̱ nu̱ú na̱ca̱hu̱n.
Ta tá na̱xi̱nu̱ qui̱vi̱ jáca̱cu u̱ yo̱hó já na̱chindeé e̱ yo̱hó, cáchí tu̱hun Ndióxi̱.
Cande̱hé va̱ha ndó. Viti ñúhú cúni̱ Ndióxi̱ caja cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hi̱n ndo̱. Ta viti ñúhú cúni̱ a̱ jáca̱cu a ndo̱hó.
Ta ni in túhún ña̱ núu co̱ cája nde̱ já ná a̱ cáha̱n núu ña̱yivi sa̱há chuun cája nde̱. Ña̱ cája nde̱ quéa̱ jána̱ha̱ nde̱ nu̱ú ña̱yivi níí tiempo ña̱ cúú nde̱ na̱ cája chúun cuéntá Ndióxi̱. Jáchi̱ sáhan ndeé ini nde̱ tá ndóho ini nde̱. Ta tá ndíma̱ní ña̱ha nu̱ú nde̱ ta tá va̱xi tondóhó nu̱ú nde̱ co̱ ndíhi ini nde̱. Jáchi̱ na̱cani na nde̱he̱ ta na̱taán ná nde̱he̱ veca̱a ta ndíva̱a na xoo nde̱. Ta a̱ ju̱ú quia̱hva na̱jácaja chúun na nde̱he̱ ta java tañu co̱ quíji̱ nde̱ ta java tañu va̱xi jo̱co nu̱ú nde̱. Joo jána̱ha̱ nde̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ cúú nde̱ ña̱yivi cuéntá Ndióxi̱ jáchi̱ ndúu vií nde̱ ta cánda̱a̱ ini nde̱ ña̱ nda̱a̱ ta íin cáhnu ini nde̱ xi̱hín ña̱yivi ta cúú nde̱ na̱ va̱ha ini. Ta sa̱há ña̱ ndáca̱a̱n ínima̱ yi̱i̱ Ndióxi̱ ini nde̱ ta sa̱há ña̱ quíhvi̱ ini ndusa nde̱ ndo̱hó ta sa̱há ña̱ cáha̱n nde̱ ña̱ nda̱a̱ xi̱hi̱n ndée̱ na̱sa̱ha̱n mé á nu̱ú nde̱ sa̱há ña̱ cán jána̱ha̱ nde̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ cája chúun nde̱ cuéntá mé á. Ta sa̱há ña̱ cúú nde̱ ña̱yivi nda̱a̱ nu̱ Ndióxi̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ quíhvi nuu nde̱ cáni táhan nde̱ xi̱hi̱n rí quini tá cúni̱ rí caja xíxi rí xi̱hín nde̱. Java tañu cája cáhnu ña̱yivi nde̱he̱ ta java tañu cáha̱n i̱hvi̱ na̱ xi̱hín nde̱. Java tañu cáha̱n va̱ha na sa̱há nde̱ ta java tañu cáha̱n núu na sa̱há nde̱. Ta java tañu tá quia̱hva cája na xi̱hín na̱ tu̱hún quia̱hva já cája na xi̱hín nde̱ va̱tí cáha̱n nde̱ ña̱ nda̱a̱. Ta java tañu cája na tátu̱hun co̱ xíni̱ na̱ nde̱he̱ va̱tí xíni̱ va̱ha na nde̱he̱. Ta mé a̱ nda̱a̱ cúú nde̱ tátu̱hun na̱ sa̱ xíhi̱ va̱tí tácú yi̱i̱ va nde̱. Cája xíxi na xi̱hín nde̱ joo co̱ sáhní na̱ nde̱he̱. 10 Ta java tañu ndúu cuéha̱ ini nde̱ joo níí tiempo cáji̱i̱ ini nde̱. Ta java tañu cándáhví ndiva̱ha nde̱ joo já cua̱há ndiva̱ha na cúú ná tátu̱hun na̱ cui̱cá viti jáchi̱ na̱ca̱xi tu̱hun nde̱ tu̱hun Ndióxi̱ nu̱ ná. Ta ndáa nde̱ tátu̱hun na̱ co̱ó ña̱ha nu̱u̱ joo íin ndihi ña̱ha cuéntá Ndióxi̱ nu̱ú nde̱.
11 Ñani mí i̱, na̱ ndúu ñuu Corinto ja̱n. Tá cáha̱n nde̱ xi̱hi̱n ndo̱ co̱ chíje̱hé tu̱hun nde̱ nu̱ ndo̱ jáchi̱ quíhvi̱ ini nde̱ ndo̱hó xi̱hín ndinuhu ini nde̱. 12 Va̱tí co̱ quíhvi̱ ini ndó nde̱he̱ tá quia̱hva quíhvi̱ ini nde̱ ndo̱hó joo co̱ jándacoo nde̱ ña̱ quíhvi̱ ini nde̱ ndo̱hó. 13 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ ndo̱ tá quia̱hva cája in da̱ta̱a tá xíca̱ ta̱hví da̱ nu̱ú ja̱hyi da. Ña̱ cúni̱ quéa̱ ña̱ ná qui̱hvi̱ va̱ha ini ndó ye̱he̱ tá quia̱hva quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱ ndo̱hó.
Co̱ ndítahan qui̱hvi nuu na̱ cúú cuéntá Jesús xi̱hín ña̱yivi cuéntá ñuyíví
14 Cuéntá coo ndó ná a̱ ndíque táhan ndó xi̱hín na̱ co̱ cúú cuéntá Jesús jáchi̱ co̱ó in cúú na̱ xi̱hi̱n ndo̱. Jáchi̱ ndaja cuu ndique táhan ña̱ va̱ha xi̱hín ña̱ núu. Ta ndaja cuu ndique táhan ña̱ yéhe̱ xi̱hín ña̱ naá. Ni in ña̱ yóho a̱ cúu coo já. 15 Ta ama cuéhé Jesucristo coo a xi̱hín Satanás, mé rí quini. Ta quia̱hva já ama ná cuu ndique táhan in na̱ ndíco̱ íchi̱ cuéntá Jesús xi̱hín in na̱ co̱ cúú cuéntá mé á. 16 Ta ama ná cuu cachi ndó ña̱ in cuu nu̱ cája cáhnu na Ndióxi̱ xi̱hín nu̱ cája cáhnu na yo̱co̱. Jáchi̱ mí cúú yó tátu̱hun veñu̱hu Ndióxi̱, mé á tácú indiví. Ta já na̱cachi a já:
Ndaca̱a̱n i̱ ínima̱ na̱ cúú cuéntá mé i̱ ta caca nuu i̱ xi̱hi̱n ná.
Ye̱he̱ cacuu u̱ Ndióxi̱ ña̱ caja cáhnu na,
ta mé ná cacuu na ña̱yivi, na̱ cacomí i̱ cuéntá sa̱ha̱, cáchí Ndióxi̱.
17 Sa̱há ña̱ cán quéa̱ já na̱cachi Ndióxi̱, xitoho í já xi̱hi̱n ná:
Tavá ndo̱ mé ndó tañu ña̱yivi quini ja̱n.
Caxoo ndó nu̱ ná ta a̱ cája ndó ña̱ núu ña̱ cája na já ná cuu ndiquehe va̱ha i̱ ndo̱hó.
18 Ta já ye̱he̱ cacuu u̱ tátá ndo̱,
ta mé ndó cacuu ja̱hyi ta̱a i̱ xi̱hín ja̱hyi jíhí i̱, cáchí Ndióxi̱, mé a̱ cúú cája tócó ndihi ña̱ha.